Talent
Download
1 / 56

Talent… - PowerPoint PPT Presentation


 • 204 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Talent…. Šárka Honsová honsova@ftvs.cuni.cz. Talent. spolu s motorickými schopnostmi, dovednostmi, vlohami a nadáním je označován jako motorický předpoklad výklad základních pojmů vlohy – nadání – talent je u různých autorů různý. Talent.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Talent…

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Talent
Talent

rka Honsov

honsova@ftvs.cuni.cz

Katedra kinantropologie a zklad humanitnch vd FTVS UK


Talent1
Talent

 • spolu s motorickmi schopnostmi, dovednostmi, vlohami a nadnm je oznaovn jako motorick pedpoklad

 • vklad zkladnch pojm vlohy nadn talent je u rznch autor rzn


Talent2
Talent

 • mimodn schopnost, vloha, vysok mra nadn podmiujc vykonvn urit innosti na vysok rovni

  slovnk cizch slov

 • vysok nadn, vloha, mimodn schopnost


Talent3
Talent

 • soubor schopnost, zpravidla pokldan za vrozen, umoujc doshnout v urit oblasti nadprmrnch vkon

 • t oznaovn za projeven nadn, tj. odhalen spnmi vkony

 • nkdy nazvn tvoiv nadn


Talent podle gagn ho 1985
Talent podle Gagnho (1985)

Francoys Gagn, kanadsk profesor

(Professor, Universit du Qubec Montral, Canada)

 • netrnovan a spontnn vyjden pirozen schopnosti (nazvan tak nadn), kter jsou pinejmenm v jedn oblasti lidsk innosti na takov rovni, e se odpovdajc vkon nachz mezi 15% nejlepch v porovnn s dosplmi nebo vrstevnky


Gagn 1990 1998 specifikuje 5 oblast a 5 rovn talentu

Oblast:

akademick

technick

umleck

interpersonln (sociln)

motorick

rove:

slab (mild)

mrn, prmrn(moderate)

velk (high)

mimodn(exceptional)

vjimen (extreme)

Gagn (1990,1998) specifikuje 5 oblast a 5 rovn talentu


Nad n
Nadn

 • v nejirm pojet souhrn vech pedpoklad lovka, na nich zvis produktivita jeho innosti (intelektov schopnosti, senzomotorick dovednosti, emocionln rysy, temperament),

 • v um smyslu jde o soubor nadprmrn vyvinutch schopnost, potebnch pro vkon urit innosti (hudebn, matematick nadn), je ve vyhrann form ovlivuj celkov zamen a innost jedince


Nad n gift talent
Nadn (gift, talent)

 • soubor vloh jako pedpoklad k spnmu rozvjen schopnost, nejastji pouvno ve spojen s jedinci podvajc nadprmrn vkony pi innosti tlesn i duevn


Vloha faculty predisposition
Vloha (faculty, predisposition)

 • vrozen fyziologicko-anatomick zvltnosti pedevm nervov soustavy, astji vak vrozen skupiny dispozic i schopnost umoujc doshnout mimodnch a specilnch znalost i dovednost


D len vloh
Dlen vloh

 • oblast rozumovch schopnost

 • oblast,kde se projevuj vlastnosti nervov soustavy

 • oblast citovho ivota

  G.W.Allport dl vlohy do tchto t skupin:

 • spoutc mechanizmy, reflexy, instinkty

 • rychlost, sla reakc, vlastnosti nervov s.

