Edukacja le na w polsce na przyk adzie le nego kompleksu sudety zachodnie
Download
1 / 25

Edukacja leśna w Polsce na przykładzie Leśnego Kompleksu Sudety Zachodnie - PowerPoint PPT Presentation


  • 131 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Edukacja leśna w Polsce na przykładzie Leśnego Kompleksu Sudety Zachodnie. Strażnice, 13 października 2010. Struktura Lasów w Polsce. W Polsce dominują lasy publiczne – jest ich 82%. W tej grupie 78% lasów znajduje się

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Edukacja leśna w Polsce na przykładzie Leśnego Kompleksu Sudety Zachodnie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Edukacja le na w polsce na przyk adzie le nego kompleksu sudety zachodnie

Edukacja leśna w Polsce na przykładzie Leśnego Kompleksu Sudety Zachodnie

Strażnice, 13 października 2010


Struktura las w w polsce

Struktura Lasów w Polsce

W Polsce dominują lasy publiczne – jest ich 82%. W tej grupie 78% lasów znajduje się

w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Do parków narodowych należy 2% lasów, do gmin – ok. 1%, pozostałe lasy Skarbu Państwa zajmują 1%.


Troch historii

Trochę historii…………

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, istniejące od roku 1924, gospodaruje

na powierzchni prawie 7,6 mln ha, sprawując zarząd nad lasami Skarbu Państwa,

W skład Lasów Państwowych wchodzą następujące jednostki organizacyjne: Dyrekcja Generalna LP, 17 regionalnych dyrekcji LP, 430 nadleśnictw, 22 zakłady regionalne 7 zakładów o zasięgu krajowym. W przeszłości lasy wy stępowały niemal na całym obszarze naszego

kraju.


Powierzchnia las w w polsce na tle innych kraj w europy

Powierzchnia Lasów w Polsce na tle innych krajów Europy

Powierzchnia lasów Polski na dzień 31.12.2008 r. wynosiła 9,1 mln ha.

Wielkość ta zalicza Polskę do grupy krajów o największej powierzchni

lasów w regionie, po Francji, Niemczech i Ukrainie


Lesisto polski na tle europy

Lesistość Polski na tle Europy

Lesistość państw jest znacznie mniej zróżnicowana na niż wielkość powierzchni leśnej. Wyraźnie wyższą lesistością charakteryzują się przede kraje o dużym udziale te renów nieprzydatnych do innych

rodzajów użytkowania niż leśnictwo, m.in. obszarów bagiennych i górskich (kraje skandynawskie, Austria, Słowacja). Całkowita powierzchnia polskich lasów wynosi 9, 1 mln ha, co w porównaniu z powierzchnią kraju (31,2 mln ha) oznacza lesistość 29,0%. Znajdujemy się więc w grupie krajów o największej powierzchni lasów w regionie, po Francji, Niemczech i Ukrainie.

Na jednego mieszkańca Polski przypada 0,24 ha lasu. Ta z kolei wielkość jest jedną z niższych w Europie, zwłaszcza w porównaniu z krajami skandynawskimi, a także z Litwą i Białorusią.


Zatrudnienie w lasach pa stwowych

Zatrudnienie w Lasach Państwowych

Lasy Państwowe zatrudniają ok. 26 tys. pracowników, w tym 16 tys. w Służbie Leśnej. Zasoby drzewne w lasach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe wynoszą prawie

1, 7 mld m3 grubizny brutto, a przeciętna zasobność drzewostanów kształtuje się na poziomie 240 m3/ha.


Le ny kompleks promocyjny sudety zachodnie www lkpsudety eu

Leśny Kompleks Promocyjny Sudety Zachodnie www.lkpsudety.eu

Leśne kompleksy promocyjne można uznać również za szczególne obszary o znaczeniu naukowym i badawczym, gdzie dzięki pełnemu rozpoznaniu środowiska leśnego prowadzone są interdyscyplinarne

badania. Leśne kompleksy promocyjne są ponadto alternatywą dla nadmiernie przeciążonych ruchem tury stycznym parków narodowych, w których turystyka odbywa się według rygory stycznych, ściśle określonych zasad. Prowadzona działalność edukacyjna ma na celu promowanie proekologicznej i wielofunkcyjnej roli lasu. Kształtuje świadomość ekologiczną, uczy szacunku do otaczającej przyrody. Poprzez szacunek do otaczającej przyrody chcemy uczyć szacunku, do innych i do samego siebie?


