Lu szf pasniedz ju cit ti
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 59

LU SZF PASNIEDZĒJU CITĀTI PowerPoint PPT Presentation


  • 164 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

LU SZF PASNIEDZĒJU CITĀTI. „Cilvēks nav resns, bet gan horizontāli izaicinošs.”. /V. Freibergs/. „Nelieciet man izrunāt vārdus, ko Jūsu jaunās, nenobriedušās smadzenes nav gatavas dzirdēt!”. /J.Rozenvalds/. „Hipotēzei un grūtniecībai ir viena līdzība - vai nu ir, vai nav.”. /J. Ikstens/.

Download Presentation

LU SZF PASNIEDZĒJU CITĀTI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Lu szf pasniedz ju cit ti

LU SZF PASNIEDZĒJU CITĀTI


Cilv ks nav resns bet gan horizont li izaicino s

„Cilvēks nav resns, bet gan horizontāli izaicinošs.”

/V. Freibergs/


Nelieciet man izrun t v rdus ko j su jaun s nenobriedu s smadzenes nav gatavas dzird t

„Nelieciet man izrunāt vārdus, ko Jūsu jaunās, nenobriedušās smadzenes nav gatavas dzirdēt!”

/J.Rozenvalds/


Hipot zei un gr tniec bai ir viena l dz ba vai nu ir vai nav

„Hipotēzei un grūtniecībai ir viena līdzība - vai nu ir, vai nav.”

/J. Ikstens/


Nedodiet man st dodiet man studentu ar pla i tu

„Nedodiet man ēst, dodiet man studentu ar plaģiātu.”

/I. Reinholde/


Ja darbs trauc atp tai tas t l t j p rtrauc

„Ja darbs traucē atpūtai, tas tūlīt jāpārtrauc.”

/R. Tjarve/


13 reiz 12 ir simts kaut kas tur daudz

„13 reiz 12 ir simts kaut kas tur daudz.”

/A. Tabūns/


Nekas nav briesm g ks par izsalku u studentu

„Nekas nav briesmīgāks par izsalkušu studentu.”

/S. Lasmane/


Ja k ds dikti nobij s es varu vi am past v t kl t un nomierin t

„Ja kāds dikti nobijās es varu viņam pastāvēt klāt un nomierināt.”

/V.Freibergs/


Es slim gi uztveru katru piekri anu

„Es slimīgi uztveru katru piekrišanu.”

/S. Lasmane/


Tagad 3 min tes mani aprun jiet

„Tagad 3 minūtes mani aprunājiet!”

/S. Lasmane/


Man 16 05 j b t stacij jo 16 30 man atiet veikals

„Man 16:05 jābūt Stacijā, jo 16:30 man atiet veikals.”

/I. Ijabs/


Izejiet r neviens no kursu neapmekl anas v l nav nomiris

„Izejiet ārā - neviens no kursu neapmeklēšanas vēl nav nomiris."

/J.Zaļoksnis/


Kas kop gs politi im un mu ai tos abus var nosist ar av zi

„Kas kopīgs politiķim un mušai? Tos abus var nosist ar avīzi!”

/R. Tjarve/


Modes p kstiens modes kliedziena kulmin cija

„Modes pīkstiens - modes kliedziena kulminācija”

/J. Rozenvalds/


Past v gs pirmsagresijas st voklis miers

„Pastāvīgs pirmsagresijas stāvoklis – miers.”

/K. Streips/


Pasniedz j kas ir tal rs tal rs ir tas betmena apmetnis ko j s vilksiet uz izlaidumu

„Pasniedzēj, kas ir talārs?" – „Talārs ir tas betmena apmetnis,ko jūs vilksiet uz izlaidumu.””

/D. Bērziņš/


Brauk ana 15 trolejbus ir eksistenci ls jaut jums

"Braukšana 15.trolejbusā ir eksistenciāls jautājums."

