Slide1 l.jpg
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 34

UiO – ISP SPED 3000 - 2005 PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

UiO – ISP SPED 3000 - 2005. Når det minoritetsspråklige barnet ikke lærer som forventet - Hvordan forstår vi vansken ? Hvordan utreder vi ?. Individ og samfunn. Normalitet og avvik Sortering eller beskrivelser Sosiale konstruksjoner Utløsning av ressurser Lovverk Grunnskoleloven

Download Presentation

UiO – ISP SPED 3000 - 2005

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


UiO – ISP SPED 3000 - 2005

 • Når det minoritetsspråklige barnet ikke lærer som forventet -

 • Hvordan forstår vi vansken ?

 • Hvordan utreder vi ?

Sigrid Lyngstøl 2005


Individ og samfunn

 • Normalitet og avvik

 • Sortering eller beskrivelser

 • Sosiale konstruksjoner

 • Utløsning av ressurser

 • Lovverk

  • Grunnskoleloven

  • § 2 –8: om opplæring av elever fra språklige minoriteter

  • § 24 – 1 om kommunenes plikt til å gi morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring og særskilt norskopplæring (inntil ”tilstrekelige n.kunnskaper” er oppnådd)

  • Tilpasset opplæring og spesialundervisning

Sigrid Lyngstøl 2005


Universal forestilling omspråk

 • Intet språk er bedre enn andre

 • Vi kan skille mellom forskriftsmessig og beskrivende grammatikk

 • Vi kan skille mellom lingvistisk kompetanse og utførelse

 • Vi kan skille mellom reseptivt og ekspressivt språk

 • Alle språk har sett med lingvistiske universalier

  Baca og Cervantes 1998

Sigrid Lyngstøl 2005


Språktypologi- bruken av bøyningsendelser- ordstilling

Sigrid Lyngstøl 2005


Språk – kommunikasjon

Språk er verbal kommunikasjon,

et symbolsystem knyttet til ord (verbum = ord), altså

tale, skrift og tegn

Nonverbal kommunikasjon er:

ekstralingvistisk kommunikasjon, formidlet med stemmen, ikke knyttet til ord, og naturlige tegn,

paralingvistisk kommunikasjon, tonehøyde, stemmestyrke, taletempo og rytme og øvrig kroppsspråk (- naturlige tegn)

(Linell 1978)

Sigrid Lyngstøl 2005


Likeverdige aspekter ved språk (Bloom & Lahey, 1978)

Sigrid Lyngstøl 2005


Språkfunksjoner, (Halliday, 1975)

 • Personlig”dette er meg”9 mnd.

 • Interaksjonell”du og jeg”11 mnd.

 • Instrumentell”jeg vil ha”11 mnd.

 • Regulerende”gjør som jeg sier”13 mnd.

 • Heuristisk”hvorfor ?”13 mnd.

 • Imaginativ”la oss late som”16 mnd.

 • Informativ21 mnd

Sigrid Lyngstøl 2005


Prossessering av språk

Etter Susanne Freltofte Hjernens funktion, I: Spesialpedagogikk nr 7, 1994

Ref. ”Hjernen”,Luria 1973 og ”Assessment of Cognitive processes”, Das et. al. 1998.

Sigrid Lyngstøl 2005


Språk i vekst

Språk i skolen

-

 • Daglig-

 • språk

 • kontekst-

 • bundet

 • situasjons-

 • avhengig

 • (Ref.: Cummins BICS)

 • Skole-

 • språk

 • oftere

 • situasjons-

 • uavhengig

 • mindre bundet

 • til kontekst

 • (Ref.: Cummins CALP)

 • Skrift-

 • språk

 • dekon-

 • tekstualisert

 • situasjons-

 • uavhengig

-

Sigrid Lyngstøl 2005


Tospråklighet

 • Tospråklighet innebærer å være i en situasjon der individet lever med to språk, har tilgang til to språk og kan bruke begge språkene når det er behov for det.

 • Når et individ behersker sine to språk så godt at de kan brukes fullstendig etter som situasjonen krever det, snakker vi om funksjonell tospråklighet.