 • uen uit se, vytvet soustavy poznatk, inteligence


Po tky v deck ho zkoum n talentu
Potky vdeckho zkoumn talentu

 • Konec 19. stolet ve spojitosti s inteligenc a kognitivnmi schopnostmi

 • Svmi vzkumy se proslavili nap. Francis Galton, Lewis Terman nebo Leta Hollingworth

 • Studie o vlivu ddinosti a prosted


Francis galton
Francis Galton

 • behaviorln psycholog a vdec 19. stolet

 • stal se prvnm, kdo aplikoval Darwinovu vvojovou teorii na studium rozdl ddinosti fyzickch a psychickch vlastnost

 • naznail, e inteligentnj lid se od mn inteligentnch li dvma obecnmi kvalitami: duevn energia vnmavost


Talent

 • Galton zkoumal genetick souvislosti na 1000 ppadech vjimench mu - zjistil, e pochzeli pouze z 300 rodin

 • usuzoval, e tendence kintelektovmu nadn jsou ddin

 • sv prvn vzkumy inteligence na zklad fyziologickch charakteristik zaloil na testovn cca 9 000 zjemc

 • mil 17 ukazatel vetn vky, vhy, sly stisku ruky, schopnosti senzorickho rozliovn

 • soudil, e gnius je vsledkem pouze genetiky a ne vlivem prosted.

 • jeho nejvtm pnosem je mylenka, e rozloen vtiny lidskch vlastnost se pibliuje kivce normlnho rozloen


Lewis terman
Lewis Terman vjimench mu - zjistil, e pochzeli pouze z 300 rodin

 • autorem snad nejslavnj longitudinln studie intelektov nadanch jedinc vcel historii zkoumn inteligence

 • Terman velmi detailn zkoumal soubor vt ne 1500 osob, kter podroboval kvalitativn analze

 • vzorek tvoily dti z kalifornskch kol z 20. let, studie se po dekdch opakovaly na stejnm vzorku probanda nsledovnci Termana pokrauj dodnes


Shrnut zji t n obecn ch charakteristik
Shrnut zjitn obecnch charakteristik vjimench mu - zjistil, e pochzeli pouze z 300 rodin

 • jsou lep v ten, jazykovch schopnostech, matematickm uvaovn, vd, literatue i umn, mn prkazn je superiorita ve stn, pravopise, faktickch informacch z historie

 • maj mnohostrann a spontnn zjmy, tou mnoho knih, maj neuviteln sbrky, pstuj mnoho konk, znaj a umj mnohem vce her ne prmrn populace

 • mn inklinuj k peceovn svch vdomost, mn podvdj, charakter a sociln postoje jsou celostnj, vychzej lpe i v testech emocionln stability


Leta hollingworth
Leta Hollingworth vjimench mu - zjistil, e pochzeli pouze z 300 rodin

 • sv zkoumn zamila mnohem specifitji a tak na mnohem men vzorek jedinc

 • intenzivn analza 12 dt s IQ nad 180

 • takovto dti se vpopulaci vyskytuj v pomru 1:1 000 000


Shrnut zji t n charakteristik
Shrnut zjitn charakteristik vjimench mu - zjistil, e pochzeli pouze z 300 rodin

 • tyto dti vyaduj dostaten nron a zajmav koly ve kole

 • maj sklony kblznovstv

 • potebuj podporu, aby se vyvarovaly negativnm postojm kautoritm

 • je nutn jim zabrnit, aby se nestaly poustevnky

 • je nutn usilovat, aby se vyvarovaly sklonm kikan


Zn zorn n d di nosti dle h bkov 2002

mra ddinosti inteligence je podle Gardnera (1999) mezi 30 a 50 procenty

Znzornn ddinosti dle Hbkov (2002)


Studie k r stephense a f a karnese
Studie K. R. Stephense a F. A. Karnese 30 a 50 procenty

 • Stephens, K. R. & Karnes, F. A. State Definition for the Gifted and Talented Revisited. Exceptional Children. 2000, 66, 2, pg. 219.

