Moje lenstvo a inkovanie v s asnej a bud cej soci lnej skupine jana haleck d vid golenya
Download
1 / 16

Moje členstvo a účinkovanie v súčasnej a budúcej sociálnej skupine Jana Halecká, Dávid Golenya - PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on

Moje členstvo a účinkovanie v súčasnej a budúcej sociálnej skupine Jana Halecká, Dávid Golenya. Sociálna skupina. Množstvo jedincov od dvoch (pár, dyáda) až k veľkým celkom Sociálny útvar, jeho členovia vytvárajú nejakú štruktúru Vzťahy v skupine sú pritom pravidelné a trvajú dlhšiu dobu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Moje členstvo a účinkovanie v súčasnej a budúcej sociálnej skupine Jana Halecká, Dávid Golenya' - liang


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Moje lenstvo a inkovanie v s asnej a bud cej soci lnej skupine jana haleck d vid golenya

Moje členstvo a účinkovanie v súčasnej a budúcej sociálnej skupineJana Halecká, Dávid Golenya


Soci lna skupina
Sociálna skupina sociálnej skupine

 • Množstvo jedincov od dvoch (pár, dyáda) až k veľkým celkom

 • Sociálny útvar, jeho členovia vytvárajú nejakú štruktúru

 • Vzťahy v skupine sú pritom pravidelné a trvajú dlhšiu dobu

 • Dôležitou stránkou skupiny je „MY“, teda akési skupinové vedomie (súbor noriem, pravidiel, hodnôt, postojov),ktoré príslušníkov odlišuje od nečlenov


O je z kladn defini n znak skupiny

Čo je základný definičný znak skupiny? sociálnej skupine

EXISTENCIAPRIAMEJINTERAKCIE

(spolupôsobenia)


Dodato n znaky skupiny
Dodatočné znaky skupiny sociálnej skupine

 • Spoločný cieľ

 • Skupinové normy

 • Sociálne roly

 • Normy

 • Hodnoty


Rozl enie skup n
Rozlíšenie skupín sociálnej skupine

NÁHODNÉ

 • sociálna kategória ľudí (aspoň 1 spoločný

  znak, žiadny kontakt, vzťah)

 • sociálny agregát ľudí (zoskupenie ľudí)

 • dav– anonymita, pocit moci, sugescia,

  nezodpovednosť


Rozl enie skup n1
Rozlíšenie skupín sociálnej skupine

CIELENÉ

 • Spoločný cieľ, činnosť

 • Vedomie príslušnosti k skupine

 • Priama interakcia (komunikácia, soc. vzťah)

 • Diferenciácia sociálnych rolí

 • Spoločný hodnotový systém

 • Systém sankcií


Lenenie soci lnych skup n

Malé sociálnej skupine

Veľké

Primárne

Sekundárne

Formálne

Neformálne

Vnútorné

Vonkajšie

Členské

Referenčné

Pracovná skupina

Jednotlivec je členom

Jednotlivec by chcel byť členom

Out-group

Rodina

Školská trieda

In-group

Vzťahy medzi pracovníkmi

Členenie sociálnych skupín


Moje lenstvo v s asnej skupine
Moje členstvo v súčasnej skupine sociálnej skupine

 • Ako študent som súčasťou školskej triedy

 • Sociálna dynamika : sociálny status – študent, sociálna rola – dobrý študent, veľkosť skupiny, skupinové vedomie, kohézia, konformita

 • Kohézia – stupeň, akým je pre jednotlivca členstvo v skupine atraktívne

 • Konformita – súhlasnosť zmýšľania jednotlivca s mienkou ostatných členov skupiny

 • Nonkonformita – nesúhlas s mienkou ostatných, no zároveň konanie spoločne so skupinou


Mal soci lna skupina
Malá sociálna skupina sociálnej skupine

 • Určité množstvo osôb, spojených konkrétnym systémom spoločenských vzťahov, regulovaných spoločenskými inštitúciami

 • Spájajú ich spoločné normy a hodnoty, istá forma súdržnosti

 • Medzi nimi existuje výmena informácií zabezpečujúca ich dynamiku

 • Poznať vnútorný život malých skupín znamená poznať a pochopiť javy vo výrobnej činnosti, v správaní sa každého pracovníka – jej člena


Mal soci lna skupina1
Malá sociálna skupina sociálnej skupine

 • Prostredníctvom malej skupiny si jednotlivec osvojuje normy, hodnoty, záujmy, ideály

 • Získava v nej zospoločenštenie a získava sociabilitu (stupeň vedomia príslušnosti k skupine)

 • Poznávací znak – pomerná trvanlivosť, malý počet členov (2-40), osobné vzťahy medzi členmi, kvalitatívne znaky (normy, hodnoty), deľba rolí


Pracovn skupina
Pracovná skupina sociálnej skupine

 • Malá skupina

 • Formálna skupina

 • Sekundárna skupina

 • Cielená skupina

 • Organizácia – základ existencie skupiny

 • Vzťahy v skupine: vertikálne (nadriadení – podriadení) a horizontálne (vzťahy medzi spolupracovníkmi na rovnakej úrovni)


Pracovn skupina je ur en
Pracovná skupina je určená: sociálnej skupine

 • funkčná štruktúra (Začlenenie členov v rámci štruktúry organizácie je vyjadrené pracovným zaradením),

 • formálne vzťahy,

 • normy a kritériá,

 • stupne autority a kontroly,

 • pracovné vzťahy,

 • komunikácia medzi jednotlivcami a skupinami,

 • systém odmien atď.


Trukt ra skupiny
Štruktúra skupiny sociálnej skupine

 • Vytvára sa vzhľadom na poslanie a ciele skupiny

 • Určuje ju organizačný poriadok a formálne stanovené pozície, poslanie jednotlivých členov, ich zaradenie, úlohy...

 • Na čele stojí vedúci (dosadený, menovaný)

 • Od členov skupiny sa vyžaduje dodržiavanie pravidiel, ale medzi pracovníkmi sa vytvárajú aj osobné vzťahy – neformálne podskupiny


Vonkaj ie znaky skupiny
Vonkajšie znaky skupiny sociálnej skupine

 • Podľa sociologického a soc.-psychologického hľadiska: - skupiny zoči-voči

  - skupiny širšie

 • Podľa kritéria trvácnosti: - dlhotrvajúce (rodina, priatelia, školská trieda)

  - krátkotrvajúce (účastníci spoločného kurzu, tanečný klub)

 • Podľa organizovanosti: - S s vysokým stupňom organizovanosti

  - S s nízkym stupňom organizovanosti (voľné)


Vn torn znaky skupiny

Súdržnosť sociálnej skupine

Homogenita

Otvorenosť

Flexibilita

Polarizácia

Atraktívnosť

Participácia

Stabilita

Autonómia

Intimita

Homeostáza

Vnútorné znaky skupiny


ad