 • Å oppnå funksjonell tospråklighet er et mål for svært mange over hele verden (ref. M 87 og L 97)

 • I verdenssammenheng er det mer vanlig å være tospråklig enn enspråklig

Sigrid Lyngstøl 2005


Minoritetsspråklighet

 • Å være minoritetsspråklig innebærer å være to- eller flerspråklig med et morsmål som ikke er majoritetsspråk i samfunnet.

 • Å bytte morsmål, enten over tid eller brått, som for eksempel ved utenlandsadopsjon, er også en minoritetsspråklig situasjon

Sigrid Lyngstøl 2005


Språkholdninger

 • Holdninger til en sosial eller etnisk gruppe

 • Holdninger til språket som gruppa snakker

 • Holdninger til enkeltbrukere av språket

  Ref.: Universal forestilling om språk, Baca og Cervantes 1998

Sigrid Lyngstøl 2005


Språkutvikling

 • Ulik forskning og psykologisk skole forklarer s.u. forskjellig (Skinner, Osgood, Chomsky, Vygotsky, Piaget, Lahey, Bruner)

 • Felles forståelse nå:

  • Menneskehjernen er predisponert for språk og reagerer spesielt på språklige impulser, (arv:art & individ)

  • Språkmiljøet er helt avgjørende for tolkning, mening, forståelse og språkutvikling

  • Mennesket sosialiseres gjennom språk og lærer/utvikler språk gjennom sosialisering

Sigrid Lyngstøl 2005


Språkutvikling hos tospråklige

 • fødsel møter språk 2 alderdom/død

Norskfødt, enspråklig

Norsk-----------------------------------------------------------------------------------

Tospråklig barn, 1

Morsmål-----------------------------------------------------------------------------------

Norsk-----------------------------------------------------------------------------------

Tospråklig barn, 2

Morsmål-----------------------------------------------------------------------------------

Norsk- - - - -- --- ---- ------ --------------------------------------------

Utenlandsadoptert

Morsmål 1…………………………..

Morsmål 2……………………………………………………….

Sigrid Lyngstøl 2005


Additiv utvikling

Subtraktiv utvikling

Tospråklig utvikling

S1

S2

S1

S2

tid

Sigrid Lyngstøl 2005


Begrepsdannelse hos tospråklige,Cummins 1984---------------------------------

-----------------------------------

---------------------------------

S1

S2

Begrep

Sigrid Lyngstøl 2005


Toterskelteorien Toukamaa og Skutnabb-Kangas 1977 se Engen et al.2004

Barnet har adekvat kompetanse i begge språkene og

høster kognitive fordeler ved sin tospråklighet

(divergent tenkning)

-------------------------------------------------------------------

Barnet har adekvat kompetanse i et av sine språk,

men ikke i begge. Det har ingen negativ konsekvens

for kognisjon

-------------------------------------------------------------------

Barnet har utilstrekkelig kompetanse på begge sine språk.

Dette har negativ konsekvens for kognisjon og læring.

Sigrid Lyngstøl 2005


Mellomspråk og målspråk

 • Kodeveksling (tagging, setningsveksling og setningsintern veksling)

 • Holdninger til kodeveksling

  • ”Halvspråklighet”,

  • Språkbad (immersion),

  • Språkdrukning (emmersion),

  • Bevaring: statisk bevaring – utviklende bevaring

Sigrid Lyngstøl 2005


Individets kontekstBaca og Cervantes,1998

Sigrid Lyngstøl 2005


Språkvansker

 • Reseptive og/eller ekspressive vansker med verbal kommunikasjon,

  vansker med ord: tale, skrift og/eller tegn

 • Feiltolkninger

 • Normalt, forsinket eller

  avvikende språk?

Sigrid Lyngstøl 2005


Hypoteser for å forklare vansker

 • Tospråklighet gjør læring vanskelig/språk dårlig

 • Barnet har spesifikke språkvansker

 • Barnet har lærevansker

 • Kulturforskjeller gjør læring og skolegang vanskelig

 • Barnet har vansker knyttet til å lære andrespråket sitt – en pedagogisk påført vanske

Sigrid Lyngstøl 2005


Individuelle utredninger

 • Utredning vs. kartlegging og testing

 • Kvalitative og kvantitative data

 • Ulike informanter

 • Ulike datainnsamlingsmetoder

 • Pålitelighet: objektivitet, verdier og normer

Sigrid Lyngstøl 2005


Hvorfor utrede?