 • revize definic talentu v jednotlivch sttech USA


Obsah definic z t chto pohled

superior intellect 30 a 50 procenty

specific academic

creative artistic abilities

leadership

visual and performing arts

vocational

practical arts

psychomotor

task commitment motivation

advanced learning ability

demonstrated achievement high performance

critical thinking

exceptional production

advanced potential

Obsah definic z tchto pohled


V zkum talentu ve sportu
Vzkum talentu ve sportu 30 a 50 procenty

 • tato oblast se dostala do poped zjmu hlavn v70., 80. a 90. letech 20. stolet, kdy se rozvjely cel systmy vbru a ppravy jedinc pro vrcholov sport (Feige, Gagn, Lejts, McDonnell, Kodm, Hbkov, Kov, Blahu atd.).

 • pedevm zem bvalho vchodnho bloku (Vchodn Nmecko, Sovtsk svaz) pisply do tto oblasti velkm mnostvm informac


Sou asn v zkum talentu v oblasti sportovn ch her
Souasn vzkum talentu v oblasti sportovnch her 30 a 50 procenty

 • Reilly, Williams, Nevill a Franks (2000) - Multidisciplinrn pstup kidentifikaci talent ve fotbale

 • clem tohoto vzkumu bylo sestrojit a aplikovat multivariabliln testovou baterii prohodnocen talentu u mladch hr fotbalu a zhodnotit jej schopnost rozliovat elitn hre od tch prmrnch

 • jako rozhodujc se pro vbr talent jevily agilnost, rychlost, motivan orientace a schopnost pedvdat


Je sportovn talent univerz ln
Je sportovn talent univerzln? 30 a 50 procenty

 • Analzou lidsk innosti a vech ostatnch initel, kter vkon i vsledek lidsk innosti podmiuj, dola vtina vzkumnk kzvru, e talent nelze oznait za univerzln a e m sv specifick podoby (Schmidt, 1982).


Struktura sportovn ho talentu
Struktura sportovnho talentu 30 a 50 procenty

podle struktury pedpoklad sportovnho

talentu - tyi oblasti (Kov, 1994):

 • pedpoklady pro optimln strukturln vlastnosti (tlesn vka, tlesn stavbaatd.)

 • pedpoklady pro vysokou rove funknch vlastnost ve vztahu kpohybovch schopnostem (silovm, rychlostnm apod.)


Talent


Talent

Struktura pedpoklad sportovnho talentu vztahu kintelektulnm a senzorickm schopnostem a dal psychick vlastnosti

pedpoklady pro optimln strukturln vlastnosti

pedpoklady pro vysokou rove funknch vlastnost ve vztahu kpohybovch schopnostem

specifick

pedpoklady pro vysokou rove funknch vlastnost ve vztahu kintelektulnm a senzorickm schopnostem a dal psychick vlastnosti

pedpoklady ke schopnosti snadno, rychle a dobe zvldnout nov pohybov koly

obecn


Talent

 • Kov (1994) uvd, e prvn dv skupiny pedpoklad pedstavuj specifickou sloku sportovnho talentu, zatmco druh dv jeho sloku obecnou, univerzln

 • m ve jedinec stoup po pce vkonnosti, tm jsou jeho schopnosti diferencovanj a specifitj, naproti tomu vmladm vku m vtina schopnost jet obecn charakter


Determinovanost talentu
Determinovanost talentu pedpoklad pedstavuj specifickou sloku sportovnho talentu, zatmco druh dv jeho sloku obecnou, univerzln

 • zkladem talentu jsou dispozice (vlohy), kter jedinec zskv od svch rodi a pedk a kter jsou dny genotypem (ddinm zkladem, souborem vech vloh)

 • tyto ddin dispozice ovlivnn nkdy jet podmnkami vprbhu nitrodlonho vvoje oznaujeme jako vrozen pedpoklady


Talent

 • nkdy se projev velice brzy pedpoklad pedstavuj specifickou sloku sportovnho talentu, zatmco druh dv jeho sloku obecnou, univerzln (nap. muzikln nebo matematick talent)

 • nkdy se talent nemus projevit vbec - vrozen pedpoklady pro uritou innost nen kde realizovat, poppad kdy jedinec nem zjem uplatnit je a dle rozvjet


