Automatick centr ln monitoring stavu za zen vvn a zvn ps syst m acm
Download
1 / 18

Automatický centrální monitoring stavu zařízení vvn a zvn PS ( Systém ACM) - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Automatický centrální monitoring stavu zařízení vvn a zvn PS ( Systém ACM). Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu 17.-18.4.2013 ČEPS, a.s., Petr Spurný, vedoucí oddělení Koncepce údržby a standardizace. Obsah. Co je to ACM Předpoklady řešení

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Automatický centrální monitoring stavu zařízení vvn a zvn PS ( Systém ACM)' - nydia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Automatick centr ln monitoring stavu za zen vvn a zvn ps syst m acm

Automatický centrální monitoring stavu zařízení vvn a zvnPS(Systém ACM)

Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu

17.-18.4.2013

ČEPS, a.s., Petr Spurný, vedoucí oddělení Koncepce údržby a standardizace


Obsah
Obsah

 • Co je to ACM

 • Předpoklady řešení

 • Hlavní funkcionality a jejich příklady

 • Výčet cílů = výstupů a přínosů ACM

 • Stav před a po skončení projektu

 • Závěr


Co je to ACM

 • ACM – automatický centrální monitoring stavu zařízení vvn a zvn

 • monitoruje technický stav zařízení

 • vydává doporučení pro další provoz, změnu obsahu či intenzity jeho údržby


Co je to ACM – hlavní součásti

SW eSADA

= jednoduchý uživatelsky přátelský systém

k prohlížení databáze zařízení centrálního infomačního systému SAP a výsledků monitorování

= aktivní analytický a výpočtový systém pro kontrolu, vyhodnocení provozu a doporučení údržby

SW AROPO (automatické rozpoznání poruch)

= automatické rozpoznání zhoršeného provozního

stavu zařízení nebo jeho nadměrného nebo

nestandardního zatížení


Architektura a zdroje dat
Architektura a zdroje dat

 • Systém pracuje s existujícími daty (DŘS, ochrany, zapisovače poruch…), není třeba pořizovat data,

 • Vysoká spolehlivost dat – existující data z jiných aplikací

 • Systém je jen SW, nepotřebuje další HW ani komunikační cesty

 • ACM eviduje a monitoruje VŠECHNA zařízení vvn a zvn

 • ŘS: U,I,P a Q, stavy(ZAP -VYP), čas, alarmy

 • Zapisovače poruch: detailní analogové křivky (průběh poruchového děje (obdoba osciloperturbografu)

 • SAP: topologie a evidence zařízení v síti, záznamy poruch a závad, plánování a vyhodnocování údržby a diagnostiky

Zdroje dat


Hlavn funkce acm
Hlavní funkce ACM

 • Střednědobé :

 • sledování zatěžování a přetěžování zařízení

 • sledování poruchovosti a výpočty spolehlivostních parametrů (včetně modelování křivek stárnutí),

 • výpočty nepohotovostí částí sítě,

 • vyhodnocení výkonů a příkonů na předávacích místech,

 • sledování a vyhodnocování atm. přepětí v síti,

 • zpracování dat o V a polích R pro určování mezní zatížitelnosti pro DŘ,

 • modelování strategií údržby, plánování výkonové údržby

Krátkodobé :

 • odhalení nestandardního chování nebo zatěžování jednotlivých zařízení

 • Dlouhodobé :

 • Monitorování tech. stavu a provozní historie zařízení a výpočet jejich indexu zdraví,

 • Stanovení priorit zásahů údržby a obnovy podle důležitosti a míry rizika


Moduly pro odhalov n z vad za zen
Moduly pro odhalování závad zařízení

 • MODUL PRURAZ : rozpoznání průrazů vypínačů při vypínání (odhaleno 11 případů u 9 vypínačů, 4 vypínače vyměněny)

 • MODUL PREST : rozpoznání předzápalů vypínačů při zapínání (odhalen 1 vypínač)

 • MODUL QMCAS : rozpoznání nepřípustného zpoždění funkcí mezi póly vypínače (odhaleny 4 vypínače – v 2012 naplánována jejich diagnostika)

 • MODUL PETAN : rozpoznání proražených polepů kapacitních PTN (odhaleno 6 případů, všechny PTN vyměněny)

 • MODUL FREK : rozpoznání poruch antirezonančního obvodu kapacitních PTN (nový)


Monitorov n nestandardn ho zat en
Monitorování nestandardního zatížení

 • MODUL FERO : rozpoznání stavu ferorezonance v síti (odhaleno 15 polí rozvoden, u 1 změna fyzického uspořádání, u ostatních změna spínací sekvence)

 • MODUL ASYNCHRON: rozpoznání nesynchronního spínání v síti a monitorování s tím spojeného zatížení průchozím proudem

