Αλκάνια Alkanes - PowerPoint PPT Presentation

Alkanes
Download
1 / 19

 • 200 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Αλκάνια Alkanes. Αλκάνια. κορεσμένοι υδρογονάνθρακες αποτελούνται μόνο από C και H συνδεδεμένα με απλούς δεσμούς έχουν το γενικό τύπο: C n H2 n +2 (γραμμικά αλκάνια). Αλκάνια:. Αλκάνια Φυσικές ιδιότητες. Εξάρτηση των φυσικών ιδιοτήτων από το μοριακό βάρος.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Αλκάνια Alkanes

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Alkanes

ΑλκάνιαAlkanes


Alkanes

Αλκάνια

 • κορεσμένοι υδρογονάνθρακες

 • αποτελούνται μόνο από C και H συνδεδεμένα με απλούς δεσμούς

 • έχουν το γενικό τύπο: CnH2n+2 (γραμμικά αλκάνια)

Αλκάνια:


Alkanes

ΑλκάνιαΦυσικές ιδιότητες

Εξάρτηση των φυσικών ιδιοτήτων από το μοριακό βάρος

Αύξηση με το μοριακό βάρος

Εξήγηση : Διαμοριακές δυνάμεις Van der Waals

Μείωση με διακλαδώσεις


Alkanes

ΑλκάνιαΦυσικές πηγές


Alkanes

Παρασκευή αλκανίων

Υδρογόνωση αλκενίων

Υδρογόνωση αλκινίων

Αναγωγή αλκυλαλογονιδίων

Υδρόλυση ενώσεων Grignard

Αντίδραση Wurtz

Αντίδραση Corey-House


Alkanes

Υδρογόνωση αλκενίωνΥδρογόνωση αλκινίων


Alkanes

Αναγωγή αλκυλαλογονιδίων

Αναγωγή αλκυλαλογονιδίωνvia lithium aluminum hydride

Αναγωγή αλκυλαλογονιδίων με Zn και οξύ


Grignard

Υδρόλυση ενώσεων Grignard


Wurtz reaction

Wurtz reaction


Corey house

Αντίδραση Corey-House


Alkanes

Χημικές ιδιότητες αλκανίων

 • Καύση

 • Τέλεια καύση

  • CnH2n+2 + O2 → (n+1)H2O + nCO2+ ΔH

  • Ατελής καύση

  • CnH2n+2 + nΟ2 → (n+1)H2O + nCO

 • Παράδειγμα:

  • CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O +213 kcal/moL

  • C2H6 + 7/2O2 → 2CO2 + 3H2O +369kcal/moL

 • Αν n ο αριθμός των ατόμων C του αλκανίου, η θερμότητα που εκλύεται κατά την καύση είναι ΔH=157n+55 kcal/moL

 • * 650 kJ/mol ανά ομάδα -CH2-


Alkanes

Χημικές ιδιότητες αλκανίων


Alkanes

Χημικές ιδιότητες αλκανίων

Αλογόνωση μέσω ελευθέρων ριζών (φωτοχημική αλογόνωση)

 • C2H6 + Cl2 → C2H5Cl + HCl

Αντίδραση με Br2ή Cl2 σε υψηλές θερμοκρασίες ή παρουσία υπεριώδους ακτινοβολίας  αλκυλαλογονίδια.

Σχετική σειρά δραστικότητας: τριτοταγής > δευτεροταγής > πρωτοταγής > μεθυλ-.

Δραστικότητα αλογόνων F2 > Cl2 > Br2 > I2

Εργαστηριακά ενδιαφέρουσες είναι μόνο η χλωρίωση και η βρωμίωση.

Η βρωμίωση είναι εκλεκτική για τον υδρογονάνθρακα, που δίνει την πιο σταθερή ρίζα. Η χλωρίωση είναι λιγότερο εκλεκτική.

Η αλογόνωση γίνεται μέσω μηχανισμού ελευθέρων ριζών.


Alkanes

Χημικές ιδιότητες αλκανίων

Αλογόνωση μέσω ελευθέρων ριζών (φωτοχημική αλογόνωση)

Μηχανισμός αλογόνωσης

Στάδιο έναρξης

Στάδιο διάδοσης

Στάδιο τερματισμού


Alkanes

Χημικές ιδιότητες αλκανίων

Αλογόνωση μέσω ελευθέρων ριζών (φωτοχημική αλογόνωση)

Why does Br2 react slower than Cl2 in the halogenation of CH4?

The Rate determining step in the halogenation of CH4 is the attacking of Cl2 on CH4 molecules.

Cl2 is a stronger reducing agent than Br2.Therefore it donates its electrons much faster than Br2 to form a bond.


Alkanes

Χημικές ιδιότητες αλκανίων

Καταστροφή του στρώματος όζοντος

Χλωροφθοριωμένοι υδρογονάνθρακες, CFCs

CCl2F2 CClF2 .+ Cl. Cl. + O3 => ClO . + O2ClO . + O3 => Cl . + 2O2


Alkanes

Κυκλοαλκάνια (Ναφθένια)

CnH2n, n3

κυκλοπροπάνιο

κυκλοβουτάνιο

κυκλοπεντάνιο


Alkanes

Κυκλοαλκάνια


Alkanes

Κυκλοαλκάνια

http://wetche.cmbi.ru.nl/organic/cyclohexane/jm/chxjmol.html

http://www.chem.ucalgary.ca/courses/351/Carey5th/Ch03/ch3-06.html


 • Login