Evaluering av jakten p den trygge base
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 29

Evaluering av ”Jakten på den trygge base”! PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Evaluering av ”Jakten på den trygge base”!. Erfaringer fra Familieenheten på Hov, Avd. for rusrelatert psykiatri og avhengighet. Monica Søfferud, Enhetsleder Jim Skarli, prosjektleder Erfaringskonferansen 21.- 22.sept 2011. Familieenheten på Hov i Land.

Download Presentation

Evaluering av ”Jakten på den trygge base”!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Evaluering av ”Jakten på den trygge base”!

Erfaringer fra Familieenheten på Hov, Avd. for rusrelatert psykiatri og avhengighet.

Monica Søfferud, Enhetsleder

Jim Skarli, prosjektleder

Erfaringskonferansen 21.- 22.sept 2011


Familieenheten på Hov i Land

Målgruppe: Voksne med rusavhengighet, som har omsorg for små barn. Barna legges inn sammen med foreldrene.

Behandling: Mentaliseringsbasert, gitt i en dynamisk vekselvirkning mellom gruppeterapi og individualterapi

Kapasitet: 10 familier.

Familiene bor i egne boliger på institusjonsområdet.

Barnehagetilbud

Det kan gis et tilpasset skoletilbud på videregående nivå.

Regionalt opptaksområde

Kontakt oss på tlf 61129200

Besøksadresse: Sentrumsveien 17

2860 Hov

Familieenheten- ”connecting minds”


Familieenhetens rammer

 • Behandlingstiden kan variere fra 3 til 12 mnd.

 • Behandlingspersonalet er organisert i to tverrfaglige behandlings- team.

 • Egen barnehage for pasientenes barn. Omsorgskompetanse arbeid.

 • Videregående skole gir et tilbud til våre pasienter

 • Det opprettes ansvarsgrupper bestående av sosialtjeneste, barnevern, og andre aktører rundt hver familie. Følger behandlingen, med tanke på å sette kommunen i stand til å videreføre behandlingen etter utskriving.


Familieenheten på Hov i Land

 • Psykisk helse

 • Rusmestring

 • Omsorgsevne

Mentaliseringsbasert behandling i en dynamisk

vekselvirkning mellom grupper og individualterapi.

Familieenheten- ”connecting minds”.


Behandlingsblomsten

Foreldre-

gruppe

Småbarns-

gruppe

Spebarns-

gruppe

Stor-

gruppe

Familien

Samspills-

Veil.

Eksplisitt

mentaliserings-

gruppe

Helse

Rusmestring

Omsorg

Mamma

Pappa

Små-

gruppe

Individual-

samtaler

Tilknytningsteori

Team

Miljøterapi

Pasienten

Bhg.

Ukeslutt-

gruppe

Mentalisringsbasert behandling


Mentalisering

 • Forstå seg selv utenfra og andre innenfra

 • Tenke om følelser, og føle om tanker

 • Gi følelser og opplevelser et språk

 • ”Minding the baby”

  Refleksjon, undring, speiling, nysgjerrighet


Jakten på den trygge baseBakgrunn

 • Ytre endringspress- helseforetaksreformen

 • Behov for samkjøring av de ulike tiltakene og en felles grunnforståelse


Visjon

 • Å bli en spydspiss innenfor spesialisert behandling av rusmisbrukere som har barna sine med seg i behandlingen.


Prosjektperiode 2007- 2010

2007 Forberedelse til prosjektet

 • Innføring i teori og metode. Begynnende

  endringer i behandlingsprosessen

  2009 Fordypning i teori og metode

 • Konsolidering. Utvikling av vedlikeholdsprogram.

  Overføring av kunnskap til

  samarbeidende tjenester; kommunale o.a.


Prosjektperiode2007-2010

 • Avtale med Mentalisering.no.

 • Professor og psykiater Finn Skårderud og psykolog Bente Sommerfeldt har stått for undervisning og veiledning på 17 fagdager i prosjektperioden.

