slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
BÝVANIE A ZDRAVIE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

BÝVANIE A ZDRAVIE - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

BÝVANIE A ZDRAVIE. Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku bytové budovy bytový dom rodinný dom byt obytná miestnosť príslušenstvo bytu nebytové priestory. Zdravotne nevhodný byt preplnený - na 1 obyvateľa je menej ako 8 m 2 plochy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' BÝVANIE A ZDRAVIE' - maude


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní

 • a stavebnom poriadku
  • bytové budovy
  • bytový dom
  • rodinný dom
  • byt
  • obytná miestnosť
  • príslušenstvo bytu
  • nebytové priestory
slide3
Zdravotne nevhodný byt
 • preplnený - na 1 obyvateľa je menej ako 8 m2 plochy
 • vyššie podlažie bez výťahu obýva ťažko pohyblivý

invalid, človek chorý na srdce

Zdravotne škodlivý byt

 • je v havarijnom stave, bez vykurovania
slide4

Faktory ovplyvňujúce kvalitu vnútorného prostredia

Škodliviny v byte a stavebné materiály

 • rádioaktivita - vzniká rozpadom 226Ra alebo 232Th
 • látky uvoľňujúce sa z plastov, tmelov, lepidiel
 • (formaldehyd)
 • kontaminácia bytov vláknami azbestu
 • fajčenie v byte – emisia 105 mg CO na 1 cigaretu
 • zápachy
 • mikróbové znečistenie, výskyt plesní, hmyzu
 • hluk
slide5

Prostredie v bytoch

Akustická (zvuková) pohoda

hluk nesmie prekročiť 40 dB cez deň30 dB cez noc

Optická (zraková) pohoda

osvetlenie

vhodná orientácia budovy

zdroje svetla

Tepelná pohoda

teplota 18 – 20 °C

Psychická (duševná) pohoda

slide6

Možné ohrozenia zdravia v bytoch

Kvalita vnútorného ovzdušia

Nehody

Hluk

Vlhkosť

Nízka teplota

Azbest

Prchavé organické látky (Volatile organic components – VOC)

Preľudnenie

slide7

Syndróm chorých budov – Sick building syndrom

Symptómy:

Podráždenie, pálenie, slzenie očí

Podráždený nos

Sucho, bolesť v krku

Suchá, podráždená, svrbiaca koža, bolesť hlavy, únava

slide8

Príčiny syndrómu chorých budov

 • chemické kontaminanty zo zdrojov z vonkajšieho ovzdušia
 • chemické kontaminanty zo zdrojov, ktoré tvoria vnútorné
 • prostredie
 • biologické kontaminanty
 • psychologické faktory
slide9

Chemické kontaminanty zo zdrojov

z vonkajšieho prostredia:

Polutanty z výfukov áut, kanalizácií, splodín

Chemické kontaminanty zo zdrojov, ktoré

tvoria vnútorné prostredie:

Lepidlá, čalúnenie, podlahové krytiny, kopírky, predmety vyrobené z dreva, čistiace prostriedky, pesticídy, tabakový dym, produkty horenia zo sporákov, krbov, vyhrievacích telies

slide10

Biologické kontaminanty:

Baktérie, pliesne, vírusy, mikroskopické huby, biologické alergény – peľ, srsť

Psychologické faktory:

Druh vykonávanej práce

Spôsob organizovania práce

Pracovné vzťahy

slide11

Hygiena sídelných útvarov

Obec

Mesto

Územné členenie mesta: tzv. Aténska charta

Obytné pásmo

Priemyselná zóna

Obchodné a administratívne centrum

Rekreačná oblasť

Prímestská zóna

Doprava

slide12

Obytné pásmo

Občianske vybavenie

- základné - vyššie - technické

Obytné územie mesta

Obytná skupina pre 1000 až 2000 obyvateľov

Obytný okrsok 5000 až 10 000 obyvateľov

Obytný obvod 10 000 až 100 000 obyvateľov

Centrum mesta

Sídliská

slide13

Hluk v životnom prostredí

Základné pojmy:

Zvuk

Hluk

Počuteľný zvuk

Infrazvuk

Ultrazvuk

Hlasitosť

Hladina zvuku – základná jednotka je bel (B)

decibel (dB)

Leg,T

slide14

Vplyv hluku na zdravie závisí od:

Druhu hlukuimpulzný

ustálený

premenný

prerušovaný

Úrovne hlukurelatívny - do 65 dB/A

absolútny - nad 65 dB/A

Frekvencie hluku

Dĺžky pôsobenia hluku

Individuálnej vnímavosti organizmu

slide15

Vplyv hluku podľa miesta postihnutia

Sluchové účinky

akútna akustická trauma – perforácia bubienka

chronický účinok hluku – prechodné alebo trvalé posunutie prahu počutia

Nesluchové (nešpecifické) účinky

zvýšenie TK, zmena pulzovej frekvencie, vznik arteriosklerózy, zvyšovanie hladiny cukru v krvi, zvyšovanie hladiny cholesterolu v krvi, ovplyvnenie nervového a hormonálneho systému, poruchy trávenia a látkovej výmeny, funkčné zmeny psychomotorických funkcií, poruchy emocionálnej rovnováhy, zníženie odolnosti organizmu

slide16

Vplyv zvuku na bunky živých organizmov

Bunky sa poškodzujú

mechanicky

termicky

chemicky

excitačne

Pri kmitočte 7 – 8 Hz dochádza krezonancii tkanív

rezonancii buniek vo svaloch

nervovom tkanive

slide17

Doprava a životné prostredie

Hlavné negatívne dopady dopravy:

znečistenie ovzdušia výfukovými plynmi

nadmerný hluk

narastanie počtu dopravných nehôd

vplyv na globálne klimatické zmeny

slide18

Najvýznamnejšie škodliviny emitované dopravou

Znečistenie ovzdušia

Exhaláty

Emisia

Imisia

OXID UHOĽNATÝ(CO)78% emisií

bolesť hlavy, nevoľnosť, vracanie, hučanie v ušiach, dýchacie ťažkosti, porušená pohybová koordinácia

OXIDY DUSÍKA (NOx)51 %

dráždia dýchacie cesty, koncentrácia nad 5 mg/m3 - spasmy bronchov

slide19

OXID SIRIČITÝ (SO2) 3 – 6%

dráždivý plyn na sliznicu dýchacích ciest, očné spojovky, chronické ochorenie dolných dých.ciest, astmatické

OXID UHLIČITÝ (CO2) 25 – 38%

vplyv na zmenu globálnej klímy, „skleníkový efekt“

OZÓN (O3)fotochemický oxidačný smog – vnímavosť na infekcie

a pľúcne choroby, dráždenie sliznice horných dýchacích ciest

UHĽOVODÍKY A ORGANICKÉ LÁTKY

aldehydy, polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU) 3,4-benzo(a)pyrén prchavé organické zlúčeniny (VOC) karcinogénnosť, mutagénnosť, teratogénne úč.

slide20

TUHÉ ČASTICE

Polietavý prachfrakcie častíc < 10 μm – PM10 najnebezpečnejšie sú menšie ako 5 μm(PM 2,5)

prenikajú až do pľúcnych alveol

Popolček jemná frakcia nespáliteľného podielu - As, Pb, Cu, Zn, Ni

Sadzečistý uhlík s malým množstvom kyslíka a vodíka absorbujú karcinogénne polycyklické aromat.uhľovodíky

