Tuulivoimaa mereltä
Download
1 / 23

Samuli Korpinen 19.11.2007 - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Tuulivoimaa mereltä. WWF-Canon / Hartmut Jungius. SISÄLTÖ. Tuulivoimarakentamisen nykytilanne Tuulivoiman ympäristövaikutukset merellä WWF:n ekologiset reunaehdot tuulivoimarakentamiselle Tuulivoiman potentiaali Suomen merialueilla Pullonkaulat tuulivoiman rakentamiselle.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Samuli Korpinen 19.11.2007' - makaila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Tuulivoimaa mereltä

WWF-Canon / Hartmut Jungius

Samuli Korpinen

19.11.2007


Sis lt
SISÄLTÖ

 • Tuulivoimarakentamisen nykytilanne

 • Tuulivoiman ympäristövaikutukset merellä

 • WWF:n ekologiset reunaehdot tuulivoimarakentamiselle

 • Tuulivoiman potentiaali Suomen merialueilla

 • Pullonkaulat tuulivoiman rakentamiselle

© WWF-Canon/Martin Harvey

Samuli Korpinen

19.11.2007


Tuulivoimarakentaminen suomessa
TUULIVOIMARAKENTAMINEN SUOMESSA

 • Suomen tuulivoimakapasiteetti on 107 MW, 106 laitosta (syyskuu 2007).

 • Tuulivoimalla vuonna 2006 noin 0,2 % Suomen vuotuisesta sähkön kulutuksesta.

 • Suomen hankkeet (VTT 16.10.2007 ):

  • vuonna 2008: 90 MW

  • vuoteen 2015 1254 MW.

 • Suomen tavoite v. 2025 2000 MW.

Samuli Korpinen

19.11.2007


Tuulivoima euroopassa
TUULIVOIMA EUROOPASSA

WWF-Canon/Chris Martin Bahr

Samuli Korpinen

19.11.2007


Tuulivoimavisio tanskassa
TUULIVOIMAVISIO TANSKASSA

 • Kapasiteetti nyt > 3000 MW

 • Tavoite 2025: 30% kulutuksesta

 • Epävirallinen visio 2025:

  • 50% energian kulutuksesta

  • 6000MW

  • 500-1000 offshore turbiinia

  • 1000 km2 uusia offshore puistoja

 • Selvitys: visio on teknisesti mahdollinen!

Samuli Korpinen

19.11.2007


Offshore tuulivoiman ymp rist vaikutukset
OFFSHORE TUULIVOIMAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

WWF-Canon / Michel Gunther

WWF

Offshore Windenergy Europe

Samuli Korpinen

19.11.2007


Esteettiset vaikutukset
ESTEETTISET VAIKUTUKSET

EI MINUN TAKAPIHALLENI!

Samuli Korpinen

19.11.2007


Et isyys rannasta
ETÄISYYS RANNASTA

8 km

18 km

Samuli Korpinen

19.11.2007


Sosio ekonomiset vaikutukset
SOSIO-EKONOMISET VAIKUTUKSET

 • Esimerkkinä Horns Rev.

  • 80 kpl 2 MW turbiinia

  • 2000 miestyövuotta

  • Neljännes tästä paikallisella tasolla.

  • Ylläpito 20 vuoden ajan: 1700 miestyövuotta, josta ¾ paikallisella tasolla.

 • Globaalisti 10 mrd € vuosimarkkinat, kasvu 20% vuodessa.

 • Haitat muille elinkeinoille?

Samuli Korpinen

19.11.2007


Tuulivoiman hy dyt suomessa
TUULIVOIMAN HYÖDYT SUOMESSA

 • VTT: 10-20%:n osuus teknisesti mahdollista.

 • Hiilidioksidivähennys 2020: 7 milj. t

 • Työpaikat v. 2020: 18 000

 • Vienti v. 2020: 1,4 mrd €

 • Kannattavaksi 2010-luvulla

WWF-Canon / Adam Oswell

Samuli Korpinen

19.11.2007


Vaikutukset meriluontoon
VAIKUTUKSET MERILUONTOON

I Rakentamisen aikaiset vaikutukset

 • Samentuminen

 • Habitaattien tuhoutuminen

 • Rakentamisen aikainen melu

 • Muut pelotevaikutukset

  II Käytön ja huollon vaikutukset

 • Törmäämisriski

 • Käymisäänet

 • Liikenne luodoilla

Samuli Korpinen

19.11.2007


Merenpohjan muokkaukset 1 4
MERENPOHJAN MUOKKAUKSET 1/4

 • Perustamistapa

  • Kasuuniperustus edellyttää laajoja maansiirtotöitä meren pohjalla.

  • Paalun poraaminen pohjaan vähentää muokkaustöitä.

  • Ruoppausmassojen läjitys ja myrkkypitoisuudet!

  • Pehmeillä pohjilla voimalan runkoon kiinnittyvät eliöt lisäävät biodiversiteettiä.

Kasuuni- ja paaluperustus.

Piirrokset: Pohjolan Voima Oy

Samuli Korpinen

19.11.2007


Merenpohjan muokkaukset 2 4
MERENPOHJAN MUOKKAUKSET 2/4

 • Habitaattien tuhoutuminen

  • Tuulivoimalapuistoja on pyritty sijoittamaan teknistaloudellisin perustein mahdollisimman matalille, alle 10 metriä syville merialueille.

  • Maisema-, turvallisuus- ja meluhaittojen vuoksi näitä alueita etsitään ulkomereltä.

Samuli Korpinen

19.11.2007


Merenpohjan muokkaukset 3 4
MERENPOHJAN MUOKKAUKSET 3/4

 • Samentuminen rajoittaa kasvien esiintymistä  kerrannaisvaikutukset koko ravintoverkkoon.

