Potřeby dětí a jejich hodnocení v systému sociálně-právní ochrany dětí - PowerPoint PPT Presentation

Pot eby d t a jejich hodnocen v syst mu soci ln pr vn ochrany d t
Download
1 / 11

 • 131 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Potřeby dětí a jejich hodnocení v systému sociálně-právní ochrany dětí. Mgr. Terezie Pemová PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, PhD., MBA. Jakým dětem je určen systém sociálně-právní ochrany. Traumatizované děti (děti evidované z důvodu týrání, zneužívání a/nebo zanedbávání)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Potřeby dětí a jejich hodnocení v systému sociálně-právní ochrany dětí

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pot eby d t a jejich hodnocen v syst mu soci ln pr vn ochrany d t

Potřeby dětí a jejich hodnocení v systému sociálně-právní ochrany dětí

Mgr. Terezie Pemová

PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, PhD., MBA


Jak m d tem je ur en syst m soci ln pr vn ochrany

Jakým dětem je určen systém sociálně-právní ochrany

 • Traumatizované děti (děti evidované z důvodu týrání, zneužívání a/nebo zanedbávání)

 • Děti žijící mimo vlastní rodinu (náhradní rodinná péče, ústavní nebo ochranná výchova, zařízení pro děti vyžadující okamžitou péči, mladiství ve výkonu trestu odnětí svobody)


Jak d ti jsou evidov ny v syst mu soci ln pr vn ochrany v r

Jaké děti jsou evidovány v systému sociálně-právní ochrany v ČR


Pro je pot eba hodnotit pot eby d t

Proč je potřeba hodnotit potřeby dětí

 • Poznat ohrožené děti

 • Určit míru jejich ohrožení a naléhavost případné intervence

 • Určit hlavní ohrožené oblasti zdraví a vývoje dítěte, které je potřeba saturovat

 • Určit typ a intenzitu služeb, které mají být poskytnuty

 • Poznat, zda se dítěti daří lépe

 • Možnost systematizace a přenos „dobré praxe“


Hodnocen pot eb d t te

Hodnocení potřeb dítěte

 • Fyzické potřeby

 • Psychické potřeby

 • Sociální potřeby

  Porovnání s normou, ale zároveň se zohledněním individuálních aspektů např. vývojového stadia, specifických potřeb, chronických zdravotních obtíží), rovněž tak je potřeba vyhodnotit míru případné traumatizace dítěte, která může výrazně ovlivnit celkový obraz potřeb dítěte.


M ty a chyby v hodnocen pot eb d t

Mýty a chyby v hodnocení potřeb dětí

 • Záměna „práv“ dětí a jejich potřeb

 • Představa universality potřeb a šablonovitých řešení situace ohrožených dětí

 • Byrokratický přístup k hodnocení, zejména pouhé shromáždění všech informací bez jejich následného vyhodnocení

 • Očekávání „absolutních“ kritérií


Hodnocen d t v n hradn rodinn p i

Hodnocení dětí v náhradní rodinné péči

 • Hodnocení traumatizace z původního prostředí

 • Hodnocení traumatizace související s příchodem do nového prostředí

 • Hodnocení vývoje dítěte ve všech oblastech

 • Hodnocení silných stránek dítěte a jeho zdrojů

 • Hodnocení původní rodiny (možnosti kontaktu, případně trvalého návratu do péče rodiny)


Jak pozn me e se jedn o dobr hodnocen

Jak poznáme, že se jedná o „dobré“ hodnocení

 • Je systematické a strukturované

 • Je komplexní

 • Je standardizované (využívá standardizovaných nástrojů)

 • Je do něj zapojováno dítě, jeho biologický rodič a prostředí, do kterého je dítě aktuálně umístěno

 • Je realizováno, doplňováno a revidováno průběžně

 • Je přezkoumatelné

 • Je základem pro vytvoření intervenčního plánu


K emu n m hodnocen slou

K čemu nám hodnocení slouží

 • Určí oblasti, kterým je potřeba prioritně věnovat pozornost (nejen pěstouni, ale i další pomáhající – např. škola)

 • Pomáhá nám určit, jak tyto oblasti rozvíjet

 • Určuje jejich naléhavost a pořadí v jakém budou dítěti poskytovány služby

 • Umožňuje určit nárok pěstounských rodin na podpůrné služby

 • Umožňuje v čase hodnotit úspěšnost intervenčních strategií

 • Umožňuje měnit poskytované služby v závislosti na změnách v životě dětí/rodiny


Hodnocen biologick rodiny a mo nosti n vratu d t te

Hodnocení biologické rodiny a možnosti návratu dítěte

 • Systematické hodnocení kontaktů mezi biologickou rodinou a dítětem

 • Hodnocení změn v kompetencích biologických rodičů, případně jiných faktorů, které vedly k umístění dítěte do náhradního prostředí

 • Hodnocení potřeb a očekávání dítěte ve vztahu k biologické rodině


Pot eby d t a jejich hodnocen v syst mu soci ln pr vn ochrany d t

Děkujeme za pozornost!

Více informaci

Právo a rodina: Hodnocení ohrožení a potřeb dětí v kontextu sociálně-právní ochrany dětí. 12/2013. str. 17-21


 • Login