Isad
Download
1 / 22

ISAD - PowerPoint PPT Presentation


  • 119 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ISAD. Cíl: •sjednotit archeologická data vytvořená v projektech výzkumu a vývoje na ústředním pracovišti NPÚ •vytvořit aplikaci na internetu pro komplexní práci s těmito i dalšími daty získávanými v procesu péče o archeologický fond. ISAD - součásti. Aplikace:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

ISAD

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ISAD

Cíl:

•sjednotit archeologická data vytvořená v projektech výzkumu a vývoje na ústředním pracovišti NPÚ

•vytvořit aplikaci na internetu pro komplexní práci s těmito i dalšími daty získávanými v procesu péče o archeologický fond


ISAD - součásti

Aplikace:

SAS ČR - Státní archeologický seznam ČR

SAS ČR - Státní archeologický seznam ČR – veřejný přístup

VAL - Významné archeologické lokality

VAL - Významné archeologické lokality – veřejný přístup

ODAN - Obrazová dokumentace archeologických nalezišť

PV - Přehledy výzkumů

ADČ - Archeologická databáze Čech

Mapové projekty:

SAS ČR

SAS ČR - veřejný přístup

Významné archeologické lokality - veřejný přístup CZ/E


Státní archeologický seznam ČR - SAS ČR

Cíl:

•vytvoření archeologické mapy ČR s informacemi o území s archeologickými nálezy

v prostředí GIS

•soupis nejvýznamnějších archeologických lokalit

Základní evidenční jednotka databáze SAS ČR:

UAN - území s archeologickými nálezy (území celé ČR)

KATEGORIE UAN I-IV

vystihují míru archeologického poznání prvků archeologického dědictví v určitém území.


SAS ČR - kategorie

UAN I. území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem

archeologických nálezů. ( vymezuje se graficky do mapy na základě dostupných

informací a pozorování s cílem zajistit ochranu a záchranu archeologických nálezů

při výkonu veřejné správy). V mapě červený polygon.

UAN II. území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů,

ale určité indicie mu nasvědčují ;pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů

51–100 %; (svědectví písemných pramenů, těsná blízkost UAN kategorie I). Modrý polygon.

UAN III. území, na němž nebyl dosud rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických

nálezů aprozatím tomu nenasvědčují žádné indicie, ale předmětné území

mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, a proto existuje 50% pravděpodobnost

výskytu archeologických nálezů. Veškeré území státu kromě kategorie IV. Vymezení šrafou.

UAN IV. území, na němž není reálná pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů.

(veškerá vytěžená území – doly, lomy, cihelny, pískovny apod., kde byly odtěženy vrstvy

a uloženiny čtvrtohorního stáří). Šedočerný polygon.

Na všechny typy území s archeologickými nálezy se vztahuje povinnost vyplývající z § 21-24 zákona č. 20/1987 Sb.,

o státní památkové péči v platném znění.


SAS ČR


SAS ČR


SAS ČR


Významné archeologické lokality - VAL

VAL

jako nejdůležitější archeologická naleziště, která umožní přístup k datům SAS ČR z hlediska jejich kulturně historického významu a památkové hodnoty. Aplikace je určena zejména k památkářským účelům.

kategorie VAL:

VAL I - archeologické lokality památkově chráněné

VAL II – archeologické lokality bez památkové ochrany

U každé lokality je uveden doplňující popis a informace

z monitoringu současného stavu i údaje o:

stávajícím ohrožení

potencionálním ohrožení

prezentaci


Významné archeologické lokality - VAL


ISAD- další aplikace

ODAN - Obrazová dokumentace archeologických nalezišť

PV - Přehledy výzkumů

2004začlenění dat z  databáze jiné organizace do databázové aplikace a do mapového projektu ISAD

ADČ - Archeologická databáze Čech -Archeologický ústavPraha

2009 propojení s vnější webovou aplikací

Internetová databáze lidských kosterních pozůstatků

Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty MU v Brně


ODAN


ODAN


Data SAS ČR a VAL jsou využívána:

k výkonu státní památkové péče, tj. v jednotlivých procesech definovaných PZ

k naplnění povinností vyplývajících z jiných předpisů, např. ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve věci poskytování územně analytických údajů o území pro účely územního plánování (Území s archeologickými nálezy - jev.č.16)

k výkonu vlastní odborné a vědecké činnosti NPÚ

pro odborné a vědecké činnosti jiných organizací - pro vzdělávání

pro prezentaci veřejnosti, turistický ruch apod.


Definované přístupy

Úřady 17 (KRAJE 10, ORP 6, MK)

Oprávněné organizace 54

Celkem 284 přístupů

Archeologové cca 200

Nearcheologové cca 80


SAS ČR - veřejný přístup


SAS ČR - veřejný přístup


SAS ČR - veřejný přístup


VAL - veřejný přístup


Public Access


Veřejný přístup

na adrese:

http://twist.up.npu.cz/

nebo

www.npu.cz

Archeologická data

Veřejný přístup


Děkuji za pozornost

Mgr. A. Knechtová


  • Login