P edn ka 24 11 1 12
Download
1 / 88

Přednáška 24.11./1.12 - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Přednáška 24.11./1.12. Veřejné výdaje, programy a projekty. Veřejné příjmy – charakteristika, druhy, členění. Úvod do daňové teorie. Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha. 1. Veřejné výdaje, programy a projekty. Úvod a pojmy Institucionální rámec v ČR Vývoj veřejných výdajů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Přednáška 24.11./1.12

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Přednáška 24.11./1.12

Veřejné výdaje, programy a projekty.

Veřejné příjmy – charakteristika, druhy, členění.

Úvod do daňové teorie.

Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha.


1. Veřejné výdaje, programy a projekty

Úvod a pojmy

Institucionální rámec v ČR

Vývoj veřejných výdajů

Mikroekonomické aspekty veřejných výdajů

Efektivnost veřejných výdajových programů a projektů


Veřejné výdaje (VV)

 • vztahy rozdělení a užití veřejných rozpočtů a účelových mimorozpočtových fondů v rozpočtové soustavě

 • ta část HDP, která je spotřebovávána kolektivně na základě veřejné volby

 • tok finančních prostředků, které jsou v rámci rozpočtové soustavy alokovány na realizaci různých fiskálních funkcí státu

 • jejich prostřednictvím jsou financovány činnosti státu a územních samospráv


Veřejné výdaje ovlivňují:

 • Rozsah veřejného sektoru,

 • Proporce mezi veřejným a soukromým sektorem,

 • Agregátní poptávku,

 • Ekonomické chování různých subjektů.

  Hospodářská politika řeší:

 • celkový objem veřejných výdajů,

 • struktura veřejných výdajů,

 • hledání a nalezení zdrojů financování veřejných výdajů,

 • problém rychlosti růstu veřejných výdajů,

 • efektivnost veřejných výdajů,

 • posouzení důsledků veřejných výdajů.


Institucionální rámec v ČR

1

 • rozpočtováskladba =jednotnétříděnípříjmů a výdajů (P+V) veřejných rozpočtů

 • rozpočtováskladbatřídíP+V z hlediska

  • odpovědnostního (jen SR; kapitoly)

  • druhového – jednotkami třídění:

   • rozpočtovétřídy

   • seskupenírozpočtovýchpoložek

   • podseskupenírozpočtovýchpoložek

   • rozpočtovépoložky

  • odvětvového – jednotkami třídění

   • rozpočtovéskupiny

   • rozpočtovéoddíly

   • rozpočtovépododdíly

   • rozpočtovéparagrafy

  • konsolidačního (tzv. záznamové jednotky)


Pozn.: k 1.1.2007

Pramen: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ESA_95_35155.html


Struktura výdajů jednotlivých segmentů vládního sektoru v % (ČR)

Pramen: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=63993


Výdaje sektoru vládních institucí (v mld. Kč)

Pramen: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ek_fiskalni_vyhledy.html


Zdroj: Tanzi V. – Schuknecht, L. Public Spending in the 20th Century. Cambridge, Cambridge University Press, 2000 p. 291.


Příčiny/teorie růstu veř. výdajů

 • Alfred Wagner – (1835 – 1917):

  • „S růstem důchodu na hlavu roste v ekonomice velikost veřejného sektoru“


6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

Velikost veřejného sektoru %HDP

%

ŠVÉD.

70

FR.

ITAL.

RAK.

SRN

BELG.

50

U.K.

NOR.

CAN.

USA

AUST.

JAP.

30

HDP/osobu USD


Možná vysvětlení, která se vzájemně překrývají:

 • demografické faktory (stárnutí populace, nižší porodnost, migrace do měst)

 • technologické inovace (vojenské high-tech systémy, spalovací motory atp.)

 • demonstrační efekty (většinový volební systém + progresivní daňový systém + střední volič s nižším než průměrným příjmem je receptem na tlak na růst VV - sociálních transferů)

 • politické vlivy (většinový volební systém, relativně krátké volební cykly + rychlé střídání kabinetů)

 • prahové efekty

 • vyšší nákladovost služeb veřejného sektoru


 • A. Demografické faktory

  • ČSR 1930ČR 2030

2


 • B. Inovace

  • V Evropě vzrostla v roce 2007 kapacita větrných elektráren více než nový výkon jiných energetických zdrojů. Zatímco kapacita větrníků stoupla o 8,5 GW (na nynějších 56,5 GW), nové plynové elektrárny přidaly 8,2 GW. Kapacita uhelných a jaderných elektráren loni v Evropě poklesla.

