INFORMAČNÍ SYSTÉMY - PowerPoint PPT Presentation

Informa n syst my
Download
1 / 37

 • 72 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ. Ing. Roman Danel, Ph.D . roman.danel @ vsb.cz Institut ekonomiky a systémů řízení Hornicko – geologická fakulta. Literatura.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

INFORMAČNÍ SYSTÉMY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Informa n syst my

INFORMAČNÍ SYSTÉMY

ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY

V OBLASTI

INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

Ing. Roman Danel, Ph.D.

roman.danel@vsb.cz

Institut ekonomiky a systémů řízení

Hornicko – geologická fakulta


Literatura

Literatura

Tvrdíková, M.: Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy. ČSSI, Management v informační společnosti, 2009


Vod do informa n ch syst m

Úvod do informačních systémů

Co si představíte pod pojmem

„informační systém“?


Data a informace

Data a informace

Data – údaje, které vypovídají o světě

Informace - vzniká interpretací dat

Informace jsou data, ke kterým je přiřazen význam.

Znalost - zobecnění poznání určité části reality.

Znalost = informace + předpoklady + zkušenost


Informace

Informace

Informace přinášejí uživateli něco nového – snižují neurčitost světa (entropii)

 • Jednotka informace – bit (BInary DigiT)

 • Nabývá hodnot 0 a 1


Syst m

Systém

Mluvíme-li o informačních systémech, dostáváme se i k pojmu „systém“.

Co je to systém?


Informa n syst my

Systém

je účelově uspořádaná množina prvků

a vazeb mezi nimi,

s dynamickým, účelovým chováním


Syst m1

Systém

Systém definujeme pomocí:

- prvků

-vazeb mezi prvky

- parametrů (ohodnocení vazeb a prvků)

- účelových funkcí (=důvody existence systému)

- cílových funkcí (=stav, kterého chceme dosáhnout)


Struktura a chov n syst mu

Struktura a chování systému

Určité struktuře systému odpovídá určité chování, aleurčitému chování odpovídá třída struktur, která je tímto chováním definována.

Analýzaje jednoznačná úloha, kdy na základě známé struktury systému je třeba určit jeho chování.

Syntézaje nejednoznačná úloha, kdy na základě požadovaného chování se hledá odpovídající struktura systému, která by toto chování zajistila.


Klasifikace taxonometrie syst m

Klasifikace (taxonometrie) systémů

Podle vztahu k realitě:

- reálné x abstraktní

Podle způsobu vzniku:

- přirozené x umělé

Podle chování v čase:

- statické x dynamické

Podle typu systémových veličin:

- spojité x diskrétní

Podle tvaru statické charakteristiky:

- lineární x nelineární


Informa n syst my

Co to je „informační systém“?


Informa n syst m definice

Informační systém - definice

Informační systém (IS) je systém pro sběr, přenos, udržování, zpracování a poskytování informací.

Informační systém = soubor lidí, technických prostředku a metod, které zabezpečují sběr, přenos, uchování a zpracování dat, za účelem tvorby a prezentace informací pro uživatele, kteří jsou zapojeni do procesu řízení.


Informa n syst my

Informační systém je účelovou formou využití informačních technologií v sociálně ekonomických systémech.

Informační technologie (IT):

veškerá technika zabývající se zpracováním informací.


Vn m n pojmu informa n syst m

Vnímání pojmu „informační systém“

Konstatování z provozní praxe:

„V našem podniku jsme třicet let žádný informační systém neměli, a nějak jsme fungovali. Takže žádný informační systém nepotřebujeme.“

Čím je toto konstatování nepřesné?

Opravdu žádný informační systém neměli?


Informa n syst my

Informační systém nemusí být automatizovaný pomocí počítačů!


Slo ky informa n ho syst mu

Složky informačního systému

 • Programové vybavení (software)

 • Hardware

 • Databáze

 • Lidská složka (peopleware)

 • Organizační uspořádání (orgware)

 • Kontext informačního systému


Informa n syst my

Jaké jsou požadavky kladené na IS?

Jaké informace IS poskytuje?


Po adavky na informa n syst m

Požadavky na informační systém

 • Spolehlivost

 • Efektivní provozovatelnost (ve vztahu k nákladům)

 • Pružnost (schopnost rozvoje)

 • Udržovatelnost

 • Bezpečnost


Poskytovan informace

Poskytované informace

 • Periodické sestavy

 • Ad-hoc (on-line) dotazy

  Požadavky na poskytované informace:

  • Včasné (aktuální)

  • Relevantní (odpovídající potřebám)

  • Přesné (bez chyb a bez možnosti chybné interpretace)

  • Ověřitelné (kontrolní mechanismy)


Informa n syst my

V souvislosti s informačními systémy se můžeme setkat s pojmem efektivnost IS.

