Ingenjörsmetodik IT & ME 2011 - PowerPoint PPT Presentation

Ingenj rsmetodik it me 2011
Download
1 / 30

 • 82 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ingenjörsmetodik IT & ME 2011. Föreläsare : Universitetslektor Gunnar Malm Email: gunta@kth.se Tel. 790 43 32 Mitt kontor Electrum- huset C4. Första föreläsningen. Kursöverblick, lärare, viktiga datum, kursPM Innehåll/tema Mål Krav, betygssystemet, eget engagement i lärandet

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Ingenjörsmetodik IT & ME 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ingenj rsmetodik it me 2011

Ingenjörsmetodik IT & ME 2011

 • Föreläsare:Universitetslektor Gunnar Malm

 • Email: gunta@kth.se

 • Tel. 790 43 32

 • Mitt kontor Electrum-huset C4


F rsta f rel sningen

Första föreläsningen

 • Kursöverblick, lärare, viktiga datum, kursPM

 • Innehåll/tema

 • Mål

 • Krav, betygssystemet, eget engagement i lärandet

 • Litteratur/hemsidan

 • Förväntningar på utbildningen

 • Ingenjörsrollen (CDIO, HFS)


Ingenj rsmetodik it me 20111

Ingenjörsmetodik IT & ME 2011

 • Föreläsningar: 32 h schemalagt som 142,

 • Skriftlig presentation 3 gemensamma + 1 individuellt tillfälle med Richard Nordberg

 • Plus eventuella studiebesök eller gästföreläsningar, just nu Oracle v.37 men kan tillkomma ytterligare


Ingenj rsmetodik it me 20112

Ingenjörsmetodik IT & ME 2011

 • Övingar: 14 h schemalagt som 72 (4 övningsgrupper)

 • WS: 8 h schemalagt som 42 Workshop eller studenträkneövning

 • Datorlabbar: 16 h schemalagt som 22 + 34 (4 labbgrupper)


Ingenj rsmetodik it me 20113

Ingenjörsmetodik IT & ME 2011

 • Övningsgrupper

 • Anders Eklund

 • Valur Guðmundssoneller Maziar Manouchehry (på engelska, enklaresvenska OK)

 • Oscar Gustafsson

 • Workshop/Studenträkneövningar – självständigtarbete med tentaliknandeuppgifter (sammalärare)


Ingenj rsmetodik it me 20114

Ingenjörsmetodik IT & ME 2011

 • Labgrupper, allanamn på lärareinteklaraännu

 • Labbarnaärbaserade på att man jobbar med egen laptop med handledningav en lärare

 • Jobbar med datainsamlingochanalys i programmet MATLAB

 • Kommerattgöras en gruppindelning/bokningslistor i daisy-systemet


Kurs verblick viktiga datum

Kursöverblick/viktiga datum

 • Skriftliga inlämningar vid två tillfällen

  • Måndag 26 sept. Ett utkast (första version)

  • Mån 31 okt. Slutligt inlämning av problemslösningsrapporten

 • Tentamen onsdag 19 okt 14-19 (får ej komma för sent, blir då inte insläppt).

 • Tentamensanmälan sker via Daisy, stänger några dagar innan tentan.


Hemsidan p kth social

Hemsidan på KTH Social

 • Material från föreläsningar

 • Diskussioner/vissa inlämningar

 • Använder även Bilda för inlämningar

 • Instruktioner och uppgifter till övningar och datorlabbar och skriftliga inlämningar


Kursplanens m l

Kursplanens mål

 • Efter kursen ska studenten kunna redogöra för tekniska modeller med varierande komplexitet, från uppskattningar till datorbaserade algoritmer och effektivt kunna använda dessa modeller i sin ingenjörsroll.

 • Studenten ska kunna härleda eller ställa upp en modell från en problemtext genom att t.ex. använda dimensionsanalys av ingående parametrar.


Kursplanens m l1

Kursplanens mål

 • Studenten ska kunna analysera kvaliteten på ett modelleringsresultat med avseende på osäkerheten i sina antaganden och i modellparametrarna.

 • Studenten ska kunna använda grundläggande statistiska begrepp och metoder som standardavvikelse och felfortplantning för analys av mätresultat.

 • Studenten ska kunna presentera sina modellresultat på ett strukturerat sätt, med tyngdpunkt på tydliga figurer och kurvor och enligt en given mall för en teknisk rapport.


Ingenj rsmetodik it me 2011

Mål

 • I kursplanen finns 5 mål redovisade

 • Kan examineras på många olika sätt men huvudsakligen skriftligt

 • Rapport, Tenta

 • Även vissa muntliga redovisningar vid labbar


Ingenj rsmetodik it me 2011

Mål

 • Målrelaterade betyg

 • 7-gradig betygsskala (A, B, C, D, E) godkänt (Fx, F) underkänt

 • Betyget sätts på tentamen

 • Labmomenten använder bara godkänd/underkänd.


Ingenj rsmetodik it me 2011

Krav

 • Tentamen onsdag 19 oktober eller vid omtenta i januari 2012.

 • Godkända labbar och skriftliga uppgifter, först då registreras slutbetyget i LADOK.

 • Brister i labbar och skriftliga uppgifter kompletteras ’omedelbart efter rättning’.

