Program Operacyjny
Download
1 / 31

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Zasady naboru projektów systemowych na rok 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Zasady naboru projektów systemowych na rok 2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.3

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Zasady naboru projektów systemowych na rok 2013' - leslie-hopper


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Program Operacyjny

Kapitał Ludzki 2007-2013

Zasady naboru projektów systemowych na rok 2013

Priorytet VI

Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.1

Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Poddziałanie 6.1.3

Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnychNabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów rok 2013 (w tys. zł):w 2013 r. :

Rozpoczęcie naboru: 01.03.2013 r.

Zakończenie naboru: 11.03.2013 r.


Szczeg owe kryteria dost pu

Szczegółowe rok 2013 (w tys. zł):kryteria dostępu:

Grupę docelową w projekcie w co najmniej 50% stanowią osoby w wieku 15-30 lat, dla których wskaźnik efektywności zatrudnienia na zakończenie realizacji projektu wynosi co najmniej 40%.

ww. kryterium należy zapisać w pkt. 3.2 oraz w postaci wskaźników realizacji celów (pkt. 3.1.2/3.1.3).

Podając powyższe dane należy zaokrąglić liczby w górę, do pełnych wartości.


Szczeg owe kryteria dost pu1

Szczegółowe rok 2013 (w tys. zł):kryteria dostępu:

2. Grupę docelową w projekcie w co najmniej 20% stanowią osoby w wieku 50-64 lata, dla których wskaźnik efektywności zatrudnienia na zakończenie realizacji projektu wynosi co najmniej 30%.

ww. kryterium należy zapisać w pkt. 3.2 oraz w postaci wskaźników realizacji celów (pkt. 3.1.2/3.1.3).

Podając powyższe dane należy zaokrąglić liczby w górę, do pełnych wartości.


Szczeg owe kryteria dost pu2
Szczegółowe rok 2013 (w tys. zł):kryteria dostępu:

3. Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób niepełnosprawnych w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w rejestrze danego Powiatowego Urzędu Pracy w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych (wg stanu na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie) oraz na zakończenie realizacji projektu wskaźnik efektywności zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 25 %.

- ww. kryterium należy zapisać w pkt. 3.2 oraz w postaci wskaźników realizacji celów (pkt. 3.1.2/3.1.3). W pkt. 3.2 należy podać % liczby osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUPw stosunku do ogółu osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP (wg. stanu na dzień 31 stycznia br.) oraz dane, w oparciu o które wyliczony został % os. niepełnosprawnych. Liczbę osób niepełnosprawnych należy ująć w tabeli 3.2.1.

Podając powyższe dane należy zaokrąglić liczby w górę, do pełnych wartości.


Szczeg owe kryteria dost pu3
Szczegółowe rok 2013 (w tys. zł):kryteria dostępu:

4. Projekt zakłada na zakończenie jego realizacji osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnienia dla uczestników niekwalifikujących się do wymienionych w kryterium dostępu nr 1, 2 i 3 grup docelowych na poziomie co najmniej 40%.

- ww. kryterium należy zapisać w pkt. 3.2 oraz w postaci wskaźników realizacji celów (pkt. 3.1.2/3.1.3).

Podając powyższe dane należy zaokrąglić liczby w górę, do pełnych wartości.


Szczegółowe rok 2013 (w tys. zł):kryteria dostępu:

5. W ramach projektu 100% uczestników jest objętych Indywidualnym Planem Działania i/lub modyfikacją IPD sporządzonego nie wcześniej niż w okresie 6 m-cy poprzedzających przystąpienie uczestnika do projektu.

- ww. kryterium należy zapisać w pkt. 3.3 przy każdym z wyodrębnionych zadań projektu orazw postaci wskaźników realizacji celów (pkt. 3.1.2/3.1.3).

Podając powyższe dane należy zaokrąglić liczby w górę, do pełnych wartości.


Szczeg owe kryteria dost pu4
Szczegółowe rok 2013 (w tys. zł):kryteria dostępu:

6. Minimum 10% wartości projektu w 2013 r. przeznaczone jest na realizację wsparcia w postaci Przyznania jednorazowych środków na podjecie działalności, w tym pomoc prawną, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej.

- ww. kryterium należy zapisać w pkt. 3.3 oraz dokonać odpowiednich wyliczeń w części IV Budżet projektu. Przedmiotowe kryterium weryfikowane będzie przez IP w oparciu o budżet projektu.

Podając powyższe dane należy zaokrąglić liczby w górę, do pełnych wartości.


7. Maksymalna liczba uczestników powracających do udziału w projekcie systemowym w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL nie przekracza 30% uczestników projektu ogółem w danym roku realizacji.