Edukacja le na w polsce na przyk adzie le nego kompleksu sudety zachodnie

Wykorzystanie naturalnych walorów LKP do Wykorzystanie naturalnych walorów LKP do prowadzenia działalności edukacyjnej Lasów Państwowych

przebieg szlaków turystycznych przez obszary leśne,

korzystne warunki klimatyczne, urozmaicona rzeźba terenu,

lokalizacja schronisk górskich, domów wczasowych i wypoczynkowych,

lokalizacja wyciągów narciarskich, ścieżek spacerowych i rowerowych, tras narciarstwa biegowego

osobliwości przyrodnicze (przyrody ożywionej i nieożywionej),

lokalizacja rezerwatów przyrody,

miejsca pamięci, muzea, zabytki,

bliskość Karkonoskiego Parku Narodowego,

bliska lokalizacja przejść granicznych,


Elementy kl ski ekologicznej

Elementy klęski ekologicznej

Ogółem w wyniku klęski ekologicznej całkowitemu wylesieniu uległo 15 000 ha z czego 8400 w obecnym LKP, co stanowi 39 % jego ogólnej powierzchni


Edukacja le na w polsce na przyk adzie le nego kompleksu sudety zachodnie

1-Lekcje terenowe, wycieczki z leśnikiem( odbywające się zazwyczaj na ścieżkach edukacyjnych Nadleśnictwa)

2-Lekcje w sali edukacyjnej (pogadanka na temat otaczającej nas przyrody, prezentacja urządzeń leśnych, dla starszych dzieci prezentacja nowoczesnych technik mapowych GIS

3-Spotkania z leśnikiem w szkołach,

4-Spotkania poza szkołą,

5-Konkursy (plastyczne, recytatorskie z motywem przyrodniczym, np. wykonanie zielnika)

6-Akcje (np. wspólnie z gimnazjum akcja wymiany szkła na sadzonki drzew leśnych dla mieszkańców wsi, imprezy cykliczne np. święto drzewa w październiku impreza o charakterze ponadregionalnym

7-Wystawy edukacyjne(prezentacja LKP w Warszawie w ramach obchodów Dni Ziemi, festyny regionalne np. Dary Lasu

8-Współpraca z mediami o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym http://wroclaw.lasy.gov.pl w aktualnościach

9-Współpraca transgraniczna np.. projekt ”Zrównoważony Las” finansowany z funduszu norweskiego, Spacery transgraniczne organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Pogranicze w Lubaniu

Formy edukacji realizowane w Lasach Państwowych na przykładzie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Sudety Zachodnie


Przyk ad tablic edukacyjnych na cie ce edukacyjnej cicha dolina

Przykład tablic edukacyjnych na ścieżce edukacyjnej Cicha Dolina


Urz dzenia turystyczne na cie ce edukacyjnej

Urządzenia turystyczne na ścieżce edukacyjnej


Lekcja przyrody na wie ym powietrzu

Lekcja przyrody na świeżym powietrzu


Praca z m odzie podczas imprezy zielony rower

Praca z młodzieżą podczas imprezy „Zielony Rower”

Zielony Rower cykliczna impreza podczas której leśnicy jadą rowerem do szkół i tam prowadzą zajęcia z dziećmi i młodzieżą


Spotkania z le nikiem w szko ach

Spotkania z leśnikiem w szkołach,


Lekcje terenowe wycieczki z le nikiem zaj cia dla nuczycieli

Lekcje terenowe, wycieczki z leśnikiem, zajęcia dla nuczycieli


Realizacja 2 letniego programu czym skorupka za m odu nasi knie

Realizacja 2-letniego programu „Czym skorupka za młodu nasiąknie………….

  • Szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych,

  • Zajęcia warsztatowe,

  • Realizacja wspólnie z Gorczańskim Parkiem narodowym


Zaj cia w ramach programu czym skorupka za m odu nasi knie

Zajęcia w ramach programu „Czym skorupka za młodu nasiąknie”


Zaj cia terenowe dla nauczycieli

Zajęcia terenowe dla nauczycieli


Finansowanie dzia alno ci edukacyjnej

Finansowanie działalności edukacyjnej

Działalność edukacyjna na w Lasach Pań stwowych w 2008 r. była finansowana głównie ze środków własnych nadleśnictw oraz z funduszu leśnego (15 mln zł). Ze środków budżetowych pozyskano

1,1 mln zł, z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW – po nad 1,5 mln zł, a z pozostałych źródeł – niespełna 0,5 mln zł. Nakłady te umożliwiły tworzenie nowych obiektów edukacyjnych, prowadzenie szkoleń,

zakup materiałów i środków dydaktycznych oraz wy dawanie mate

riałów informacyjno-edukacyjnych.


Elementy turystyki w lasach

Elementy turystyki w lasach


Formy turystyki

Formy turystyki


Turystyka w lesie

Turystyka w lesie


Transgraniczna rzeka izera

Transgraniczna rzeka Izera


Edukacja le na w polsce na przyk adzie le nego kompleksu sudety zachodnie

Alina Sudoł-Kornalewicz specjalista Służby LeśnejNadleśnictwo Szklarska Porębaul. Krasińskiego 658-580 Szklarska Porębabiuro.szklarska@wroclaw.lasy.gov.pltel. +48 75 717 23 32, fax +48 75 717 23 60

Dziękuję za uwagę


ad
  • Login