   • náklady na dotace těchto zdrojů jsou vysoké

  • dopravní inovace: silnice, železnice a jejich údržba: 90 až 100 mld. Kč ročně (cca 2 % HDP)


 • C. Demonstrační efekt

  • stát blahobytu – welfare state

   • veřejné a starobní důchody

   • úrazové a invalidní pojištění

   • pojištění v nezaměstnanosti

   • nemocenské pojištění

   • potravinové programy

   • rodinné přídavky

   • důchodové podpory určitým skupinám obyvatelstva

   • šrotovné (?)


 • D. politické vlivy (většinový volební systém, relativně krátké volební cykly + rychlé střídání kabinetů)


 • E. Prahový efekt - A. T. Peacock a J. Wiseman


 • F. Vyšší nákladovost služeb veřejného sektoru

  • Baumolův efekt (William BAUMOL):

   • soukromý a veřejný sektor

   • mzdy v obou sektorech rostou dle růstu produktivity v soukromém sektoru

   • produktivita práce v soukromém sektoru roste v čase rychleji než ve veřejném

   • náklady na jednotku výstupu ve veřejném sektoru rostou rychleji než v soukromém


Mikroekonomické aspekty VV

 • Jak veřejné výdaje ovlivňují chování ekonomických subjektů?

 • Jaká je optimální alokace veřejných výdajů?

 • Dva druhy neefektivnosti:

  • A. Neefektivnost alokační

  • B. Nehospodárnost veřejného sektoru(neefektivnost X)


Efektivnost VV

 • Logika otázek týkajících se veřejných výdajů:

  • Existuje důvod, aby vláda v určité oblasti zasahovala?

  • Pokud ano, který typ vládního zásahu (regulace, zdanění, veřejný výdaj) je nejefektivnější?

  • Pokud je nejefektivnějším veřejný výdaj, který z různých výdajových programů vybrat?


Hodnocení nákladů a užitků

 • Různé typy užitků plynoucí z veřejných výdajů:

  • krátkodobý v. dlouhodobý efekt

  • přímý v. nepřímý efekt

  • hmotný v. nehmotný efekt

 • Náklady na veřejné projekty:

  • vlastní náklady na projekt

  • náklady na získání prostředků

 • Příklad na typy užitků

3


Metody hodnocení efektivnosti projektů/programů

C = costs,B = benefits,M = minimal,U = utility,A = analysis,E = effectiveness


Cost-benefit analýza

 • zásada vyčerpaného rozpočtu kombinovaná s B/C nebo B-C

 • současná hodnota budoucích užitků

  • PV= B0 + B1/(1+i)1 + B2/(1+i)2 + ... + Bn/(1+i)n

 • Jsou-li ve všech letech náklady i užitky konstantní, platí:

 • Co s vypočtenými výsledky?

  • Porovnat výnosy a náklady (B/C)

  • Srovnat výnosy (B – C)

  • Minimalizovat nevyužitou částku rozpočtu

 • V praxi problémy:

  • nemožnost zjistit užitky

  • nemožnost agregovat užitky

  • referenční diskontní (úroková) míra


 • Hodnocení efektivnosti – 3E

  • Hospodárnost

  • Efektivnost

  • Účelnost


  Hospodárnost

  • Je použití prostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů – dělat správné věci levně

   • Jak jsou přidělené zdroje využívány?

   • Byla vybrána nejvhodnější nabídka?

   • Neovlivnila nejnižší cena kvalitu výstupů?

   • Byl dodržen optimální poměr mezi cenou a kvalitou?


  Efektivnost

  • Je takové použití prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků, vynaložených na jejich plnění; vztah mezi vstupy a výstupy – dělat věci správně

   • Existuje více variant řešení? Která je nejefektivnější?

   • Postupy, které konám v rámci projektu mě efektivně vedou ke stanovenému cíli?

   • Je dodržena hospodárnost ve vztahu k efektivnosti?


  Účelnost

  • Takové použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení stanovených cílů – dělat správné věci

   • Mám definované cíle a záměry?

   • Stanovil jsem si kvalitu výstupu?

   • Můžu potom porovnat či zkontrolovat, že jsem svých cílů dosáhl?