Talent

 • genetick podmnnost sportovnho talentu je nesporn pedpoklad pedstavuj specifickou sloku sportovnho talentu, zatmco druh dv jeho sloku obecnou, univerzln

 • nejrelnj predikce je u somatickch znak (pedevm tlesn vky)

 • dosavadn poznatky ukazuj na vysok stupe genetick determinovanosti nkterch funknch ukazatel a pohybovch schopnost


Diagnostika sportovn ch talent

maximln vkon pedpoklad pedstavuj specifickou sloku sportovnho talentu, zatmco druh dv jeho sloku obecnou, univerzln

specializovan trnink zaloen na vdeckch poznatcch

dlouhodob trninkov pln

identifikace talentu

Diagnostika sportovnch talent

Zkladn kroky kdosaen maximlnho vkonu (Bompa, 1999)


Talent

 • vmnoha zpadnch zemch jsou dti zaleovny do procesu sportovnho trninku na zklad tradic, idel, touhy a pn kvli popularit uritho sportu, tlaku rodi, vlivu uitel tlesn vchovy, blzkosti uritho sportovnho zazen

 • vchodn Evropa v 60. a 70. letech pouit specilnch metod pro identifikaci potencionlnch vysoce vkonnostnch sportovc


Metody v b ru talentovan ch jedinc
Metody vbru talentovanch jedinc procesu sportovnho trninku na zklad tradic, idel, touhy a pn kvli popularit uritho sportu, tlaku rodi, vlivu uitel tlesn vchovy, blzkosti uritho sportovnho zazen

Podle Bompy (1999) existuj dv zkladn

metody pro vbr talent pirozen a vdeck

 • pirozen: rst vkonu u jedince je zvisl na tom, zda je shodou okolnost prv pro tuto oblast sportu predisponovn

 • vdeck: trenr vybr perspektivn jedince, kte maj pirozen schopnosti pro urit sport


Krit ria pro v b r talent
Kritria pro vbr talent procesu sportovnho trninku na zklad tradic, idel, touhy a pn kvli popularit uritho sportu, tlaku rodi, vlivu uitel tlesn vchovy, blzkosti uritho sportovnho zazen

 • zdrav

 • antropomotorick men

 • ddinost(genetick podmnnost systmu kyseliny mln 81,4%, srden frekvence 85,9% a VO2max 93,4%)

 • aktuln stupe vvoje danho jedince

 • motorick schopnosti jedince

 • psychick vlastnosti


Psychick vlastnosti
Psychick vlastnosti procesu sportovnho trninku na zklad tradic, idel, touhy a pn kvli popularit uritho sportu, tlaku rodi, vlivu uitel tlesn vchovy, blzkosti uritho sportovnho zazen

 • pozornost

 • emon motivan procesy (aspirace)

 • voln procesy

 • temperament


Etapy v b ru talentovan ch jedinc
Etapy vbru talentovanch jedinc procesu sportovnho trninku na zklad tradic, idel, touhy a pn kvli popularit uritho sportu, tlaku rodi, vlivu uitel tlesn vchovy, blzkosti uritho sportovnho zazen

Bouchard a Malina (in Bunc, 2003) dl

proces vbru do dvou etap:

 • vasn nebo zkladn vbr

 • pozdn nebo specializovan vbr


Talent

 • clem vasnho vbru je zachytit vco nejvtm populanm vzorku vhodn jedince pro sportovn trnink, je realizovn pomoc bateri jednoduchch motorickch test, kter hodnot zkladn pohybov pedpoklady

 • pozdn vbr navazuje na pedchoz formu vbru, vyuv ve vt me laboratorn nebo dal (biochemick, antropometrick aj.) vyeten, zamuje se na odhalen jedinc spedpoklady pro konkrtn sportovn disciplnu


