การลงทะเบียนทางหลวง
Download
1 / 44

สำนัก ส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น กรม ทางหลวง ชนบท กระทรวงคมนาคม - PowerPoint PPT Presentation


 • 568 Views
 • Uploaded on

การลงทะเบียนทางหลวง ท้องถิ่น. สำนัก ส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น กรม ทางหลวง ชนบท กระทรวงคมนาคม. ทางหลวงชนบท เชื่อมโยง ทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ. พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉ.2) พ.ศ. 2549.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' สำนัก ส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น กรม ทางหลวง ชนบท กระทรวงคมนาคม' - liberty-holland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ทางหลวงชนบท เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ


พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535

แก้ไขเพิ่มเติม(ฉ.2) พ.ศ. 2549

มาตรา 10 ทถ.คือทางหลวงที่ อปท.เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบำรุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทถ.

มาตรา 13(3) ทถ.ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้จัดให้ลงทะเบียน ไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด

แบ่งทางหลวงเป็น 5 ประเภท

1. ทางหลวงพิเศษ

2. ทางหลวงแผ่นดิน

3. ทางหลวงชนบท

4. ทางหลวงท้องถิ่น

5. ทางหลวงสัมปทาน

เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ

2


กรม สถ. มีหนังสือแจ้งให้ อปท.ทราบและถือปฏิบัติ

หนังสือ ที่

มท 0590.3/ว634

ลงวันที่ 31

มีนาคม

2553

3

สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท


บทบาทของ อปท.ตามกฎหมายทางหลวง พ.ศ.2535

ผู้อำนวยการทางหลวง

เจ้าพนักงานทางหลวง

 • การพิจรณาอนุญาตกระทำการใดๆในเขตทางหลวง

 • ออกประกาศข้อบังคับ

 • กระทำการก่อสร้างหรือรื้อถอนหรือจัดการแก้ไข

ทะเบียนทางหลวง

 • ควบคุมทางหลวง

 • ตรวจตรายานพาหนะ

 • รับมอบอำนาจจากผอ.ทางหลวงไปปฏิบัติ

 • ถนนที่ก่อสร้างโดย อปท. และต้องลงทะเบียนเป็น ทถ.

 • ผู้ว่าฯจัดให้ลงทะเบียน ณ ศาลากลางจังหวัด

 • รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงประเภททางหลวง

เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ

4


ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่นขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น

- อปท. จัดทำเอกสารหลักฐานประกอบตามแบบ ทถ.1

1

อปท.

3

ทถจ.

1

6

ตรวจสอบเอกสารคำขอ(ทถ.1)

2

 • ทชจ.

 • จัดเตรียมแผนที่ประกอบการพิจารณา

 • ตรวจสอบแบบคำขอลงทะเบียน(ทถ.1)และเอกสารประกอบ

 • กำหนดมาตรฐานชั้นทาง

 • กำหนดรหัสสายทาง

 • เสนอความเห็นต่อท้องถิ่นจังหวัด(ทถ.2)

 • แจ้งผลการตรวจสอบความถูกต้องให้ อปท. ทราบ

3

รวบรวมคำขอเสนอ ผวจ.

4

ทถจ.

2

ทชจ.

จัดทำทะเบียนคุมแจ้ง อปท. / ทชจ.

6

3

4

5

ผวจ.

- ผวจ. พิจารณาอนุมัติ

5

เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ

5


ข้อแนะนำ การขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น

 • จุดเริ่มต้นสายทางควรออกจากถนนสายหลักก่อน ตามลำดับดังนี้ ทล. ทช.ทถ.

 • ให้ขอลงทะเบียนถนนทั้งสาย ไม่ขอลงทะเบียนเป็นช่วงๆ

 • ข้อพิจารณาถนนในเขตเมือง จะมีองค์ประกอบมากกว่าถนนนอกเขตเมือง ดังนี้

  • มีระบบรางระบายน้ำ หรือท่อระบายน้ำ 2 ข้างทาง

  • มีทางเท้า หรือมีไหล่ทางเป็นคอนกรีต หรือแอสฟัลต์ก็ได้

  • ควรมีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

  • ควรอยู่ในเขตชุมชน หรืออยู่ในเขตเมืองเป็นส่วนใหญ่

 • กรณีถนนเส้นเดียวกันแต่มีหลายมาตรฐาน ให้ระบุมาตรฐานชั้นทางที่ต่ำสุดเท่านั้น

 • ให้ระบุมาตรฐานชั้นทางให้ชัดเจน อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เช่น

  • เป็นทางหลวงท้องถิ่นชั้นที่ 3 (ในเขตเมือง)

  • เป็นทางหลวงท้องถิ่นชั้นที่ 4 (นอกเขตเมือง)

เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ

6


ข้อแนะนำ การขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (ต่อ)

กรณีถนนซอยที่แยกออกจากถนนสายหลักของ อปท. เองมีระยะทางสั้นๆควรจดทะเบียนเป็นส่วนหนึ่งของถนนสายหลัก

กรณีเส้นทาง เชื่อมติดต่อกันหลาย อปท.

