Obrona cywilna w polsce
Download
1 / 18

OBRONA CYWILNA W POLSCE - PowerPoint PPT Presentation


 • 652 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Systemy alarmowe Obrony Cywilnej. Jednym z przedsiewziec Obrony Cywilnej jest organizacja systemw alarmowych, ktre maja ostrzegac ludnosc przed grozacym niebezpieczenstwem napadu z powietrza oraz skazeniem promieniotwrczym i chemicznym, a takze o kleskach zywiolowych i zagrozeniu srodowiska w c

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

OBRONA CYWILNA W POLSCE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation TranscriptSystemy alarmowe obrony cywilnej
Systemy alarmowe Obrony Cywilnej

Jednym z przedsiwzi Obrony Cywilnej jest organizacja systemw alarmowych, ktre maj ostrzega ludno przed grocym niebezpieczestwem napadu z powietrza oraz skaeniem promieniotwrczym i chemicznym, a take

o klskach ywioowych i zagroeniu rodowiska w celu umoliwienia jej odpowiedniego zareagowania.

Do ogaszania i odwoywania alarmw wykorzystuje si:

syreny wchodzce w skad centralnych systemw alarmowych miast,

rozgonie radiowe i orodki telewizyjne,

radiowzy radiofonii przewodowej.


Obrona cywilna w polsce


Struktura obrony cywilnej polski
STRUKTURA OBRONY CYWILNEJ POLSKI

Obrona cywilna w Polsce stanowi system o sprecyzowanych zadaniach, strukturalnych i formach dziaania. Jest organicznie zespolona ze wszystkimi szczeblami administracji pastwowej i samorzdowej, podmiotami gospodarczymi, organizacjami spoecznymi, z caym spoeczestwem. Powszechno obrony cywilnej jest jej si, ale jednoczenie zobowizaniem do skutecznej ochrony kadej grupy ludzi, ktrzy znaleli si w sytuacji zagroenia.


Prawne podstawy funkcjonowania obrony cywilnej rp
Prawne podstawy funkcjonowania Obrony Cywilnej RP

Podstawowe zasady organizacji i funkcjonowania obrony cywilnej formuuje midzynarodowe prawo wojenne, a zwaszcza Protok dodatkowy I z 1977 roku do Konwencji Genewskich z 1949 roku o ochronie ofiar midzynarodowych konfliktw zbrojnych, ratyfikowany przez Polsk 19 wrzenia 1991 roku. Polska, wsp inicjator i wspautor tego dokumentu, ratyfikowaa go jako 110 pastwo. W wietle unormowa midzynarodowych obrona cywilna oznacza wypenienie wszystkich lub niektrych zada humanitarnych, majcych na celu ochron ludnoci cywilnej przed niebezpieczestwami wynikajcymi z dziaa zbrojnych lub klsk ywioowych, przezwycienie ich bezporednich nastpstw i zapewnienie warunkw koniecznych do przetrwania. Sposb organizacji, zasady przygotowania i realizowania zada obrony cywilnej s wewntrzn spraw kadego pastwa. Powinny one jednoznacznie wynika z odpowiednich przepisw prawa obowizujcego w danym kraju.


Obrona cywilna w polsce

Normy midzynarodowego prawa wojennego maj zastosowanie przede wszystkim w okresie trwania konfliktu zbrojnego. 18 maja 1973 roku Rada Ministrw podja uchwa o powoaniu w Polsce obrony cywilnej. Obecny jej ksztat okrela ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku wraz z pniejszymi zmianami o powszechnym obowizku obrony Rzeczpospolitej Polskiej oraz wydane na jej podstawie dokumenty wykonawcze, w szczeglno: - rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 28 wrzenia 1993 roku w sprawie obrony cywilnej; - rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 28 wrzenia 1993 roku w sprawie szczegowego zakresu dziaania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefw obrony cywilnej wojewdztw, powiatw i gmin oraz zasad i trybu koordynowania przez nich przygotowa i realizacji przedsiwzi obrony cywilnej.


Obrona cywilna w polsce

Dokumenty te uwzgldniaj w znacznej mierze postanowienia midzynarodowego prawa wojennego dotyczce obrony cywilnej, w tym zwaszcza Protokow dodatkowych I i II do Konwencji genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 roku. Stosownie do obowizujcych unormowa prawnych obrona cywilna Rzeczpospolitej Polskiej jest elementem systemu obronnego pastwa i stanowi kompleks przedsiwzi o charakterze planistycznym, organizacyjnym, szkoleniowym, inwestycyjnym, materiaowo - technicznym i zaopatrzeniowym. Przedsiwzicia te s realizowane przez organy administracji rzdowej i samorzdowej oraz inne jednostki organizacyjne


Mi dzynarodowy znak rozpoznawczy obrony cywilnej
Midzynarodowy znak rozpoznawczy obrony cywilnej midzynarodowego prawa wojennego dotyczce obrony cywilnej, w tym zwaszcza Protokow dodatkowych I i II do Konwencji genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 roku.