 • 4 fagdager med Kjerstin Søderstrøm


Metoder i gjennomføringen

 • Ekstern undervisning

 • Ekstern veiledning

 • Gjennomgang av videoopptak

 • Rollespill

 • Intern veiledning

 • Intern undervisning


”Etter hvert, når vi kom gjennom det, så hadde vi jo med eget klinisk materiale i veiledningen. Det kunne være videomateriale fra gruppeterapi, individualterapi, behandlingsmøter, andre typer møter.”

Ansatt Familieenheten


Terapeutiske endringer

 • Spesialpsykolog tillagt veiledningsansvar.

 • Implementert endringer i gruppestruktur.

 • 3- årig høyskoleutdannet personale fikk individualterapiansvar.

 • Fokusområder:

  Rus- Psykiatri- Foreldrekompetanse


Evaluering

The pure and simple truth is rarely pure and never simple!

Oscar Wilde


Formål

 • Å evaluere graden av måloppnåelse i Jakten på den trygge base

 • Å gjennomføre en vurdering av kvaliteten på prosjektetstyringen.


Problemstillinger

1. I hvilken grad har en lykkes med og implementere en mentaliseringsbasert behandlingsmodell i Familieenheten?

2. Hvor god har prosjektstyringen i ”Jakten på den trygge base” vært?


Metode og datagrunnlag

 • Case studie

 • Kvalitativ metode

 • 10 semistrukturerte intervjuer

 • Dokumentanalyse

 • Observasjon/deltagelse


Ihvilken grad har en lykkes med å utvikle og implementere en mentaliseringsbasert behandlingsmodell i Familieenheten?


 • Prosjektet er på mange måter vellykket da en har nådd en rekke sentrale målsetninger, f.eks i f.h.t kompetanseøkning.

 • Samtidig foreligger det forbedringspotensial på noen områder.

De som aldri har gjort en feil, har aldri prøvd noe nytt.

Albert Einstein


 • Implementeringen av en mentaliseringsbasert behandlingsform må forstås som en dynamisk og vedvarende prosess.

 • Prosjektperioden må forstås som et grunnleggende fundament for å videreutvikle en slik behandlingsform.


Observerte effekter

 • Økt fagkompetanse

 • En helhetlig tilnærming til pasientbehandlingen og et enhetlig fagspråk i personalgruppen.

 • En svært positiv effekt på arbeidsmiljøet i enheten.

Min oppfatning er at det er veldig vellykket fordi vi har fått en felles behandlingstenkning, felles måte å tilnærme hos pasienter på.

Prosjektleder Jakten på den trygge base


Kritisk faktor

 • Å opprettholde og videreutvikle kompetansen på mentalisering, i etterkant av den formelle prosjektperioden.


Anbefalte tiltak.

 • Implementering av strukturelle endringer i samsvar med faktiske endringer i organisasjonen.

 • En helhetlig gjennomgang av behandlingsgrupper for slik igjennom å spisse strukturen i forhold til mentalisering som behandlingsform.


Anbefalte tiltak

 • En gjennomgang av tiltak for pårørendearbeid og informasjon til denne gruppen.

Jeg tenker at vi kunne ha gjort det mer systematisk, eller reflektert rundt hvordan skal vi jobbe med pårørende.

Ansatt ved Familieenheten


Anbefalte tiltak

 • Det bør utarbeides tiltak for å sikre at kompetanse opprettholdes, videreutvikles og overføres nyansatte og slik igjennom implementeres og utvikles i organisasjonen.


Suksessfaktorer

 • Et sterkt ytre endringspress (Helseforetaksreformen).

 • En indre erkjennelse og aksept for nødvendigheten av endring


Suksessfaktorer

 • Relevant fagkompetanse internt i enheten.

 • Evne til å knytte kontakter med sterke eksterne fagmiljøer.

 • Inkludering av hele personalgruppen i prosjektet.


Suksessfaktorer

 • Et undervisnings- og veiledningsopplegg som oppfattes som hensiktsmessig og utviklende av personalet.

 • Sterkt engasjement og risikovilje hos prosjektledere og sentrale fagpersoner.


Gruppeprogram


 • Login