BÝVANIE A ZDRAVIE
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 30

BÝVANIE A ZDRAVIE PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

BÝVANIE A ZDRAVIE. Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku bytové budovy bytový dom rodinný dom byt obytná miestnosť príslušenstvo bytu nebytové priestory. Zdravotne nevhodný byt preplnený - na 1 obyvateľa je menej ako 8 m 2 plochy

Download Presentation

BÝVANIE A ZDRAVIE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


BÝVANIE A ZDRAVIE


 • Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní

 • a stavebnom poriadku

  • bytové budovy

  • bytový dom

  • rodinný dom

  • byt

  • obytná miestnosť

  • príslušenstvo bytu

  • nebytové priestory


Zdravotne nevhodný byt

 • preplnený - na 1 obyvateľa je menej ako 8 m2 plochy

 • vyššie podlažie bez výťahu obýva ťažko pohyblivý

  invalid, človek chorý na srdce

  Zdravotne škodlivý byt

 • je v havarijnom stave, bez vykurovania


Faktory ovplyvňujúce kvalitu vnútorného prostredia

Škodliviny v byte a stavebné materiály

 • rádioaktivita - vzniká rozpadom 226Ra alebo 232Th

 • látky uvoľňujúce sa z plastov, tmelov, lepidiel

 • (formaldehyd)

 • kontaminácia bytov vláknami azbestu

 • fajčenie v byte – emisia 105 mg CO na 1 cigaretu

 • zápachy

 • mikróbové znečistenie, výskyt plesní, hmyzu

 • hluk


Prostredie v bytoch

Akustická (zvuková) pohoda

hluk nesmie prekročiť 40 dB cez deň30 dB cez noc

Optická (zraková) pohoda

osvetlenie

vhodná orientácia budovy

zdroje svetla

Tepelná pohoda

teplota 18 – 20 °C

Psychická (duševná) pohoda


Možné ohrozenia zdravia v bytoch

Kvalita vnútorného ovzdušia

Nehody

Hluk

Vlhkosť

Nízka teplota

Azbest

Prchavé organické látky (Volatile organic components – VOC)

Preľudnenie


Syndróm chorých budov – Sick building syndrom

Symptómy:

Podráždenie, pálenie, slzenie očí

Podráždený nos

Sucho, bolesť v krku

Suchá, podráždená, svrbiaca koža, bolesť hlavy, únava


Príčiny syndrómu chorých budov

 • chemické kontaminanty zo zdrojov z vonkajšieho ovzdušia

 • chemické kontaminanty zo zdrojov, ktoré tvoria vnútorné

 • prostredie

 • biologické kontaminanty

 • psychologické faktory


Chemické kontaminanty zo zdrojov

z vonkajšieho prostredia:

Polutanty z výfukov áut, kanalizácií, splodín

Chemické kontaminanty zo zdrojov, ktoré

tvoria vnútorné prostredie:

Lepidlá, čalúnenie, podlahové krytiny, kopírky, predmety vyrobené z dreva, čistiace prostriedky, pesticídy, tabakový dym, produkty horenia zo sporákov, krbov, vyhrievacích telies


Biologické kontaminanty:

Baktérie, pliesne, vírusy, mikroskopické huby, biologické alergény – peľ, srsť

Psychologické faktory:

Druh vykonávanej práce

Spôsob organizovania práce

Pracovné vzťahy


Hygiena sídelných útvarov

Obec

Mesto

Územné členenie mesta: tzv. Aténska charta

Obytné pásmo

Priemyselná zóna

Obchodné a administratívne centrum

Rekreačná oblasť

Prímestská zóna

Doprava


Obytné pásmo

Občianske vybavenie

- základné - vyššie - technické

Obytné územie mesta

Obytná skupina pre 1000 až 2000 obyvateľov

Obytný okrsok 5000 až 10 000 obyvateľov

Obytný obvod 10 000 až 100 000 obyvateľov

Centrum mesta

Sídliská


Hluk v životnom prostredí

Základné pojmy:

Zvuk

Hluk

Počuteľný zvuk

Infrazvuk

Ultrazvuk

Hlasitosť

Hladina zvuku – základná jednotka je bel (B)

decibel (dB)

Leg,T


Vplyv hluku na zdravie závisí od:

Druhu hlukuimpulzný

ustálený

premenný

prerušovaný

Úrovne hlukurelatívny - do 65 dB/A

absolútny - nad 65 dB/A

Frekvencie hluku

Dĺžky pôsobenia hluku

Individuálnej vnímavosti organizmu


Vplyv hluku podľa miesta postihnutia

Sluchové účinky

akútna akustická trauma – perforácia bubienka

chronický účinok hluku – prechodné alebo trvalé posunutie prahu počutia

Nesluchové (nešpecifické) účinky

zvýšenie TK, zmena pulzovej frekvencie, vznik arteriosklerózy, zvyšovanie hladiny cukru v krvi, zvyšovanie hladiny cholesterolu v krvi, ovplyvnenie nervového a hormonálneho systému, poruchy tráveniaa látkovej výmeny, funkčné zmeny psychomotorických funkcií, poruchy emocionálnej rovnováhy, zníženie odolnosti organizmu


Vplyv zvuku na bunky živých organizmov

Bunky sa poškodzujú

mechanicky

termicky

chemicky

excitačne

Pri kmitočte 7 – 8 Hz dochádza krezonancii tkanív

rezonancii buniek vo svaloch

nervovom tkanive


Doprava a životné prostredie

Hlavné negatívne dopady dopravy:

znečistenie ovzdušia výfukovými plynmi

nadmerný hluk

narastanie počtu dopravných nehôd

vplyv na globálne klimatické zmeny


Najvýznamnejšie škodliviny emitované dopravou

Znečistenie ovzdušia

Exhaláty

Emisia

Imisia

OXID UHOĽNATÝ(CO)78% emisií

bolesť hlavy, nevoľnosť, vracanie, hučanie v ušiach, dýchacie ťažkosti, porušená pohybovákoordinácia

