Talent
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 56

Talent… PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Talent…. Šárka Honsová honsova@ftvs.cuni.cz. Talent. spolu s motorickými schopnostmi, dovednostmi, vlohami a nadáním je označován jako motorický předpoklad výklad základních pojmů vlohy – nadání – talent je u různých autorů různý. Talent.

Download Presentation

Talent…

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Talent

Talent

rka Honsov

honsova@ftvs.cuni.cz

Katedra kinantropologie a zklad humanitnch vd FTVS UK


Talent1

Talent

 • spolu s motorickmi schopnostmi, dovednostmi, vlohami a nadnm je oznaovn jako motorick pedpoklad

 • vklad zkladnch pojm vlohy nadn talent je u rznch autor rzn


Talent2

Talent

 • mimodn schopnost, vloha, vysok mra nadn podmiujc vykonvn urit innosti na vysok rovni

  slovnk cizch slov

 • vysok nadn, vloha, mimodn schopnost


Talent3

Talent

 • soubor schopnost, zpravidla pokldan za vrozen, umoujc doshnout v urit oblasti nadprmrnch vkon

 • t oznaovn za projeven nadn, tj. odhalen spnmi vkony

 • nkdy nazvn tvoiv nadn


Talent podle gagn ho 1985

Talent podle Gagnho (1985)

Francoys Gagn, kanadsk profesor

(Professor, Universit du Qubec Montral, Canada)

 • netrnovan a spontnn vyjden pirozen schopnosti (nazvan tak nadn), kter jsou pinejmenm v jedn oblasti lidsk innosti na takov rovni, e se odpovdajc vkon nachz mezi 15% nejlepch v porovnn s dosplmi nebo vrstevnky


Gagn 1990 1998 specifikuje 5 oblast a 5 rovn talentu

Oblast:

akademick

technick

umleck

interpersonln (sociln)

motorick

rove:

slab (mild)

mrn, prmrn(moderate)

velk (high)

mimodn(exceptional)

vjimen (extreme)

Gagn (1990,1998) specifikuje 5 oblast a 5 rovn talentu


Nad n

Nadn

 • v nejirm pojet souhrn vech pedpoklad lovka, na nich zvis produktivita jeho innosti (intelektov schopnosti, senzomotorick dovednosti, emocionln rysy, temperament),

 • v um smyslu jde o soubor nadprmrn vyvinutch schopnost, potebnch pro vkon urit innosti (hudebn, matematick nadn), je ve vyhrann form ovlivuj celkov zamen a innost jedince


Nad n gift talent

Nadn (gift, talent)

 • soubor vloh jako pedpoklad k spnmu rozvjen schopnost, nejastji pouvno ve spojen s jedinci podvajc nadprmrn vkony pi innosti tlesn i duevn


Vloha faculty predisposition

Vloha (faculty, predisposition)

 • vrozen fyziologicko-anatomick zvltnosti pedevm nervov soustavy, astji vak vrozen skupiny dispozic i schopnost umoujc doshnout mimodnch a specilnch znalost i dovednost


D len vloh

Dlen vloh

 • oblast rozumovch schopnost

 • oblast,kde se projevuj vlastnosti nervov soustavy

 • oblast citovho ivota

  G.W.Allport dl vlohy do tchto t skupin:

 • spoutc mechanizmy, reflexy, instinkty

 • rychlost, sla reakc, vlastnosti nervov s.

 • uen uit se, vytvet soustavy poznatk, inteligence


Po tky v deck ho zkoum n talentu

Potky vdeckho zkoumn talentu

 • Konec 19. stolet ve spojitosti s inteligenc a kognitivnmi schopnostmi

 • Svmi vzkumy se proslavili nap. Francis Galton, Lewis Terman nebo Leta Hollingworth

 • Studie o vlivu ddinosti a prosted


Francis galton

Francis Galton

 • behaviorln psycholog a vdec 19. stolet

 • stal se prvnm, kdo aplikoval Darwinovu vvojovou teorii na studium rozdl ddinosti fyzickch a psychickch vlastnost

