patientfokuserad v rd hur g r vi
Download
Skip this Video
Download Presentation
Patientfokuserad vård - hur gör vi?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Patientfokuserad vård - hur gör vi? - PowerPoint PPT Presentation


 • 229 Views
 • Uploaded on

Patientfokuserad vård - hur gör vi?. Skånes universitetssjukhus i Lund 3 mars 2011 Birgitta Eriksson [email protected] God vård. Vad är patientfokuserad vård?. Respekt för patientens värderingar, preferenser och specifika behov. Samordnad och integrerad vård.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Patientfokuserad vård - hur gör vi?' - may-stein


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
patientfokuserad v rd hur g r vi
Patientfokuserad vård- hur gör vi?

Skånes universitetssjukhus i Lund 3 mars 2011

Birgitta Eriksson

[email protected]

vad r patientfokuserad v rd
Vad är patientfokuserad vård?
 • Respekt för patientens värderingar, preferenser och specifika behov.
 • Samordnad och integrerad vård.
 • Information, kommunikation och utbildning.
 • Fysiskt och känslomässigt stöd.
 • Engagemang från familj och vänner.

Källa: Institute of Medicine, Crossing the Quality Chasm

citat fr n ung man
Citat från ung man
 • ”Patientfokuserad vård betyder att jag ska stå i centrum av vårdprocessen. Det ska yttra sig i ett genuint intresse inte bara i min sjukdom utan också i hur den påverkar mig som person. Att vara patient måste ju vara mer än bara mina symtom?”

Källa: ”Bra kan bli bättre - Hälso- och sjukvårdsrapport 2009 i sammandrag”

syftet r att
Syftet är att
 • ge en samlad beskrivning av lagstiftning, föreskrifter, allmänna råd och andra regelverk.
 • underlätta tillämpningen så att den blir mer enhetlig över landet.
 • ge underlag till och stimulera diskussioner och förbättringsarbete.

”En delaktig patient kan lättare medverka till att målen med vård och behandling uppnås och att säkerhetsrisker förebyggs.”

m lgrupper
Målgrupper
 • Huvudmän/vårdgivare
 • Verksamhetschefer
 • Hälso- och sjukvårdspersonal
 • Andra som ansvarar för och arbetar med information till patienter och närstående, bland annat informatörer i landsting, kommuner och ute i verksamheten.
vilken lagstiftning ing r
Vilken lagstiftning ingår?
 • hälso- och sjukvårdslagen
 • tandvårdslagen
 • patientsäkerhetslagen
 • lagen om psykiatrisk tvångsvård
 • lagen om rättspsykiatrisk vård
 • smittskyddslagen
 • socialtjänstlagen
 • lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • patientdatalagen
 • offentlighets- och sekretesslagen
 • lagen om patientnämndsverksamhet
 • patientskadelagen
 • förvaltningslagen, diskrimineringslagen, föräldrabalken, tryckfrihetsförordningen med flera
avgr nsning
Avgränsning
 • Patientens rätt till ett jämlikt och respektfullt bemötande, självbestämmande, delaktighet och kontinuitet.
 • Vårdens skyldighet att ge patienten

- individuellt anpassad information,

- möjlighet att välja mellan olika behandlingsalternativ,

- möjlighet att få en förnyad medicinsk bedömning,

- information om kostnaden (tandvården).