Co znamená efektivnost?


Efektivnost

Efektivnost

Efektivnost – účinnost prostředků vložených do činnosti, hodnocených z hlediska užitečného výsledku této činnosti.

Optimum – vyvážený poměr mezi náklady a užitkem.


Probl m vyhodnocen efektivnosti u is

Problém vyhodnocení efektivnosti u IS

 • Vykázání efektivnosti u IS je obtížné

  Proč? Výdaje jsou viditelné, kdežto přínosy ne

 • Efekt investic do IT se může dostavit se zpožděním

 • Přínos nepřímý

  prostřednictvím lepších rozhodnutí při řízení díky dostupným informacím


Historick v vojov etapy is

Historické vývojové etapy IS


Dv mo n cesty po izov n is

Dvě možné cesty pořizování IS

 • Hledání maximálního užitku při zadaném objemu financí

 • Víme, jakou IS/IT aplikaci potřebujeme a hledáme, jak ji co nejlevněji pořídit


Is v podniku

IS v podniku

S IS pracují čtyři kategorie lidí s různými očekáváními:

 • Majitelé

 • Manažeři

 • Zaměstnanci

 • Zákazníci

  Jaké jsou očekávání jednotlivých skupin?


Souvislost mezi pojmy v is

Souvislost mezi pojmy v IS


Informa n syst m a zen

Informační systém a řízení

Informační systém slouží jako podpora pro řízení.

Řídicí úrovně (dle časového horizontu):

- operativní (procesní) řízení

- taktické řízení

- strategické řízení


Informa n syst my

Řízení

Neurčitost,

Agregace

Širší časový

horizont


Informa n syst my

Pojem informační x řídicí systém


Dic syst my

Řídicí systémy

Řízení- cílevědomá činnost, při níž se hodnotí a zpracovávají informace o řízeném systému i o dějích vně tohoto procesu.

Řízení je cílevědomé působení řídicího systému na řízený systém k dosažení stanoveného cíle.

Automatickéřízení - řízení je prováděno bez účasti člověka.

Ovládání- účinky řízení nejsou porovnávány s očekávaným výsledkem, tj. řízení bez zpětné vazby (ZV) nebo také systém otevřeného řízení.

Regulace - automatické vyrovnávání odchylek od žádané hodnoty podle určitého kritéria (využívá zápornou ZV)

Automatickáregulace - samočinné udržování regulované veličiny na stanovených hodnotách.


Informa n syst my

Řízení

Cíl řízení – aby výsledek řízení byl v souladu s požadovaným stavem

Optimální řízení - dosahování cíle řízení v dané situaci nejlepším možným způsobem.


Sch ma obecn ho syst mu zen

Schéma obecného systému řízení

poruchy

Cíl

řízení

Řídicí systém

Řízená

soustava

ŘÍZENÍ

Výsledek

řízení

STAV


Sch ma regula n ho obvodu

Schéma regulačního obvodu

Obecné schéma systému řízení můžeme v oblasti automatické regulace zakreslit takto:

w – řídicí veličina, e – regulační odchylka

u – akční veličina, y – regulovaná veličina

R – regulátor, RS – regulovaná soustava


Shrnut co by jste si m li odn st z dne n p edn ky

Shrnutí – co by jste si měli odnést z dnešní přednášky

 • Co je to informace? Co je to systém?

 • Co je to informační systém?

 • Jaká je souvislosti mezi pojmy informační a řídicí systém?

 • Jaké jsou složky informačního systému?

 • Jaké jsou požadavky na informační systém?

 • Proč je obtížné vyhodnotit efektivnost výdajů do IS?

 • Jaké jsou očekávání na IS od jednotlivých skupin uživatelů?

 • Jaké jsou úrovně řízení u řídicích systémů?


Informa n syst my

Test

Operativní řízení

 • Pracuje s agregovanými hodnotami v širokém časovém horizontu

 • Zabývá se okamžitým řízením tady a teď


Informa n syst my

Test

Co je informační systém?

 • Systém pro práci s informacemi

 • Systém pro sběr, zpracování a poskytování informací

 • Program spuštěný na počítači

 • Systém pro třídění a přeposílání informací


Informa n syst my

Test

Co očekává majitel firmy od zavedení informačního systému:

 • Zjednodušení práce a snížení počtu lidí

 • Zlepšení práce lidí

 • Zvýšení zisku

 • Snížení nákladů


 • Login