Rodovo citliv v chova v zva pre u ite ky a u ite ov 21 storo ia
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

Rodovo citlivá výchova : výzva pre učiteľky a učiteľov 21. storočia PowerPoint PPT Presentation


 • 61 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rodovo citlivá výchova : výzva pre učiteľky a učiteľov 21. storočia. Mgr. Monika Bosá. Štruktúra prezentácie:. Rodovo citlivá výchova Východiská pre rodovo citlivú prácu učiteliek a učiteľov Príklady aktivít občianskeho združenia EsFem v oblasti rodovo citlivej výchovy.

Download Presentation

Rodovo citlivá výchova : výzva pre učiteľky a učiteľov 21. storočia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rodovo citliv v chova v zva pre u ite ky a u ite ov 21 storo ia

Rodovo citlivá výchova : výzva pre učiteľky a učiteľov 21. storočia

Mgr. Monika Bosá


Trukt ra prezent cie

Štruktúra prezentácie:

Rodovo citlivá výchova

Východiská pre rodovo citlivú prácu učiteliek a učiteľov

Príklady aktivít občianskeho združenia EsFem v oblasti rodovo citlivej výchovy


Rodovo citliv v chova

Rodovo citlivá výchova

nie je špeciálny „nový“ predmet, ani „alternatívny prístup“.

Je spôsob práce, ktorý by mal byť uplatňovaný pri akejkoľvek pedagogickej činnosti.

ako taká nie je „alternatívou“, ale mala by byť „normou“.

vychádza z konceptu rodovej rovnosti a je zameraná na jej presadzovanie.

je nevyhnutnou súčasťou demokratickej, rešpektujúcej a tolerantnej školy.


Politick v chodisk rcv

Politické východiská RCV

Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien - CEDAW (zák č 62/1987 Zb)

Odporúčanie RE „O rodovej rovnosti vo výchove“ (Odporúčanie č. 1281 z roku 1995)


Nejasn pojmy rodovo citliv rodovo pecifick rodovo neutr lny

Nejasné pojmy: rodovo citlivý, rodovo špecifický, rodovo neutrálny

 • Rodovo citlivý prístup

  • taký, ktorý uplatňuje rodové hľadisko s cieľom zamedziť, predchádzať alebo odstraňovať rodovú diskrimináciu a posilňovať rodovú rovnosť.

  • vychádza z teoretických poznatkov o rode, ale zároveň zohľadňuje konkrétnu situáciu, v ktorej pracujeme.


Rodovo citliv v chova v zva pre u ite ky a u ite ov 21 storo ia

 • RODOVO ŠPECIFICKÝ

  • využíva odlišný spôsob práce s dievčatami a chlapcami.

  • odlišný prístup k dievčatám a chlapcom nie je vždy aj rodovo citlivý.

  • vychádza z presvedčenia o tom, že dievčatá a chlapci majú odlišné potreby.


Rodovo citliv v chova v zva pre u ite ky a u ite ov 21 storo ia

 • Rodovo citlivé definovanie potrieb dievčat a chlapcov

  • Je orientované na čo najširšie otvorené možnosti pre dievčatá a chlapcov bez ohľadu na ich príslušnosť k pohlaviu.

  • Zameriava sa na predchádzanie bariér vyplývajúcich z rodových stereotypov a predsudkov o ženskosti a mužskosti.

  • spája dva predpoklady:

   • Poznanie a porozumenie rodovým stereotypom

   • poznanie situácie konkrétnych dievčat a chlapcov, s ktorými pedagogicky pracuje V tejto rovine zohráva kľúčovú úlohu individuálny prístup


Rodovo citliv v chova v zva pre u ite ky a u ite ov 21 storo ia

 • rovnaký prístup k dievčatám a chlapcom bez reflexie rodových vzťahov a rodových nerovností nezabezpečuje rodovú rovnosť.

  • Naopak: iba naďalej opakuje, prehlbuje a šíri „zavedené“ rodové stereotypy.

  • Takýto prístup je možné označiť za rodovo slepý.

  • nie je rodovo neutrálny, lebo je rodovými stereotypmi zaťažený.