 • naznail, e inteligentnj lid se od mn inteligentnch li dvma obecnmi kvalitami: duevn energia vnmavost


Talent

 • Galton zkoumal genetick souvislosti na 1000 ppadech vjimench mu - zjistil, e pochzeli pouze z 300 rodin

 • usuzoval, e tendence kintelektovmu nadn jsou ddin

 • sv prvn vzkumy inteligence na zklad fyziologickch charakteristik zaloil na testovn cca 9 000 zjemc

 • mil 17 ukazatel vetn vky, vhy, sly stisku ruky, schopnosti senzorickho rozliovn

 • soudil, e gnius je vsledkem pouze genetiky a ne vlivem prosted.

 • jeho nejvtm pnosem je mylenka, e rozloen vtiny lidskch vlastnost se pibliuje kivce normlnho rozloen


Lewis terman

Lewis Terman

 • autorem snad nejslavnj longitudinln studie intelektov nadanch jedinc vcel historii zkoumn inteligence

 • Terman velmi detailn zkoumal soubor vt ne 1500 osob, kter podroboval kvalitativn analze

 • vzorek tvoily dti z kalifornskch kol z 20. let, studie se po dekdch opakovaly na stejnm vzorku probanda nsledovnci Termana pokrauj dodnes


Shrnut zji t n obecn ch charakteristik

Shrnut zjitn obecnch charakteristik

 • jsou lep v ten, jazykovch schopnostech, matematickm uvaovn, vd, literatue i umn, mn prkazn je superiorita ve stn, pravopise, faktickch informacch z historie

 • maj mnohostrann a spontnn zjmy, tou mnoho knih, maj neuviteln sbrky, pstuj mnoho konk, znaj a umj mnohem vce her ne prmrn populace

 • mn inklinuj k peceovn svch vdomost, mn podvdj, charakter a sociln postoje jsou celostnj, vychzej lpe i v testech emocionln stability


Leta hollingworth

Leta Hollingworth

 • sv zkoumn zamila mnohem specifitji a tak na mnohem men vzorek jedinc

 • intenzivn analza 12 dt s IQ nad 180

 • takovto dti se vpopulaci vyskytuj v pomru 1:1 000 000


Shrnut zji t n charakteristik

Shrnut zjitn charakteristik

 • tyto dti vyaduj dostaten nron a zajmav koly ve kole

 • maj sklony kblznovstv

 • potebuj podporu, aby se vyvarovaly negativnm postojm kautoritm

 • je nutn jim zabrnit, aby se nestaly poustevnky

 • je nutn usilovat, aby se vyvarovaly sklonm kikan


Zn zorn n d di nosti dle h bkov 2002

mra ddinosti inteligence je podle Gardnera (1999) mezi 30 a 50 procenty

Znzornn ddinosti dle Hbkov (2002)


Studie k r stephense a f a karnese

Studie K. R. Stephense a F. A. Karnese

 • Stephens, K. R. & Karnes, F. A. State Definition for the Gifted and Talented Revisited. Exceptional Children. 2000, 66, 2, pg. 219.

 • revize definic talentu v jednotlivch sttech USA


Obsah definic z t chto pohled

superior intellect

specific academic

creative artistic abilities

leadership

visual and performing arts

vocational

practical arts

psychomotor

task commitment motivation

advanced learning ability

demonstrated achievement high performance

critical thinking

exceptional production

advanced potential

Obsah definic z tchto pohled


V zkum talentu ve sportu

Vzkum talentu ve sportu

 • tato oblast se dostala do poped zjmu hlavn v70., 80. a 90. letech 20. stolet, kdy se rozvjely cel systmy vbru a ppravy jedinc pro vrcholov sport (Feige, Gagn, Lejts, McDonnell, Kodm, Hbkov, Kov, Blahu atd.).