/V. Freibergs/


P c mana visprec z k pulkste a

"Pēc mana visprecīzākā pulksteņa..."

/J. Rozenvalds/


Ersimies kl t v rsim pie b t bas

"Ķersimies klāt vērsim pie būtības."

/S. Seņkāne/


Kas ir studenta m kais dz riens kas s kas ar burtu k pareizi kaste alus

„Kas ir studenta mīļākais dzēriens, kas sākas ar burtu "k"? Pareizi - kaste alus!"

/R. Tjarve/


Man oti gar o kola ko es tur varu dar t neko dzert

„Man ļoti garšo kola. Ko es tur varu darīt? Neko. Dzert.”

/V. Freibergs/


K rt gi v rie i neiet pie rsta vi i iet uz kapiem kast t

„Kārtīgi vīrieši neiet pie ārsta. Viņi iet uz kapiem...kastītē.”

/A.Tabūns/


Universit t m c s liela da a studentu

„Universitātē mācās liela daļa studentu.”

/D. Bāra/


Kad priek nieks run auditorija klus

"Kad priekšnieks runā, auditorija klusē!"

/J. Rozenvalds/


Lu szf pasniedz ju cit ti

V. Freibergs gaida mākoņus, lai rādītu filmas: "Varat arī ieteikt paņēmienus, kā ietekmēt laikapstākļus. Varbūt "Krēslas" fani?"


Korupcija t s nav iesnas

„Korupcija- tās nav iesnas.. „

/ S. Osipova/


Nek du ovu tik nav varat gul t mier gi es jums netais u nek du te tri

„Nekādu šovu ētikā nav, varat gulēt mierīgi, es jums netaisīšu nekādu teātri.”

/S. Lasmane/


Lu szf pasniedz ju cit ti

„Ja ir šausmīgi kovbojīgs noskaņojums jūs pīpējat Marlboro, ja jūs jūtaties kā pilnīgs lūzeris , jūs pīpējat Prīmu.”

/J. Ikstens/


L dzu tagad saplosiet mani gabalos ko j s protams nedar siet

„Lūdzu, tagad saplosiet mani gabalos! Ko jūs, protams, nedarīsiet...”

/S. Lasmane/


M ksla nav par pat kamo m ksla ir par dz vi

„Māksla nav par patīkamo, māksla ir par dzīvi!”

/Ā. Kleckins/


Kas var b t stulb ks par 12 vesel giem v rie iem kuri skrien paka 1 stulbai bumbai

„Kas var būt stulbāks par 12 veselīgiem vīriešiem,kuri skrien pakaļ 1 stulbai bumbai?”

/J.Ikstens/


Lai ar te ir latvija ne oxforda b s k oxford

„Lai arī te ir Latvija, ne Oxforda, būs kā Oxfordā!”

/S. Lasmane/


Es izkustu aiz laimes ja j s sp tu atsaukties uz k du no autoru tekstiem

„Es izkustu aiz laimes, ja Jūs spētu atsaukties uz kādu no autoru tekstiem.”

/I. Brikše/


Korupcija ir k slim ba kas past v un past v jusi vis s sabiedr b s k k ju s n te

„Korupcija ir kā slimība, kas pastāv un pastāvējusi visās sabiedrībās, kā kāju sēnīte.. „

/ S. Osipova/


Varb t samazin u jaut jumu skaitu test eh man piln gi raudiens n k no t cik es esmu labs

„Varbūt samazināšu jautājumu skaitu testā - Eh, Man pilnīgi raudiens nāk, no tā cik es esmu labs!”

/J. Rozenvalds/


Ekonomikai j b t ekonomiskai jo tikai ekonomiska ekonomika ir ekonomiska

„Ekonomikai jābūt ekonomiskai, jo tikai ekonomiska ekonomika ir ekonomiska.”

/I. Reinholde/


Pat dievs tas kungs to nezina jo vi a agenda jau ir pilna

„Pat Dievs, tas Kungs, to nezina, jo viņa Agenda jau ir pilna.”

