Agreg tn nab dka a model ad as
Download
1 / 33

Agregátní nabídka a model AD-AS - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Agregátní nabídka a model AD-AS. Petr Sedláček. Agregátní nabídka (AS) AS vyjadřuje závislost nabízeného reálného produktu na cenové hladině. Jak velký produkt budou chtít výrobci vyrábět při určité cenové hladině. AS se chová různě v dlouhém a v krátkém období

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Agregátní nabídka a model AD-AS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Agregtn nabdka a model AD-AS

Petr Sedlek


 • Agregtn nabdka (AS)

 • AS vyjaduje zvislost nabzenho relnho produktu na cenov hladin. Jak velk produkt budou chtt vrobci vyrbt pi urit cenov hladin.

 • AS se chov rzn v dlouhm a v krtkm obdob

  • V dlouhm obdob jsou ceny flexibiln a AD je vertikln

   • Kdy se mn AD dochz pouze ke zmnm cenovm a vroba zstv na sv potenciln rovni.

  • V krtkm obdob jsou ceny fixn a AS nen vertikln, ale pozitivn sklonn.

  • Protoe se ekonomov pou o vysvtlen AS, ukeme si nkter pstupy k vysvtlen AS


 • Klasick AS - vertikln

 • Pi jakkoliv rovni cen bude nabzen stejn mnostv produkce.

  • Pedpoklad

   • Ekonomika funguje na rovni potencilnho produktu pi pirozen me nezamstnanosti (viz graf).

   • Trh prce je vdy vyrovnan. Neexistuje nedobrovoln nezamstnanost a to v dsledku flexibilnch nominlnch mezd a cen.


Reln Y

Y=F(L)

Y*

L*

W/P

LS

(W/P)*

LD

L*

L zamstnanost


 • Flexibilita mezd a cen a pln informace o vech mzdch a cench vyiuj trh - vyrovnvaj nabdku s poptvkou na rovni pirozen mry nezamstnanosti a pi vytven potencilnho produktu.

 • Klasick AS je vertikln

  • Nabzen reln domc produkt nen ovlivnn zmnami cenov hladiny.

  • Je na rovni potencilnho produktu.

  • Existuje vak jen v dlouhm obdob, v krtkm obdob je AS rostouc.


Y

Y=F(L,K1)

Y1*

P

AS

AS1

Y=F(L,K0)

Y*

P2

P1

L

Y1*

Y*

Y

L*

W/P

LS

W1/P1 =

W2/P2

LD

W1/P2

LD

L

LD

L*

LS


 • Nominln mzdy vzrostou ekviproporcionln jako cenov rove, aby byla ustavena rovnovn reln mzda.

 • Reln mzda se nezmn.

 • Nezmn se tud ani ve zamstnanosti

 • Produkce zstv nezmnna.

 • Pi zven kapitlu

  • zv se mezn produktivita prce

  • posun kivky poptvky po prci

  • zven rovnovn produkce


  • Vertikln AS existuje jen v dlouhm obdob, kdeto v krtkm me mt prbh rostouc.

   • Ukeme 3 modely vysvtlujc rostouc prbh AS

  • Kivka krtkodob AS za pedpokladu fixn nominln mzdy

   • Mzdov strnulosti

    • Dlouhodob kolektivn mzdov dohody

    • Implicitn pracovn dohody

    • Model efektivnch mezd


  • Nominln mzdy se nepizpsobuj v krtkm obdob dostaten rychle, aby byla ustavena rovnovha na trhu prce.

  • Dochz k nedobrovoln nezamstnanosti

  • Klov mylenka spov v tom, e jsou li nominln mzdov sazby fixn, reln mzda se mn inverzn oproti cenov hladin a zamstnanost se mn inversn s pohybem reln mzdy.

  • m vy je W/P, tm ni je zamstnanost a produkce, m ni je W/P, tm vy je zamstnanost a produkce.

  • AS je pozitivn sklonnou kivkou pro konstantn rove nominln mzdy.


  Y

  P

  Y=F(L)

  AS

  Y*

  P1

  Y2

  P2

  L

  Y2

  L2

  Y

  L1

  Y*

  LS

  W1/P2

  W1/P1

  Ld

  L

  L1

  L2


  • Nedostatky modelu:

   • Mzdovmi strnulostmi dokeme vysvtlit, pro reln produkt kles pod potenciln, kdy se sn cenov hladina.Ale pro roste ne.Nen toti jasn pro lid nabzej prci, kdy kles W/P.

   • Pracovnci se dostvaj ze svoj kivky nabdky prce (existuj rzn vysvtlen)

  W/P

  Ls

  W/P

  W/P1

  Ld

  L


  • Proticyklick pohyb relnch mezd

   • Ve fzi recese by mly rst a naopak.

   • Zkuenosti to nepotvrdily

  • Friedmanv modle mylnho vnmn

  • Pedpoklady

   • Ceny a mzdy jsou prun a vyiuj trhy

   • Pracovnci doasn myln vnmaj cenovou rove, firmy maj o zmnch cen lep informace.

   • Fluktuace skutenho produktu kolem jeho pirozen rovn (potencilnho produktu) je zpsobena nedokonalmi informacemi pracovnk.


  • Myln vnmn cenov hladiny lze vyjdit tak, e cenov hladina, kterou zamstnanci oekvaj, se v krtkm obdob me odliovat od skuten cenov hladiny.

  • Zamstnanci nabzej prci v zvislosti na oekvan reln mzd.

  • Poptvka po prci (firmy) i v krtkm obdob odhaduj cenovou hladinu sprv.