 • pedevm zem bvalho vchodnho bloku (Vchodn Nmecko, Sovtsk svaz) pisply do tto oblasti velkm mnostvm informac


Sou asn v zkum talentu v oblasti sportovn ch her

Souasn vzkum talentu v oblasti sportovnch her

 • Reilly, Williams, Nevill a Franks (2000) - Multidisciplinrn pstup kidentifikaci talent ve fotbale

 • clem tohoto vzkumu bylo sestrojit a aplikovat multivariabliln testovou baterii prohodnocen talentu u mladch hr fotbalu a zhodnotit jej schopnost rozliovat elitn hre od tch prmrnch

 • jako rozhodujc se pro vbr talent jevily agilnost, rychlost, motivan orientace a schopnost pedvdat


Je sportovn talent univerz ln

Je sportovn talent univerzln?

 • Analzou lidsk innosti a vech ostatnch initel, kter vkon i vsledek lidsk innosti podmiuj, dola vtina vzkumnk kzvru, e talent nelze oznait za univerzln a e m sv specifick podoby (Schmidt, 1982).


Struktura sportovn ho talentu

Struktura sportovnho talentu

podle struktury pedpoklad sportovnho

talentu - tyi oblasti (Kov, 1994):

 • pedpoklady pro optimln strukturln vlastnosti (tlesn vka, tlesn stavbaatd.)

 • pedpoklady pro vysokou rove funknch vlastnost ve vztahu kpohybovch schopnostem (silovm, rychlostnm apod.)


Talent

 • pedpoklady pro vysokou rove funknch vlastnost ve vztahu kintelektulnm a senzorickm schopnostem a dal psychick vlastnosti

 • pedpoklady ke schopnosti snadno, rychle a dobe zvldnout nov pohybov koly (motorick docilita) a dal speciln schopnosti


Talent

Struktura pedpoklad sportovnho talentu

pedpoklady pro optimln strukturln vlastnosti

pedpoklady pro vysokou rove funknch vlastnost ve vztahu kpohybovch schopnostem

specifick

pedpoklady pro vysokou rove funknch vlastnost ve vztahu kintelektulnm a senzorickm schopnostem a dal psychick vlastnosti

pedpoklady ke schopnosti snadno, rychle a dobe zvldnout nov pohybov koly

obecn


Talent

 • Kov (1994) uvd, e prvn dv skupiny pedpoklad pedstavuj specifickou sloku sportovnho talentu, zatmco druh dv jeho sloku obecnou, univerzln

 • m ve jedinec stoup po pce vkonnosti, tm jsou jeho schopnosti diferencovanj a specifitj, naproti tomu vmladm vku m vtina schopnost jet obecn charakter


Determinovanost talentu

Determinovanost talentu

 • zkladem talentu jsou dispozice (vlohy), kter jedinec zskv od svch rodi a pedk a kter jsou dny genotypem (ddinm zkladem, souborem vech vloh)

 • tyto ddin dispozice ovlivnn nkdy jet podmnkami vprbhu nitrodlonho vvoje oznaujeme jako vrozen pedpoklady


Talent

 • nkdy se projev velice brzy(nap. muzikln nebo matematick talent)

 • nkdy se talent nemus projevit vbec - vrozen pedpoklady pro uritou innost nen kde realizovat, poppad kdy jedinec nem zjem uplatnit je a dle rozvjet


Talent

 • genetick podmnnost sportovnho talentu je nesporn

 • nejrelnj predikce je u somatickch znak (pedevm tlesn vky)

 • dosavadn poznatky ukazuj na vysok stupe genetick determinovanosti nkterch funknch ukazatel a pohybovch schopnost


Diagnostika sportovn ch talent

maximln vkon

specializovan trnink zaloen na vdeckch poznatcch

dlouhodob trninkov pln

identifikace talentu

Diagnostika sportovnch talent

Zkladn kroky kdosaen maximlnho vkonu (Bompa, 1999)


Talent

 • vmnoha zpadnch zemch jsou dti zaleovny do procesu sportovnho trninku na zklad tradic, idel, touhy a pn kvli popularit uritho sportu, tlaku rodi, vlivu uitel tlesn vchovy, blzkosti uritho sportovnho zazen

 • vchodn Evropa v 60. a 70. letech pouit specilnch metod pro identifikaci potencionlnch vysoce vkonnostnch sportovc