OXIDY DUSÍKA (NOx)51 %

dráždia dýchacie cesty, koncentrácia nad 5 mg/m3 - spasmy bronchov


OXID SIRIČITÝ (SO2) 3 – 6%

dráždivý plyn na sliznicu dýchacích ciest, očné spojovky, chronické ochorenie dolných dých.ciest, astmatické

OXID UHLIČITÝ (CO2) 25 – 38%

vplyv na zmenu globálnej klímy,„skleníkový efekt“

OZÓN (O3)fotochemický oxidačný smog – vnímavosť na infekcie

a pľúcne choroby, dráždenie sliznice horných dýchacích ciest

UHĽOVODÍKY A ORGANICKÉ LÁTKY

aldehydy, polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU)3,4-benzo(a)pyrén prchavé organické zlúčeniny (VOC)karcinogénnosť, mutagénnosť, teratogénne úč.


TUHÉ ČASTICE

Polietavý prachfrakcie častíc < 10 μm – PM10najnebezpečnejšie sú menšie ako 5 μm(PM 2,5)

prenikajú až do pľúcnych alveol

Popolčekjemná frakcia nespáliteľného podielu - As, Pb, Cu, Zn, Ni

Sadzečistý uhlík s malým množstvom kyslíka a vodíkaabsorbujú karcinogénne polycyklické aromat.uhľovodíky

Olovo a ťažké kovy

arzén(As), kadmium(Cd), ortuť(Hg), olovo(Pb), zinok(Zn)olovo 2 – 4 μg.m-3, hromadí sa v kostiach, mäkkých tkanivách,pôsobí na krvotvorbu, krvné cievy, svalstvo


 • SMOG

 • Londýnsky typ ( redukčný )

 • dráždenie slizníc dýchacích ciest, očí, vnímavosť na infekcie, pľúcne choroby

 • 2.Losangeleský typ ( fotochemický, oxidačný)

 • súvisí so vzostupom koncentrácií oxidov dusíka, oxidu uhoľnatého, uhľovodíkov, ozónu, organických nitrátov


Hluk a doprava

30 % populácie EÚ (120 miliónov) je exponovaná dopravnému hluku s intenzitou vyššou ako 55 dB(A)

Hluk automobilov 7,5 m od zdroja – osobný automobil 79 dBautobus 84 dBnákladné vozidlo 91 dB

 • poškodenie sluchu, podráždenosť, poruchy spánku, zvyšovanie TK,

 • depresie, poruchy psychickej rovnováhy, ischemické choroby srdca

 • u detí: negatívny vplyv hluku pri učení, udržiavaní pozornosti,

 • vplyv na spánok, vzostup TK, koncentráciu hormónov

direktíva 2002/49/EC z r.2002 na hodnotenie a posudzovanie hlukujednotné indikátory L denL night


Cestná bezpečnosť a doprava

Cestná doprava v Európe ročne 121 000 úmrtí

2,4 milióna zranení

Opatrenia na ochranu zdravia pred vplyvom z dopravy:

Urbanistické a plánovacie opatrenia

Organizačné opatrenia – opatrenia miestnej stratégie

Legislatívne opatrenia


Socio-ekonomické prostredie, chudoba a zdravie

Faktory chudoby:

vylúčenie z trhu práce a nízke vzdelanie

Podľa publikácií OECD a SZO má chudoba

5 dimenzií:

ekonomickú ( príjem, zamestnanosť )

ľudskú ( zdravie, vzdelanie )

politickú ( oprávnenosť, právo, hlasovacie právo )

sociálne – kultúrnu ( spoločenské postavenie, životná úroveň, dôstojnosť)

ochrannú/bezpečnostnú ( zraniteľnosť, ohrozenosť, neistota )


Index ľudského rozvoja – HDI

Cieľom je zmerať podmienky ľudského rozvoja cez:

zdravie, vzdelanie, životná úroveň

Vypočítava sa v závislosti od:

očakávanej dĺžky života pri narodení

gramotnosti dospelého človeka

objemu študujúceho obyvateľstva vo veku 6-22 rokov

hrubého domáceho produktu na obyvateľa


Riešenie zdravia chudobných

 • Zdravotnícke systémy

 • 2. Stratégie financovania a sociálneho zabezpečenia

 • 3. Ďalšie kľúčové rezortné politiky okrem zdravotníckej

 • 4. Politika podporujúca súdržnosť a celkový verejný prospech


Rozvojové ciele na zníženie chudoby

Miléniový summit OSN v r.2000 – podpísanie Miléniovej deklarácie

Cieľ 1. Odstrániť extrémnu chudobu a hlad

Cieľ 2. Dosiahnuť všeobecné základné vzdelanie

Cieľ 3. Podporiť rodovú rovnosť a posilniť postavenie žien

Cieľ 4. Znížiť úmrtnosť detí

Cieľ 5. Zlepšiť zdravotný stav matiek

Cieľ 6. Bojovať proti HIV/AIDS, malárií a ďalším chorobám

Cieľ 7. Zabezpečiť udržateľnosť životného prostredia

Cieľ 8. Rozvíjať globálne partnerstvo pre rozvoj


Zásady výkonu štátneho zdravotného dozoru

Nezávislý

Odborný

Zákonný

Efektívny

Adekvátny stavu


Výkon štátneho zdravotného dozoru

 • Príprava odborných zamestnancov

 • Procesný postup

 • Dozor

 • Inšpekcia


Ďakujem za pozornosť


 • Login