แบบที่ 1จดทะเบียนทั้งเส้นทาง โดยให้อปท.ที่มีศักยภาพเป็นผู้ดูแลเส้นทางตลอดสาย

แบบที่ 2จดทะเบียนแยกกัน โดยให้ อปท.บูรณาการระยะทางต่อเนื่องกันไป

เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ

7


การกำหนดรหัสทางหลวงท้องถิ่น ของ ทชจ.

หมายเลขสายทางที่ลงทะเบียน

ลำดับที่ของ อปท.

ทางหลวงท้องถิ่น

ความหมาย

รหัสสายทาง

ชื่อย่อจังหวัด

เป็นทางหลวงท้องถิ่น ที่ อบจ.สงขลาเป็นผู้รับผิดชอบสายทาง โดยมีลำดับการลงทะเบียนในพื้นที่เป็นสายทางที่ 100

9

9999

จว. ถ N - XXXX

สข.ถ1-0100

1

0001

99

999

เป็นทางหลวงท้องถิ่น ที่ ทต.เทพาเป็นผู้รับผิดชอบสายทาง โดยมีลำดับการลงทะเบียนในพื้นที่เป็นสายทางที่ 100

จว. ถ NN - XXX

สข.ถ24-100

10

001

เป็นทางหลวงท้องถิ่น ที่ อบต.สนามชัยเป็นผู้รับผิดชอบสายทาง โดยมีลำดับการลงทะเบียนในพื้นที่เป็นสายทางที่ 95

999

99

สข.ถ134-95

จว. ถ NNN - XX

100

01

เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ

10


บัญชี ของ ทชจ.รายชื่อลำดับ อปท.ปรับปรุงใหม่ ปี 2556

บัญชีลำดับที่ของ อปท.

สำหรับการกำหนดรหัสสายทาง

ในพื้นที่ 76 จังหวัด ปี 2556

ดาวน์โหลดใน E-book จาก

http://localroaddev.drr.go.th/

เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ

11


ขั้นตอนที่ 1 การดำเนินการของ อปท.

จัดทำแบบคำขอลงทะเบียน (ทถ.1)

เอกสารประกอบการลงทะเบียนฯประกอบด้วย

(1) แผนที่แนวเขตทางหลวง

(2) รายละเอียดของเส้นทาง (แบบ ทถ.3)

(3) บัญชีแสดงเอกสารสิทธิ์ในที่ดินแนวเขตทาง

(4) หนังสือให้ อุทิศ หรือสละการครอบครองสิทธิ์ในที่ดิน (แบบ ทถ.4)

(5)หากไม่มีเอกสาร (3) และ/หรือ (4) ให้ทำหนังสือรับรองแนวเขตทางสาธารณะประโยชน์ (แบบ ทถ.5)

เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ

12


ตัวอย่างแบบคำขอลงทะเบียนของ อปท. (แบบ ทถ.1)

ตัวอย่างการกำหนดรหัสสายทางบนเส้นทางที่ต่อเนื่องกันหลาย อปท.


ตัวอย่างเอกสารประกอบการขอลงทะเบียนของ อปท.

(1) แผนที่แนวเส้นทางหลวง


ตัวอย่างเอกสารประกอบการขอลงทะเบียนของ อปท.

(2) รายละเอียดของเส้นทาง (แบบ ทถ.3)


ตัวอย่างเอกสารประกอบการขอลงทะเบียนของ อปท.

(4) หนังสืออุทิศที่ดิน (แบบ ทถ.4)


ตัวอย่างเอกสารประกอบการขอลงทะเบียนของ อปท.

(5) กรณีที่ไม่มีเอกสาร (3) และ/หรือ (4) ให้ทำหนังสือรับรองแนวเขตทางสาธารณะฯ (แบบ ทถ.5)


ขั้นตอนที่ 2 การดำเนินงานของท้องถิ่นจังหวัด

ตรวจสอบเอกสารคำขอลงทะเบียนและเอกสารประกอบของ อปท.

เอกสารไม่ครบถ้วน

ให้ดำเนินการจัดส่งคืน อปท. เพื่อปรับปรุงแก้ไข

เอกสารถูกต้องครบถ้วน

ให้ดำเนินการจัดส่ง ทชจ. เพื่อดำเนินการต่อ

เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ

18


ขั้นตอนที่ 3 การดำเนินงานของทางหลวงชนบทจังหวัด

(1) จัดเตรียมแผนที่ประกอบการพิจารณาลงทะเบียน

(2) ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียน (เอกสารที่ อปท. ยื่นมา และ มฐ.ชั้นทาง)

(3) กำหนดรหัสสายทางหลวงท้องถิ่น

(4) ลงตำแหน่งเส้นทางทุกเส้นทางที่ขอลงทะเบียน

(5) จัดทำบัญชีคุมทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (แบบ ทถ.6)

(6) แจ้งผลการตรวจสอบต่อท้องถิ่นจังหวัด (แบบ ทถ.2)

(7) แจ้งผลการตรวจสอบความถูกต้องให้ อปท. ทราบ

เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ

19


20 การดำเนินงานของทางหลวงชนบทจังหวัด


5 การดำเนินงานของทางหลวงชนบทจังหวัด

4

ผวจ.