   • Vztahuje se můj cíl vůbec k danému projektů?

   • Jsou k dispozici odpovídající zdroje a prostředky?

   • Dělat pouze projekt, který je nezbytný

   • Je v souladu schválený cíl a očekávání projektu?

   • Je vstup potřeba k dosažení cíle? (potřebuji to?)


  4

  Pramen: Kristensen, J.K. et al.: Outcome-Focused Management and Budgeting. OECD Journal on Budgeting. 2002, č. 4, str. 3 a 4, vlastníúprava a doplnění


  2. Veřejné příjmy

  Druhy veřejných příjmů

  Daňový systém ČR

  Daňový mix v zemích OECD


  • Veřejné příjmy jsou příjmy veřejných rozpočtů

   • tj. ???


  POZOR: dle rozpočtové skaldby se jedná o FINANCOVÁNÍ


  Rozpočtová skladba (Vyhláška č. 323/2002 Sb.)

  • Druhové třídění


  Struktura veřejných příjmů (2008, mld. Kč)

  Pramen: Fiskální výhled


  Struktura veřejných příjmů (2008)


  Základní pojmy

  • Daň

   • Povinná, zákonem stanovená, nenávratná, neekvivalentní a většinou neúčelová platba do veřejného rozpočtu.

  • Daňová kvóta

   • Měří celkovou daňovou povinnost jako podíl na HDP

    • Čistá daňová kvóta: podíl daní na HDP

    • Složená daňová kvóta: podíl daní a příspěvků na sociální zabezpečení na HDP

    • Konsolidovaná složená daňová kvóta


  Konsolidovaná daňová kvóta a podíl výdajů veřejných rozpočtů na HDP

  Pramen: http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=63993


  Třídění daní

  • Podle objektu zdanění:

   • Důchodové

   • Ze spotřeby

   • Majetkové

   • Paušální

  • Podle zohlednění platební schopnosti poplatníka

   • Osobní

   • In rem (na věc)

  • Podle použité sazby

   • Ad valorem

   • Specificeké

  • Využití prostředníka při výběru daně

   • Ano: nepřímé – daň platí plátce

   • Ne: přímé – daň platí popltaník


  Daňový subjekt

  osoba, která je povinna strpět, platit nebo odvádět daň

  • poplatník

   • daňový subjekt, jehož příjem či majetek je podroben dani

  • plátce

   • daňový subjekt, který je povinen odvést do veřejného rozpočtu sraženou nebo vybranou daň od jiných subjektů , a to pod svou majetkovou zodpovědností


  Daňový systém

  • Sourhrn a struktura všech daní, které se na daném území vybírají

  • Daňový systém ČR:


  Nepřímé daně v ČR

  daň z minerálních

  olejů


  Příjmy sektoru vládních institucí

  Pramen: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ek_fiskalni_vyhledy_70578.html


  Zákon o rozpočtovém určení daní č. 243/2000 Sb.

  Pramen: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/283.html


  Počet daňových subjektů

  Pramen: Výroční zpráva české daňové správy, 2009


  Vývoj daňového mixu v zemích OECD (1965-2007)

  Pramen: OECD Revenue Statistics


  3. Úvod do daňové teorie

  Daňové principy

  Spravedlnost

  Efektivnost

  Přesun a dopad daní

  Seminární práce: spravedlnost a efektivnost


  Daňové principy

  • Požadavky na „správný“ daňový systém i na jednotlivé daně

  • daňové kánony Adama Smithe:

   • 1. “V každém státě by měli poddaní přispívat na výdaje na správu státu tak, aby to co nejlépe odpovídalo jejich možnostem, tj. úměrně důchodu, kterého pod ochranou státu požívají” - zásada spravedlnosti.

   • 2. “Daň. kterou má každý jednotlivec platit, by měla být stanovena přesně a nikoliv libovolně. Doba splatnosti, způsob placení a suma, kterou má platit, to všechno by mělo být poplatníkovi a komukoliv jinému naprosto jasné” - zásada určitosti

   • 3. “Každá daň by se měla vybírat tehdy a takovým způsobem, kdy a jak se to poplatníkovi asi nejlépe hodí.” - zásada výhodnosti pro poplatníka.

   • 4. “Každá daň by měla být promyšlena a propracována tak, aby obyvatelé platili co nejméně nad to, co ona daň skutečně přináší do státní pokladny” - zásada úspornosti.


