Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu a slaďování rodinného a pracovního života - PowerPoint PPT Presentation

Rovn p le itosti en a mu na pracovn m trhu a sla ov n rodinn ho a pracovn ho ivota
Download
1 / 29

 • 63 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu a slaďování rodinného a pracovního života. Mgr. Petra Havlíková Občanské sdružení NESEHNUTÍ www.nesehnuti. cz. Genderová rovnost. Tři základní přístupy k analýze genderových nerovností a k jejímu (politickému) řešení

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu a slaďování rodinného a pracovního života

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rovn p le itosti en a mu na pracovn m trhu a sla ov n rodinn ho a pracovn ho ivota

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu a slaďování rodinného a pracovního života

Mgr. Petra Havlíková

Občanské sdružení NESEHNUTÍ

www.nesehnuti.cz


Genderov rovnost

Genderová rovnost

 • Tři základní přístupy k analýze genderových nerovností a k jejímu (politickému) řešení

  • Rovnost (omezená na stejnost)‏: rovné zacházení – rovnost de iure

  • Diference: rovné příležitosti (popřípadě) rovnost de facto (výsledky)

  • Transformace: rovnost mužů a žen, genderová rovnost

 • Čeho vůbec chceme dosáhnout?

  • Genderová rovnost ≠ genderová stejnost


Genderov stereotypy

Genderové stereotypy

 • Stereotypy jsou šablonovité představy o vlastnostech, které nemusí být spojené s přímou zkušeností, ale jsou předávány tradicí a kulturou -> rychlá orientace ve světě

 • Genderové stereotypy jsou zjednodušující představy o mužích a ženách a jejich vlastnostech

 • Proč jsou v pracovní rovině škodlivé?


Diskriminace v zam stn n na z klad pohlav

Diskriminace v zaměstnání na základě pohlaví

Diskriminaceženzahrnujejakýkolivrozdíl, vyloučeníčiomezenínazákladěpříslušnosti k ženskémupohlaví, čímž jeomezenamožnostženuplatnitprávanazákladěrovnýchpodmíneksmuži.

Zadiskriminaci z důvodupohlaví se považujeidiskriminacez důvodutěhotenstvínebomateřství.

https://www.youtube.com/watch?v=Lp5XBI1Xixk&list=UUWjuzMotnte6jvpwhCfuwLA&index=12&feature=plcp


Co v echno je diskriminac

Co všechno je diskriminací?

AntidiskriminačníprávoEvropskéunievymezujetytodruhydiskriminace:

• Přímádiskriminace

• Nepřímádiskriminace

• Obtěžování

• Sexuálníobtěžování

• Pronásledování

• Pokyn k diskriminaci

• Navádění k diskriminaci


P m diskriminace

Přímá diskriminace

"přímou diskriminací" se rozumí, pokud se s jednou osobou zachází méně příznivě z důvodu jejího pohlaví, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci.

 • Ženy jsou vyloučeny z jistých sfér či institucí

 • Nemají vesrovnání s „muži“ stejná práva

 • Mají odlišné postavení např. v legislativě ‏

 • =>podporuje stejnost, ne rovnost, reprodukuje nerovnosti


 • P klad p m diskriminace je kdy

  Příklad: Přímá diskriminace je když…

  …vás nepřijmou do zaměstnání, protože jste žena/muž

  …když máte menší plat než kolega/kolegyně, i když děláte stejnou práci

  …když jste propuštěni z práce, protože jste žena/muž (při propouštění nejprve zaměstnavatel propustí například matky s malými dětmi nebo mladé ženy, které by mohly chtít založit rodinu)

  https://www.youtube.com/watch?v=HkwARGc-5sg&feature=relmfu


  Nep m diskriminace

  Nepřímá diskriminace

  "nepřímou diskriminací" se rozumí, pokud by v důsledku zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo zvyklosti byly znevýhodněny osoby jednoho pohlaví v porovnání s osobami druhého pohlaví, ...

  • „Zaměstnavatel zaměstnává ženy na částečný pracovní úvazek, ale vyplácíjim nižší hodinovou mzdu než zaměstnancům (mužům), kteřípracují na plný pracovní úvazek. Toto zaměstnavatel odůvodňuje tím,že preferuje zaměstnance, kteří pracují na plný úvazek.” (Gender studies: Nenechte se diskriminovat)


  A co s t m pozitivn akce

  A co s tím? => Pozitivní akce

  • Pozitivní akce

  •  úmyslné zvýhodnění určité skupiny, které má za cíl eliminovat a předcházet existující diskriminaci nebo pomoci vyrovnat znevýhodnění, které vychází ze stávajících postojů, chování a struktur.