 • Kontinuitet och samordning. Skyldigheten att utse en fast vårdkontakt.
 • Skyldigheter och rättigheter vid journalföring.
 • Information vid vårdskador och möjligheterna att klaga och få ersättning.
men ocks lite om
Men också lite om...
 • Etiska dilemman.
 • Internet.
 • Kvalitetsindikatorer och uppföljning.
m lgruppernas olika ansvar f r information och delaktighet
Målgruppernas olika ansvarför information och delaktighet

Det är viktigt att ledningssystemen innehåller

 • mål och direktiv (vårdgivarens ansvar)
 • dokumenterade rutiner (verksamhetschefens ansvar)
 • och att rutinerna tillämpas (personalen) och att verksamheten följs upp och analyseras (vårdgivare och verksamhetschef)
sosfs 2005 12
SOSFS 2005:12
 • Ansvarsfördelningen
 • Områden

- Bemötande

- Samverkan och samarbete

- Kompetens

sj lvbest mmande
Självbestämmande
 • Olika former av samtycke
 • Barns rätt att bestämma – Meddelandeblad nr 7/2010
 • Särskilt stöd till vissa barn under 18 år – Meddelandeblad nr 4/2010
 • Personer med nedsatt autonomi
individuellt anpassad information om vad
Individuellt anpassad information – om vad?
 • hälsotillståndet
 • de metoder för undersökning, vård och behandling som finns
 • möjligheterna att välja vårdgivare och utförare inom den offentliga finansierade hälso- och sjukvården
 • vårdgarantin
individuell anpassning
Individuell anpassning
 • Ålder, mognad och erfarenhet
 • Kognitiv förmåga
 • Hälsotillståndet
 • Funktionsnedsättning
 • Kultur och språk
 • Nationella minoriteter – Meddelandeblad nr 5/2010
val av behandlingsalternativ
Val av behandlingsalternativ
 • Vad säger lagen?
 • Vad har regeringen sagt i förarbeten?
 • Inskränkningar i valfriheten
 • Det medicinska ansvaret – patientens självbestämmande
f rnyad medicinsk bed mning
Förnyad medicinsk bedömning
 • Livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada
 • och om det medicinska ställningstagandet kan innebära särskilda risker för patienten eller har stor betydelse för patientens framtida livskvalitet.
kontinuitet och samordning
Kontinuitet och samordning
 • Fast vårdkontakt
 • Samverkan vid in- och utskrivning
 • Samordning av individuell plan
 • Samordning av habilitering och rehabilitering
journalf ring sekretess och informationss kerhet
Journalföring, sekretess och informationssäkerhet
 • Syftet med journalföring
 • Språket
 • Avvikande mening, rättelse, journalförstöring
 • Sammanhållen journalföring
 • Rätten att ta del av sin journal
 • Skyddet för patienten – sekretessen
bra att veta om patients kerhetslagen
Bra att veta om patientsäkerhetslagen
 • Trädde i kraft den 1 januari 2011.
 • Lagen om yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvårdens område upphörde.
 • Bestämmelser om bland annat individuellt anpassad information, möjlighet att välja behandlingsalternativ, att få förnyad medicinsk bedömning samt tystnadsplikt inom privat hälso- och sjukvård finns nu i patientsäkerhetslagen.
skyldighet att informera patienter som drabbats av v rdskada
Skyldighet att informera patienter som drabbats av vårdskada

Vårdgivaren ska snarast informera patienten om

 • att det inträffat en händelse som medfört vårdskada
 • vilka åtgärder vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen
 • möjligheten att anmäla klagomål till Socialstyrelsen
 • möjlighet att begära ersättning enligt patientskadelagen eller läkemedelsförsäkringen
 • patientnämndernas verksamhet.

(3 kap. 8 § patientsäkerhetslagen)