   • Ld = Ld(W/P)Ls= LS(W/Pe)

   • W/Pe=W/P.W/Pe

   • LS=LS(W/P.P/Pe)

   • P/Pe = stupe mylnho vnmn cenov hladiny


  LAS

  P

  AS1

  Ls(W/P0e)

  (W1/P0e)

  AS0

  P1

  W0/P0

  AD1

  P0

  W1/P1

  Ld(W/P)

  AD0

  Y

  L1

  Y*

  L*

  Y1


  • Lucasv model nepln informovanosti

   • Pedpoklady

    • Ceny a mzdy jsou prun - trhy se vyiuj

    • Neoekvan zmny cenov hladiny si lid (firmy a zamstnanci)

    • Lid tvo racionln oekvn

   • V dsledku nedokonalch informac chybn zamuj zmny celkov hladiny, zmnami relativnch cen jimi vyrbnho zbo.

    • Usuzuj chybn, e se zmnila relativn cena bo,kter vyrbj, ale ve skutenosti se zmnila agregtn cenov hladina.


  • Relativn cena

   • p/P

    • p = cena sluby, kterou prodv

    • P = ceny ostatnch statk, kter nakupuj

    • vzroste li p/Pe - zv produkci

 • Na agregtn rovni

  • Je li skuten cenov hladina shodn s oekvanou, domc produkt setrvv na potenciln rovni, lid povauj relativn ceny svch vrobk za nezmnn

   • P = Pe Y = Y*


  • Pokud se skuten cenov hladina zv nad oekvanou (vnmn nrst ceny vlastn produkce, slueb relativn k celkov cenov hladin)

   • P>Pe Y >Y*

   • Kdy skuten cenov hladina klesne pod oekvanou

    • P < Pe Y < Y*


  P

  AS

  P1

  P1-Pe

  P0=Pe

  Y1-Y*

  P2

  Y

  Y1

  Y2

  Y*


  • Rovnice Lucasovy kivky AS

   • Y=Y* + b(P-Pe)

    • b m, jak siln reaguje domc produkt na odchylku skuten cenov hladiny od oekvan

    • 1/b = sklon kivky AS

     • m men b tm AS strmj

     • 1/b= (P-Pe):(Y-Y*)

  • Anticipovan zmny fiskln a mnov politiky nemaj vliv na produkci a zamstnanost, protoe oekvn jsou formovna racionln


  • Model AS-AD a zmny agregtn poptvky

   • Klasick AS

    • Pedpokldme

    • Malou otevenou ekonomiku

    • Zmna nominln penn zsoby

    • Vyuijeme Mundell-Flemingv model (IS-LM v oteven ekonomice)

    • Ekonomika je stle na potencilnm produktu

    • Zmny v penn zsob a AD se promtaj pouze do zmn cen

    • Reln kurz nakonec t zstv beze zmny, pvodn depreciace nominln kurzu je vyrovnvna cenovm navenm.


  LM*

  E

  LM**

  E0

  E1

  IS*

  Y*

  Y1

  Y

  P

  P2

  AS

  AD

  P1

  AD

  Y

  Y1

  Y*


  • Krtkodob AS rostouc

   • Zven penn zsoby

   • Roste poptvka

   • Rostou ceny

   • Rst relnho produktu nad potenciln

   • Penze nejsou neutrln

  • Po urit dob se reln produkt vrt na Y* a nov dlouhodob rovnovha je na potenciln rovni.


  • Pro se kivka krtkodob AS posune nahoru?

   • Podle modelu fixnch nominlnch mezd

    • Pracovnci v dsledku vych cen se vybojuj vy nominln mzdy (po uplynut platnosti smluv).

   • V Friedmanov modelu mylnho vnmn cenov hladiny

    • Pvodn AS odpovd nim nominlnm mzdm ( pi mylnm vnmn zven cen) . Vy AS ji odr uvdomn si zven cen a promtnut do nominlnch mezd.

   • V Lucasov modelu neplnch cenovch informac

    • Pvodn kivka AS odpovd ni oekvan cenov hladin a nim oekvanm nkladm na mzdy. Vy AS odpovd vym cenov hladin.


  Dopad zven nominln penn zsoby

  LAS

  Cenov hladina

  AS

  AS

  P2

  P1

  P0

  AD

  AD

  Y*

  Y1

  Reln domc produkt


  Dopad snen nominln penn zsoby

  LAS

  Cenov hladina

  AS

  AS

  P0

  P1

  P2

  AD

  AD

  Y*

  Y1

  Reln domc produkt


  • Model AS-AD a zmny AS

   • Vyvolny zmnou nklad nap. nepzniv nabdkov ok

    • rst nklad

    • snen vroby pod potenciln rove

    • rst nezamstnanosti

   • V dlouhm obdob nezamstnanost vede k poklesu relnch mezd

   • snen nklad

   • rst produktu na potenciln rove


  LAS

  Cenov hladina

  AS

  AS

  P1

  P0

  Reln domc produkt

  Y*

  Y1


  • Nepzniv nabdkov ok s reakc CB

   • CB zv penn zsobu

    • akomoduje nkladov ok

   • Pi rstu nklad chtj vrobci sniovat vrobu a zamstnanost

   • CB zv penn zsobu

   • Dojde ke zven AD


  Cenov hladina

  AS

  P2

  P1

  AS

  P0

  AD

  AD

  Y*

  Reln domc produkt

  Y1


  Tet tma

  • Podrobnosti tmatu

  • Doplujc informace a pklady

  • Vztah pbhu k astnkm.


  Skuten ivot

  • Uvete pklad nebo pbhze skutenho ivota.

  • V ppad poteby vyjdete pochopen pro situaci astnk.


  Co to znamen

  • Drazn shrte v nzor na dan tma.

  • Shrte hlavn body hodn zapamatovn.


  Dal kroky

  • Shrte, co se od astnk oekv.

  • Shrte, co se oekv od vs.


  ad
 • Login