Rodzaje s u b w oc
Rodzaje sub w OC midzynarodowego prawa wojennego dotyczce obrony cywilnej, w tym zwaszcza Protokow dodatkowych I i II do Konwencji genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 roku.

Suby ratunkowe

Spoeczni ratownicy

Organizacje spoeczne

Zakady pracy

Cywile


Jednostki organizacyjne oc formacje oc
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE OC (FORMACJE OC) midzynarodowego prawa wojennego dotyczce obrony cywilnej, w tym zwaszcza Protokow dodatkowych I i II do Konwencji genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 roku.

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi OC przeznaczonymi do ratowania i udzielania pomocy poszkodowanej ludnoci, zapewnieniu jej warunkw niezbdnych do przetrwania w okresie wojny, a take do likwidacji skutkw klsk ywioowych, katastrof i awarii w czasie sformacje obrony cywilnej.FOC tworz ministrowie, wojewodowie, starostowie, wjtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) i kierownicy (waciciele) zakadw pracy wedug potrzeb i moliwoci.


Obrona cywilna w polsce

FOC tworzy si w gminach i zakadach pracy zatrudniajcych powyej50 pracownikw. Natomiast w zakadach pracy zatrudniajcych poniej 50 pracownikw mog by tworzone wsplne formacje obrony cywilnejdla kilku ssiadujcych ze sob zakadw.W zakadach pracy, w ktrych gromadzone s substancje stwarzajce zagroenie dla ycia i zdrowia okolicznej ludnoci oraz rodowiska,tworzy si formacje OC zdolne do samodzielnego prowadzenia dziaa ratunkowych w strefach bezporedniego zagroenia.W gminach i zakadach pracy, w ktrych utworzono co najmniej dwie formacje OC, moe by powoana gmina lub zakadowa komenda obrony cywilnej.


Obrona cywilna w polsce

Formacjami obrony cywilnej przeznaczonymi do wykonywania zada oglnych s oddziay i pododdziay ratownictwa oglnego.Formacjami obrony cywilnej przeznaczonymi do wykonywania zada specjalnych s oddziay i pododdziay:

1) pierwszej pomocy medycznej,2) likwidacji skae,3) ratownictwa budowlanego,4) ratownictwa komunalnego,5) ratownictwa energetycznego,6) schronowe,7) przeciwpoarowe,8) porzdkowo-ochronne,9) cznoci,


Obrona cywilna w polsce

10) zaopatrzenia, zada oglnych s oddziay i pododdziay ratownictwa oglnego.11) wykrywania i alarmowania,12) ochrony podw rolnych,13) ochrony produktw ywnociowych,14) ochrony zwierzt gospodarskich i pasz,15) ratownictwa chemicznego,16) ratownictwa przeciwpowodziowego,17) budowy i odbudowy awaryjnych uj wody.


Obowi zki obrony cywilnej
Obowizki obrony cywilnej zada oglnych s oddziay i pododdziay ratownictwa oglnego.

- ostrzeganie i alarmowanie ludnoci o zagroeniach- ewakuacja ludnoci z rejonw uznanych za szczeglnie zagroone - zabezpieczenie pozostaej ludnoci w miastach i rejonach uznanych za szczeglnie zagroone - organizacja akcji ratunkowej w rejonie nagych zdarze- likwidacja skae - organizacja zaopatrzenia ludnoci w ywnoci i wod - przygotowanie ludnoci do uczestnictwa w powszechnej samoobronie.


Zagro enia
ZAGROENIA zada oglnych s oddziay i pododdziay ratownictwa oglnego.

1. AWARIE

OBIEKTW TECHNICZNYCH

 • skaenia promieniotwrcze

 • skaenia toksycznymi rodkami przemysowymi (TP)

 • katastrofalne zatopienia


Obrona cywilna w polsce

 • 2.DZIAANIE zada oglnych s oddziay i pododdziay ratownictwa oglnego.

 • SI PRZYRODY

 • poary

 • powodzie

 • huragany

 • nieyce

 • epidemie

 • trzsienia ziemi


Obrona cywilna w polsce

3. zada oglnych s oddziay i pododdziay ratownictwa oglnego.KATASTROFY KOMUNIKACYJNE, BUDOWLANE I INNE-zawalenia si budynkw i wybuchy gazu-ekologiczne-morskie-kolejowe, lotnicze i drogowe-podczas zgromadze duej liczby osb-terrorystyczne


Trz sienie ziemi
Trzsienie ziemi: zada oglnych s oddziay i pododdziay ratownictwa oglnego.


ad
 • Login