Bompa 1999 d l proces v b ru do t etap
Bompa (1999) dl proces vbru do t etap populanm vzorku vhodn jedince pro sportovn trnink, je realizovn pomoc bateri jednoduchch motorickch test, kter hodnot zkladn pohybov pedpoklady

 • primrn fze - obdob 3 10 let vku hodnot se pedevm obecn vvoj jedinc, detekuj se dominantn vlastnosti, kter se budou postupn rozvjet

 • druh fze - obdob 10 15 let selekce u jedinc, kte maj ji zkuenosti spravidelnm trninkem, hodnocen psychickch faktor

 • finln fze - fze probh ji na rovni nrodnch tm


Predikce sportovn ho v konu
Predikce sportovnho vkonu populanm vzorku vhodn jedince pro sportovn trnink, je realizovn pomoc bateri jednoduchch motorickch test, kter hodnot zkladn pohybov pedpoklady

pln realizace talentu se me projevit a po

uritm, nkdy dosti dlouhm obdob

 • prediktor - je nap. motorick test, jeho vsledky znme v dvjm ase a na jejich zklad pedpovdme vsledky kritria

 • prediktant -je nesouasn kritrium, zjiovan pozdji ne test, kter je na zklad testu pedpovdno


Mo nosti kompenzace p edpoklad
Monosti kompenzace pedpoklad populanm vzorku vhodn jedince pro sportovn trnink, je realizovn pomoc bateri jednoduchch motorickch test, kter hodnot zkladn pohybov pedpoklady

 • dleitost jednotlivch pedpoklad meme zjistit pomoc regresn analzy, jejm clem je zkoumn pinn zvislosti mezi dvma, i vce promnnmi

 • vnaem ppad pedpoklady tvo nezvisle promnou a sportovn vkon tvo zvisle promnou


V cen sobn regresn line rn funkce
vcensobn regresn linern funkce populanm vzorku vhodn jedince pro sportovn trnink, je realizovn pomoc bateri jednoduchch motorickch test, kter hodnot zkladn pohybov pedpoklady

Y = a+ b1x1 + b2x2bxn+ e

 • kde:

  Y je zvisle promnn (odezva)

  a je prost (absolutn) len

  b je regresn koeficient byx

  X je nezvisle promnn

  e je residuln odchylka


Talent

 • regresn koeficienty jsou specilnm ppadem vhovch koeficient

 • podle tchto regresnch koeficient meme urit, kter pedpoklad se nejvy mrou podl na hodnot korelanho koeficientu, kter uruje souvislost mezi souborem pedpoklad a sportovnm vkonem


Vz jemn zastupitelnost p edpoklad
Vzjemn zastupitelnost pedpoklad vhovch koeficient

 • dleitmi ukazately jsou prmr, smrodatn odchylka, minimum a maximum uritho pedpokladu

 • m men smrodatn odchylka je, tm je zetelnj, e pedpoklad mus mt uritou rove, od kter se pli neodchyluje


P edpoklad v ky u hr volejbalov extraligy
Pedpoklad vky u hr volejbalov extraligy vhovch koeficient

 • Prmrn vka vech hr volejbalov extraligy (129 hr, 8 klub) vsezn 2004 2005 je 195,4 cm

 • smrodatn odchylka je 6 cm

 • maximum 108 cm

 • minimum 178 cm


Zhodnocen
Zhodnocen vhovch koeficient

 • vka hr volejbalu pat vprmru mezi jeden znejdleitjch pedpoklad, ale vextrmnch ppadech na uritch postech (libero) me vysok rove ostatnch pedpoklad tento pedpoklad vky sten vykompenzovat, co nm dokazuje vka nejmenho hre 178 cm


Podpora talent
Podpora talent vhovch koeficient

 • World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC)

 • European Council for High Ability, its study and development (ECHA)

