M sc ing ilze andersone
Download
1 / 62

Datorsistēmu projektēšanas zinātniskais seminārs - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

M.sc.ing. Ilze Andersone. Datorsistēmu projektēšanas zinātniskais seminārs. Kursa mērķi. Sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas diplomdarbu rakstīšanā un noformēšanā Dot teorētiskas zināšanas dokumentu sastādīšanā un noformēšanā

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Datorsistēmu projektēšanas zinātniskais seminārs' - leland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
M sc ing ilze andersone

M.sc.ing. Ilze Andersone

Datorsistēmu projektēšanas zinātniskais seminārs


Kursa m r i
Kursa mērķi

 • Sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas diplomdarbu rakstīšanā un noformēšanā

 • Dot teorētiskas zināšanas dokumentu sastādīšanā un noformēšanā

 • Sniegt ieskatu zinātnisko darbu (raksti konferencēs, publikācijas) rakstīšanā


Literat ra
Literatūra

 • U. Eko “Kā uzrakstīt diplomdarbu”, 2006

 • J. Zobel “Writing for Computer Science”, 1997

 • T. Fulwiler “College Writing. A Personal Approach to Academic Writing” Third Edition, 2002

 • InternetsDiplomdarbs1
Diplomdarbs

 • Analītisks pētījums ar zinātniskā darba elementiem studiju programmas pārstāvētajā zinātnes nozarē par studentam individuāli uzdoto tematu

 • Diplomdarbā tiek pētīts objekts, izmantojot noteiktus darba instrumentus

 • “Daudz svarīgāka par diplomdarba tematu ir pieredze, kas iegūstama, šo darbu izstrādājot” /U. Eko/


Kas nepiecie ams izstr d jot diplomdarbu
Kas nepieciešams, izstrādājot diplomdarbu?

 • Precīzi definēt tematu

 • Savākt materiālus

 • Materiālus sistematizēt

 • Balstoties uz savāktajiem materiāliem, patstāvīgi izanalizēt attiecīgo jautājumu

 • Piešķirt saviem spriedumiem un secinājumiem organisku formu

 • Parūpēties par to, lai darba lasītājs saprastu paustās domas, un vajadzības gadījumā pats spētu atrast un izvērtēt citētos avotus


T mas izv le
Tēmas izvēle

 • Tēmai jāatbilst studenta interesēm

 • Darba avotiem ir jābūt sasniedzamiem

 • Darba avotiem ir jābūt apjēdzamiem

 • Izvēlētajām darba metodēm ir jāatbilst katra konkrēta rakstītāja pieredzei un spējām

 • Monogrāfiska vai panorāmiska ievirze?


Zin tnisks p t jums
Zinātnisks pētījums

 • Pētījumam ir nepieciešams definējums un citiem atpazīstams objekts

 • Pētījumā par izpētes objektu ir jāpasaka kaut kas līdz šim vēl ne reizi nepateikts

 • Pētījumam ir jābūt citiem noderīgam

 • Pētījumā ir jābūt pietiekami daudz elementiem, kas iesākto izpētes darbu ļautu turpināt citiemMa istra darba noform ana
Maģistra darba noformēšana

 • RTU norādījumi:

  • Norādījumi studiju noslēgumu darbu noformēšanai

 • STPK norādījumi:

  • STPK mājas lapā – stpk.cs.rtu.lv

 • Var noderēt - LDK norādījumi studiju noslēguma darba noformēšanai


Diplomdarba strukt ra
Diplomdarba struktūra

 • Titullapa

 • Anotācijas

 • Satura rādītājs

 • Saīsinājumu vai terminu saraksts

 • Ievads

 • Saturs izklāstīts nodaļās

 • Secinājumi

 • Literatūras saraksts

 • Pielikumi


Titullapa
Titullapa

 • Pirmā lapa dokumentā, kas rada pirmo iespaidu

 • Var saturēt:

  • Iestādes nosaukumu

  • Dokumenta nosaukumu

  • Autora vārdu

  • Izdošanas gadu

  • Citus datus

 • Titullapa netiek numurēta!


Ma istra darba titullapa
Maģistra darba titullapa

 • Iestādes nosaukums (universitāte, fakultāte, institūts, katedra)

 • Vārds un uzvārds

 • Maģistra darba nosaukums

 • Teksts “Maģistra darbs”

 • Darba vadītājs

 • Rakstīšanas vieta un gads


Anot cija
Anotācija

 • Anotācija ir īss un precīzs darba atspoguļojums, kura apjoms nepārsniedz vienu lappusi

 • Anotācija iekļauj:

  • Atslēgvārdu sarakstu;

  • Darba mērķi;

  • Galvenos rezultātus un to nozīmi;

  • Īsas ziņas par darba apjomu – lappušu, attēlu, tabulu un pielikumu skaitu.

