Charakteristika databázy - PowerPoint PPT Presentation

Najväčšia abstraktová, citačná a referenčná databáza na svete, ktorá je produktom vydavat...
Download
1 / 27

 • 81 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Najväčšia abstraktová, citačná a referenčná databáza na svete, ktorá je produktom vydavateľstva Elsevier Manuál 2007. Charakteristika databázy.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Charakteristika databázy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Charakteristika datab zy

Najväčšia abstraktová, citačná a referenčná databáza na svete, ktorá je produktom vydavateľstva Elsevier

Manuál 2007


Charakteristika datab zy

Charakteristika databázy

 • Databáza má viac ako 15 000 titulov recenzovaných periodík od 4000 vydavateľov s odkazmi na citácie článkov. Retrospektíva citačných záznamov je od roku 1966. V rámci jednotného rozhrania je možnosť integrovaného vyhľadávania i v zdrojoch vyhľadávača Scirus, e-archívov CogPrints a ArXiv.org, 21 000 000 záznamov o patentoch a 30 000 000 abstraktov z periodík.


Obsahov zameranie

Obsahové zameranie:

 • architektúra, urbanizmus; astronómia; biológia, biochémia; biotechnológie; doprava; drevárstvo, lesníctvo; ekonómia, obchod; elektronika, elektrotechnika; energetika; fyzika; geografia; geológia; hydrológia; hutníctvo, metalurgia; chémia; chemické inžinierstvo; informačná veda; matematika; materiály; medicína; patenty; počítače, software; poľnohospodárstvo; potravinárstvo; spoločenské vedy; stavebníctvo; strojárstvo; telekomunikácie; vzdelávanie; životné prostredie


Scopus je integr lnou s as ou al ej datab zy firmy elsevier sciencedirect

SCOPUS je integrálnou súčasťou ďalšej databázy firmy Elsevier - ScienceDirect


Manu l na vyh ad vanie

Manuál – na vyhľadávanie

 • Hlavná stránka databázy SCOPUS ponúka:

 • Horná lišta:

 • 1. Search -vyhľadávanie

 • 2. Sources - vyhľadávanie podľa názvu časopisov a tematických oblastí

 • 3. My Alerts - po zaregistrovaní možnosť vytvorenia Search Alerts   a Document Citation Alerts – zasielanie e-mailových správ /denne, týždenne, mesačne/ o nových výsledkoch na zadaný rešeršný dotaz alebo o citovanosti predvoleného článku

 • 4. My List - vytvorenie vlastného zoznamu vybraných záznamov

 • 5. My Profile - ukážky všetkých aktivít, ktoré si môžeme urobiť počas práce v databáze - Saved Searches, My Alerts, My Saved List, Personal Profile

 • 6. Live Chat - po zadaní  svojho mena, možnosť využiť službu "chatovania".

 • 7. Help - podrobnejšie informácie pre vyhľadávanie

 • 8.    - projekt pre používateľský komfort.


Pri vyh ad van je mo n vyu i

Pri vyhľadávaní je možné využiť:

 • Spojenie kľúčových slov pomocou booleovských operátorov (AND, OR, NOT) s využitím vyhľadávacích polí.

 • Hviezdička * - pravostrané rozšírenie slova – súbežné vyhľadanie rôznych tvarov slov (napr. manage* – systém vyhľadá manager, management, managers apod.)

 • Hviezdička * - umiestnená uprostred slova, namiesto akéhokoľvek počtu písmen (napr. h*emoglobin – systém vyhľadá hemoglobin, haemoglobin apod.).

 • Otáznik ? – umiestňujeme na ktoromkoľvek mieste v slove, alebo na konci slova namiesto jedného písmena (napr.analy?e – systém vyhľadá analyse alebo analyze).

 • Úvodzovky “” – môžeme použiť pre vyhľadanie presného slovného spojenia (napr.”specific heat”).