   • Nejznámější příklad: Kvóty v politice

    http://vimeo.com/49769383#at=3


  Pozitivn akce

  Pozitivní akce

  • „Měkká“ forma preferencí

   • Přednost při stejné kvalifikaci

  • „Střední“ forma preferencí

   • Přednost nezavislá na kvalifikaci

   • Místo ale není rezervováno

  • „Tvrdá“ forma preferencí

   • Rezerovaná místa pro kandidáty/kandidátky z jisté skupiny


  Nev hody pozitivn ch akc

  Nevýhody pozitivních akcí

  • Stigmatizace

   • jako „problémové“ či „zaostalé“ skupiny

   • Potvrzuje a reprodukuje stereotypy

   • „Výhody bez výkonu“ – popření meritního systému??

  • Kdo/Co je problém??

   • Jistá skupina potřebuje „zvláštní pozornost“, aby mohla dosáhnout jisté minimální nebo stejné úrovně jako „ostatní“

  • Částečné popření principu svobodné volby a odpovědnosti za ni


  Rovn p le itosti en a mu na pracovn m trhu a sla ov n rodinn ho a pracovn ho ivota

  Každý člověk je jiný, ale žijeme ve společnosti, kde je sociální struktura nastavena poměrně pevně – jen někteří z nás splńují její pravidla…


  Rovn p le itosti en a mu na pracovn m trhu a sla ov n rodinn ho a pracovn ho ivota

  Adaptace na stávající struktury

  Kvóta k zvyšování participace málo zastoupené skupiny

  Nejedná se o „převrácenou“ diskriminaci!! – k tomu by se musely úplně převrátit struktury.


  Genderov nerovnost v odm ov n

  Genderová nerovnost v odměňování

  • Ženy dosahují nižších příjmů než muži

  • V průměru ženy dosahují 74% příjmu mužů, největší rozdíl je u žen s magisterským vysokoškolským vzděláním – dosahují pouze 68% příjmu mužských kolegů

  • A příčiny?

  • Segregace na trhu práce – přímá a nepřímá diskriminace

  • Genderové stereotypy - muži jsou schopnější, průbojnější, musí živit rodinu X ženy se nemohou plně věnovat práci, vždyť mají rodinu a stejně to přece nechtějí…


  Genderov nerovnost v odm ov n1

  Genderová nerovnost v odměňování


  Sklen n strop sklen n v tah

  Skleněný strop, skleněný výtah

  Skleněný výtah – muži jsou v profesích dominovaných ženami povyšováni snáze a rychleji než odpovídá jejich vzdělání a praxi

  https://www.youtube.com/watch?v=PQnyoeWilGM&feature=BFa&list=UUWjuzMotnte6jvpwhCfuwLA

  Sklěněný strop – setkávají se s ním ženy při pracovním postupu, neviditelné bariéry, které je udržují na nižších pozicích řízení => jednou z příčin je nepřímá diskriminace


  Kam se obr tit p i diskriminaci

  Kam se obrátit při diskriminaci?

  http://www.rovneprilezitosti.cz/?poradna=open

  Bezplatná právní poradna Gender Studies

  http://www.suip.cz/oip09/

  Státní úřad inspekce práce

  http://www.ochrance.cz/

  Ombudsman: Veřejný ochránce práv

  Další odkazy:

  www.nesehnuti.cz

  www.zenskaprava.cz


  Sla ov n pr ce a osobn ho rodinn ho ivota

  Slaďování práce a osobního/rodinného života

  • Struktura trhu práce:

   • Feminizovaná odvětví

   • Když dva dělají totéž, není to totéž

  • Gender v zaměstnání

   • Formální organizace

  • Slaďování práce a rodiny

   • Individuální

   • Systematický přístup

    …zaměstnavatelů


  Pro sla ovat

  Proč slaďovat?

  Slaďování pak není chápáno pouze jakonabídka určitých alternativních pracovních opatření, ale zejména jako snaha o efektivní práci, a toplatí ze strany vedení firem i ze strany zaměstnaných, kteří úspěšně slaďují.