Metody v b ru talentovan ch jedinc

Metody vbru talentovanch jedinc

Podle Bompy (1999) existuj dv zkladn

metody pro vbr talent pirozen a vdeck

 • pirozen: rst vkonu u jedince je zvisl na tom, zda je shodou okolnost prv pro tuto oblast sportu predisponovn

 • vdeck: trenr vybr perspektivn jedince, kte maj pirozen schopnosti pro urit sport


Krit ria pro v b r talent

Kritria pro vbr talent

 • zdrav

 • antropomotorick men

 • ddinost(genetick podmnnost systmu kyseliny mln 81,4%, srden frekvence 85,9% a VO2max 93,4%)

 • aktuln stupe vvoje danho jedince

 • motorick schopnosti jedince

 • psychick vlastnosti


Psychick vlastnosti

Psychick vlastnosti

 • pozornost

 • emon motivan procesy (aspirace)

 • voln procesy

 • temperament


Etapy v b ru talentovan ch jedinc

Etapy vbru talentovanch jedinc

Bouchard a Malina (in Bunc, 2003) dl

proces vbru do dvou etap:

 • vasn nebo zkladn vbr

 • pozdn nebo specializovan vbr


Talent

 • clem vasnho vbru je zachytit vco nejvtm populanm vzorku vhodn jedince pro sportovn trnink, je realizovn pomoc bateri jednoduchch motorickch test, kter hodnot zkladn pohybov pedpoklady

 • pozdn vbr navazuje na pedchoz formu vbru, vyuv ve vt me laboratorn nebo dal (biochemick, antropometrick aj.) vyeten, zamuje se na odhalen jedinc spedpoklady pro konkrtn sportovn disciplnu


Bompa 1999 d l proces v b ru do t etap

Bompa (1999) dl proces vbru do t etap

 • primrn fze - obdob 3 10 let vku hodnot se pedevm obecn vvoj jedinc, detekuj se dominantn vlastnosti, kter se budou postupn rozvjet

 • druh fze - obdob 10 15 let selekce u jedinc, kte maj ji zkuenosti spravidelnm trninkem, hodnocen psychickch faktor

 • finln fze - fze probh ji na rovni nrodnch tm


Predikce sportovn ho v konu

Predikce sportovnho vkonu

pln realizace talentu se me projevit a po

uritm, nkdy dosti dlouhm obdob

 • prediktor - je nap. motorick test, jeho vsledky znme v dvjm ase a na jejich zklad pedpovdme vsledky kritria

 • prediktant -je nesouasn kritrium, zjiovan pozdji ne test, kter je na zklad testu pedpovdno


Mo nosti kompenzace p edpoklad

Monosti kompenzace pedpoklad

 • dleitost jednotlivch pedpoklad meme zjistit pomoc regresn analzy, jejm clem je zkoumn pinn zvislosti mezi dvma, i vce promnnmi

 • vnaem ppad pedpoklady tvo nezvisle promnou a sportovn vkon tvo zvisle promnou


V cen sobn regresn line rn funkce

vcensobn regresn linern funkce

Y = a+ b1x1 + b2x2bxn+ e

 • kde:

  Y je zvisle promnn (odezva)

  a je prost (absolutn) len

  b je regresn koeficient byx

  X je nezvisle promnn

  e je residuln odchylka


Talent

 • regresn koeficienty jsou specilnm ppadem vhovch koeficient

 • podle tchto regresnch koeficient meme urit, kter pedpoklad se nejvy mrou podl na hodnot korelanho koeficientu, kter uruje souvislost mezi souborem pedpoklad a sportovnm vkonem


Vz jemn zastupitelnost p edpoklad

Vzjemn zastupitelnost pedpoklad

 • dleitmi ukazately jsou prmr, smrodatn odchylka, minimum a maximum uritho pedpokladu

 • m men smrodatn odchylka je, tm je zetelnj, e pedpoklad mus mt uritou rove, od kter se pli neodchyluje