- ww. kryterium należy literalnie zapisać w pkt. 3.2


Podstawa prawna i dokumenty programowe
Podstawa prawna i dokumenty programowe w projekcie systemowym w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL nie przekracza 30% uczestników projektu ogółem w danym roku realizacji.

 • Ustawa z dnia 06 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)

 • Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki(wersja z dnia 14 sierpnia 2012 r.)

 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2007r. nr K (2007) 4547 zmienioną decyzją z dnia 21 sierpnia 2009r. nr K (2009) 6607 i decyzją z dnia 5 grudnia 2011r. nr K (2011) 9058.

 • Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą PO KL z dnia 1 lipca 2012r. (obowiązujący od 1 stycznia 2012r.).

 • System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą PO KL w dniu 10 września 2007r.


Podczas przygotowywania wniosków o dofinansowanie należy stosować aktualne wersje dokumentów będących częścią systemu realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. :

 • Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja z dnia 1 stycznia 2012 r.)

 • Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja z dnia 1 stycznia 2013 r.)

 • Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja z dnia 24 grudnia 2012 r.)

 • Zasady systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (wersja ze stycznia 2013 r.)

 • Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL (wersja z dnia 10 lutego 2011 r.)


Podczas wypełniania wniosku o dofinansowanie powiatowe urzędy pracy powinny korzystać także z zapisów:

 • Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja z dnia 1 stycznia 2013 r.)

 • Podręcznika wskaźników Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (wersja ze stycznia 2013 r.)

 • Poradnika: Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – aktualizacja grudzień 2010.


Najważniejsze informacje dotyczące wniosków urzędy pracy powinny korzystać także z zapisów:o dofinansowanie w 2013 roku


Wniosek o dofinansowanie projektu systemowego cz i informacja o projekcie
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU SYSTEMOWEGO urzędy pracy powinny korzystać także z zapisów:CZĘŚĆ I. INFORMACJA O PROJEKCIE

1.6 Numer konkursu: nie dotyczy

1.8 Okres realizacji projektu: od 01.01.2013 do 31.12.2013;

2.1. Nazwa projektodawcy:Powiat … - Powiatowy Urząd Pracy w …. ;

2.2Status prawny: wspólnota samorządowa – gmina, wspólnota samorządowa - powiat

2.3 NIP: numer NIP jednostki samorządu terytorialnego posiadającej osobowość prawną (powiatu);

2.4 REGON: numer REGON jednostki samorządu terytorialnego posiadającej osobowość prawną (powiatu);


2.5 Adres siedziby urzędy pracy powinny korzystać także z zapisów:: adres siedziby powiatu;

2.6 Osoba uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy;

2.7 Osoba do kontaktów roboczych: pracownik pup zajmujący się bezpośrednio wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu;

2.7.1 do 2.7.3 - informacje ułatwiające kontakt z pracownikiem;

2.7.4 – Adres : adres siedziby Powiatowego Urzędu Pracy;


3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU urzędy pracy powinny korzystać także z zapisów:

Najważniejsze informacje dotyczące punktu 3.1

 • należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu;

 • należy wskazać cel główny oraz cele szczegółowe projektu zgodne z koncepcją SMART (cele szczegółowe powinny opisywać stan docelowy, a nie działania jako takie i stanowić odzwierciedlenie pożądanej sytuacji w przyszłości);

 • należy ustalić wskaźniki pomiaru celu głównego i celów szczegółowych

  (obowiązkowy wskaźnik realizacji celu głównego – Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie); oraz spełniające kryteria dostępu

 • należy wskazać wartość docelową wskaźnika;

 • należy ustalić w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji poszczególnych celów (ustalić źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru);

 • należy opisać wpływ, jaki realizacja projektu może mieć na podmioty inne niż grupa docelowa;


Najważniejsze informacje dotyczące punktu 3.2 urzędy pracy powinny korzystać także z zapisów:

 • należy opisać osoby, które objęte zostaną wsparciem w ramach projektu oraz uzasadnić wybór konkretnej grupy docelowej;

 • w opisie należy uwzględnić podział na: osoby, które kontynuują udział w projekcie (tzn. rozpoczęły udział w projekcie w poprzednim roku budżetowym oraz na osoby nowe, które zostaną objęte wsparciem w ramach projektu w danym roku budżetowym);

 • opis grupy docelowej powinien być spójny z tabelą 3.2.1;

 • należy opisać sposób rekrutacji wraz ze wskazaniem działań informacyjno – promocyjnych;


