p edstaven op doprava 2007 2013
Download
Skip this Video
Download Presentation
Představení OP Doprava 2007 – 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Představení OP Doprava 2007 – 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 57 Views
 • Uploaded on

Představení OP Doprava 2007 – 2013. Tématická konference - Jihlava 4.6.2007. Operační program Doprava. Řídící orgán : Ministerstvo dopravy Odbor fondů EU Alokace EU : 5 759,08 mil. EUR Fond soudržnosti : 4 603,64 mil. EUR ERDF: 1 155,44 mil. EUR.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Představení OP Doprava 2007 – 2013' - lizina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
p edstaven op doprava 2007 2013

Představení OP Doprava2007 – 2013

Tématická konference - Jihlava

4.6.2007

opera n program doprava
Operační program Doprava

Řídící orgán: Ministerstvo dopravy

Odbor fondů EU

Alokace EU: 5 759,08 mil. EUR

Fond soudržnosti: 4 603,64 mil. EUR

ERDF: 1 155,44 mil. EUR

n vaznost opd na programovac obdob 2004 2006
Návaznost OPD na programovací období 2004 – 2006
 • OPD navazuje na OP Infrastruktura 2004 – 2006 a FS 2004 – 2006
 • odlišnosti OPD
  • MD je Řídícím orgánem
  • Financování přes státní rozpočet
  • Nově podpora MHD v Praze
  • Financování z FS i z ERDF
  • Standardní délka programovacího období: 7 let
  • Do roku 2010 pravidlo n+3 (namísto n+2)
op doprava
OP Doprava
 • Program schválen vládou ČR dne 15.11.2006
 • Vydání Stanoviska SEA pro OPD dne 13.11.2006
 • První jednání MV OPD 16.5.2007 (schválení kritérií výběru projektu)
 • Největší operační program v České republice (22,25% finančních prostředků cíle Konvergence)
 • Vychází zejména z Dopravní politiky ČR na léta 2005-2013
 • Komplementární s GEPARDI (Generální Plán Rozvoje Dopravní Infrastruktury)
 • Vytyčuje mantinely pro fondy EU v dopravě (FS a ERDF) pro roky 2007 – 2013
 • Projekty vymezuje typově, nikoliv fakticky
op doprava prioritn osy
OP Doprava – prioritní osy

Prioritní osa 3 Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Prioritní osa 4 Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

Prioritní osa 5 Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze

Prioritní osa 6 Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvojvnitrozemské vodní dopravy

Prioritní osa 1

Modernizace železniční sítě TEN-T

Prioritní osa 2 Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T

Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Rekonstrukce a modernizace na silnicích I.třídy mimo TEN-T

Rozvoj sítě metra v Praze

Podpora multimodální nákladní přepravy

Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T

Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T

Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze

Rozvoj inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a systémů ke zvýšení bezpečnosti silniční dopravy

Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s TSI a rozvoj telematických systémů

 Podpora modernizace říčních plavidel

Prioritní osa 7

Technická pomoc

prioritn osa 1 modernizace elezni n s t ten t
Prioritní osa 1Modernizace železniční sítě TEN-T
 • Alokace z Fondu soudržnosti, spolufinancování ze SFDI a ze SR
 • Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T
 • Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů
 • Příjemci: Vlastníci/správci infrastruktury, či státní investorská organizace zřízena MD, interoperabilita-vlastníci drážních vozidel a provozovatelé drážní dopravy
priori tn osa 2 v stavba a modernizace d lni n a silni n s t ten t
Prioritní osa 2Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T
 • Alokace z Fondu soudržnosti, spolufinancování ze SFDI
 • Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T
 • Rozvoj inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a systémů ke zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
 • Příjemci: Vlastníci/správci infrastruktury
priori tn osa 3 modernizace elezni n s t mimo ten t
Prioritní osa 3 Modernizace železniční sítě mimo TEN-T
 • Alokace z Fondu soudržnosti, spolufinancování se SFDI
 • Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T
 • Příjemci: Správci infrastruktury, či státní investorská organizace zřízena MD
priori tn osa 4 modernizace silnic i t dy mimo ten t
Prioritní osa 4 Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T
 • Alokace z ERDF, spolufinancování ze SFDI
 • Rekonstrukce, modernizace a odstraňování závad na rychlostních silnicích navazujících na sítě TEN-T a silnicích I. třídy
 • Příjemci: Vlastníci/správci infrastruktury
priori tn osa 5 modernizace a rozvoj pra sk ho metra a syst m zen silni n dopravy v hl m praze
Prioritní osa 5Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze
 • Alokace z Fondu soudržnosti
 • Rozvoj sítě metra v Praze
 • Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze
 • Příjemci: Hl.m.Praha a jím vlastněné organizace
priori tn osa 6 podpora multimod ln n kladn p epravy a rozvoj vnitrozemsk vodn dopravy
Prioritní osa 6 Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy
 • ERDF (celá ČR mimo NUTS II Praha)
 • Podpora multimodální nákladní přepravy
 • Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T
 • Podpora modernizace říčních plavidel
 • Příjemci: Příjemci podpory budou vlastníci/správci infrastruktury multimodální dopravy, právnické/fyzické osoby mající k pozemkům určeným k zastavění (podporovanou investicí) vlastnická či jiná práva, dále vlastníci dopravních prostředků, vlastníci/správci dotčené infrastruktury vnitrozemské vodní dopravy
zp sob rozhodov n o projektech
Způsob rozhodování o projektech
 • O podpoře projektů nad 50 mil. EUR (zhruba 1,5 mld. Kč) rozhoduje Evropská komise – výběr z tzv. indikativního seznamu investičních projektů, například:
  • podpora pražského metra,
  • podpora III. a IV. železničního koridoru
  • podpora silničních projektů na D1, D11 a R 35, pražský okruh

(indikativní list může být v průběhu programového období ze strany ČR upravován a doplňován)

 • O podpoře projektůdo 50 mil. EUR rozhoduje Česká republika sama
aktu ln stav
Aktuální stav
 • OPD byl dne 6.3.2007 oficiálně předložen EK
 • OPD prošel formální přijatelností EK
 • Následuje projednávání s EK o obsahové stránce programového dokumentu
 • První výzvy pro předkládání projektů se předpokládají ve 3. čtvrtletí 2007 za předpokladu:
  • Schválených kritérií výběru projektů pro příslušné oblasti podpory
  • Schválený plán technické pomoci a možnost jejího čerpání při procesu hodnocení projektů
  • Funkční řídící a kontrolní systém programu a existence písemných pracovních postupů
slide19

Mgr. Radek Lintymervedoucí oddělení metodik a koordinace prgramůOdbor fondů EUMinisterstvo dopravytel: 2251 31326e-mail: [email protected] [email protected]

DĚKUJI ZA POZORNOST !

ad