Okrugli stol "Rad licenciranih osoba za izradu elaborata ZOP i licenciranih revidenata" - PowerPoint PPT Presentation

S A V J E T O V A N J E
Download
1 / 7

  • 81 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

S A V J E T O V A N J E HRVATSKE UDRUGE ZA ZAŠTITU OD POŽARA U SURADNJI S GRAĐEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU u Zagrebu 27. ožujka 2013. g. Sv. Duh 129, Zagreb (prostor Građevinskog fakulteta u Zagrebu). Okrugli stol "Rad licenciranih osoba za izradu elaborata ZOP i licenciranih revidenata"

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Okrugli stol "Rad licenciranih osoba za izradu elaborata ZOP i licenciranih revidenata"

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Okrugli stol rad licenciranih osoba za izradu elaborata zop i licenciranih revidenata

S A V J E T O V A N J E HRVATSKE UDRUGE ZA ZAŠTITU OD POŽARAU SURADNJI S GRAĐEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBUu Zagrebu 27. ožujka 2013. g. Sv. Duh 129, Zagreb(prostor Građevinskog fakulteta u Zagrebu)


Okrugli stol rad licenciranih osoba za izradu elaborata zop i licenciranih revidenata

Okrugli stol "Rad licenciranih osoba za izradu elaborata ZOP i licenciranih revidenata"

Uvodno izlaganje: Tomislav Bukša, d.i.k

TEZE ZA RASPRAVU NA TEMU: Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu (NN 88/11)


Okrugli stol rad licenciranih osoba za izradu elaborata zop i licenciranih revidenata

U v o d

Namjera izlagatelja nije predavanje „ex cathedra“, nego  poticanje kvalitetne rasprave, koja bi omogućila možebitno usvajanje provedivog zaključka, čime bi se unaprijedio tematski dio područja zaštite od požara.

Obzirom da se praktično radi o novini u zakonskoj regulativi treba podsjetiti na:

- razloge donošenja Pravilnika,

- njegovu svrhu,

- ciljeve i značaj,

- te rezultate provedbe


Okrugli stol rad licenciranih osoba za izradu elaborata zop i licenciranih revidenata

nerijetko se zaboravlja:

-zaštite od požara je skup mjera i radnji zakonodavne, upravne, tehničke, organizacijske, obrazovne i promidžbene prirode, te u tom smislu treba sagledavati i građevinu koja je predmet revizije,

- uzroci nastajanja požara i eksplozija s ljudskim žrtvama i velikim materijalnim štetama (mogući samo uz istovremenost više tehničkih i organizacijskih nedostataka),


Okrugli stol rad licenciranih osoba za izradu elaborata zop i licenciranih revidenata

- cjelovita revizija glavnog projekta, mora biti u suglasju sa  sustavom zaštite od požara, tj. određene tehničke mjere zaštite od požara predviđene u glavnom projektu ne smiju divergirati u odnosu na sustav zaštite od požara koji je propisan i predviđen za predmetnu građevinu,

- uočeni propusti pri projektiranju (nekorektno navođenje ili propuštanje navođenja propisa, međusobna neusklađenost projekata, propuštanje projektiranja propisanih mjera i dr.) mogu u određenim okolnostima biti vezani za trajno smanjen stupanj sigurnosti odnosno za uzroke i posljedice požara ili eksplozije,

- obvezne (zakonske) i dodatne mjere zaštite od požara (propusti ili neracionalnosti - primjeri), kroz analizu „tehnoekonomske“ opravdanosti pojedinih projektiranih mjera, nedovoljnu uloga osiguravatelja pri procjeni rizika kod osiguranja i reosiguranja građevine i dr.,


Okrugli stol rad licenciranih osoba za izradu elaborata zop i licenciranih revidenata

OBRAZLOŽENJE POJEDINIH ODREDBI PRAVILNIKA

1. Potrebu za više revidenata (članak 1. stavak 2. Pravilnika) u ovisnosti od složenosti građevine (Pravilnik u vrijeme donošenja nije mogao taksativno pobrojati građevine). Procjenu potrebe za više revidenata ili samostalne revizije u svakom slučaju donosi revident kojem je povjerena revizija što se obrazlaže u izvješću. U suprotnom je to zloupotreba ovlasti, čime revident snosi punu odgovornost za možebitne propuste u dijelovima projekta koji mu nisu osnovna struka.

2. Izvješće sadržajno u cijelosti mora odgovarati člancima 4. i 7. Pravilnika.

3. Revidentska  kontrolu u određenim fazama gradnje sukladno članku 5. Pravilnika (posebice vezano za jednoznačno osiguranje dokaza kakvoće izvedenih radova, ugrađenih materijala i opreme, potrebnih ispitivanja čl. 12. Pravilnika o tehničkom pregledu, ako se u glavnom projektu u vrijeme izrade to nije moglo precizno utvrditi)


Okrugli stol rad licenciranih osoba za izradu elaborata zop i licenciranih revidenata

4. Značenje ovjere tehničkih rješenja zaštite od požara (čl. 8. Pravilnika – obzirom na vremensku neusklađenost određivanja kategorije opasnosti od požara i tehnoloških eksplozija, izradu planova i drugih akata zaštite od požara i organizacije u svezi s tim, sa  vremenom izdavanja uporabne dozvole),

5. Korektnost u pri sklapanju ugovora, posebice vezana za naknadu za obavljenu kontrolu (članak 9 Pravilnika) U vrijeme donošenja Pravilnika nisu bili donijeti drugi propisi o kategoriji ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, koji bi se referentno vezati za visinu naknada.

Z A K L J U Č A K

Po ovom Izlaganju kao i drugim tematskim dijelovima Seminara, ukoliko se procjeni nakon rasprave za okruglim stolom, kao i naknadnog razmatranja pismenih prijedloga članova HUZOP-a, trebalo bi donijeti odgovarajući zaključak sa mjerama za unapređenje kvalitete rada revidenata. 

HVALA NA PAŽNJI !


  • Login