Rodovo citliv v chova v zva pre u ite ky a u ite ov 21 storo ia

ideálny postup výchovy k rodovej rovnosti načrtnúť v troch „štádiách“:

od rodovo stereotypnej a rodovo slepej výchovy

(súčasnej podoby výchovy a vzdelávania vychádzajúcej z a podporujúcej rodové stereotypy)

cez rodovo citlivú(vyrovnávajúcu bariéry spôsobené rodovými stereotypmi tak u dievčat ako aj chlapcov)

k rodovo neutrálnej (výchova v prostredí, kde rod nie je kategóriou znamenajúcou profesnú segregáciu, ani dichotómiu verejnej a privátnej sféry, ani zdrojom nerovnosti, kde výchova nie je zaťažená rodovými stereotypmi)


Rodovo citliv pr stup nie len vo v chove

Rodovo citlivý prístup (nie len vo výchove)

 • Podmienka:

  • zohľadňovanie a reflexia rodových aspektov problému, na ktorý je zameraný.

 • Ciele:

 • zamedziť a predchádzať rodovej diskriminácii.

 • otvárať možnosti uplatnenia - sloboda vo voľbe životných dráh

 • dosiahnuť rodovú rovnosť

  Rodovo citlivý prístup musí byť striktne nediskriminačný aj v iných oblastiach (vek, zdravotný stav, sociálna, etnická príslušnosť, …).


Rodovo citliv pr stup ako mainstreaming

Rodovo citlivý prístup ako mainstreaming

 • Inštitúcia školy - symbolická rovina organizácie práce, prostredia, deľby úloh, zdrojov a benefitov

  • vytvára rámec, v ktorom sa výchova odohráva.

  • je súčasťou skrytého kurikula školy.

  • Predstavuje východisko pre obsahy výchovy a vzdelávania a zároveň ich potvrdzujú, alebo spochybňujú.

 • Rodovo citlivé učiteľky a učitelia

 • Rodovo citlivé kurikulá

 • Rodovo citlivé učebnice

 • Rodovo citlivý jazyk

  V ideálnom prípade je rodovo citlivá výchova realizovaná v rodovo citlivej škole.


N roky na u ite ky a u ite ov

Nároky na učiteľky a učiteľov:

Rodovo citlivé metódy práce.

Demokratický a tútorský prístup učiteľky a učiteľa

Otvorenosť a tolerancia.

Dôsledná reflexia osobnej rodovej identity a porozumenie rodovej problematike sú nevyhnutným predpokladom úspešnej rodovo citlivej práce.

Rodovo stereotypné postoje sa nevyhnutne prejavia a negatívne ovplyvnia pedagogickú prácu. Aj z tohto dôvodu nie je možné úspešne aplikovať rodovo citlivú výchovu bez predchádzajúceho vzdelávania pedagogického zboru.

Rodovo citlivý prístup nie je možné direktívne stanoviť. Je však možné motivovať preň. To je úlohou vedenia školy, ale aj štátnych vzdelávacích a výchovných politík.


Uprednostni kooperat vny sp sob pr ce pred konkuren n m

Uprednostniť kooperatívny spôsob práce pred konkurenčným

kooperácia

podporuje spolupatričnosť v skupine, ochotu pomáhať a priateľstvá

vytvára podporujúce prostredie

redefinuje vzťahy závislosti, učí spoliehať sa na druhých

učí distribuovať zodpovednosti a právomoci

učí diskutovať a hľadať riešenia v diskusiách, vytvárať konsenzus.

pripravuje na zmysluplnú (nestereotypnú) deľbu práce,

pripravuje na potrebu akceptácie iných stanovísk a podporuje toleranciu.

konkurenčné spôsoby práce (súťaže)

môžu viesť k segregácii

vytvárajú zbytočné hierarchie


Predstavova dejiny s d razom na hist riu emancipa n ch hnut men n

Predstavovať dejiny s dôrazom na históriu emancipačných hnutí menšín

prezentujeme významné osobnosti tak, aby sa deti mohli s nimi identifikovať

Významné ženské osobnosti z najrôznejších oblastí ľudského snaženia majú dostať priestor v odborných predmetoch, nie len na hodinách histórie.

Poukazovať na prínos žien k rozvoju svetového poznania a kultúry

Prezentácia feminizmu a ženského hnutia ako nezastupiteľných zdrojov ľudského pokroku a presadzovania ľudských práv.