 • Närvaro uppmuntras men inget krav


Inneh ll tema

Innehåll/tema

 • Energi eller hållbar utveckling

 • Berör exempelvis miljöaspekten och/eller specifikt teknikområde

 • Tidigare år

  • Solceller

  • Hybridbilar

  • Energi i IT-sektorn

  • Batteriteknik


Inneh ll tema1

Innehåll/tema

 • Årets tema är solceller- Kommer in i 2 moment i kursen

 • Språk- och textskrivandeAtt skriva en problemlösningstext där en specifik fråga analyseras

 • DatorlabbarAnlysera verkliga mätningar på en solcell kopplad till laptop via USB


Inneh ll

Innehåll

 • Matematiska modeller

  • Derivator, logaritmer, polynom

  • Statistik, medelvärde, felgränser

 • Datormodeller

  • Enkla program i matlab

 • Skriftlig presentation & informationssökning

 • Ingenjörsrollen


 • Inneh ll1

  Innehåll

  • Kursen utmanar er att använda gymnasiematten på ett ’nytt’ sätt

  • Datorvana ses som ett krav, men labuppgifterna bygger vidare på tydliga exempel som alla får en introduktion till

  • Vissa delar av kursen kommer ’tillbaks’ i t.ex. statistik och numerisk analys, även mattekurserna i period 2 kopplar tillbaks

  • Måste kunna skriva en välformulerad text på svenska, särskilt stöd finns


  Litteratur

  Litteratur

  • Boken Ingenjörens verktyg av Göran Grimvall (ISBN 978-91-44-04062-2), Studentlitteratur, 2007.

  • Introduction to Matlab(Pocket)av Etter, Dolores 2010, (ISBN 0136081231) eller den tidigare upplagan

  • Kårbokhandeln, plan 5 i FORUM huset 10-16 (lunch 13-14)

  • Ladda gärna ner material från kursens hemsida


  Eget engagement i l randet

  Eget engagement i lärandet

  • Frihet under ansvar

  • Skaffa böckerna

  • Förbered föreläsningar och övningar genom att ta reda på dagens innehåll (kursPM + KTH Social)

  • Det finns läsanvisningar och rekommenderade uppgifter i kursPM

  • Förbered datorlabbar noga, hitta nåpon att jobba med, installera MATLAB från KTH progdist


  Eget engagement i l randet1

  Eget engagement i lärandet

  • Håll inlämningstiderna

  • Ställ frågor på det som är OKLART

  • Räkna själv både på WORKSHOPS och rekommenderade uppgifter


  F rv ntningar p utbildningen

  Förväntningar på utbildningen

  • Varför valde ni just ME och IT?

  • Vad är viktigast - få jobb eller intressant utbildning?

  • Vilka kurser/ämnen verkar intressantast?


  Varf r civilingenj r

  Varför civilingenjör?

  Intressanta tekniska utmaningar

  Föräldrar/syskon

  Bra med utbildning på arbetsmarknaden

  Specialintresse för matte/datorer/fysik


  Ingenj rsrollen

  Ingenjörsrollen

  • Problemlösning

  • Bryta ner problemet i delar

  • Göra rimliga uppskattningar

  • Söka information

  • Inte uppfinna hjulet på nytt


  Ingenj rsrollen1

  Ingenjörsrollen

  • Nästan alla ingenjörer jobbar i projekt

  • Därför är det naturligt med labgrupper och liknande under utbildningen

  • Projekt ska hålla tidplan och budget

  • Ganska styrt vad som ska levereras


  Ingenj rsrollen2

  Ingenjörsrollen

  • Högskoleförordningen (HFS) talar om vad som menas med civing examen

  • KTH följer i praktiken något som kallas CDIO syllabus i alla sina utbildningar

  • http://www.cdio.org/benefits-cdio/cdio-syllabus/cdio-syllabus-topical-form


  Civilingenj rsexamen

  Civilingenjörsexamen

  Civilingenjörsexamen Omfattning Civilingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 högskolepoäng.

  Mål För civilingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som civilingenjör.

  Kunskap och förståelse För civilingenjörsexamen skall studenten - visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och - visa såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området.

  Färdighet och förmåga För civilingenjörsexamen skall studenten - visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen, - visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar, - visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar, - visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information, - visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling, - visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och - visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

  Värderingsförmåga och förhållningssätt För civilingenjörsexamen skall studenten - visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, - visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

  Självständigt arbete (examensarbete) För civilingenjörsexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng.

  Övrigt För civilingenjörsexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.


  Cdio syllabus

  CDIO Syllabus


  Ingenj rsmetodik it me 2011

  Engineering programs must demonstrate that their graduates have

  (a) an ability to apply knowledge of mathematics, science, and

  engineering

  (b) an ability to design and conduct experiments, as well as to analyze

  and interpret data

  (c) an ability to design a system, component, or process to meet desired

  needs within realistic constraints, such as economic, environmental,

  social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and

  sustainability

  (d) an ability to function on multidisciplinary teams

  (e) an ability to identify, formulate, and solve engineering problems

  (f) an understanding of professional and ethical responsibility

  (g) an ability to communicate effectively

  (h) the broad education necessary to understand the impact of

  engineering solutions in a global, economic, societal and

  environmentalcontext

  (i) a recognition of the need for, and an ability to engage in, life-long

  learning

  (j) a knowledge of contemporary issues

  (k) an ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools

  necessary for engineeringpractice.


  Sammanfattning n sta g ng

  Sammanfattning + nästa gång

  • Godkänd krav: labb + rapporter + tenta, målrelaterat

  • Litteratur att köpa! Ingenjörens verktyg + MATLAB bok

  • Nästa gång: enheter, dimensioner, uppskattningar

  • Att läsa Grimvall Kap 1 & 6!

  • Frågor???


  Funka@kth se

  funka@kth.se

  http://www.kth.se/student/studentliv/funktionsnedsattning


 • Login