Projecte d acollida i conviv ncia amic tutor
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 40

PROJECTE D’ACOLLIDA I CONVIVÈNCIA: “AMIC TUTOR” PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PROJECTE D’ACOLLIDA I CONVIVÈNCIA: “AMIC TUTOR”. Escola Terres de Ponent Curs 2009-2010. INICIS: PER QUÈ?. NECESSITAT DEL CENTRE: TUTORA DE SEGON. SERVEIS EDUCATIUS ASSESSORA LIC. PROJECTE ACOLLIDA. ACTUACIONS. OBJECTIUS. OBJECTIUS. Promoure l’escola inclusiva

Download Presentation

PROJECTE D’ACOLLIDA I CONVIVÈNCIA: “AMIC TUTOR”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


PROJECTE D’ACOLLIDAI CONVIVÈNCIA: “AMIC TUTOR”

EscolaTerres de Ponent

Curs 2009-2010


INICIS: PER QUÈ?

NECESSITAT DEL CENTRE: TUTORA DE SEGON

SERVEIS EDUCATIUS

ASSESSORA LIC

PROJECTE ACOLLIDA

ACTUACIONS

OBJECTIUS


OBJECTIUS

 • Promoure l’escola inclusiva

 • Millorar la convivència en el centre

 • Millorar l’aprenentatge de la llengua

BONA ACOLLIDA

NIVELL AFECTIU

NIVELL APRENENTATGE

DE LA LLENGUA


ACTUACIONS

Ferl’elecciód’uncompanyd’aula

Preparar material

Reunir-se i coordinar-se

Sensibilització

Ferseguiment

i valoració del projecte

classe

claustre

carpeta

Amic tutor

perfil

criteris

Alumne/a nouvingut

distintiu

Presentar l’amic tutor

instruments

Mestres implicats


ELECCIÓ “AMIC TUTOR”

PERFIL

 • voluntariós

 • ben disposat

 • empàtic

 • responsable

 • pacient

 • respectuós

 • compromès lingüísticament

enganxar


MATERIAL

CARPETA

DISTINTIU


Vocabulari en imatges


Vocabulari en imatges


Llista de telèfons dels companys de classe


Plànol del centre


Calendari i horari de curs


Plànol de la ciutat


REUNIONS

AMIC TUTOR

MESTRES IMPLICATS

COORDINACIÓ ACCIONS:

Vocabulari i expressions a aprendre

Actituds

Reflexió i millora

 • RESPONSABILITAT

 • COMPROMÍS / CONTRACTE

 • TASQUES


TASQUES AMIC TUTOR

 • presentació

 • orientació per l’escola

 • informació de necessitats d’aula: rutines, horari, canvis d’aula i espais diferenciats, agenda, deures i treballs, sortides, festes i celebracions al centre...

 • ajut en la comprensió de la llengua i estímul i reconeixement en el seu ús

 • acompanyament en moments informals (pati, menjador, estones lliures...)


SENSIBILITZACIÓ

ALUMNES

MESTRES

REUNIÓ CAD

CICLES

CLAUSTRE

 • PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

 • TUTORIA

 • AULA EN GENERAL


SEGUIMENT I VALORACIÓ

CRITERIS

INSTRUMENTS

OBSERVACIÓ DIRECTA

ENTREVISTA INDIVIDUAL

ENQUESTES

DEBAT:

M’HA AGRADAT /CANVIARIA

 • AMIC TUTOR

 • ALUMNE ACOLLIT

 • PROJECTE


INSTRUMENTS AVALUACIÓ


BONA PRÀCTICA

 • Què podem fer quan hi ha un alumne que no deixa fer classe?


SITUACIÓ INICIAL

 • A l’inici de curs, dins del grup de tercer, hi ha un alumne que sovint presenta conductes molt conflictives a l’aula (disrupcions).

 • Les professores vivim aquestes conductes amb angoixa i desesperança, les sentim com una pèrdua d’autoritat que no ens permet desenvolupar la nostra feina.

 • Malgrat la incomoditat i el rebuig que l’actitud genera, reflexionem sobre què és allò que les origina i com ho podem remediar.

 • També ens preguntem el per què aquest alumne s’expressa d’una manera tan contundent.


Com ens sentim?

S.O.S !!!


Es donen les següents conductes disruptives

 • Sovint crida, amenaça o intimida a adults i companys

 • Sovint inicia baralles

 • Mostra crueltat física amb les persones

 • Provoca deliberadament danys a la propietat d’altres companys

 • Sovint menteix per obtindre favors o per evitar obligacions

 • Deteriorament significatiu de l’activitat social i, acadèmica


Poden ser senyal de gran distància entre els coneixements de l’alumne i el que imparteix el professorat. El currículum està lluny dels sabers de l’alumnat, que no sap com connectar-hi. Cal reflexionar sobre la necessitat de revisar el currículum i/o la forma d’impartir-lo.