 • Pobokou ECHA vR je Spolenost pro talent a nadn

 • Talentcentrum MMT


Sch ma vztahu instituc k talentovan mu jedinci v r

Veejn sprva vhovch koeficient

Resort kultury

Zazen poskytujc stupe vzdln

Rodina

Talentovan jedinec

Resort kolstv mldee a tlovchovy

Zazen neposkytujc stupe vzdln

Obce

Obansksdruen

Sttn neziskov sfra (nadace, nadan fondy, obecn prospn spolenosti)

Soukrom sfra

Pracujc s talenty

Ostatn

Schma vztahu instituc ktalentovanmu jedinci v R


Ve ejn spr va
Veejn sprva vhovch koeficient

 • MMT

 • tdy srozenm vyuovnm tlesn vchovy na zkladn kole(k1.9.2004 - 255 Z)

 • sportovn gymnzia (poet 15)

 • resortn sportovn centra


Ob ansk sdru en
Obansk sdruen vhovch koeficient

 • sportovn svazy

 • sportovn centra mldee

 • krajsk centra mldee

 • sportovn organizace


St tn neziskov sf ra
Sttn neziskov sfra vhovch koeficient

 • nadace

 • nadan fondy

Soukrom sektor

 • firmy, kter podporuj nadan a talentovan jedince zvlastnch finannch prostedk


Legislativa
Legislativa vhovch koeficient

 • Vesk republice je pe o nadan a talentovan jedince ve sportu zakotvena vlegislativ a to zkonem .561/2005 Sb., o soustav zkladnch kol, stednch kol a vych odbornch kol (kolsk zkon) a zkonem . 115/2001 Sb. o podpoe sportu


Talent

 • Rozhodujc st ppravy sportovnch talent se uskuteuje ve sportovnch oddlech za metodick asti svaz a spoluprce sportovnch td a sportovnch gymnzi.

 • Hlavnmi zdroji financ jsou sttn rozpoet, vlastn prostedky sportovnch svaz a soukrom sfra.


V b r z literatury
Vbr z literatury uskuteuje ve sportovnch oddlech za metodick asti svaz a spoluprce sportovnch td a sportovnch gymnzi.

 • Dokal, V. Talent nie je dar. Bratislava: Smena, 1983.

 • Friedman, R. C., Shore, B. M. Talents Unfolding. Cognition and development. Washington: American Psychological Association, 2000.

 • Heller, K., Mnks F., Passow, H. Research and Development of Giftedness and Talent. Pergamon Press, 1993, str.755 - 779.

 • Hbkov, L. Modely, strategie a metody k identifikaci talentu. eskoslovensk psychologie, 1991, 1, 4859.


N kter periodika z oblasti talentu
Nkter periodika z oblasti talentu uskuteuje ve sportovnch oddlech za metodick asti svaz a spoluprce sportovnch td a sportovnch gymnzi.

 • High Ability Studies - odborn asopis, kter vydv Echa

 • Journal of exceptional children amer. .

 • Psychologie dnes

 • Focus on Exceptional Children

 • Gifted Child Quarterly asopis APA

 • Gifted Education International asopis WCGTC


Website
Website uskuteuje ve sportovnch oddlech za metodick asti svaz a spoluprce sportovnch td a sportovnch gymnzi.

 • http://www.stan-echa.euweb.cz/ - Spolenost pro talent a nadn

 • http://www.worldgifted.org/ - World Council for Gifted and Talented Children

 • http://www.echa.ws Evropsk spolenost pro talent a nadn

 • http://www.nagcbritain.org.uk/- britsk Nrodn spolenost pro nadan dti

 • http://www.eddept.wa.edu.au/gifttal/ - strnky australsk vldy o vzdlvn nadanch dt


A to je konec
A to je konec uskuteuje ve sportovnch oddlech za metodick asti svaz a spoluprce sportovnch td a sportovnch gymnzi.

Dkuji za pozornost.

Seznam citovan literatury je k dispozici na vydn.


ad
 • Login