МОНГОЛЫН МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САН
Download
1 / 20

МОНГОЛЫН МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨСӨЛ - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

МОНГОЛЫН МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨСӨЛ. Зүрхний цахилгаан дамжуулах чанар ба хэвийн ЗЦБ. Зүрх нь электрон импульс дамжуулах шинж чанартай булчинг агуулсан дамжуулах тогтолцоотой байдаг. А. Дамжуулах тогтолцоонд цахилгаанжих шинжийг агуулж өөрчлөгдсөн зүрхний булчингийн эс багтдаг.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' МОНГОЛЫН МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨСӨЛ' - oriole


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

МОНГОЛЫН МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САН

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨСӨЛ

Зүрхний цахилгаан дамжуулах чанар ба хэвийн ЗЦБ


Зүрх нь электрон импульс дамжуулах шинж чанартай булчинг агуулсан дамжуулах тогтолцоотойбайдаг.

А. Дамжуулах тогтолцоонд цахилгаанжих шинжийг агуулж өөрчлөгдсөн зүрхний булчингийн эс багтдаг.


Б. Синоатриал ( дамжуулах шинж чанартай булчинг агуулсан дамжуулах SA) зангилаа

SA зангилаа нь баруун тосгуурын баруун дээд өнцөгт тогтсон эсийн өчүүхэн (1 мм) бөөгнөрөл юм.

SA зангилаа нь деполяризацийн дотогшоо хурдан урсгалын дүнд үүсэж байгаа зүрхний хэмийг (1 минутанд 60-100 удаа цохих) хянадаг.

SA зангилаа нь тосгуурын агшилтыг сэдээж зүрхний циклийг эхлүүлдэг


В. Атриовентрикуляр ( дамжуулах шинж чанартай булчинг агуулсан дамжуулах AV) зангилаа

AV зангилаа нь тосгуур хоорондын таславчийн доод хэсэгт ойрхон байрладаг.

AV зангилаа 2 үйл ажиллагааг гүйцэтгэдэг.

- Ховдол дүүрч агших хүртэл физиологийн дамжуулалтыг тосгуурт саатуулна.

- Энэ нь тосгуураас ховдолд хэтэрхий их сэдээгч ирэхээс хамгаалдаг.


Г. Гис-Пуркиньегийн тогтолцоо дамжуулах шинж чанартай булчинг агуулсан дамжуулах

Гисийн багц нь баруун, зүүн салаанд хуваагдана.

Зүүн салаа нь цаашдаа зүү өмнөд ба арын мөчирт хуваагдана.

Гис-Пуркиньегийн тогтолцоо нь ховдолд эрэмбэтэй деполяризаци болох нөхцөлийг хангадаг.


Агшин буй зүрхний булчинг нэвтрэн өнгөрөх хасах цэнэгтэй цахилгаан потенциалын долгионыг арьсан дээр янз бүрийн газарт байрлуулсан электродуудаар тодорхойлох ба дохио өсгөгдөн ЗЦБ-ээр дүрслэгдэнэ.


ЗЦБ-ийн стандарт холболтууд: нэвтрэн өнгөрөх хасах цэнэгтэй цахилгаан потенциалын долгионыг арьсан дээр янз бүрийн газарт байрлуулсан

12 холболтын 3 нь стандарт холболт хэмээн нэрлэгдэж, I, II, III гэж тэмдэглэгдэнэ.

Холболт Iбаруунба зүүн гарын электродын хооронд хийгдэх ба зүүн гарт нэмэх электрод байна.

Холболт IIбаруун гар ба зүүн хөлний электродын хооронд хийгдэх ба зүүн хөлд нэмэх электрод байна.

Холболт IIIзүүн гар ба хөлний электродын хооронд хийгдэх ба зүүн хөлд нэмэх электрод байна.

Эдгээр 3 холболтын хоорондоо харилцан хамааралтай ба тэдгээрийн дүрслэлийг Эйнтховны гурвалжин хэмээнэ.

Гурвалжины цахилгаан потенциалын төв эх сурвалж нь зүрх юм.


ЗЦБ- нэвтрэн өнгөрөх хасах цэнэгтэй цахилгаан потенциалын долгионыг арьсан дээр янз бүрийн газарт байрлуулсан ийнхүчнэмэгдүүлсэнмөчдийнхолболт:

 • Стандарт 3 холболтынхэлбэртэйтөстэй, туйлгүйжүүлж, хүчнэмсэн 3 холболтбагтана.

 • Нэг туйлт буюу нэг цэгээс цахилгаан потенциалыг хэмжинэ.

 • Фронтальталбайдахьцахилгаанпотенциалийнөөрчлөлтийгбичижавдаг.

 • aVR (баруун гар), aVL (зүүнгар), aVF (хөл) гэжтэмдэглэгдэнэ.