 • Úvodzovky “” - môžeme použiť i pre vyhľadanie špecifických cudzích písmen v slove a interpunkčných znamienok .


Vyh ad vanie search

Vyhľadávanie - Search

 • SearchVyhľadávanie

 • a)  Basic Search -základné vyhľadávanieb)  Author Search - vyhľadávanie podľa autorac)  Advanced Search - pokročilé vyhľadávanie)

  Popis polí:

 • BASIC SEARCH

 • SEARCH FOR - zadávanie kľúčových slov do dvoch políčok pomocou booleovských operátorov (AND, OR, NOT).

 • Pri zadávaní kľúčových slov – možnosť využitia vyhľadávacích polí (article, title, abstract atd.)

 • Limit to: Date Range – možnosť vymedzenie časového obdobia, od roku 1960- až po súčasnosť Document Type - možnosť vymedzenia typu dokumentuSubject Areas - možnosť výberu tematickej oblasti

 • Search tips – podrobnejšie informácie pre základné (Basic) vyhľadávanie

 •   Search History – prehľad rešeršných dotazov s využitím ďalších možností (výber, uloženie,

 • kombinácia dotazov, editovanie a pod.).


Registr cia nov ho pou vate a

Registrácia nového používateľa


Basic search z kladn vyh ad vanie

Basic Search – základné vyhľadávanie


Vyh ad vanie pod a autora a pokro il vyh ad vanie

Vyhľadávanie podľa autora a pokročilé vyhľadávanie

 • AUTOR SEARCH

 • Vyhľadávanie podľa mena autora do dvoch vyhľadávacích polí:

 • Last Name – zadávame priezvisko autora.

 • Initials or First Name – zadávame meno autora alebo iniciály.

 • Search Tips – podrobnejšie informácie pre vyhľadávanie autorov.

 • ADVANCED SEARCH

 • Search for - zadávanie kľúčových slov do jedného políčka pomocou booleovských operátorov (AND, OR, NOT) s využitím Field Code

 • View list of  all Codes – ukážky pre vyhľadávanie v jednotlivých poliach (titul - Title, abstrakt -ABS a pod.) i s podrobným rozpisom všetkých kódov, ktoré je možné využiť pri vyhľadávaní. 

 • Search Tips – podrobnejšie informácie pre pokročilé (Advanced) vyhľadávanie


Zobrazenie v sledkov vyh ad vania basic search a advanced search

Zobrazenie výsledkov vyhľadávania (Basic Search a Advanced Search

 • Výsledkom vyhľadávania je súbor záznamov na úrovni bibliografickej citácie okrem základných údajov i s údajom o citovanosti článku (Cited by).

 • Záznamy sú súčasne vyhľadávané v databáze Scopus , v odborných selektovaných webových stránkach (WEB), v patentových databázach (Patents).

 • Prelinkovanie autorov umožňuje zobraziť všetky práce zvoleného autora.

 • Refine Results – umožňuje zúžiť  či rozšíriť výsledky rešeršného dotazu podľa (Source Title, Autor Name, Year, Subject Area, Document Type).

 •   - výsledky vyhľadávania je možné upravovať, tlačiť, poslať e-mailom alebo vytvoriť si vlastnú bibliografiu.

 •   - nástroj na hodnotenie časopisov alebo autorov (po označení záznamu, sa cez tento nástroj dostaneme k prehľadnej štatistickej tabuľke o citovanosti zvoleného článku).

 •   - označené výsledky (Select: All, Page) vyhľadávania uložíme do Add to list a následne do My list.Pod záznamom sa nachádzajú linky:

 • 1.   - umožní prechod do kompletného záznamu i s citovanou literatúrou (References) spolu s údajmi o citovanosti článku (Cited).

 • 2.  - umožňuje prechod na stránku vydavateľa a do plného textu. článku, ktorý má CVTI SR predplatený v rámci licencie.