Najwa niejsze informacje dotycz ce punktu 3 2 c d
Najważniejsze informacje dotyczące punktu 3.2 – urzędy pracy powinny korzystać także z zapisów:c.d

 • należy opisać potrzeby, bariery i oczekiwania uczestników/uczestniczek projektu. Przy opisie barier należy brać pod uwagę bariery uczestnictwa, czyli czynniki, które zniechęcają kobiety/mężczyzn do wzięcia udziału w projekcie lub uniemożliwiają im udział w projekcie;

 • należy wskazać wiarygodne źródła pozyskiwania danych o skali zainteresowania planowanym wsparciem;

 • należy literalnie wskazać spełnienie kryterium dostępu nr 1,2,3 oraz 4;

 • do grupy docelowej należy wliczyć osoby, które skierowane zostanąna doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy;

 • w tabeli 3.2.1 należy wskazać liczbę przedsiębiorstw, które skorzystają ze wsparciaw postaci doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.


Najważniejsze informacje dotyczące punktu 3.3 urzędy pracy powinny korzystać także z zapisów:

 • zadania jako nowe należy dopisywać kolejno pod zadaniami już istniejącymi;

 • należy szczegółowo opisać poszczególne zadania projektu (wskazać terminy ich realizacji);

 • w opisie każdego zadania należy wskazać liczbę uczestników;

 • należy wskazać produkty, które wytworzone zostaną w wyniku realizacji planowanych zadań oraz wskaźniki, które będą mierzyły stopień osiągnięcia wskazanych produktów oraz częstotliwość ich pomiaru;

 • Zaleca się aby numeracja i nazewnictwo zadań zostało zachowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie dołączonym do umowy ramowej na pierwszy rok budżetowy. Zadania jako nowe należy dopisywać kolejno pod zadaniami już istniejącymi. W odniesieniu do zadań, których projektodawca nie będzie realizował w ramach projektu w danym roku kalendarzowym w kolumnie czwartej „Cel szczegółowy projektu” punktu 3.3 projektodawca może wybrać z listy rozwijanej dowolny cel szczegółowy określony wcześniej w pkt 3.1.3 wniosku.

 • w pkt. 3.3 przy każdym z wyodrębnionych zadań projektu należy zapisać kryterium dostępu nr 5 dotyczące IPD.


Należy pamiętać, że w związku z przeprowadzonym w 2010 r. badaniem ewaluacyjnym każdy Powiatowy Urząd pracy, zgodnie z Założeniami do ewaluacji projektów systemowych powiatowych urzędów pracy, realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zobowiązany jest przygotować wnioski o dofinansowanie projektu systemowego na lata 2011, 2012 oraz 2013 z uwzględnieniem przyjętych rekomendacji z badania ewaluacyjnego przeprowadzonego w 2010 r. Rekomendacje powinny być wdrażane przez PUPw terminach okreslonych w tabeli wdrażania rekomendacji (jeżeli dotyczą PUP).


Najważniejsze informacje dotyczące punktu 3.5 2010 r. badaniem ewaluacyjnym każdy Powiatowy Urząd pracy, zgodnie z

 • należy wskazać wszystkie oczekiwane efekty realizacji Priorytetu VI PO KL adekwatnedo charakterystyki projektu oraz grupy docelowej;

 • należy opisać w jaki sposób osiągnięcie celu głównego przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji Priorytetu PO KL;

 • należy wskazać wartość dodaną projektu.


 • Pola 2010 r. badaniem ewaluacyjnym każdy Powiatowy Urząd pracy, zgodnie z 3.4, 3.6 i 3.7 nie dotyczą Poddziałania 6.1.3. Dla prawidłowej walidacji wniosku przez Generator Wniosków Aplikacyjnych w pkt. 3.4 w kolumnie – Cel szczegółowy należy z listy rozwijanej wybrać jakikolwiek cel szczegółowy a w pozostałych polachw pkt. 3.4 wpisać zwrot nie dotyczy. W przypadku pól 3.6 i 3.7 należy wpisać zwrot nie dotyczy.


Najważniejsze informacje dotyczące części IV Budżet 2010 r. badaniem ewaluacyjnym każdy Powiatowy Urząd pracy, zgodnie z

 • w przypadku zadań dotyczących wsparcia dla osób bezrobotnych, należy wskazać liczbę osób oraz uśredniony koszt na osobę i dokonać odpowiedniego przeliczenia. Nie ma obowiązku wykazywania szczegółowego rozbicia kosztów czyli np. jednostkowych kosztów badań lekarskich dla stażystów, stypendiów itp.;

 • Przy sporządzaniu wniosku o dofinansowanie na dany rok zaleca się, aby numeracjai nazewnictwo zadań zostało zachowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie dołączonym do umowy ramowej na pierwszy rok budżetowy. W przypadku, gdy PUP nie planuje realizacji danej formy wsparcia w kolejnych latach we wnioskuo dofinansowanie jako koszt należy wpisać „0”.