พิจารณาอนุมัติ

ท้องถิ่นจังหวัดเสนอเรื่องตามแบบ ทถ. 2 ต่อ ผวจ.

21


22 การดำเนินงานของทางหลวงชนบทจังหวัด


ประโยชน์การใช้รหัสสายทางในป้ายจราจรและหลักประโยชน์การใช้รหัสสายทางในป้ายจราจรและหลักกิโลเมตร

อปท.ลำดับ1-9

อปท.ลำดับ10-99

ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น

( น1/1 )

หลักกิโลเมตร

ป้ายแนะนำโครงการ

(น-1)

อปท.ลำดับ100-999


ประโยชน์การใช้รหัสสายทางในแผนที่ประโยชน์การใช้รหัสสายทางในแผนที่

สข.ถ46-003

สข.ถ46-002

สข.ถ46-001

สข.ถ46-005

สข.ถ46-004

สข.ถ46-006


ประโยชน์จากการลงทะเบียนประโยชน์จากการลงทะเบียน

 • แก้ไขปัญหาความซ้ำซ้อนของเส้นทางที่ดูแลระหว่างหน่วยงานต่างๆ

 • ฐานข้อมูลการลงทะเบียนนำมาใช้ยกระดับมาตรฐานชั้นทางให้สูงขึ้น

 • อปท. มีรหัสสายทาง ซึ่งกรมทางหลวงชนบทจัดทำในรูปแบบเครื่องหมายจราจรให้ อปท. ใช้ติดตั้งในเส้นทาง เพื่อสร้างความชัดเจนแก่ประชาชนในการเดินทาง

 • เส้นทางที่ได้รับการลงทะเบียนจะจัดทำเป็นแผนที่โครงข่ายทางหลวงเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน

เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ

25


เป้าหมายส่งเสริมการลงทะเบียน ปี 2556

ส่งเสริม อปท. ให้ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ20 ของ อปท. ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน

เป้าหมายปี 2557 อยู่ระหว่างสอบถามความคิดเห็น

เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ

26

การรายงานผลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นการรายงานผลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น


การรายงานผลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นการรายงานผลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น


ระบบรายงานผลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นระบบรายงานผลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น

เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ

32


ระบบรายงานผลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นระบบรายงานผลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น

ค้นหาข้อมูล

หน้าหลัก

บุคลากร

แฟ้มข้อมูล

ลงทะเบียน

รายงาน

ออกจากระบบ

ค้นหาข้อมูลทั้งหมด

รายงานข้อมูลทั้งหมด

จัดการข้อมูลบุคลากร สสท.

จัดการข้อมูลบุคลากร สทช.

จัดการข้อมูลบุคลากร ทชจ.

ทถ.9, ทถ.8, ทถ.7, ทถ.6 แผนภูมิและแผนที่

ลงทะเบียนจำนวนสายทางและ

ระยะทางในความรับผิดชอบของ อปท.

ข้อมูลสำนัก

จัดการข้อมูล ทชจ.

จัดการข้อมูล อปท.

ลงทะเบียนมาตรฐานชั้นทาง

แผนที่สายทาง

เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ

33


การเข้าสู่ระบบรายงานผลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นการเข้าสู่ระบบรายงานผลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น

การเข้าสู่ระบบรายงานผลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นสามารถผ่าน URL ต่อไปนี้

http://localroadregis.drr.go.th/lrd_regis

หรือเข้าผ่านระบบบริหารและติดตามการส่งเสริม อปท. ด้านงานทาง (CLD)

เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ

34


การเข้าสู่ระบบรายงานผลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นการเข้าสู่ระบบรายงานผลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น

อปท.เข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลการรายงานผลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น

เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ

35


การค้นหาข้อมูลการเข้าสู่ระบบรายงานผลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น

ระบุขอบเขตของการค้นหา

แสดงรายงานผลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นทั้งประเทศ


การรายงาน/ตารางสรุปการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (ทถ.9)

ทถ.9

เลือกให้แสดงรายงานตามต้องการ

แสดง ทถ.9 เป็น PDF

แสดงแผนภูมิความก้าวหน้า

37


แผนภูมิความก้าวหน้าการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นทั้งประเทศแผนภูมิความก้าวหน้าการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นทั้งประเทศ

เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ

38


แผนภูมิความก้าวหน้าการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นของ สทช.ที่ 1 - 18

เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ

39


การรายงาน/ตารางสรุปการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (ทถ.8)

ทถ.8

แสดงแผนภูมิความก้าวหน้าภายใน สทช.

เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ

40


แผนภูมิความก้าวหน้าการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นภายใน สทช.

เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ

41


การรายงาน/ตารางสรุปการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (ทถ.7)

ทถ.7

เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ

42


การรายงาน/ตารางสรุปการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (ทถ.6)

สามารถเลือกดูข้อมูลตามหัวข้อที่ต้องการ

สามารถเลือกไอคอนเพื่อแนบไฟล์ PDF/รูปภาพ


จบการนำเสนอ (

กรมทางหลวงชนบท เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