Zobrazenie konkr tneho v sledku vyh ad vania

Zobrazenie konkrétneho výsledku vyhľadávania

Systém ponúkne:

 • Kompletnú bibliografickú citáciu článku s abstraktom, autormi (s prepojením na ďalšie práce autora, prípadne e-mail, adresu), kľúčovými slovami, s referenciami (s prepojením na práce autorov, citovanosť článku).

 • Možnosť prepojenia do zobrazeného časopisu.

 • Nad záznamom je uvedená ikonka

  ktorá umožňuje prechod do plného textu článku (ak sa jedná o licencovaný časopis alebo voľne dostupný časopis na Internete).

 •   - zobrazený záznam je možné tlačiť, poslať  v textovom formáte, poslať e- mailom alebo vytvoriť si vlastnú bibliografiu. 

 • Cited By – na pravej strane – informácia o citovanosti zobrazeného článku i s podrobným popisom View details of this citation.

 • Fond related documents - možnosť vyhľadania ďalších dokumentov podľa rôznych kritérií. 


Charakteristika datab zy

Databáza SCOPUS je sprístupnená pre používateľov zdarma v rámci intranetu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre z univerzitnej webovej stránky a stránky Univerzitnej knižnice

 • Linky:

 • http: ://www.lib.ukf.sk/ > Veda a výskum  > Virtuálna knižnica > On-line informačné zdroje > SCOPUS

 • http://www.lib.ukf.sk/ >Linky> Externé databázy> SCOPUS


Basic search z kladn vyh ad vanie1

Basic search – základné vyhľadávanie


Author search autorsk vyh ad vanie affiliation pr slu nos pracoviska autora

Author Search – autorské vyhľadávanie Affiliation – príslušnosť pracoviska autora


V sledok autorsk ho vyh ad vania

Výsledok autorského vyhľadávania


Feedback sp tn v zba odoslanie v sledkov vyh ad vania na e mail

Feedback – spätná väzba (odoslanie výsledkov vyhľadávania na e-mail)


Citation tracker vytvorenie cita n ho zoznamu citovan ho autora

Citation Tracker – vytvorenie citačného zoznamu citovaného autora


Parameter na hodnotenie citovan ho l nku hirschov graf

Parameter na hodnotenie citovaného článku – hirschov graf


Zoznam bibliografick ch odkazov cita n preh ad h adan ho autora za posledn 3 roky

Zoznam bibliografických odkazov - citačný prehľad hľadaného autora za posledné 3 roky


Charakteristika datab zy

Uložiť do zoznamu: 1. v zozname odklikneme autocitácie, 2. označené záznamy vložíme do zoznamu kliknutím na ikonu Add to list, 3. export, tlač, e-mail – výstup uloženého zoznamu (klik na ikonu output)


Zaslanie zoznamu bibliografick ch odkazov cit ci e mailom iadate ovi cita nej re er e

Zaslanie zoznamu bibliografických odkazov (citácií) e-mailom žiadateľovi citačnej rešerše


Charakteristika datab zy

Tvorba Alertov – preddefinované nastavenie a zasielanie záznamov podľa kľúčových slov do vlastného e-mailu podľa frekvencie časového nastavenia


Search history vyh adan dotazy clear history zmazanie vyh adan ch dotazov

Search History (vyhľadané dotazy) > Clear History (zmazanie vyhľadaných dotazov)


Charakteristika datab zy

Advanced Search- pokročilé hľadanie – hľadanie pomocou kľúčových slov spojených s boolovským operandom and (climatic change and Slovakia)


Ulo enie tla e mail a bibliografia vyh adan ch z znamov pomocou z lo ky advanced search

Uloženie, tlač, e-mail a bibliografia vyhľadaných záznamov pomocou záložky Advanced Search


Pr cu v datab ze scopus ukon me odhl sen m sa kliknut m na ikonu logout

Prácu v databáze SCOPUS ukončíme odhlásením sa kliknutím na ikonu Logout


 • Login