P edpoklad v ky u hr volejbalov extraligy

Pedpoklad vky u hr volejbalov extraligy

 • Prmrn vka vech hr volejbalov extraligy (129 hr, 8 klub) vsezn 2004 2005 je 195,4 cm

 • smrodatn odchylka je 6 cm

 • maximum 108 cm

 • minimum 178 cm


Zhodnocen

Zhodnocen

 • vka hr volejbalu pat vprmru mezi jeden znejdleitjch pedpoklad, ale vextrmnch ppadech na uritch postech (libero) me vysok rove ostatnch pedpoklad tento pedpoklad vky sten vykompenzovat, co nm dokazuje vka nejmenho hre 178 cm


Podpora talent

Podpora talent

 • World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC)

 • European Council for High Ability, its study and development (ECHA)

 • Pobokou ECHA vR je Spolenost pro talent a nadn

 • Talentcentrum MMT


Sch ma vztahu instituc k talentovan mu jedinci v r

Veejn sprva

Resort kultury

Zazen poskytujc stupe vzdln

Rodina

Talentovan jedinec

Resort kolstv mldee a tlovchovy

Zazen neposkytujc stupe vzdln

Obce

Obansksdruen

Sttn neziskov sfra (nadace, nadan fondy, obecn prospn spolenosti)

Soukrom sfra

Pracujc s talenty

Ostatn

Schma vztahu instituc ktalentovanmu jedinci v R


Ve ejn spr va

Veejn sprva

 • MMT

 • tdy srozenm vyuovnm tlesn vchovy na zkladn kole(k1.9.2004 - 255 Z)

 • sportovn gymnzia (poet 15)

 • resortn sportovn centra


Ob ansk sdru en

Obansk sdruen

 • sportovn svazy

 • sportovn centra mldee

 • krajsk centra mldee

 • sportovn organizace


St tn neziskov sf ra

Sttn neziskov sfra

 • nadace

 • nadan fondy

Soukrom sektor

 • firmy, kter podporuj nadan a talentovan jedince zvlastnch finannch prostedk


Legislativa

Legislativa

 • Vesk republice je pe o nadan a talentovan jedince ve sportu zakotvena vlegislativ a to zkonem .561/2005 Sb., o soustav zkladnch kol, stednch kol a vych odbornch kol (kolsk zkon) a zkonem . 115/2001 Sb. o podpoe sportu


Talent

 • Rozhodujc st ppravy sportovnch talent se uskuteuje ve sportovnch oddlech za metodick asti svaz a spoluprce sportovnch td a sportovnch gymnzi.

 • Hlavnmi zdroji financ jsou sttn rozpoet, vlastn prostedky sportovnch svaz a soukrom sfra.


V b r z literatury

Vbr z literatury

 • Dokal, V. Talent nie je dar. Bratislava: Smena, 1983.

 • Friedman, R. C., Shore, B. M. Talents Unfolding. Cognition and development. Washington: American Psychological Association, 2000.

 • Heller, K., Mnks F., Passow, H. Research and Development of Giftedness and Talent. Pergamon Press, 1993, str.755 - 779.

 • Hbkov, L. Modely, strategie a metody k identifikaci talentu. eskoslovensk psychologie, 1991, 1, 4859.


N kter periodika z oblasti talentu

Nkter periodika z oblasti talentu

 • High Ability Studies - odborn asopis, kter vydv Echa

 • Journal of exceptional children amer. .

 • Psychologie dnes

 • Focus on Exceptional Children

 • Gifted Child Quarterly asopis APA

 • Gifted Education International asopis WCGTC


Website

Website

 • http://www.stan-echa.euweb.cz/ - Spolenost pro talent a nadn

 • http://www.worldgifted.org/ - World Council for Gifted and Talented Children

 • http://www.echa.ws Evropsk spolenost pro talent a nadn

 • http://www.nagcbritain.org.uk/- britsk Nrodn spolenost pro nadan dti

 • http://www.eddept.wa.edu.au/gifttal/ - strnky australsk vldy o vzdlvn nadanch dt


A to je konec

A to je konec

Dkuji za pozornost.

Seznam citovan literatury je k dispozici na vydn.


 • Login