 • Anotācijā netiek izmantotas atsauces


Atsl gv rdi
Atslēgvārdi

 • Anotācijas sākumā ir vēlams iekļaut atslēgvārdu sarakstu

 • Atslēgvārdi atspoguļo diplomdarba galvenās idejas

 • Vēlamais atslēgvārdu skaits: 3-7


Satura r d t js
Satura rādītājs

 • Satura rādītājs informē lasītāju par darba struktūru

 • Satura rādītājā iekļauj trīs augstāko līmeņu virsrakstus

 • Satura rādītājā neiekļauj:

  • Titullapu

  • Darba novērtējuma lapu

  • Anotācijas

  • Satura rādītāju

 • Jāģenerē automātiski!


Satura r d t ja noform jums
Satura rādītāja noformējums

 • Dažādu līmeņu virsrakstiem ir jābūt viegli izšķiramiem

 • Ieteikumi:

  • Atkāpes zemāko līmeņu virsrakstiem

  • Augstāka līmeņa virsrakstiem lielāks burtu izmērs nekā zemāka līmeņa virsrakstiem

  • Augstākā līmeņa virsraksti ar lielajiem burtiem

  • Augstākā līmeņa virsraksti treknrakstā

 • Lappušu numuriem ir jābūt izlīdzinātiem lapas labajā pusē


Sa sin jumi
Saīsinājumi

 • Ja darbā tiek izmantoti daudz saīsinājumi, tad tie ir jānoformē uz atsevišķas lapas

 • Katrs saīsinājums ir jāpaskaidro, kad to tekstā lieto pirmo reizi

 • Jāseko līdzi, lai darbā lietotie saīsinājumi nepārklātos ar citiem saīsinājumiem


Ievads
Ievads

 • Parāda darba vietu nozares pētījumu kontekstā

 • Sniedz pētījuma motivāciju

 • Parāda problēmas būtību


Ievads1
Ievads

 • Ievads satur:

  • Ievadvārdus par problēmsfēru

  • Darba mērķi

  • Darba uzdevumus, kas izriet no mērķa

  • Darba struktūras aprakstu – īsi raksturotas darba nodaļas un pielikumi

 • Vēlamais garums ir 1-2 lappuses


Noda as un apak noda as
Nodaļas un apakšnodaļas

 • Darbu strukturē nodaļās (1. līmenis) un apakšnodaļās (2., 3., ... līmenis)

 • Vēlams izmantot ne vairāk kā 3 līmeņus

 • Nodaļas un apakšnodaļas tiek hierarhiski numurētas (1., 1.1., 1.1.1. utt.)

 • Katru nodaļu sāk jaunā lappusē – tas neattiecas uz apakšnodaļām

 • Minimālais nodaļas garums ir 2/3 lappuses


Noda as un apak noda as1
Nodaļas un apakšnodaļas

 • Viena līmeņa nodaļām un apakšnodaļām ir loģiski jābūt vienā līmenī

 • Augstāka līmeņa nodaļai nedrīkst būt tikai viena apakšnodaļa, tādā gadījumā var iztikt bez sīkākas dalīšanas

 • Ērti un lasītājam saprotami ir katras nodaļas beigās iekļaut kopsavilkumu, kurā ir izklāstīti galvenie nodaļā iegūtie secinājumiVirsraksti
Virsraksti

 • Nodaļu virsrakstus var rakstīt ar lielajiem burtiem

 • 1. un 2. līmeņa virsraksti tiek centrēti, bet 3.līmeņa virsraksti tiek izlīdzināti lapas kreisajā pusē

 • Nodaļu virsrakstus raksta ar 16. izmēra burtiem, apakšnodaļu – ar 14. izmēra burtiem

 • Nodaļu virsrakstus raksta treknrakstā

 • Virsrakstu noformējumam viena darba ietvaros ir jābūt vienveidīgamSecin jumi
Secinājumi

 • Nodaļa satur:

  • Kopsavilkumu par darbā apskatīto

  • Novērtējumu par to, cik lielā mērā sasniegts darba mērķis

  • Novērtējumu par to, cik lielā mērā izpildīti darba uzdevumi

  • Darbā sasniegto rezultātu uzskaitījumu

  • Kopējos secinājumus par veikto darbu

  • Turpmākos pētījumu virzienus

 • Ieteicamais apjoms 1-3 lpp.