  Dnešní požadavky na “dobré daně”

  • spravedlnost

  • efektivnost

  • administrativní jednoduchost

  • flexibilita

  • “správné” působenína makroekonomické agregáty

  • politická průhlednost

  • právní perfektnost


  Daňová spravedlnost

  • normativní přístup, mnohými ekonomy odmítán a kritizován

  • dva fundamentální přístupy k daňové spravedlnosti:

   • A. placení daní na základě principu prospěchu (užitku)

    • každý ať platí daně podle toho, jaký má užitek z veřejných výdajů (vymysleli to zakladatelé liberalismu v 15-17. století, ústup ze slávy v polovině 19. století)

    • základní problémy této teorie:

     • 1. jak změřit prospěch z veřejných výdajů

     • 2. jak přesvědčit potenciální daňové poplatníky, aby tento pociťovaný užitek sdělili

     • 3. takový systém zdanění by neumožňoval redistribuci


  • B. placení daní na základě principu platební schopnosti

   • B.1 princip horizontální spravedlnosti: ti, kdo jsou na tom stejně by měli platit stejné daně

   • B.2 princip vertikální spravedlnosti: ti, kdo jsou na tom lépe/hůře by měli platit větší/menší daně

   • Ale:

    • 1. Jak změřit, kdo je na tom lépe/hůře? (volný čas, imputované důchody) Postačuje jako kritérium důchod, spotřeba nebo majetek?

    • 2. Jak více (o kolik, kolikrát) by měli platit na daních ti, kdo jsou na tom lépe?

 • J. S. Mill: teorie rovné oběti - při získávání určité částky by měli být daňoví poplatníci zdaňováni tak, aby utrpěli stejnou oběť

 • 5


  Efektivnost daní

  • Minimální náklady na daňový systém

  • Úkol: Jaké náklady jsou spojeny s daňovým systémem?

  6


  Složení daňového břemene poplatníka


  Administrativní náklady

  • Přímé = náklady státní správy na

   • organizaci daňového systému,

   • evidenci daňových subjektů,

   • výběr daní,

   • daňovou kontrolu a

   • vymáhání případných nedoplatků.


  Pramen: Výroční zpráva české daňové správy, 2011


  • Nepřímé

   • vyvolané nákladyivní náklady jsou v podstatě náklady vyvolanými.

   • Nese je soukromý sektor, kterému vznikají v souvislosti s existencí daní.

   • Patří sem zejména

    • náklady spojené s vedením specifických forem účetnictví, nutných pro prokazatelnost informací v daňovém řízení,

    • náklady na archivaci příslušných dokumentů, platy a odměny příslušných vlastních pracovníků, případně daňových poradců a právníků,

    • čas strávený vyplňováním daňových přiznání či studiem novel daňových zákonů apod.

  • tyto náklady lze vyčíslit jen obtížně


  Nadměrné daňové břemeno

  • Nová daň způsobuje změny (distorze)

   • v relativních cenách,

   • v relativních výnosech a užitcích.

  • Působí na ekonomické subjekty

   • Hledají cestu, jak se daňovému zatížení vyhnout a pokusí se provést substituci.

   • Nahradí spotřebu (výrobu, prodej) zdaněného zboží nějakým jiným.

   • Tím oproti situaci před zdaněním ztratili část svého užitku, přičemž tato ztráta není ničím kompenzována.

  7


  • Lafferova křivka


  • Daň nepůsobí distorzi tehdy a pouze tehdy, jestliže neexistuje žádná možnost, jak by se jednotlivec vyhnul své daňové povinnosti změnou svého ekonomického chování. Daním, které nemají distorzní účinky říkají ekonomové paušální daně.

  • Možnost minimalizace mrtvé ztráty? Uvalovat daně zejména na takové vstupy či výstupy, u kterých je nabídka a poptávka co nejméně cenově elastická.