Vyv enos v pr stupe k diev at m a chlapcom

Vyváženosť v prístupe k dievčatám a chlapcom

Úlohy a aktivity pre dievčatá a chlapcov neprideľujeme stereotypne

Priestor, ktorý dostávajú dievčatá a chlapci je rovnocenný

Rozdeľujeme pozornosť medzi dievčatá a chlapcov rovnomerne


Podporova sebavedomie det

Podporovať sebavedomie detí

Je nevyhnutné podporovať u dievčat sebavedomý prejav, asertivitu, iniciatívu, ambície

Podporovať u chlapcov ich schopnosť vyrovnávať sa s emóciami, prejavovať city,....

Vždy však vychádzame zo špecifických situácií a potrieb detí, nepristupujeme k nim ani v tomto prípade paušálne ako členkám skupiny dievčat alebo chlapcov, ale zohľadňujeme ich individuálne prejavy.

Dbáme na to, by sme „neopravovali“ vyjadrenia detí – rešpektujeme ich formulácie a neupravujeme ich do „správnej“ formy, alebo znenia, nepo(d)súvame význam toho, čo hovoria, ak chceme ich vyjadrenia doplniť, vyžiadame si súhlas a uistíme sa, či sme správne porozumeli tomu, čo deti vyjadrili.


Pripravenos poskytn pomoc

Pripravenosť poskytnúť pomoc

V prípade, že nastane situácia, keď sú deti vystavené diskriminácii alebo násiliu je súčasťou rodovo citlivého prístupu..

V prípade krízových situácií konzultujeme naše kroky s dieťaťom, alebo o nich dieťa aspoň informujeme.

Posilnenie dieťaťa a nepreceňovanie vlastných síl sú súčasťou každého opatrenia. Pokiaľ je to možné, vždy požiadame o pomoc odborníčky a odborníkov.


Rodovo citliv v chova1

Rodovo citlivá výchova

špecifický spôsob práce s dievčatami a chlapcami uplatňovaný v situáciách rodovej nerovnosti.

Zohľadňuje rodovo špecifické potreby dievčat a chlapcov vystavených rozdielnej socializácii a rodovej asymetrii v spoločnosti.

Vyžaduje individuálny prístup k deťom a mladým ľuďom, ktorý nie je vedome alebo nevedome ovplyvnený predsudkami voči chlapcom a dievčatám, mužom a ženám.

predchádza škodlivému vplyvu rodových stereotypov a smeruje k jeho čo najdôslednejšej eliminácii.

Preto nestačí len ďalej nešíriť a nefixovať rodové stereotypy, ale je nevyhnutné pomáhať deťom, aby rodové stereotypy identifikovali, reflektovali a ponúkať alternatívne (nestereotypné) vzory mužskosti a ženskosti, tematizovať spoločenské nerovnosti .


Model rodovo citlivej v chovy ob ianskeho zdru enia esfem

Model rodovo citlivej výchovy občianskeho združenia EsFem


Vzdel vanie pedagogick ch profesi a vzdel vate ov

Vzdelávanie pedagogických profesií a vzdelávateľov


Rodovo citliv v chova v zva pre u ite ky a u ite ov 21 storo ia

Tvorba koncepčných a metodických materiálov z oblasti RCV

Gender mainstreaming a plány rodovej rovnosti v školskom prostredí

Výskum

Poradenstvo a konzultácie


Hodnotenia

Hodnotenia

Naša práca s deťmi a mladými ľuďmi bola v roku 2000 na IF Rady Európ, v Bratislave zaradená medzi záverečné. odporúčania pre národné vlády, ako vhodný spôsob práce zameranej na elimináciu rodových stereotypov.

Vrámci twiningového projektu MPSVR SR vydalo  v roku 2006 „Príručku dobrých skúseností v oblasti rodovej rovnosti na Slovensku“. Náš projekt Model rodovo citlivej výchovy chlapcov je tu zaradený ako vhodný spôsob eliminácie rodových stereotypov.


Vlastn izba

Vlastná izba


Credu

CREdu:

Výskumné a analytické pracovisko

Vzdelávacie a konzultačné centrum

Feministická knižnica v Prešove


Rodovo citliv v chova v zva pre u ite ky a u ite ov 21 storo ia

Ďakujeme všetkým donorom, partnerským organizáciám, učiteľkám a učiteľom, s ktorými sme sa pri tejto práci stretli, ale hlavne dievčatám a chlapcom za ich záujem, inšpirujúce otázky a obohacujúce podnety.


Rodovo citliv v chova v zva pre u ite ky a u ite ov 21 storo ia

... keď sa rodové stereotypy stanú viditeľnými, stratia svoju moc ...


 • Login