Izmantotie literat ras avoti
Izmantotie literatūras avoti

 • Izmantotos avotus apraksta tajā valodā, kādā tie ir sarakstīti

 • Tos sakārto alfabēta secībā pēc autora uzvārda vai darba nosaukumu

 • Reizēm avotus kārto tādā secībā, kādā darba tekstā uz tiem parādās atsauces

 • Latīņu valodā un kirilicā rakstīti avoti parasti tiek kārtoti atsevišķi

 • Maģistra darbā vismaz 20 literatūras avoti


Izmantotie literat ras avoti1
Izmantotie literatūras avoti

 • Literatūras sarakstā ir iekļauti visi avoti, uz kuriem ir dotas atsauces darbā

 • Darbā ir jābūt atsaucēm uz visiem avotiem, kas ir minēti literatūras sarakstā


Gr matu noform ana
Grāmatu noformēšana

 • Autors

 • Grāmatas nosaukums

 • Izdošanas valsts

 • Izdevējs

 • Gads

 • Lappušu skaits vai citētā lappuse

 • Braunl T. EmbeddedRobotics. Mobile Robot DesignandApplicationswithEmbeddedSystems. – Germany: Springer, 2006. – 458 p.


Publik ciju noform ana
Publikāciju noformēšana

 • Autors

 • Raksta nosaukums

 • Rakstu krājuma nosaukums

 • ...

 • Publikācijas lappuses rakstu krājumā

 • Rekleitis I. M., Dudek G., Milios E. Graph-BasedExplorationusingMultiple Robots // Proceedingsof 5th InternationalSymposiumonDistributedAutonomousRoboticSystems. – USA: Springer, 2003. – p. 241-250.


Interneta avotu noform ana
Interneta avotu noformēšana

 • Izmantotā avota nosaukums

 • Norāde uz to, ka tas ir interneta avots

 • Saite uz avotu

 • Vēlams norādīt, kad avots pēdējo reizi ir aplūkots

 • Rīgas Tehniskā universitāte: Studiju organizācija un programmas / Internets. - http://www.rtu.lv/Stud menu/default.html, pēdējoreiz apmeklēts 2004. gada 3. janvārī


Literat ras saraksta noform ana
Literatūras saraksta noformēšana

 • Ir vairākas sistēmas, kuras var izmantot atsauču noformēšanā:

  • Numerācijas sistēma

  • Hārvardas sistēma

  • Saīsinājumu sistēma


Numer cijas sist ma
Numerācijas sistēma

 • Visus literatūras avotus pēc kārtas numurē (kārto pēc alfabēta vai atsauču secībā)

 • Tekstā atsauces liek, izmantojot literatūras avotu numurus

 • Sistēma, kas ir ieteikta RTU norādījumosH rvardas sist ma
Hārvardas sistēma

 • Hārvardas sistēma literatūras avotus nenumurē, tā vietā katram avotam pretī ir tam atbilstošais saīsinājums

 • Saīsinājums satur autora uzvārdu un izdošanas gadu

 • Ja avotam ir divi autori, tad saīsinājums satur abu autoru uzvārdus

 • Ja avotam ir trīs vai vairāk autori, tad raksta tikai pirmā autora uzvārdu kopā ar “u.c.”


H rvardas sist ma piem rs
Hārvardas sistēma - piemērs


H rvardas sist mas priek roc bas
Hārvardas sistēmas priekšrocības

 • Hārvardas sistēmai ir vairākas priekšrocības, salīdzinot ar numerācijas sistēmu:

  • Lasītājam ir vieglāk sekot līdzi atsaucēm, it sevišķi, ja viņš labi pārzina jomu

  • Autoram ir vieglāk sagatavot darbu, jo atsauces nav atkarīgas no to atrašanās vietas un literatūras avotu skaita

  • Ja darba autors labi pārzina izmantoto literatūru, tad viņam ir vieglāk pārbaudīt savu atsauču pareizību


Sa sin jumu sist ma
Saīsinājumu sistēma

 • Līdzīga Hārvardas sistēmai, tikai saīsinājumos izmanto autora uzvārda trīs pirmos burtus un gadu

 • Atsauce aizņem mazāk vietas tekstā, bet nav tik informatīva kā Hārvardas sistēma

 • Netiek daudz izmantotaPielikumi
Pielikumi

 • Pielikumi ir palīgmateriāli, kas neiekļaujas darba pamatsaturā

 • Katru pielikumu sāk ar jaunu lapu un to numurē (1. pielikums, 2. pielikums utt.)

