L gsta godtagbara standard lgs ur ett fastighetsdriftsperspektiv
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Lägsta godtagbara standard (LGS) ur ett fastighetsdriftsperspektiv ? PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Lägsta godtagbara standard (LGS) ur ett fastighetsdriftsperspektiv ?. 2012-05-24. Landstingsfastigheter Fastighetstekniska avdelningen. Fastighetstekniska avdelningen arbetar över hela länet med tillsyn, skötsel och fel avhjälpande underhåll av landstingets fastigheter och installationer.

Download Presentation

Lägsta godtagbara standard (LGS) ur ett fastighetsdriftsperspektiv ?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Lägsta godtagbara standard (LGS)ur ett fastighetsdriftsperspektiv?

2012-05-24


Landstingsfastigheter

Fastighetstekniska avdelningen

Fastighetstekniska avdelningen arbetar över hela länet med tillsyn, skötsel och fel avhjälpande underhåll av landstingets fastigheter och installationer.

Fastighetstekniska avdelningen viktigaste roll är att med ett helhetskoncept ”drifta” och underhålla landstingets fastigheter och tekniska installationer med ett optimalt utnyttjande av resurser, ekonomi som energiförbrukning.

Vidare skall Fastighetstekniska avdelningen verka för att inte bara bibehålla, utan också utveckla fastigheternas värde genom att bidra till Landstingsfastigheters mål att erbjuda attraktiva lokaler med bra inomhusklimat, anpassade till verksamheternas krav för nöjda kunder.


Drift = åtgärder med ett förväntat intervall minst en gång per år, vilka syftar till att upprätthålla funktionen hos ett förvaltningsobjekt.

Media försörjning = driftåtgärder som omfattar tillförsel av elenergi, vatten, bränsle, gas, tryckluft, fjärrvärme och fjärrkyla samt tv-, radio-¨, tele- och datasignaler.

Tillsyn = driftåtgärder som omfattar observationer av funktion hos ett förvaltningsobjekt, en inredning eller utrustning och rapportera ev. avvikelser.

Skötsel = driftåtgärder som omfattar en eller flera av åtgärderna justering eller vård av förvaltningsobjekt, inredning, utrustning byte eller tillförsel av förbrukningsmaterial.

Underhåll = åtgärder som syftar till att återställa funktionen hos ett förvaltningsobjekt, en inredning eller utrustning.

Fel avhjälpande underhåll = underhåll som syftar till att återställa en funktion som oförutsett nått en oacceptabel nivå. Akut underhåll, Övrigt fel avhjälpande underhåll.

Planerat underhåll = underhåll som är planerat till tid, art och omfattning


Kapitelindelning

T0 Allmänt

T1 Tomt

T2 Byggnad utvändigt

T3 Byggnad invändigt

T4 VA-,VVS-,KYL m m

T5 Elsystem

T6 Tele- och Datasystem

T7 Transportsystem

T8 Styr- och övervakning

Tekniska arbetsuppgifter

- Struktur beskrivning av tekniska arbetsuppgifter

- Beskrivnings råd och ex. på beskrivningstext


T1.11 GRÄSYTOR

Objekt

Gräsytor omfattar alla gräsmattor.

Funktionskrav

Gräset ska kunna användas för normala aktiviteter som lek, bollspel och vistelseyta. Gräsytan ska vara grön, hel och jämn hela säsongen. Gräset får aldrig bli högre än 10 cm och inte lägre än 4 cm. Ytorna ska vara städade även under vintern.

Finns lökväxter eller örter klipps gräset först när lökarna blommat ut.

Vårstädning ska vara avslutad 15 maj och höststädning 15 november.

Skötsel

Klippning ska utföras så att gräset inte blir högre än 10 cm, lägsta tillåtna klipphöjd är 4 cm. Högst 1/3 del av gräset längd får klippas av vid varje tillfälle. Antalet klippomgångar kan variera beroende på väderleksförhållandena.

Vid väderleksförhållanden som kan skada gräsmattan får klippning inte utföras.

Klippning utförs så att träd, buskar eller annat material inte skadas.

Papper och skräp får inte klippas sönder utan ska avlägsnas före klippning.


Hur skall vi tillgodose de krav som ställs på vårt ansvarsområde med en tydlighet för samtliga intressenter och samtidigt driva utveckling och anpassning till framtida utmaningar.

Funktionskrav

Kompetens

Myndighetskrav

Uppföljning

Miljö

”Har inte tid, alltid gjort så här -

måste arbeta”


Det betyder att över 70 % av den byggda arean som kan finnas 2050 är redan byggd. Total energianvändning för nybyggnaderna får uppgå till max 60 kWh/m2årDetta innebär också att i de 90 % av byggnaderna där ingen ombyggnad etc. genomförs ändå måste sänka sin energianvändning till ca 160 kWh/m2 eller motsvarande totalt ca 32 %.


Vad är lägsta godtagbara nivå över tid ?


 • Pel1/Pel2 = (∆P1/ ∆P2)3/2

 • Pel1/Pel2 = (q1/ q2)3

Drift- & Underhållspunkt = krävs åtgärd

Drift- & Underhållsutveckling = Vårt uppdrag

Drift- & Underhållspunkt = OK!

BEHOV - KRAV


Mäta – Veta – Prioritera - Agera


Riktlinjer

 • Riktlinjer utgångspunkten för innehållet i PTS.

 • Riktlinjer:

  • hygien

  • tillgänglighet

  • akustik

  • Brand

  • Säkerhet

  • energi

  • styr- och övervakning


D&h

Trix

LL

?

?

Förvaltningsdokument

?

Byggprocess dok.

Myndigheter

Leverantörer

Miljöprogram

Avtal- Kunder

Nomenklatur (nyckelord)

Erfarenhetsåterföring


Utvecklingsområde PTS Ekonomiskt, Miljömässigt, Driftmässigt

 • Energi mål vid ny-, om- och tillbyggnad

 • Utveckling av i PTS planerarverktyg - flöde

 • Beteende aspekter i alla led som verksamhet, drift, förvaltning, planerare m.fl.

 • Helhetssyn system (plan – gammalt – nytt)

 • Verksamhetsanpassad i kontrollverksamhet som besiktningar, OVK Entreprenaders utveckling med berörda parter. Ekonomi

 • Överlämning/återkoppling av projekt/erfarenheter mellan ansvarsområden inom helheten (insikt & förståelse).

 • Teknikfokus ej Kundservice (Proaktiva, Service, Funktion)

 • Estetik driftkostnad skötsel

 • Verksamhets-, byggnads-, Säkerhets-, brand-, SÖ- klassning/nivåer samt hållbarhet över tid (10, 20, 30 år)


 • Login