Kā atcerēties aminoskābju kodus? - PowerPoint PPT Presentation

K atcer ties aminosk bju kodus
Download
1 / 24

 • 173 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kā atcerēties aminoskābju kodus?. Iepriekšējās lekcijas saturs. 20 a -aminoskābes veido proteīnus Aminoskābēm var būt hidrofobas, polāras vai lādētas sānu ķēdes Aminoskābes, reaģējot viena ar otru veido peptīda saiti Polipeptīda galveno ķēdi raksturo 3 torsijas leņķi phi, psi un omega

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kā atcerēties aminoskābju kodus?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


K atcer ties aminosk bju kodus

Kā atcerēties aminoskābju kodus?


Iepriek j s lekcijas saturs

Iepriekšējās lekcijas saturs

 • 20 a-aminoskābes veido proteīnus

 • Aminoskābēm var būt hidrofobas, polāras vai lādētas sānu ķēdes

 • Aminoskābes, reaģējot viena ar otru veido peptīda saiti

 • Polipeptīda galveno ķēdi raksturo 3 torsijas leņķi phi, psi un omega

 • Omega gandrīz vienmēr ir 180o, ir atļautas tikai dažas phi-psi kombinācijas

 • Proteīna hidrofobo kodolu veido pārsvarā hidrofobas aminoskābes, bet polārās un lādētās aminoskābes atrodas uz proteīna virsmas

 • Proteīnu galvenā ķēde var veidot otrējo struktūru - a spirāles un b virknes

 • Otrējās struktūras elementus savieno cilpas

 • Vienkāršas a spirāļu un/vai b virkņu kombinācijas veido motīvus

 • Vairāki motīvi kopā ar vēl papildus a spirālēm/ b virknēm un cilpām veido trešējo struktūru

 • Domēns ir proteīna daļa, kura spēj veidot stabilu trešējo struktūru ar savu hidrofobo kodolu. Proteīniem var būt no viena līdz pat vairāk kā desmit domēniem

 • Vairākas proteīnu molekulas var veidot ceturtējo struktūru, kura bieži ir simetriska


Prote nu strukt ru klasifik cija

Proteīnu struktūru klasifikācija


Viendom na un daudzdom nu prote ni

Viendomēna un daudzdomēnu proteīni

 • Tā kā daudzdomēnu proteīnos katra domēna struktūra var būt radikāli atšķirīga, parasti strukturāli klasificē individuālus domēnus


Prote nu dom ni

Proteīnu domēni

b plāksnes saturošie

a spirāles saturošie

a/b jauktie


Alfa dom nu strukt ras

Alfa domēnu struktūras


K atcer ties aminosk bju kodus

 • a spirāles ir ļoti bieži sastopamas proteīnos

 • Vai a spirāle var pastāvēt viena pati?

Hidrofobais kodols

Izolētai a spirālei nav hidrofobā kodola, tāpēc šķīdumā tā būtu ļoti nestabila

Divas (vai 3,4, utt) spirāles var pakoties kopā un veidot hidrofobo kodolu


Sav t spir le leic na r v jsl dzis

Savītā spirāle (“leicīna rāvējslēdzis”)

 • Vienkāršākais veids, kā savienot 2 a spirāles

 • Fibrillārajos proteīnos savītās spirāles var būt simtiem aminoskābju garas

 • Globulārajos proteīnos savītās spirāles ir daudz īsākas (~10-30 atlikumu)


Hept des atk rtojumi

Heptādes atkārtojumi

 • d: Parasti Leu

 • a: hidrofoba aminoskābe

 • e, g: bieži lādēta aminoskābe

 • b,c,f: lādēta vai polāra

1

8

15

22

2x3.5=7 (heptāde...)

Leu rāvējslēdzī a spirālē ir 3.5 (nevis 3.6) atlikumi uz vienu apgrizienu


Leu pakojas pret leu

Leu pakojas pret Leu

Eksperimentāli noteiktā struktūra

Oriģinālais Leu rāvējslēdža konceps (nepareizs!)


Mijiedarb bas sav taj spir l

Mijiedarbības savītajā spirālē

 • Hidrofobajā kodolā mijiedarbojas leicīni un citi hidrofobi atlikumi

 • Spirāļu sānus savieno pretēji lādēti atlikumi

 • Uz ārpusi ir vērsti polāri un lādēti atlikumi


Etru spir u sai is

Četru spirāļu saišķis

 • Visizplatītākais a spirāļu pakošanās veids globulārajos proteīnos


4 spir u sai spir les var b t paral las vai anti paral las

4-spirāļu saišķī spirāles var būt paralēlas vai anti-paralēlas


Divi leic na r v jsl d i var veidot 4 spir u sai i

Divi leicīna rāvējslēdži var veidot 4 spirāļu saišķi

 • 2x2 spirāles veido 2 Leu rāvējslēdžus

 • 2 rāvēsjlēdži pakojas viens pret otru

 • Parasti 4 spirāļu saišķi neveido 2 Leu rāvējslēdži, samērā netipisks gadījums

Leu rāvējslēdzis


A spir u dom ni var b t lieli un komplic ti

a spirāļu domēni var būt lieli un komplicēti


Glob na folds

Globīna folds

 • Viena no vissvarīgākajām a struktūrām

 • Atrodas daudzos neradniecīgos proteīnos

 • Cilvēkiem: mioglobīns & hemoglobīns

 • Aļģēm: gaismas savākšanas komplekss

 • Satur 8 a spirāles, kuras veido aktīvā centra kabatu


Mioglob ns

Mioglobīns


Hemoglob ns

Hemoglobīns

 • Mioglobīns ir atrodams muskuļos kā skābekļa glabātuve

 • Hemoglobīns transportē kābekli no plaušām uz pārējo organismu

 • Mioglobīns ir monomērs

 • Hemoglobīns satur 4 monomērus: 2xa un 2x b

 • a un b ķēdes ir strukturāli līdzīgas un tām ir globīna folds


Hemoglob ns1

Hemoglobīns


Sirpjveida an mija molekul ra slim ba

Sirpjveida anēmija: molekulāra slimība

 • Veidojas, ja Glu 6 b ķēdē mutējas par Val


Hemoglob na molekulu polimeriz cija sirpjveida an mij

Hemoglobīna molekulu polimerizācija sirpjveida anēmijā

 • Mutētais valīns ievietojas citas hemoglobīna molekulas hidrofobajā kabatā


Mutant hemoglob na iedras eritroc tos

Mutantā hemoglobīna šķiedras eritrocītos

Mutant Normal


K p c glu 6 mut cija evol cijas laik nav elimin ta

Kāpēc Glu 6 mutācija evolūcijas laikā nav eliminēta?

 • Mutācija pārsvarā satopama Āfrikā

 • Homozigotiem indivīdiem ir nodrošināta aizsardzību pret malāriju

 • Heterozigoti indivīdi ir asimptomātiski un viņiem malārija ir vieglā formā


K atcer ties aminosk bju kodus

Malārijas vēsturiskā izplatība

Sirpjveida anēmijas izplatība Āfrikā

Malārijas patreizējā izplatība


 • Login