• Pot ser que l’alumne tingui problemes personals que no li permetin concentrar-se en l’aprenentatge.

• Poden mostrar falta d’acord entre el professorat per identificar les conductes disruptives. No per tothom és el mateix, i per tant no tothom hi respon de la mateixa manera. Pot ser indici de la manca de coherència i de treball en equip entre el professorat.

Què sabem d’aquestes conductes?


Què sabem d’aquestes conductes?

 • Pot ser senyal que l’alumne no se sap relacionar adequadament, li falta educació i habilitats socials.

 • • Pot ser que l’alumne no sàpiga assumir la necessitat de les normes com la manera d’organitzar la convivència.

 • • Pot ser indici d’ una organització de centre basada en una distribució del poder poc equitativa, en un model de dominació-submissió.

 • • Pot mostrar la debilitat i el poc consens entre el professorat respecte el que són conductes conflictives.


El Projecte

-Necessitat de complementar estratègies metodològiques inclusives per millorar el comportament disruptiu d’un alumne de 3r

-Comissió CAD

-Experiència “L’amic tutor” a 2n


CONDUCTA DISRUPTIVAPER QUÈ?

Necessitat del

NECESSITAT DEL CENTRE: TUTORA DE TERCER

SERVEIS EDUCATIUS

ASSESSORA LIC,

PSICOPEDAGOGA EAP

ADAPTACIÓ DEL PROJECTE ACOLLIDA

PER A TREBALLAR EL CONTROL DE LA CONDUCTA

ACTUACIONS

OBJECTIUS


Posem l’atenció en:

 • La situació personal de l’alumne que presenta conductes conflictives: a causa d’una situació personal problemàtica, o perquè mostra manca d’habilitats socials i de relació.

 • Com el podem ajudar?


OBJECTIUS

 • Fomentar l’empatia de l’alumne envers els altres.

 • Millorar l’autoestima .

 • Millorar el comportament disruptiu de l’alumne.

 • Aprendre a respectar les normes de l’aula.

Millorar la convivència en l’aula i el centre

NIVELL APRENENTATGES

NIVELL AFECTIU


ACTUACIONS

Fer l’elecció d’un company

tutor

Preparar material

Reunir-se i coordinar-se

Sensibilització

Ferseguiment

i valoració del projecte

Amic tutor

carpeta

classe

claustre

perfil

criteris

Alumne

Disruptiu

Adaptació

Economia

fitxes

Presentar l’amic tutor

Mestres implicats

instruments

distintiu


Metodologia

 • Principi de col·laboració: Tutoria entre iguals

 • Pedagogia de contracte: Eina per a reflexionar

 • Adaptació del programa “Economia de fitxes”


ELECCIÓ “AMIC TUTOR”

PERFIL

 • sensible al problema

 • disposat a ajudar el company

 • empàtic

 • responsable

 • pacient, tolerant, posant límits

  quan calgui

 • respectuós

 • no caure en la provocació personal

 • compromès

enganxar


Tutoria entre iguals

Interacció entre un company de 6è i un de 3r. El gran, més expert, tutoritza al petit ajudant-lo a modificar aspectes actitudinals.


MATERIAL


MATERIAL

CAMP DE FUTBOL

JUGADORS


MATERIAL

CONTRACTE

PASSAPORT


Desenvolupament

 • Elecció del company-tutor.

 • Redacció del contracte.

 • Confecció del material.

 • Establiment dels terminis de revisió.

 • Explicació de cada tutora al seu alumne.

 • Signatura del contracte.


REUNIONS

AMIC TUTOR

MESTRES IMPLICATS

 • RESPONSABILITAT

 • COMPROMÍS / CONTRACTE

 • TASQUES

 • COORDINACIÓ ACCIONS:

  • SEGUIMENT DEL PROCÉS

  • ACTITUDS

  • REFLEXIÓ

  • AVALUACIÓ

  • CANVIS


TASQUES AMIC TUTOR

presentació

preparació i sensibilització

informació del procés

afavorir diàleg

potenciar activitats d'autoconeixement i intercanvi sobre

característiques pròpies

acompanyament, orientació i resolució de les dificultats

que sorgeixin durant el procés

supervisió i gratificació

autoavaluació


SENSIBILITZACIÓ

 • REUNIÓ CAD

 • CICLES

 • CLAUSTRE

MESTRES


Seguiment i avaluació

 • Establiment de criteris per seguir i avaluar les actituds dels alumnes.

 • -Avaluació del desenvolupament del projecte utilitzant l’observació directa i el diàleg.

 • Revisió final del projecte i dels objectius aconseguits .


RECORDATORI

 • DAVANT LES CONDUCTES DISRUPTIVES, CAL:

 • Mantenir el sentit de l’humor.

 • No prendre como una agressió personal les dificultats de comportament del nen/a amb TC.

 • Establir un treball en equip per a repartir responsabilitats.

 • També és molt important: aprenentatges adaptats en nivell i format a la capacitat del nen/a.


 • Login