Цээжний холболтууд нэвтрэн өнгөрөх хасах цэнэгтэй цахилгаан потенциалын долгионыг арьсан дээр янз бүрийн газарт байрлуулсан

Цээжнийхөндлөнталбайдахьцахилгаанпотенциалынөөрчлөлтийгянзбүрийнбайрлалбүрээстэмдэглэжавах, 1 туйлт 6 холболтхамаарагдана. Эдгээрхолболтуудньцээжнийянзбүрийнхэсгүүдэдбайрлаж, цээжнийхөндлөнзүссэнхавтгайдзүрхэндгарахцахилгаанпотенциалынөөрчлөлтийгтэмдэглэдэг. Холболтболгонньэлектродындоршуудбайрлахцахилгаанөөрчлөлтбүрийгтэмдэглэнэ.


V1 нэвтрэн өнгөрөх хасах цэнэгтэй цахилгаан потенциалын долгионыг арьсан дээр янз бүрийн газарт байрлуулсан - Өвчүүний баруун ирмэгт 4-р хавирга завсар

V2 - Өвчүүнийзүүнирмэгт 4-р хавиргазавсарт

V3 – V2 ба V4-ийн хооронд

V4 – Зүүн эгэмний дунд шугамаар 5-р хавирга завсар

V5 – Зүүн суганы өмнөд шугамаар 5-р хавирга завсар

V6 – Зүүн суганы дунд шугамаар 5-р хавирга завсар


Зүрхний дамжуулах тогтолцоогоор дамжсан электрон импульс ЗЦБ дээр харагдах байдал

Р шүд–тосгуурын агшилт QRS–ховдлын агшилт Т шүд – ховдлын эргэн туйлшрал

PQ интервал – AV зангилааны дамжилт


ЗЦБ-ийн цаас дамжсан электрон импульс ЗЦБ дээр харагдах байдал

1. ЗЦБ нь 1 мм-ийн хэмжээсийн (5 мм бүрт хар шугамаар тодотгогдсон) горимтой хөдөлгөөнт цаасан дээр бичигддэг.

2. Стандарт цаасны хурд нь 25 мм/сек ба хэвтээгээр 1 мм бүр нь 40 мсек-ийг, 5 мм бүр нь 200 мсек-ийг илэрхийлнэ.

3. Босоо тэнхлэгт 10 мм нь цахилгаан потенциалын 0.1 mV-ийг илэрхийлнэ.


Зүрхний цахилгаан тэнхлэг дамжсан электрон импульс ЗЦБ дээр харагдах байдал

QRS бүрдлийн цахилгаандундажтэнхлэггэдэгньхавтгайталбайдховдлынтуйлгүйжилтийндундажюм.

Зүрхнийцахилгаанидэвхжилба QRS бүрдлийн цахилгаан дундаж тэнхлэг хоорондоо хамааралтай.


Qrs 1
QRS дамжсан электрон импульс ЗЦБ дээр харагдах байдал бүрдлийн цахилгаан дундаж тэнхлэгийг тооцоолох жишээ: алхам 1


Алхам 2 дамжсан электрон импульс ЗЦБ дээр харагдах байдал


Алхам 3 дамжсан электрон импульс ЗЦБ дээр харагдах байдал


ЗЦБ унших дараалал дамжсан электрон импульс ЗЦБ дээр харагдах байдал

А. Зүрхний цохилтын тоо

1. Ховдлын дээд (supraventricular)

2. Ховдлын (ventricular)

Б. Хэм

1. Ховдлын дээд (supraventricular)

2. Ховдлын (ventricular)

В. Тэнхлэг

1. P шүд

2. QRS бүрдэл

3. T шүд

Г. Р шүдний хэлбэр дүрс

Д. PR интервал

Е. QRS бүрдэл

1. Тэнхлэг

2. Вольтаж

3. Үргэлжлэх хугацаа

4. Хэлбэр дүрс

Ё. ST сегмент

Ж. Т шүд

З. QT интервал

И. U шүд


ЗЦБ унших дараалал дамжсан электрон импульс ЗЦБ дээр харагдах байдал

 • ЗЦБ-ийн 4 хам шинжийг тодорхойлно. Үүнд:

 • Хэм алдагдал

 • Дамжуулалтын алдагдал /PQ интервал – сэрэл дамжуулах зам буюу тосгуураас ховдол руу сэрлийн дамжилтыг харна. Хэвийн үед 0.12-0.20 сек байна. Энэ нь зүрхний агшилтын тооноос хамаарна. Хэдий чинээ хурдан агшина төдийчинээ богино болно. QRS - ховдлын дамжуулалтыг харуулна. Хэвийн үед үргэлжлэх хугацаа нь 0.07-0.09 сек байна. QT интервал зүрхний ховдлын бүх хэсгүүд цахилгаан агшилтын үедээ байгааг харуулна. Агшилт хэдий чинээ олон байна төдий чинээ богино байна.

 • Тосгуур, ховдлын томролууд болон ачаалал

 • Зүрхний булчингийн тэжээл


Анхаарал тавьсанд баярлалаа дамжсан электрон импульс ЗЦБ дээр харагдах байдал


ad