 • koszty pośrednie – należy zaznaczyć pole checkbox „nie dotyczy”;

 • w przypadku, gdy projekt objęty jest regułami pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis, w kategorii wydatków w ramach poszczególnych zadań należy zaznaczyć te wydatki, które objęte są regułami pomocy publicznej i pomocy de minimis;

 • w przypadku pomocy de minimis należy opisać metodologię wyliczenia wysokości pomocy (z uwzględnieniem wydatków objętych pomocą), zaś w odniesieniudo metodologii wyliczenia wkładu prywatnego należy wpisać nie dotyczy.


 • Projektodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ramach pola Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną i pomocą de minimis, sposobu wyliczenia intensywności pomocy oraz wymaganego wkładu prywatnego w odniesieniu do wszystkich wydatków objętych pomocą publiczną ;


Zlecanie zadań merytorycznych pola

W przypadku zlecania zadań merytorycznych w projekcie (w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL) należy wybrać opcję TAKz listy rozwijanej TAK/NIE w kolumnie „Zadania zlecone”.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Zlecenie zadania merytorycznego oznacza zlecenie całości działań przewidzianych w ramach danego zadania lub istotnej ich części wykonawcom

W większości przypadków jedynym zleconym zadaniem merytorycznymw Poddziałaniu 6.1.3 PO KL będą szkolenia. • W związku z koniecznością dostosowania generatora do zmian zachodzących w systemie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, została udostępniona nowa wersja 8.6 Generatora Wniosków Aplikacyjnych, która obowiązuje od 1 stycznia 2013 r. Aplikacja dostępna jest pod poniższym adresem:

  https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GWA86

 • została udostępniona również wersja 8.6.1 Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (generator off-line) będąca odpowiednikiem wersji on-line. Aplikację można  zainstalować lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym w trakcie pracy nie będzie wymagane stałe podłączenie do sieci Internet.

  Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie należy wczytać przygotowany w GWA-E plik z danymi wniosku do GWA dostępnego przez Internet w celu dokonania ostatecznej walidacji.


Wniosek powinien zostać złożony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach

(oryginałach) lub w jednym oryginale i kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem oraz w wersji elektronicznej;

Wnioski należy złożyć osobiście w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie w godzinach 8.00-15.00 (pok.306), bądź przesłać na adres siedziby urzędu: ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin. Na kopercie należy dopisać nr pokoju oraz nazwisko opiekuna projektu.

Wersja elektroniczna wniosku musi być sporządzona w formacie zip_pokl, zapisana na płycie CD;

Suma kontrolna znajdująca się na każdej stronie wydruku (z pliku PDF) wniosku musi być tożsama z sumą kontrolną wniosku w wersji elektronicznej (w pliku zip_pokl);

Za poprawny nie zostanie uznany wniosek z napisem „wydruk próbny”;

Wniosek w całości powinien zostać wypełniony przy pomocy GWA. Jedynym punktem wypełnianym ręcznie jest miejsce, w którym osoby uprawnione do reprezentowania beneficjenta składają podpis opatrzony odpowiednimi pieczęciami;


Wniosek powinien zawierać wszystkie strony (aby uniknąć nieporozumień wniosek należy spiąć i umieścić w teczce z europerforacją);

Papierowa wersja wniosku powinna zostać opatrzona (w części V wniosku) pieczęcią instytucji(pieczęć PUP, pieczęć powiatu) oraz pieczęcią imienną i podpisem osoby upoważnionej;

Wszystkie wymagane pola powinny zostać prawidłowo wypełnione – zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL. Na etapie oceny formalnej nie jest oceniana treść informacji zawartych w prawidłowo wypełnionych polach wniosku;

Wpisy w polach liczbowych muszą być poprawne arytmetycznie. Należy systematycznie wykorzystywać przycisk „wylicz”, funkcja „sprawdź” umożliwia przeprowadzenie walidacji;


Wszelkich informacji na temat Poddziałania 6.1.3 uniknąć nieporozumień wniosek należy spiąć i umieścić w teczce z europerforacją);Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych udzielają pracownicy Wydziału Projektów Rynku Pracy PO KL:

Iwona Orłowska

tel. (091) 42 56 268

[email protected]

Michalina Skop

tel. (091) 42 56 268

[email protected]

Magdalena Smilgin

tel. (091) 42 56 267

[email protected]


ad