/I. Reinholde/


Par tru tie jaunie cilv ki dod man vietu 15 trolejbus

„Par ātru tie jaunie cilvēki dod man vietu!" [15. trolejbusā]

/V. Freibergs/


Neesmu eksperts tai laik dz voju oti maz

„Neesmu eksperts, tai laikā dzīvoju ļoti maz.”

/D. Bērziņš/


J s pas diet es ie u nospert mar ierus

„Jūs pasēdiet, es iešu nospert marķierus.”

/G. Karlsons/


Ja j s dom jat ka m s dz vojam za i tad es teik u ifiga

„Ja Jūs domājat, ka mēs dzīvojam zaļi, tad es teikšu - ņifiga.”

/J. Šīre/


Es tagad k du cit ju es nezinu ko bet k du es tagad cit ju

„Es tagad kādu citēju. Es nezinu ko, bet kādu es tagad citēju.

/J. Ikstens/


Zin tne nenoz m ka es vienk r i s u istab un esmu gudrs

„Zinātne nenozīmē, ka es vienkārši sēžu istabā un esmu gudrs.”

/I. Ījabs/


B t par p cn ves niju ir skaisti bet neizdev gi

„Būt par pēcnāves ģēniju ir skaisti, bet neizdevīgi.”

/J. Ikstens/


Lu szf pasniedz ju cit ti

/ V. Zelče/ dažām studentēm: "Ko jūs tur, desas spēlējat? Kuģus šaujat? Varbūt vēl kādu vēsturisku spēli esat atradušas?”


J s ta u nedom j t ka sagaid siet pavasari

„ Jūs taču nedomājāt, ka sagaidīsiet pavasari?”

/J. Zaļoksnis/


Jo dzi k me jo resn ki partiz ni

„Jo dziļāk mežā, jo resnāki partizāni.”

/I. Reinholde/


M le jums nav dom ta sald juma laiz anai

„Mēle jums nav domāta saldējuma laizīšanai!”

/R. Tjarve/


Sarun jam uz diviem piecos

„Sarunājam uz diviem piecos!”

/L. Bērziņa/


Ja p p siet tad lidosiet

„Ja pļāpāsiet, tad lidosiet!”

/I. Ijabs/


Gr d g s personas personas kas ieguvu as zin gr du

„Grādīgās personas (personas,kas ieguvušas zin.grādu)”

/A.Vulāne/


Es iedarbinu savu traktoru un v l ju jums p ri cer b ka izdz vos

„Es iedarbinu savu traktoru un vālēju jums pāri, cerībā, ka izdzīvos."

/A. Morkāns/


Ja nezini ko dz v dar t ieg sti doktora gr du

„Ja nezini, ko dzīvē darīt, iegūsti doktora grādu."

/T. Rostoks/


Kaut kas ko liek uz ac m l cas

„Kaut kas, ko liek uz acīm- līcas!?”

/I. Ozoliņa/


Tu uzvedies nepiekl j gi kas nav piekl j gi

„Tu uzvedies nepieklājīgi, kas nav pieklājīgi!”

/D. Bērziņš/


Auditorij smiekli n nu es j s saprotu es dar tu to pa u tikai man gadi neat auj

(auditorijā smiekli) „Nē nu es jūs saprotu. Es darītu to pašu, tikai man gadi neatļauj.”

/V. Freibergs/


Es dar u visu lai l dz pasaules boj ejai atz mes par pirmaj m div m prezent cij m b tu izliktas

„ Es darīšu visu, lai līdz pasaules bojāejai atzīmes par pirmajām divām prezentācijām būtu izliktas.”

/O. Skudra/


Lu szf pasniedz ju cit ti

„Ar tiem, kuri šodien eksāmena laikā runās, mēs bez brīdinājuma tiksimies nākamgad, uzreiz pēc eiro ieviešanas!”

/I. Ījabs/


  • Login