  Nadměrné daňové břemeno

  • Uložení daně specifické, uložena výrobci

  ST

  PG – P0 = přesun daně na spotřebitele

  PN – P0 = změna čistě ceny výrobce

  QT * t = daňový výnos

  P

  ET

  S

  PG

  DWL

  E

  P0

  t

  PN

  D

  0

  QT

  Q

  Q0


  Přesun a dopad daní

  • základní pojmy:

   • statutární (zákonný) v. skutečný (efektivní) dopad daně

   • přesun daně před, vzad

   • částečný, úplný (100%), více jak stoprocentní přesun daně

  • lze tedy shrnout, že přesun daně závisí na:

   • elasticitách nabídky a poptávky

   • charakteru trhu

   • délce časového období


  Přesun a dopad daní

  Pramen: http://www.leosvitek.com/media/download_gallery/Prvni%2520soustredeni.ppt


  Seminární práce - shrnutí

  • Spravedlnost – uplatnění jednotlivých principů

   • Princip prospěchu

   • Princip platební schopnosti

    • Horizontální x vertikální spravedlnost

  • Efektivnost

   • Užitkově-nákladové metody

    • Seznam užitků, odhad nákladů, možnosti jejich ohodnocení

   • Vyvolání substitučního efektu

    • Seznam substitutů a „ztrát“ přebytku spotřebitele

   • Použití ukazatelů – 3e

    • Hospodárnost, efektivnost, účinnost


  4. Fiskální nerovnováha


  Fiskální nerovnováha

  • Situace, kdy vláda krátkodobě nebo dlouhodobě nekryje své výdaje svými příjmy

   • základním důsledkem je v prvním případě rozpočtový deficit, ve druhém veřejný dluh

   • věčně vyrovnaný rozpočet? Snaha o vyrovnaný rozpočet znamená vzdát se fiskální politiky

  • rozpočtové důsledky fiskální politiky

   • základním cílem fiskální expanze a restrikce je stabilizace tempa hospodářského růstu

   • rozpočtový deficit jako cena za fiskální expanzi


  Rozpočtové saldo: deficit nebo přebytek

  rozpočtové příjmy  rozpočtové výdaje  deficit

  rozpočtové příjmy  rozpočtové výdaje  přebytek

  • rozpočtový deficit je složen ze dvou položek

   • úrokové platby z existujícího dluhu (součin úrokové míry a stavu dluhu na konci roku t–1)

   • rozdíl mezi vládními výdaji (bez zaplacených úroků) a vládními příjmy


  Typy salda

  = cyclically adjusted


  • Primární a celkový deficit

   • primární deficit – nezahrnuje úroky z veřejného dluhu

    Primární saldo

    Celkové saldo


  • celkový deficit - výsledek vládních rozpočtů včetně vlivu hospodářského cyklu (recese vedou k poklesu vládních příjmů a k růstu cyklického deficitu)

  • strukturální (cyklicky očištěný) deficit – celkový deficit očištěný o vliv hospodářského cyklu (= deficit při současné struktuře výdajů a daňových sazeb za předpokladu, že ekonomika funguje na úrovni potenciálního produktu)


  • reálie - praktický význam problému:

   • USA, Evropa - převládají dlouhé řady rozpočtových deficitů

    Celkové saldoStrukturální saldo=cyklicky očištěné


  ČR - Deficit vládního sektoru

  Pramen: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ek_fiskalni_vyhledy.html

  8


  Dekompozice salda vládního sektoru

  Pramen: Konvergenční program, 4/2012


  Příčiny rozpočtového deficitu

  • nutno rozlišovat aktivní a pasivní deficit

  • aktivní deficit (vzniká proto, že ho vláda chce)

   • důvody:

    • fiskální expanze

    • snížení daní

    • vládní populismus

    • mezigenerační problém

  • pasivní deficit (vzniká přesto, že ho vláda nechce)

   • důvody:

    • recese

    • války, živelné katastrofy


  Řešení deficitu

  • emisní financování – úvěr od centrální banky (legislativně omezena) – ražebné, monetizace deficitu

  • fiskální restrikce – snižování výdajů, růst daní

  • z výnosu z prodeje státního majetku - Co? Kdy? Komu? Za kolik?

  • z přebytků rozpočtů z minulých let

  • dluhové krytí - emise státních dluhopisů


  Saldo vládního sektoru a subsektorů

  Pramen: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ek_fiskalni_vyhledy.html


  Důsledky rozpočtového deficitu

  • rozpočtové důsledky

  • makroekonomické důsledky

   keynesiánský přístup – přechodný deficit, časově omezený – POZITIVNÍ DOPAD

   neoklasický přístup – dlouhodobý, trvalý deficit – NEGATIVNÍ DOPAD

   neoricardiánský přístup - Barro-Ricardova hypotéza

   předpoklady: mezigenerační altruismus – současní spotřebitelé nespotřebovávají na úkor spotřebitelů budoucích

   stejná úroková míra pro soukromý i vládní sektor

   úspory použity na nákup domácích cenných papírů vlády


  Veřejný dluh

  • suma finančních pohledávek ostatních ekonomických subjektů vůči státu

  • suma finančních závazků, které má stát vůči ostatním ekonomickým subjektům

   Vznik:

  • kumulací deficitů (řešení prostřednictvím dluhového financování)

  • převzetím závazků za jiné ekonomické subjekty – problém morálního hazardu!!!!