 • Katram pielikumam ir nosaukums

 • Uz katru pielikumu jādod atsauce darba tekstā


Pielikumi1
Pielikumi

 • Izmanto, ja informācija:

  • ir noderīga, lai labāk izprastu darbu, taču tās klātbūtne tekstā nav būtiska

  • ir liela apjoma un tās ievietošana tekstā pārtrauktu tā dabisko plūdumu

  • tiek pieminēta vairākās nodaļās tā, ka tekstā grūti ievietot vienā loģiskā pozīcijā

  • ir papildinformācija, kas nav atrodama publikācijās


Lapu numur ana
Lapu numurēšana

 • Lapas numurē ar arābu cipariem

 • Numuri raksta centrēti lapas apakšā

 • Lapu skaitīšanu sāk ar titullapu, bet uz titullapas numuru neraksta


Teksta noform jums
Teksta noformējums

 • Izmanto 12. izmēra burtus ar pusotru (1,5 lines) intervālu starp rindām

 • Teksts tiek izlīdzināts no abām malām

 • Rindkopas pirmo rindu sāk ar atkāpi

 • Starp rindkopām brīvas rindas neatstāj

 • Vārdus svešvalodā ieteicams rakstīt slīprakstā


Saraksti
Saraksti

 • Tekstu var strukturēt sarakstos, izmantojot aizzīmes (bullets) vai numerāciju

 • Saraksti var būt vairākos līmeņos, bet vēlams ne vairāk kā divos

 • Viena līmeņa saraksta elementi tiek noformēti vienādi

 • Visā dokumentā saraksti tiek noformēti vienā stilā!


Saraksti ar aizz m m
Saraksti ar aizzīmēm

 • Lieto, ja saraksta secība nav būtiska

 • Katrā līmenī tiek izmantots savs aizzīmes simbols

 • Ja uzskaitījumā kā atdalītāju izmanto komatu vai semikolu, tad saraksta punktus sāk ar mazo burtu; ja ar punktu – lielo


Numur ti saraksti
Numurēti saraksti

 • Lieto, ja ir svarīga saraksta secība

 • Numurēt var ar cipariem un burtiem

 • Ja pēc cipara/burta liek punktu, tad saraksta punktu sāk ar lielo burtu

 • Ja pēc cipara/burta liek iekavu, tad saraksta punktu sāk ar mazo burtu


Att li
Attēli

 • Attēli (ilustrācijas) ir fotogrāfijas, skices, shēmas, grafiki, diagrammas u.tml.

 • Attēlus numurē nodaļas ietvaros

 • Katram attēlam ir savs nosaukums

 • Ja darbā (nodaļā) ir tikai viens attēls, to nenumurēTabulas
Tabulas

 • Tabulas tiek numurētas nodaļas ietvaros

 • Katrai no tām ir jābūt savam nosaukumam

 • Attālums starp tabulu un turpmāko tekstu ir viena brīva rinda

 • Atšķirība no attēlu noformēšanas – numurs un nosaukums virs tabulas un novietots labajā pusē
Rsatsauces uz att liem un tabul m
Šķērsatsauces uz attēliem un tabulām

 • Uz katru attēlu un tabulu ir obligāti jādod atsauce tekstā

 • Šķērsatsauces var ievietot tekstā vai arī lietot unificētas atsauces

  • 3.1. attēlā ir redzams konceptuālais modelis.

  • (sk. 3.1. att.), (3.1. att.), (skatīt 3.1. att.)

  • (sk. 3.1. tab.), (3.1. tab.), (skatīt 3.1. tab.)

 • Nav vēlams atsauci uz attēlu ievietot tieši pirms attēla (numurs un uzreiz attēls)


Formulas
Formulas

 • Formulas raksta atsevišķā rindiņā

 • Visi formulā izmantotie simboli ir jāpaskaidro

 • Formulas numurē nodaļas ietvaros

 • Numuri tiek rakstīti formulu labajā pusē apaļās iekavās

 • Arī atsaucēs tiek izmantotas apaļās iekavas

 • Ja vienādojums ir pārāk garš, lai to iekļautu vienā rindā, var apsvērt jaunu mainīgo ieviešanuTermini
Termini

 • Darbā izmantotajiem terminiem ir jābūt darba pamatvalodā (latviešu valodā)

 • Izmantot terminu oriģinālvalodā drīkst tikai tad, ja tam latviešu valodā nav tulkojuma

 • Ja darbā tiek izmantots liels skaits specifisku terminu, tad darbam jāpievieno terminu vārdnīca


Terminu v rdn ca
Terminu vārdnīca

 • Obligāts ir termins un termina skaidrojums

 • Kārto alfabēta secībā

 • Var pievienot atsauces


Koda noform ana
Koda noformēšana

 • Programmatūras kodu parasti noformē, izmantojot fontu Courier New 10. izmēru

  static void Main(string[] args)

  {

  MetKont obj = new MetKont ();

  obj.DrukatVirkni("aaaaaa");

  bool x = obj.PozitivsSkaitlis(3);

  Console.WriteLine(x);

  bool y = obj.UzgenerejasParaSkaitlis();

  Console.WriteLine(y);

  }


ad