WWF

Samuli Korpinen

19.11.2007


Merenpohjan muokkaukset 4 4
MERENPOHJAN MUOKKAUKSET 4/4

 • Merikaapelin sijoitus ja peittäminen

  • Samentuminen ja habitaattien tuhoutuminen  sijoittelu tärkeää erityisesti matalilla alueilla!

  • Meriajokasniityt uusiutuvat erittäin hitaasti.

 • Rakentamisajankohta

  • Laajojen alueiden yhtäaikainen samentaminen.

  • Pesimä- ja kutuajat

© WWF Canon /Carlos G. Vallecillo

Samuli Korpinen

19.11.2007


MELU

 • Kalat, hylkeet ja pyöriäiset havaitsevat melun.

 • Rakennus- ja räjäytysäänet karkottavat hylkeet ja nisäkkäät. Vaurioita kovista äänistä!

 • Viitteitä, että sopeutuvat voimalan käyntimeluun tai eivät välitä siitä.

© IFAW F. Graner

Samuli Korpinen

19.11.2007


T rm misriskit
TÖRMÄÄMISRISKIT

 • Pääsääntöisesti lintujen törmäysriski on melko pieni: vastaa muitakin törmäysriskejä.

 • Merellä väistävät puistoa yöllä ja päivällä, yövalaistus ei houkuttele lintuja.

 • Muuttoreitit ja ruokailualueet.

Samuli Korpinen

19.11.2007


Wwf n ekologiset reunaehdot
WWF:N EKOLOGISET REUNAEHDOT

 • Tuulivoimaloita ei rakenneta,

  • luonnonsuojelualueille,

  • luonnonsuojeluohjelma-alueille,

  • kv-suojelusopimuksen alaisille alueille,

  • IBA- ja FINIBA-alueille,

  • uhanalaisten tai vaarantuneiden lajien läheisyyteen.

 • Tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti yli 15 m syvyyteen, toissijaisesti 10-15 m syvyyteen ja vain tarkkaa harkintaa käyttäen 5-10 m syvyyteen.

 • Tärkeimpien muuttolintureittien varrella tuulipuistot sijoitetaan muuttoreittien suuntaisesti.

Samuli Korpinen

19.11.2007


Wwf n ekologiset reunaehdot1
WWF:N EKOLOGISET REUNAEHDOT

 • Perustamisessa tekniikoita, jotka edellyttävät vähän ruoppausta, ensisijaisesti esimerkiksi paalutusta tai kalliokuiluja.

 • Tuulivoimalat rakennetaan välttäen samanaikaisia lähekkäisiä pohjatöitä, jotta samentuminen ei kata laajoja vesialueita kerrallaan.

 • Merikaapelia ei vedetä runsaskasvuisten merenlahtien tai kasvipeitteisten matalikoiden läpi.

 • Massat läjitetään syville akkumulaatiopohjille.

 • Pohjarakennustöissä rakentamisajankohta valitaan paikallisen lajiston mukaan ottaen erityisesti huomioon kalojen ja lintujen lisääntymisajat.

 • Räjäytettäessä veden alla merinisäkkäät on hätisteltävä alueelta ja paineaaltoa vaimennettava kuplaverholla tai muulla tekniikalla.

Samuli Korpinen

19.11.2007


Tuulivoimapotentiaali suomessa 1 2
TUULIVOIMAPOTENTIAALI SUOMESSA 1/2

 • 10 x 100 km:n kokoisella tuulipuistoalueella voitaisiin tuottaa vuosittain sähköä 30 TWh, joka vastaa yli kolmasosaa Suomen noin 85 TWh:n kulutuksesta.

 • Rannikkoalueen tuulivoiman taustaselvityksissä tuotantokapasiteetiksi on arvioitu noin 27 TWh (10 000 MW).

 • Tämä vastaa kahta modernia ydinvoimalaa.

 • Maakuntakaavoissa varovaisesti tuulivoima-alueita…

Offshore Windenergy Europe

Samuli Korpinen

19.11.2007


Tuulivoiman potentiaali suomessa 2 2
TUULIVOIMAN POTENTIAALI SUOMESSA 2/2

Maakunnissa rannikon tuulivoimakapasiteetti selvitetty. WWF teki karkean arvion potentiaalista ekologisten reunaehtojen mukaan.

YHTEENSÄ: 10 000 MW. WWF: 6 600 MW (n. 2200 voimalaa!)

Samuli Korpinen

19.11.2007


Tuulivoiman pullokaulat suomessa
TUULIVOIMAN PULLOKAULAT SUOMESSA

 • Kotimarkkinoiden puute

  • Kysyntä liian pientä suuriin investointeihin.

  • Ei synnytä innovaatioita ja uutta liiketoimintaa.

 • Rakentamisen liian korkea investointiriski:

  • Investoinnin merkitys poikkeuksellisen suuri alussa!

  • Edellyttää valtion tukea

  • Mitä korkeampi sähkön hinta, sitä kalliimmat investoinnit kannattavat.

 • Tuulivoiman vastaiset asenteet ja ennakkoluulot

  • Vanhat uskomukset meluhaitoista.

  • Maisemahaitta

 • Tuuliatlaksen päivittäminen

  • Vanha tuuliatlas ennustaa 30-40m korkeuteen

  • Haittaa uusia investointipäätöksiä

   WWF valmistelee ehdotusta syöttötariffista tuulivoimalle

Samuli Korpinen

19.11.2007


Lue koko raportti osoitteessa www.wwf.fi/virtaa_tulevaisuuteen

Samuli Korpinen

19.11.2007


ad