  • v ČR negativní vývoj

   • důsledky plánované ekonomiky

   • důsledky nákladů transformace (např. záruky)

   • důsledky deficitů rozpočtů


  Dluh vládního sektoru

  Pramen: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ek_fiskalni_vyhledy_70578.html


  Veřejný dluh (% HDP)

  Pramen: OECD Economic Outlook No 91 - June 2012


  Klasifikace dluhu

  1) dle výpočtu

  • hrubý dluh – státní závazky bez ohledu na výši státních pohledávek

  • čistý dluh – hrubý dluh očištěný o státní pohledávky

   2) dle měny

  • vnitřní – domácí zadlužení, v domácí měně (obvykle dluženo domácím subjektům, tj. daňovým rezidentům)

  • vnější – zahraniční zadlužení, v cizí měně (problém kurzového rizika)

   3) dle doby splatnosti – krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý

   4) dle povinnosti – fakultativní x obligatorní

   5) dle obchodovatelnosti – obchodovatelný x neobchodovatelný


  Dluh vládního sektoru podle instrumentů

  Pramen: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ek_fiskalni_vyhledy_70578.html


  Pro strukturu dluhu ČR je výrazná

  • internalizace dluhu do roku 2003

  • od r.2003 nárůst zahraničního zadlužení (externalizace dluhu)14.6.2004 první emise eurodluhopisů ve výši 1,5 mld EUR

  • securitizace – růst obchodovatelného dluhu

  • růst relativní váhy střednědobých a dlouhodobých dluhopisů na úkor státních pokladničních poukázek

   Čeho dosáhla Česká republika emisí eurodluhopisů?

  • nižší náklady financování státního dluhu

  • větší objem emise než umožňuje domácí trh dluhopisů pro jednorázovou emisi


  Domácí x zahraniční dluh

  http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/vrsd_dluhova_statistika.html


  Státní dluhopisy podle doby splatnosti k 30.9.2012


  Důsledky existence dluhu

  a) rozpočtové důsledky – ovlivňují saldo veřejných rozpočtů

  • růst úroků

  • omezení prostoru pro aktivní fiskální politiku (růst mandatorních výdajů)

  • problém investic

   b) důsledky finanční – souvisí s umisťování vládních dluhopisů na trhu

  • nízká absorbce vládních dluhopisů na domácím trhu

  • vytěsňování soukromých investic

   c) sociální – souvisí se vznikem morálního hazardu


  Dluhová past

  • reálná úroková míra je vyšší než tempo reálného růstu HDP

  • podíl veřejného dluhu na HDP se zvyšuje i v případě vyrovnaného primárního rozpočtu, jen v důsledku placených úroků


  Možnosti řešení dluhového problému

  • pasivní cesta

   • ekonomický růst,úrokové míry

   • inflace (vymazání reálné výše dluhu), zahraniční granty a dary

  • aktivní cesta

   • rozpočtové řešení

   • mimořádná daň

   • monetární řešení

   • politicko-administrativní řešení

   • ALE: problémy u aktivní cesty: lobby, politický cyklus, nepopulárnost


  Maastrichtská fiskální kriteria

  • deficit vládního sektoru

   • poměr plánovaného nebo skutečného schodku vládního sektoru k hrubému domácímu produktu v tržních cenách nižší než nebo udržitelně směřuje ke 3 % HDP

   • deficit a hrubý domácí produkt jsou vykazovány v metodice ESA 95.

  • hrubý vládní dluh

   • poměr vládního dluhu v nominální hodnotě k hrubému domácímu produktu v tržních cenách je nižší než nebo udržitelně směřuje k 60 % HDP

   • vládní dluh znamená hrubý úhrn dluhů (emitované cenné papíry, přijaté úvěry a vklady) ke konci roku konsolidovaných uvnitř a mezi jednotlivými subsektory vlády (jak je definován u kritéria vládního deficitu)


  ad
 • Login