Projecte d acollida i conviv ncia amic tutor
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 40

PROJECTE D’ACOLLIDA I CONVIVÈNCIA: “AMIC TUTOR” PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PROJECTE D’ACOLLIDA I CONVIVÈNCIA: “AMIC TUTOR”. Escola Terres de Ponent Curs 2009-2010. INICIS: PER QUÈ?. NECESSITAT DEL CENTRE: TUTORA DE SEGON. SERVEIS EDUCATIUS ASSESSORA LIC. PROJECTE ACOLLIDA. ACTUACIONS. OBJECTIUS. OBJECTIUS. Promoure l’escola inclusiva

Download Presentation

PROJECTE D’ACOLLIDA I CONVIVÈNCIA: “AMIC TUTOR”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Projecte d acollida i conviv ncia amic tutor

PROJECTE D’ACOLLIDAI CONVIVÈNCIA: “AMIC TUTOR”

EscolaTerres de Ponent

Curs 2009-2010


Inicis per qu

INICIS: PER QUÈ?

NECESSITAT DEL CENTRE: TUTORA DE SEGON

SERVEIS EDUCATIUS

ASSESSORA LIC

PROJECTE ACOLLIDA

ACTUACIONS

OBJECTIUS


Objectius

OBJECTIUS

 • Promoure l’escola inclusiva

 • Millorar la convivència en el centre

 • Millorar l’aprenentatge de la llengua

BONA ACOLLIDA

NIVELL AFECTIU

NIVELL APRENENTATGE

DE LA LLENGUA


Actuacions

ACTUACIONS

Ferl’elecciód’uncompanyd’aula

Preparar material

Reunir-se i coordinar-se

Sensibilització

Ferseguiment

i valoració del projecte

classe

claustre

carpeta

Amic tutor

perfil

criteris

Alumne/a nouvingut

distintiu

Presentar l’amic tutor

instruments

Mestres implicats


Elecci amic tutor

ELECCIÓ “AMIC TUTOR”

PERFIL

 • voluntariós

 • ben disposat

 • empàtic

 • responsable

 • pacient

 • respectuós

 • compromès lingüísticament

enganxar


Material

MATERIAL

CARPETA

DISTINTIU


Vocabulari en imatges

Vocabulari en imatges


Vocabulari en imatges1

Vocabulari en imatges


Llista de tel fons dels companys de classe

Llista de telèfons dels companys de classe


Pl nol del centre

Plànol del centre


Calendari i horari de curs

Calendari i horari de curs


Pl nol de la ciutat

Plànol de la ciutat


Reunions

REUNIONS

AMIC TUTOR

MESTRES IMPLICATS

COORDINACIÓ ACCIONS:

Vocabulari i expressions a aprendre

Actituds

Reflexió i millora

 • RESPONSABILITAT

 • COMPROMÍS / CONTRACTE

 • TASQUES


Tasques amic tutor

TASQUES AMIC TUTOR

 • presentació

 • orientació per l’escola

 • informació de necessitats d’aula: rutines, horari, canvis d’aula i espais diferenciats, agenda, deures i treballs, sortides, festes i celebracions al centre...

 • ajut en la comprensió de la llengua i estímul i reconeixement en el seu ús

 • acompanyament en moments informals (pati, menjador, estones lliures...)


Sensibilitzaci

SENSIBILITZACIÓ

ALUMNES

MESTRES

REUNIÓ CAD

CICLES

CLAUSTRE

 • PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

 • TUTORIA

 • AULA EN GENERAL


Seguiment i valoraci

SEGUIMENT I VALORACIÓ

CRITERIS

INSTRUMENTS

OBSERVACIÓ DIRECTA

ENTREVISTA INDIVIDUAL

ENQUESTES

DEBAT:

M’HA AGRADAT /CANVIARIA

 • AMIC TUTOR

 • ALUMNE ACOLLIT

 • PROJECTE


Instruments avaluaci

INSTRUMENTS AVALUACIÓ


Bona pr ctica

BONA PRÀCTICA

 • Què podem fer quan hi ha un alumne que no deixa fer classe?


Situaci inicial

SITUACIÓ INICIAL

 • A l’inici de curs, dins del grup de tercer, hi ha un alumne que sovint presenta conductes molt conflictives a l’aula (disrupcions).

 • Les professores vivim aquestes conductes amb angoixa i desesperança, les sentim com una pèrdua d’autoritat que no ens permet desenvolupar la nostra feina.

 • Malgrat la incomoditat i el rebuig que l’actitud genera, reflexionem sobre què és allò que les origina i com ho podem remediar.

 • També ens preguntem el per què aquest alumne s’expressa d’una manera tan contundent.


Com ens sentim

Com ens sentim?

S.O.S !!!


Es donen les seg ents conductes disruptives

Es donen les següents conductes disruptives

 • Sovint crida, amenaça o intimida a adults i companys

 • Sovint inicia baralles

 • Mostra crueltat física amb les persones

 • Provoca deliberadament danys a la propietat d’altres companys

 • Sovint menteix per obtindre favors o per evitar obligacions

 • Deteriorament significatiu de l’activitat social i, acadèmica


Qu sabem d aquestes conductes

Poden ser senyal de gran distància entre els coneixements de l’alumne i el que imparteix el professorat. El currículum està lluny dels sabers de l’alumnat, que no sap com connectar-hi. Cal reflexionar sobre la necessitat de revisar el currículum i/o la forma d’impartir-lo.

