Emel zdem r nokta izgi espas
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

Emel ÖZDEMİR Nokta Çizgi Espas PowerPoint PPT Presentation


 • 471 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Emel ÖZDEMİR Nokta Çizgi Espas. İÇİNDEKİLER. - Nokta nedir ? - Nokta ile kompozisyon ilişkisi - Puantilizm-Noktacılık akımı nedir ? - Çizgi nedir ? - Çizgi uygulamaları - Çizgi ile kompozisyon ilişkisi - Espas ( uzam,derinlik ) nedir ? - Nokta , çizgi ve espas örnek görselleri

Download Presentation

Emel ÖZDEMİR Nokta Çizgi Espas

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Emel zdem r nokta izgi espas

Emel ÖZDEMİR

Nokta Çizgi Espas


Ndek ler

İÇİNDEKİLER

- Noktanedir?

-Noktailekompozisyonilişkisi

-Puantilizm-Noktacılıkakımınedir?

- Çizginedir?

-Çizgiuygulamaları

-Çizgiilekompozisyonilişkisi

-Espas(uzam,derinlik) nedir?

-Nokta, çizgiveespasörnekgörselleri

-Sözlük

-Kaynakça


Nokta nedir

NoktaNedir?

Nokta, görselanlatımıntemelelemanlarındanbiridirveyerbelirleyicibirişarettir.

Görselolaraknokta; bulunduğuyeregöreküçük, merkezselbenektir.

İkiçizgininbirleştiğiya da kesiştiğiyerigösterebilir, birdüzleminköşesini, birişareti, biryeribelirler.


Nokta ile kompozisyon ili kisi

Noktailekompozisyonilişkisi;

Noktalaryanyanageldiklerindebirbirleriylebütünlük sağlar, bu durum bazençizgiselliğebazen de lekeselliğedönüşebilir.


Nokta ile serbest al ma

Noktaileserbestçalışma

Noktaileaçık-koyuçalışması


Puantilizm noktac l k ak m nedir

Puantilizm-Noktacılıkakımınedir?

Noktalamatekniğiileyapılanresimakımınapuantilizmdenir. Puantilizm, insangözünün, birbirineyakınduranufakrenknoktalarınıbirleşikgörmesiesasınadayanır. Bu akımınöncüsüve en iyiuygulayıcısıGeorge Seurat'tır.


Emel zdem r nokta izgi espas

Asnieres'de Yıkananlar,1884,George Seurat,T.Ü.Y.B,(200*300 cm)

La Grande JatteAdası'ndaBirPazarÖğleden Sonrası,1884,George Seurat,T.Ü.Y.B,(70,5*104,1 cm)


Izgi nedir

Çizginedir?


Emel zdem r nokta izgi espas

Çizgi

Resimdeifadeninbiryönüdür. Şekillerinyapısı, düzenvehacimtaraflarınıgösterebilmekiçinnoktalarınyanyanagelmesindenoluşanvesüreklilikiçerengörselelemandır. Ressam, desenyoluyladoğayıyorumlarkenkullandığıtekaraççizgidir.


Emel zdem r nokta izgi espas

ÇizgiUygulamaları

Çizimyaparken el vekol

aynıandahareketetmelidir.

Çizimdebaşarılıolmakiçin

kalemikağıttankaldırmadan

sürekliçizgilerçizmek,

kaleminnasıltutulacağınıbilmekgerekir.


Izgi ile kompozisyon ara t rmalar

Çizgiilekompozisyonaraştırmaları


Emel zdem r nokta izgi espas

Anne Portresi,1514

AlbrechtDurer, Kara Kalem,(421*303 cm)

Dua Eden Eller,

1508,Albrecht Durer, Kara Kalem,(29*19 cm)


Espas uzam derinlik nedir

Espas (uzam,derinlik) nedir?

 • Resminkompozisyonelemanlarıiçindeki

 • nesnelerveformlararasındabırakılmasıgereken

 • anlamlıboşluklara“espas”denir.

 • Espasboşluktakinesnelerin,

 • formlarınvebiçimlerinbirbirlerinegöre

 • ön-arkaplan ilişkisidir.

 • Resimeüçüncüboyutugetirir.


Emel zdem r nokta izgi espas

Adnan Çoker


Emel zdem r nokta izgi espas

Peyzaj,HocaAli Rıza,

T.Ü.Y.B,(75,5*100 cm)


Nokta izgi ve espas rnek g rselleri

Nokta,çizgiveespasörnekgörselleri

KompozisyonVIII,1923,Kandinsky,

T.Ü.Y.B,(140*201 cm)

KontrasSesler,1924,Kandinsky,Yağlıboya(70*49,5 cm)


Emel zdem r nokta izgi espas

Bir Çiçek İle Kadın,1932,Picasso,(70*49,5 cm)

Portre,1972,Picasso


Emel zdem r nokta izgi espas

Açık Pencere,1905,Henri Matisse, T.Ü.Y.B

Mor Robe ve Dağ Laleri,1937,Henri Matisse,T.Ü.Y.B


Emel zdem r nokta izgi espas

Kristal Tonlama,1921,Paul Klee,Suluboya,(24,5*31,5 cm)

Bir Genius hayaleti,1922,Paul Klee,T.Ü.Y.B


S zl k

Sözlük

Kompozisyon:Herhangibirkonuveyaalanlailgiliayrıayrımalzemeyi en uygunşekliylebirarayagetirmek, birleştirmekdüzenlemektir.

Form:Biçim, şekildışgörünümdür.

Boyut:Belirlibirdoğrultudaölçülmüşbirbüyüklüğüifadeetmekiçinkullanılanterimdir.

Tasarım:Birşeyizihindebiçimlendirme, kurmatasarımlananbiçimdir.

Puantilizm:Noktalamatekniğiileyapılanresimakımıdır.


Kaynak a

Kaynakça

ÇAĞLARCA Sadettin, GüzelSanatlaraHazırlıkKarakalemResim, İnkılapKitabevi

ÇAĞLARCA Sadettin, PerspektifResimveGölgeÇizimi, ÜçlerOfset, 1973

PARROMON Jose M. , IşıkveGölge, RemziKitapevi, İstanbul, 1997

PARROMON Jose M., ÇizimveResimSanatı, RemziKitapevi, İstanbul, 1995

SÖZEN Metin, TanyeliUğurSanatKavramveTerimleriSözlüğü, RemziKitabevi, 1992

TURANİ Adnan, SanatTerimleriSözlüğü, ToplumYayınevi, 1980

ODABAŞI HaticeAslan, GrafikteTemelTasarım,

Www.gorselsanatlar.org

Www.tulaycellek.com

Www.wikipedia.org


 • Login