 • Vi vil optimalisere elevens læring og utvikling ved:

  • Å beskrive eleven

  • Å beskrive læringsmiljøet/ene

  • Å beskrive formelle og uformelle interaksjoner

  • Å beskrive hva eleven kan/får til og ikke kan/ikke får til

  • Å forsøke å forklare framgang og stagnasjon

  • Å fremme forslag til pedagogiske og spesialpedagogiske tiltak som skal gjennomføres og evalueres

Sigrid Lyngstøl 2005


Funksjonsutredning

 • Med bakgrunn i hypoteser om elevens læringsforutsetninger, søkes informasjon om et utvalg nevropsykologiske funksjoner

  • Us., tester og deltester velges fra større testbatterier m.m.

Sigrid Lyngstøl 2005


Språkutredning

Som del av individuell utredning og i et holistisk

perspektiv

 • Kvalitativ og kvantitativ us av

  • Pragmatikk

  • Semantikk, reseptiv og ekspressiv

  • Språkets formside, reseptivt og ekspressivt

   • Fonologi

   • Morfologi

   • Syntaks

Sigrid Lyngstøl 2005


Språkutredning hos tospråklige elever

 • Kartlegge og beskrive elevens norsk

 • Kartlegge og beskrive øvrige språk

  • Elevens beskrivelse

  • Informasjon fra ”s.o.”

  • Observere og teste der det er mulig

   Bruk av morsmålslærer og tolk

Sigrid Lyngstøl 2005


Språknivå

 • Normativ testing

  • Reynells språktest

  • ITPA, ikke brukt diagnostisk

  • WPPSI, WISC-R, WAIS, verbaldelen

  • PEP-R

  • Norsk Grunntest for Afasi (Nogfa)

Sigrid Lyngstøl 2005


Pragmatikk

 • Informasjon fra s.o.

 • Observasjon i naturlig miljø

 • Talespråksanalyse m.h.t. Hallidays funksjoner

 • Analyse av feiltolkninger og feiltolkningsstrategier

Sigrid Lyngstøl 2005


Semantikk: leksikon og struktur

 • Se bildet, si ordethele

 • WPPSI, WISC-R, WAISverbaldelen

 • Reynells språktests.forståelsesdelen

 • ITPAdeler

 • Nogfadeler

 • CAVLT-2hele (struktur)

 • Nepsydeler

 • Luriabatterietdeler

 • CELF-4deler

Sigrid Lyngstøl 2005


Språkets uttrykksside

 • Fonologi

  • Talespråksanalyse

  • Norsk fonemtest

  • Bo Ege : Fonologisk Vændespil

  • CELF 4

 • Morfologi

  • Talespråksanalyse

  • DIM

  • Syntax & Morfologi

  • CELF 4

 • Syntaks

  • Talespråksanalyse

  • CELF 4

  • Lyngstøl: Prøve på setningssemantikk

Sigrid Lyngstøl 2005


Audio-Vocal

Simple Complex

Knowledge based Processing based

Auditory ClosureSound Blending

Verbal ExpressionAuditory Memory

Grammatic Closure

Auditory Reception

Auditory Association

Visual-Manual

Simple Complex

Knowledge based Processing based

Visual ReceptionVisual Memory

Manual ExpressionVisual Closure

Visual Association

Knowledge based and processing based measures on the ITPA,Lyngstol 2002.

Sigrid Lyngstøl 2005


Analyse og vurdering

 • Alle funn sorteres m.h.t.:

 • Grad av samsvar mellom evnenivå, språklig nivå i de ulike språk og kvalitative aspekter innen hvert av språkene – språktypologisk vurdering,

 • Funksjoner – profil

 • Språkfeilkategorier

 • Prosesseringstyper

Sigrid Lyngstøl 2005


Eksempel på funksjonskart,Lyngstøl 1997

Sigrid Lyngstøl 2005


Eksempel på funksjonskart, Lyngstøl 2002

Sigrid Lyngstøl 2005


 • Login