 • MODUL SATUR : rozpoznání nasycení jader PTP, které může mít za následek nesprávnou reakci a funkci ochran

 • MODUL PREP: monitorování provozních přepětí a rozpoznání přepětí neúměrně namáhajících izolaci

 • MODUL NARAZ: monitorování zatížení transformátorů nárazovým proudem


Monitorov n zat en zkratov m proudem
Monitorování zatížení zkratovým proudem

 • MODUL ZKRAT : monitorování zatížení zařízení průchodem zkratového proudu

 • MODUL VPROUD : monitorování proudů vypnutých vypínačem – výpočet ∑i2t a porovnání s limitní hodnotou


Index zdraví (technické kondice) zařízení

 • IZ vychází ze:

 • Stáří zařízení (W1) Skupinový index (nabývá hodnot 1-4)

 • Kumulativní zatížení zařízení (W2)Skupinový index (nabývá hodnot 1-4)

 • Aktuální stav zařízení (W3)Skupinový index (nabývá hodnot 1-4)

 • Provozní historie zařízení (W4) Skupinový index (nabývá hodnot 1-4)

 • Historietechnologického typu (W5) Skupinový index (nabývá hodnot 1-4)

 • Udržovatelnost a opravitelnost typu (W6)Skupinový index (nabývá hodnot 1-4)

 • Celkový normovaný index zdraví IZnorm(nabývá hodnot 25 - 100)


Z kladn vizualizace indexu zdrav
Základní vizualizace indexu zdraví

Index zdraví se používá k vydání rozhodnutí o očekávané spolehlivosti, opravě, výměně nebo vyřazení daného zařízení - (barevný symbol na mapě). Podle indexu zdraví se též řídí způsob a intenzita údržby.


Výpočet indexu důležitosti

 • Zásady stanovení ID:

 • Pro výpočet jsou rozhodující tzv. „hlavní a odvozené váhové objekty“, jejichž hranice jsou dány algoritmy vypínání ochran.

 • Jednotlivé hlavní váhové objekty (vedení, transformátory a tlumivky) jsou posuzovány podle toho, jakou má jejich výpadek (porucha) dopad na :

  • Okolní subjekty (16 kritérií)

  • Vlastní PS (8 kritérií)

 • Váhy jednotlivých dopadů z ad B) jsou určeny skupinou expertů ČEPS pomocí stanovení důležitosti prostřednictvím ankety

 • Váhy odvozených objektů (všechny části rozvoden) jsou určeny výpočtem z hlavních váhových objektů

 • Každé zařízení přebírá váhu váhového objektu, na kterém právě stojí, a do výpočtu je zahrnuta i doba potřebná pro obnovení přenosu v daném místě


 • V et v stup a p nos acm
  Výčet výstupů a přínosů ACM

  • Prevence poruch zařízení PS

   (prevence výpadků přenosových objektů)

  • Poskytování dat pro analýzu příčin poruch zařízení PS, umožňuje ve většině případů dopátrat se příčiny, vést expertní jednání s výrobci (vč. reklamací) a předejít dalším poruchám podobného druhu

  • Výpočty (ne)pohotovosti jednotlivých částí sítě

   vč. poskytování dat pro řešení příčin výpadků vedení PS - zejména úspěšných OZ

  • Poskytování vstupních dat a doporučení pro plánování výměn (obnovy) zařízení PS

   optimalizace technické životnosti ve vztahu ke střední očekávané životnosti skupiny zařízení


  V et v stup a p nos acm1
  Výčet výstupů a přínosů ACM

  • Generování doporučení pro plánování údržby zařízení PS a modelování nákladů různých strategií

  • Stanovení limitů zatěžování přenosových objektů pro dispečerské řízení

  • Poskytování vstupních dat pro řízení rizik v ČEPS, a.s.

  • Kontrola příkonů a výkonů v předávacích místech, poskytování vstupních dat pro optimalizaci smluv o předávaných příkonech a výkonech

  • Vedlejší efekty – Kontroly a opravy ve zdrojích dat

   (SW i hardwarově) a uživatelsky intuitivní náhledy na všechna zdrojová data

  Z v r
  Závěr

  Systém ACM je funkční, vykazuje přínosy a sbírají se zkušenosti z jeho provozu

  • DALŠÍ POSTUP

  • „Doladění“ hotových částí podle výsledků praktického provozu

  • Údržba systému zejména s ohledem na nová zařízení instalovaná nebo vyměněná v PS

  • Vývoj nových funkcí (např. automatické hlídání izolačních stavů, zahrnutí výsledků leteckých revizí vedení)

  • Vznik nového subsystému Vedení, kde se kombinují data z výsledků a nálezů údržby s evidenčními daty a dostupnými informacemi z ACM

  • Podpora plánování údržby na základě skutečného stavu zařízení co do obsahu i do nákladů

  Děkuji za pozornost

  Dotazy?


  ad