• Pot ser que l’alumne tingui problemes personals que no li permetin concentrar-se en l’aprenentatge.

• Poden mostrar falta d’acord entre el professorat per identificar les conductes disruptives. No per tothom és el mateix, i per tant no tothom hi respon de la mateixa manera. Pot ser indici de la manca de coherència i de treball en equip entre el professorat.

Què sabem d’aquestes conductes?


Qu sabem d aquestes conductes1

Què sabem d’aquestes conductes?

 • Pot ser senyal que l’alumne no se sap relacionar adequadament, li falta educació i habilitats socials.

 • • Pot ser que l’alumne no sàpiga assumir la necessitat de les normes com la manera d’organitzar la convivència.

 • • Pot ser indici d’ una organització de centre basada en una distribució del poder poc equitativa, en un model de dominació-submissió.

 • • Pot mostrar la debilitat i el poc consens entre el professorat respecte el que són conductes conflictives.


Projecte d acollida i conviv ncia amic tutor

El Projecte

-Necessitat de complementar estratègies metodològiques inclusives per millorar el comportament disruptiu d’un alumne de 3r

-Comissió CAD

-Experiència “L’amic tutor” a 2n


Conducta disruptiva per qu

CONDUCTA DISRUPTIVAPER QUÈ?

Necessitat del

NECESSITAT DEL CENTRE: TUTORA DE TERCER

SERVEIS EDUCATIUS

ASSESSORA LIC,

PSICOPEDAGOGA EAP

ADAPTACIÓ DEL PROJECTE ACOLLIDA

PER A TREBALLAR EL CONTROL DE LA CONDUCTA

ACTUACIONS

OBJECTIUS


Posem l atenci en

Posem l’atenció en:

 • La situació personal de l’alumne que presenta conductes conflictives: a causa d’una situació personal problemàtica, o perquè mostra manca d’habilitats socials i de relació.

 • Com el podem ajudar?


Objectius1

OBJECTIUS

 • Fomentar l’empatia de l’alumne envers els altres.

 • Millorar l’autoestima .

 • Millorar el comportament disruptiu de l’alumne.

 • Aprendre a respectar les normes de l’aula.

Millorar la convivència en l’aula i el centre

NIVELL APRENENTATGES

NIVELL AFECTIU


Actuacions1

ACTUACIONS

Fer l’elecció d’un company

tutor

Preparar material

Reunir-se i coordinar-se

Sensibilització

Ferseguiment

i valoració del projecte

Amic tutor

carpeta

classe

claustre

perfil

criteris

Alumne

Disruptiu

Adaptació

Economia

fitxes

Presentar l’amic tutor

Mestres implicats

instruments

distintiu


Metodologia

Metodologia

 • Principi de col·laboració: Tutoria entre iguals

 • Pedagogia de contracte: Eina per a reflexionar

 • Adaptació del programa “Economia de fitxes”


Elecci amic tutor1

ELECCIÓ “AMIC TUTOR”

PERFIL

 • sensible al problema

 • disposat a ajudar el company

 • empàtic

 • responsable

 • pacient, tolerant, posant límits

  quan calgui

 • respectuós

 • no caure en la provocació personal

 • compromès

enganxar


Tutoria entre iguals

Tutoria entre iguals

Interacció entre un company de 6è i un de 3r. El gran, més expert, tutoritza al petit ajudant-lo a modificar aspectes actitudinals.


Material1

MATERIAL


Material2

MATERIAL

CAMP DE FUTBOL

JUGADORS


Material3

MATERIAL

CONTRACTE

PASSAPORT


Projecte d acollida i conviv ncia amic tutor

Desenvolupament

 • Elecció del company-tutor.

 • Redacció del contracte.

 • Confecció del material.

 • Establiment dels terminis de revisió.

 • Explicació de cada tutora al seu alumne.

 • Signatura del contracte.


Reunions1

REUNIONS

AMIC TUTOR

MESTRES IMPLICATS

 • RESPONSABILITAT

 • COMPROMÍS / CONTRACTE

 • TASQUES

 • COORDINACIÓ ACCIONS:

  • SEGUIMENT DEL PROCÉS

  • ACTITUDS

  • REFLEXIÓ

  • AVALUACIÓ

  • CANVIS


Tasques amic tutor1

TASQUES AMIC TUTOR

presentació

preparació i sensibilització

informació del procés

afavorir diàleg

potenciar activitats d'autoconeixement i intercanvi sobre

característiques pròpies

acompanyament, orientació i resolució de les dificultats

que sorgeixin durant el procés

supervisió i gratificació

autoavaluació


Sensibilitzaci1

SENSIBILITZACIÓ

 • REUNIÓ CAD

 • CICLES

 • CLAUSTRE

MESTRES


Seguiment i avaluaci

Seguiment i avaluació

 • Establiment de criteris per seguir i avaluar les actituds dels alumnes.

 • -Avaluació del desenvolupament del projecte utilitzant l’observació directa i el diàleg.

 • Revisió final del projecte i dels objectius aconseguits .


Recordatori

RECORDATORI

 • DAVANT LES CONDUCTES DISRUPTIVES, CAL:

 • Mantenir el sentit de l’humor.

 • No prendre como una agressió personal les dificultats de comportament del nen/a amb TC.

 • Establir un treball en equip per a repartir responsabilitats.

 • També és molt important: aprenentatges adaptats en nivell i format a la capacitat del nen/a.


 • Login