ISAD - PowerPoint PPT Presentation

Isad
Download
1 / 22

  • 118 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ISAD. Cíl: •sjednotit archeologická data vytvořená v projektech výzkumu a vývoje na ústředním pracovišti NPÚ •vytvořit aplikaci na internetu pro komplexní práci s těmito i dalšími daty získávanými v procesu péče o archeologický fond. ISAD - součásti. Aplikace:

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ISAD

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Isad

ISAD

Cíl:

•sjednotit archeologická data vytvořená v projektech výzkumu a vývoje na ústředním pracovišti NPÚ

•vytvořit aplikaci na internetu pro komplexní práci s těmito i dalšími daty získávanými v procesu péče o archeologický fond


Isad sou sti

ISAD - součásti

Aplikace:

SAS ČR - Státní archeologický seznam ČR

SAS ČR - Státní archeologický seznam ČR – veřejný přístup

VAL - Významné archeologické lokality

VAL - Významné archeologické lokality – veřejný přístup

ODAN - Obrazová dokumentace archeologických nalezišť

PV - Přehledy výzkumů

ADČ - Archeologická databáze Čech

Mapové projekty:

SAS ČR

SAS ČR - veřejný přístup

Významné archeologické lokality - veřejný přístup CZ/E


St tn archeologick seznam r sas r

Státní archeologický seznam ČR - SAS ČR

Cíl:

•vytvoření archeologické mapy ČR s informacemi o území s archeologickými nálezy

v prostředí GIS

•soupis nejvýznamnějších archeologických lokalit

Základní evidenční jednotka databáze SAS ČR:

UAN - území s archeologickými nálezy (území celé ČR)

KATEGORIE UAN I-IV

vystihují míru archeologického poznání prvků archeologického dědictví v určitém území.


Sas r kategorie

SAS ČR - kategorie

UAN I. území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem

archeologických nálezů. ( vymezuje se graficky do mapy na základě dostupných

informací a pozorování s cílem zajistit ochranu a záchranu archeologických nálezů

při výkonu veřejné správy). V mapě červený polygon.

UAN II. území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů,

ale určité indicie mu nasvědčují ;pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů

51–100 %; (svědectví písemných pramenů, těsná blízkost UAN kategorie I). Modrý polygon.

UAN III. území, na němž nebyl dosud rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických

nálezů aprozatím tomu nenasvědčují žádné indicie, ale předmětné území

mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, a proto existuje 50% pravděpodobnost

výskytu archeologických nálezů. Veškeré území státu kromě kategorie IV. Vymezení šrafou.

UAN IV. území, na němž není reálná pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů.

(veškerá vytěžená území – doly, lomy, cihelny, pískovny apod., kde byly odtěženy vrstvy

a uloženiny čtvrtohorního stáří). Šedočerný polygon.

Na všechny typy území s archeologickými nálezy se vztahuje povinnost vyplývající z § 21-24 zákona č. 20/1987 Sb.,

o státní památkové péči v platném znění.


Sas r

SAS ČR


Sas r1

SAS ČR


Sas r2

SAS ČR


V znamn archeologick lokality val

Významné archeologické lokality - VAL

VAL

jako nejdůležitější archeologická naleziště, která umožní přístup k datům SAS ČR z hlediska jejich kulturně historického významu a památkové hodnoty. Aplikace je určena zejména k památkářským účelům.

kategorie VAL:

VAL I - archeologické lokality památkově chráněné

VAL II – archeologické lokality bez památkové ochrany

U každé lokality je uveden doplňující popis a informace

z monitoringu současného stavu i údaje o:

stávajícím ohrožení

potencionálním ohrožení

prezentaci


V znamn archeologick lokality val1

Významné archeologické lokality - VAL


Isad dal aplikace

ISAD- další aplikace

ODAN - Obrazová dokumentace archeologických nalezišť

PV - Přehledy výzkumů

2004začlenění dat z  databáze jiné organizace do databázové aplikace a do mapového projektu ISAD

ADČ - Archeologická databáze Čech -Archeologický ústavPraha

2009 propojení s vnější webovou aplikací

Internetová databáze lidských kosterních pozůstatků

Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty MU v Brně


Isad

ODAN


Isad

ODAN


Data sas r a val jsou vyu v na

Data SAS ČR a VAL jsou využívána:

k výkonu státní památkové péče, tj. v jednotlivých procesech definovaných PZ

k naplnění povinností vyplývajících z jiných předpisů, např. ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve věci poskytování územně analytických údajů o území pro účely územního plánování (Území s archeologickými nálezy - jev.č.16)

k výkonu vlastní odborné a vědecké činnosti NPÚ

pro odborné a vědecké činnosti jiných organizací - pro vzdělávání

pro prezentaci veřejnosti, turistický ruch apod.


Definovan p stupy

Definované přístupy

Úřady 17 (KRAJE 10, ORP 6, MK)

Oprávněné organizace 54

Celkem 284 přístupů

Archeologové cca 200

Nearcheologové cca 80


Sas r ve ejn p stup

SAS ČR - veřejný přístup


Sas r ve ejn p stup1

SAS ČR - veřejný přístup


Sas r ve ejn p stup2

SAS ČR - veřejný přístup


Val ve ejn p stup

VAL - veřejný přístup


Public access

Public Access


Ve ejn p stup

Veřejný přístup

na adrese:

http://twist.up.npu.cz/

nebo

www.npu.cz

Archeologická data

Veřejný přístup


Isad

Děkuji za pozornost

Mgr. A. Knechtová


  • Login