Olovo a ťažké kovy

arzén(As), kadmium(Cd), ortuť(Hg), olovo(Pb), zinok(Zn) olovo 2 – 4 μg.m-3, hromadí sa v kostiach, mäkkých tkanivách,pôsobí na krvotvorbu, krvné cievy, svalstvo

slide21

SMOG

 • Londýnsky typ ( redukčný )
 • dráždenie slizníc dýchacích ciest, očí, vnímavosť na infekcie, pľúcne choroby
 • 2.Losangeleský typ ( fotochemický, oxidačný)
 • súvisí so vzostupom koncentrácií oxidov dusíka, oxidu uhoľnatého, uhľovodíkov, ozónu, organických nitrátov
slide22

Hluk a doprava

30 % populácie EÚ (120 miliónov) je exponovaná dopravnému hluku s intenzitou vyššou ako 55 dB(A)

Hluk automobilov 7,5 m od zdroja – osobný automobil 79 dB autobus 84 dB nákladné vozidlo 91 dB

 • poškodenie sluchu, podráždenosť, poruchy spánku, zvyšovanie TK,
 • depresie, poruchy psychickej rovnováhy, ischemické choroby srdca
 • u detí: negatívny vplyv hluku pri učení, udržiavaní pozornosti,
 • vplyv na spánok, vzostup TK, koncentráciu hormónov

direktíva 2002/49/EC z r.2002 na hodnotenie a posudzovanie hluku jednotné indikátory L den L night

slide23

Cestná bezpečnosť a doprava

Cestná doprava v Európe ročne 121 000 úmrtí

2,4 milióna zranení

Opatrenia na ochranu zdravia pred vplyvom z dopravy:

Urbanistické a plánovacie opatrenia

Organizačné opatrenia – opatrenia miestnej stratégie

Legislatívne opatrenia

slide24

Socio-ekonomické prostredie, chudoba a zdravie

Faktory chudoby:

vylúčenie z trhu práce a nízke vzdelanie

Podľa publikácií OECD a SZO má chudoba

5 dimenzií:

ekonomickú ( príjem, zamestnanosť )

ľudskú ( zdravie, vzdelanie )

politickú ( oprávnenosť, právo, hlasovacie právo )

sociálne – kultúrnu ( spoločenské postavenie, životná úroveň, dôstojnosť)

ochrannú/bezpečnostnú ( zraniteľnosť, ohrozenosť, neistota )

slide25

Index ľudského rozvoja – HDI

Cieľom je zmerať podmienky ľudského rozvoja cez:

zdravie, vzdelanie, životná úroveň

Vypočítava sa v závislosti od:

očakávanej dĺžky života pri narodení

gramotnosti dospelého človeka

objemu študujúceho obyvateľstva vo veku 6-22 rokov

hrubého domáceho produktu na obyvateľa

slide26

Riešenie zdravia chudobných

 • Zdravotnícke systémy
 • 2. Stratégie financovania a sociálneho zabezpečenia
 • 3. Ďalšie kľúčové rezortné politiky okrem zdravotníckej
 • 4. Politika podporujúca súdržnosť a celkový verejný prospech
slide27

Rozvojové ciele na zníženie chudoby

Miléniový summit OSN v r.2000 – podpísanie Miléniovej deklarácie

Cieľ 1. Odstrániť extrémnu chudobu a hlad

Cieľ 2. Dosiahnuť všeobecné základné vzdelanie

Cieľ 3. Podporiť rodovú rovnosť a posilniť postavenie žien

Cieľ 4. Znížiť úmrtnosť detí

Cieľ 5. Zlepšiť zdravotný stav matiek

Cieľ 6. Bojovať proti HIV/AIDS, malárií a ďalším chorobám

Cieľ 7. Zabezpečiť udržateľnosť životného prostredia

Cieľ 8. Rozvíjať globálne partnerstvo pre rozvoj

slide28

Zásady výkonu štátneho zdravotného dozoru

Nezávislý

Odborný

Zákonný

Efektívny

Adekvátny stavu

slide29

Výkon štátneho zdravotného dozoru

 • Príprava odborných zamestnancov
 • Procesný postup
 • Dozor
 • Inšpekcia