en v linformerad patient
En välinformerad patient
 • ”Är trygg och med i det som sker.”
 • ”Kan tillgodogöra sig innebörden av informationen och kan föreställa sig konsekvenserna av olika behandlingar och eventuella risker.”
 • ”Har tillräckligt underlag för att kunna ta ställning till olika alternativ och inser vad som krävs av egen medverkan.”
 • ”Har fått en dialog som bygger på en öppen och lyhörd kommunikation där individen känner sig respekterad och tagen på allvar.”
budskap
Budskap
 • Bemötande och kommunikation är en viktig del i kvalitetsledningssystemen.
 • Brister i kommunikationen är en patientsäkerhetsrisk.
 • Kommunikation är en del iall behandling och vård.
 • Alla kontakter med personer som söker vård eller är patienter ska bygga på respekt för individens självbestämmande och integritet.
 • Kunskap, förståelse och insikt är förutsättningar för att patienten ska kunna vara delaktig och ha inflytande över sin egen vård och behandling.
 • Kommunikation måste få ta tid – och ses över tid.
 • Det är ett gemensamt ansvar att behandling och vård når avsedda resultat/mål...
 • ...men hälso- och sjukvården får inte lägga över beslutsansvar på patienten i så hög grad att det äventyrar den trygghet och sakkunniga hjälp som hälso- och sjukvården ska ansvara för. Patienten måste få hjälp att värdera olika behandlingsalternativ och risker.
mer information
Mer information
 • Handboken http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-2-7/
 • Frågor och svar kopplade till handboken på http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/dinskyldighetattinformeraochgo
 • Patientsäkerhet http://www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet
 • Sjukvårdsrådgivningen www.1177.se
 • Nationell Patientenkät www.indikator.org/publik
slide27

Jag tar gärna

emot synpunkter och svarar på frågor

både nu och senare.

[email protected]

tel. 075-247 30 85

patienthandbok om patients kerhet ett kunskapsunderlag f r patientens medverkan till s ker v rd
Patienthandbok om patientsäkerhet- ett kunskapsunderlag för patientens medverkan till säker vård

Regeringsuppdrag nära kopplat till bestämmelsen att

”Vårdgivaren ska ge patienterna och deras närstående möjlighet att delta i säkerhetsarbetet. (3 kap. 4 § patientsäkerhetslagen)

projektets m l
Projektets mål
 • Primärt: Ta fram kunskapsunderlag och konkret stöd för patientens medverkan i patient-säkerhetsarbetet.
 • Sekundärt: Förbättra kommunikationen mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal.
m lgrupper1
Målgrupper
 • Patienter inom primärvård och specialistsjukvård.
 • Vissa patienter inom tandvården.
avgr nsning1
Avgränsning
 • Diagnosövergripande och av generellt värde för patientens medverkan.
 • Innehållet ska vara väsentligt och till konkret hjälp för patientens delaktighet .
 • Hänvisningar till annan information av betydelse för säkerhet och delaktighet i vården.
exempel p inneh ll
Exempel på innehåll
 • Vanliga risker i vården som patienten kan medverka till att förebygga.
 • Exempel på frågor man kan ställa respektive frågor man kan få under olika delar av ett vårdförlopp.
 • Fakta om vårdens skyldigheter och patientens rätt.
 • Vart man kan vända sig med synpunkter, klagomål m.m.
 • Möjligheter att göra egna anteckningar.
huvudrubriker
Huvudrubriker
 • Samtal
 • Undersökning
 • Behandling
 • Uppföljning
 • Lagar och regler
 • Mer information
 • Egna anteckningar
organisation och arbetss tt
Organisation och arbetssätt
 • Arbetsgrupp som nära samarbetar med SKL:s projekt ”Bättre patientmedverkan i patient-säkerhetsarbete” och Inera AB:s utveckling av 1177.se.
 • Referensgrupp med representanter för berörda organisationer.
 • Olika former av avstämningar med berörda organisationer.
 • Fokusgrupper – patienter och personal.
 • Test av en pilotversion på olika enheter.
tidplan
Tidplan
 • En första testversion klar 4 mars 2011.
 • Test av pilotversionen under mars 2011.
 • Slutversion klar att distribuera 1 juli 2011.
 • Mer aktiv introduktion efter sommaren.
 • Första utvärdering 2012.
 • Önskemål att fortlöpande kunna följa spridning och användning genom frågor i Nationell Patientenkät.
slide36

Jag tar gärna

emot synpunkter och svarar på frågor

både nu och senare.

[email protected]

tel. 075-247 30 85

ad