  Doporu en k podpo e sla ov n

  Doporučení k podpoře slaďování

  dodržování zákoníku práce a využití jím předložených možností pro slaďování

  určení a dodržování základních pravidel pro firemní praxi – co je umožněno obecně a platí provšechny, jaké existující specifické možnosti pro konkrétní skupiny zaměstnaných a v jakýchoblastech se rozhoduje na základně týmového rozhodnutí, resp. dohody s nadřízeným/nadřízenou

  plošné informování zaměstnaných i uchazečů o zaměstnání o jejich možnostech (jaké variantyv oblasti slaďování připadají v úvahu, jaké mohou být výhody a rizika)


  Doporu en k podpo e sla ov n1

  Doporučení k podpoře slaďování

  slaďování není izolovaným tématem, je součástí firemní kultury

  témata z oblasti slaďování je třeba aktivně vnášet, nelze pouze reagovat na projevené potřebyzaměstnanců a zaměstnankyň, angažujte však zaměstnané do diskuse o nových možnostech

  slaďování není pouze téma žen, resp. matek, je důležité, aby firma takto komunikovala vůči všemzaměstnancům a zaměstnankyním

  posílení kompetence managementu ve vedení týmů pracujících ve flexibilním režimu

  Zdroj: http://www.genderstudies.cz/download/VYZKUM_OPLZZ.pdf


  Obecn rozd len

  Obecné rozdělení

  Podle zákoníku práce přichází v úvahu sjednání

  kratší a změněné pracovní doby,

  pružné pracovní doby,

  práce z domova částečně nebo úplně (homeworking),

  práce na dálku (distanční spolupráce, teleworking),

  dohody o práci konané mimo pracovní poměr, tj. dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti a

  konta pracovní doby.

  Za flexibilní formy práce lze dále považovat např.

  sdílení pracovního místa více zaměstnanci (tzv. job sharing),

  víkendovou práci,

  volnou pracovní dobu,

  stlačený pracovní týden,

  flexibilní začátek pracovního dne a další.

  Zdroj: www.mpsv.cz


  Flexibiln formy pr ce

  Flexibilní formy práce

  Jak také můžete pracovat?


  Sd len pracovn ho m sta v ce zam stnanci

  Sdílení pracovního místa více zaměstnanci

  dva zaměstnanci, kteří pracují na částečný pracovní úvazek, domluví na pravidelném střídání v průběhu pracovního týdne tak, aby pokryli celou pracovní dobu.

  Zaměstnavatel s tím musí souhlasit a vytvořit k tomu odpovídající podmínky.

  zákoník práce tuto formu pracovního úvazku výslovně neupravuje=>možné problémy


  Pr ce z domova

  Práce z domova

  Jedná se o práci mimo pracoviště zaměstnavatele

  Zaměstnanec/kyně si sám rozvrhuje pracovní dobu

  U práce z domova mohou být problémem pracovní úrazy, zejména řešení otázky, zda se tyto úrazy staly v pracovní době a v souvislosti s výkonem práce, či nikoliv.

  Mohou nastat problémy s důvěrou v odpracovanou dobu, konflikty s vedením i se spolupracovníky/cemi


  Pr ce na d lku

  Práce na dálku

  U práce na dálku je dobré podmínky této práce upravit přímo v pracovní smlouvě nebo v interní směrnici

  Je nutné se dohodnout na evidenci pracovní doby, bezpečnosti práce atd.

  Vhodné pro dlouhodobě nemocné, pro práci v zahraničí a další


  Stla en pracovn t den

  Stlačený pracovní týden

  Stlačený pracovní týden představuje variantu, kdy je týdenní pracovní doba odpracována ve čtyřech dnech.

  Pracovní dny jsou delší, ale pracovní týden kratší.

  Zisk jednoho dne volna. Vhodné pro dojíždějící. Nutná prevence před únavou, vyhořením (není dobré zatěžovat zaměstnance/kyně prací mimo pracovní dobu apod.)


  Flexibiln za tek pracovn ho dne

  Flexibilní začátek pracovního dne

  Flexibilní začátek pracovního dne je opatřením, které se podobá pružné pracovní době.

  Zaměstnavatel umožní zaměstnancům, aby si stanovili začátek pracovní doby podle vlastních potřeb a této možnosti pak mohli využít například pro vyřízení svých osobních záležitostí a rodičovských povinností.

  Základní opatření pro lidi, kteří pečují o malé dítě – začátky školky, družina…


  Konto pracovn doby

  Konto pracovní doby

  Konto pracovní doby zase představuje systém, který reaguje na sezonní výkyvy v objemu práce a počet odpracovaných hodin se v návaznosti mění.


 • Login