GÜÇ ELEKTRONİĞİ - PowerPoint PPT Presentation

G elektron
Download
1 / 36

 • 364 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

GÜÇ ELEKTRONİĞİ. ANAHTARLAMALI GÜÇ KAYNAKLARI (AGK, SMPS). Genel Tanım ve Sınıflandırma. Genel olarak DC güç kaynakları düzensiz ve çok dalgalı bir DC gerilimden ayarlı ve regüleli bir DC gerilim elde etmeye yarar . Bu kaynaklar , Lineer güç kaynakları Anahtarlamalı güç kaynakları

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

GÜÇ ELEKTRONİĞİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


G elektron

GÜÇ ELEKTRONİĞİ

ANAHTARLAMALI GÜÇ KAYNAKLARI (AGK, SMPS)


Genel tan m ve s n fland rma

GenelTanımveSınıflandırma

GenelolarakDC güçkaynaklarıdüzensizveçokdalgalıbir DC gerilimden

ayarlıveregülelibir DC gerilimeldeetmeyeyarar. Bu kaynaklar,

 • Lineer güç kaynakları

 • Anahtarlamalı güç kaynakları

 • Rezonanslı güç kaynakları

  şeklinde 3 genel gruba ayrılır.


G kaynaklar ndan beklenen nemli zellikler

Güç Kaynaklarından Beklenen Önemli Özellikler

 • Yüksek verim, yüksek güç yoğunluğu

 • Düşük fiyat, düşük hacim

 • Az bakım, az gürültü

 • Yüksek güvenilirlik, uzun garanti

 • Giriş geriliminde büyük dalgalanmalara müsade


G elektron

 • Düzgün çıkış gerilimi, ucuz çıkış filtresi

 • Giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon

 • Yüksek güçlere erişebilme, paralel bağlanabilme

 • Aşırı akım ve kısa devre koruması


Anahtarlamal g kaynaklar n n s n fland r lmas

Anahtarlamalı Güç Kaynaklarının Sınıflandırılması

Güç katındaki elemanlara göre anahtarlamalı güç kaynakları,

 • Diyot ve Kondansatörlü

 • Endüktans ve Tek Çıkışlı

 • Transformatörlü

  olmak üzere üç genel gruba ayrılır.


G elektron

Diyot ve kondansatörlü anahtarlamalı güç kaynaklarının,

 • Düşürücü (Buck)

 • Yükseltici Boost)

 • Düşürücü-Yükseltici (Buck-Boost)

  olmak üzere 3 türü mevcuttur. Bu kaynaklar, genellikle düşük güçlerde girişten

  daha yüksek gerilimler elde etmek için kullanılır. İşitme aletlerinde, sıvı kristal

  göstergeli saatlerde ve pil gerilimlerinin yükseltilmesinde bu kaynaklar yaygın

  olarak kullanılmaktadır.


G elektron

Endüktans ve tek çıkışlı (izolasyonsuz) anahtarlamalı güç kaynaklarının,

 • Düşürücü (Buck)

 • Yükseltici (Boost)

 • Düşürücü-Yükseltici (Buck-Boost)

  olmak üzere 3 türü bulunmaktadır. Genel olarak, bu kaynakların tasarımı

  transformatörlü olanlardan daha kolaydır. Ancak, en önemli dezavantajları giriş ve

  çıkış arasında elektriksel izolasyonunun olmamasıdır.


G elektron

Transformatörlü (izolasyonlu) anahtarlamalı güç kaynaklarının ise,

 • Geri Dönüşlü (FlyBack)

 • İleri Yönlü (Forward)

 • Yarım Köprü (HalfBridge)

 • Tam Köprü (FullBridge)

 • Push–Pull (Push-Pull)

  türleri mevcuttur. Bu kaynakların en önemli özelliği, giriş ile çıkış arasında

  izolasyonun sağlanması ve çok sayıda çıkışın elde edilebilmesidir.


Anahtarlamal g kaynaklar n n blok diyagram

Anahtarlamalı Güç Kaynaklarının Blok Diyagramı


Anahtarlamal d n t rme kavram

Anahtarlamalı Dönüştürme Kavramı

 • Anahtarlamalı güç kaynaklarında, prensip olarak çıkış güç katındaki yarı iletken kontrollü eleman ya da elemanlar uygun bir frekans ve aralıklarla anahtarlanır, dalgalı bir DC gerilim veya AC gerilim üretilir.

 • DC gerilim doğrudan AC gerilim ise doğrultularak süzülür. Böylece, ayarlanabilen ve regüleli bir DC gerilim elde edilmiş olur.


G elektron

 • Anahtarlamalı temel DC–DC dönüştürücüler, bir kontrollü yarı iletken güç elemanı, bir yarı iletken güç diyodu ve bir anahtarlama endüktansından oluşan 3 temel elemanın farklı şekillerde bağlanmasıyla elde edilmiştir.

 • Devrede ya tam iletimde ya da tam kesimde olarak çalıştırılan kontrollü güç elemanına, güç anahtarı veya aktif eleman denilmektedir.

 • Güç diyodu ise yarı iletken pasif elemandır. Ayrıca, çalışma frekansına göre endüktans değerinin yeterince büyük olduğu ve böylece endüktanstan geçen akımın genellikle kesintisiz olduğu kabul edilmektedir.


Zolasyonsuz temel dc dc d n t r c ler

İZOLASYONSUZ TEMEL DC-DC DÖNÜŞTÜRÜCÜLER

 • Anahtarlamalı dönüştürücülerin çalışma prensibi, anahtarlanan endüktansın enerji aktarımına dayalıdır. Bu dönüştürücülerde, bir anahtarlama peryodu içerisinde ya güç anahtarı ya da güç diyodu iletimdedir. Genellikle, anahtar iletimde iken endüktansa enjekte edilen enerji, diyot iletimde iken çıkışa aktarılır.


D r c buck agk

Düşürücü (buck) AGK


End ktans ak m ndaki dalgalanman n hesab

Endüktans Akımındaki Dalgalanmanın Hesabı

aralıkları için aşağıdaki eşitlikler yazılabilir.

(1)

(2)

(2)’den

bulunur. Bu ifade (1)’de yerine konulursa,

sonucu bulunur.


G elektron

ya göre türevinin sıfıra eşitlenmesiyle, aşağıdaki gibi akımdaki

maksimum dalgalanma miktarı hesaplanabilir.

1-2=0

=1/2


Kondansat r gerilimindeki dalgalanman n hesab

KondansatörGerilimindekiDalgalanmanınHesabı

Her zaman kondansatörlerde,

Gerilimdeki maksimum dalgalanma için ise,

yazılabilir.

endüktanslarda,

genel ifadeleri geçerlidir.

genel tanımından,

bulunur.


G elektron

Yükseltici (Boost) AGK


Y kseltici boost agk

Yükseltici (Boost) AGK


Y kseltici boost agk1

Yükseltici (boost) AGK


Y kseltici boost agk2

Yükseltici (boost) AGK


G elektron

Yükseltici dönüştürücüde,

T1 aralığı için,

Çıkış gerilimi için,

T2 aralığı için,

Giriş akım için,

bağıntıları geçerlidir.


D r c y kseltici buck boost agk

Düşürücü-Yükseltici (Buck-Boost) AGK


D r c y kseltici buck boost agk1

Düşürücü-Yükseltici (Buck-Boost) AGK


G elektron

Düşürücü–yükselticidönüştürücüde,

T1aralığıiçin,

Çıkışgerilimiiçin,

Girişakımıiçin,

T2aralığıiçin,

bağıntılarımevcuttur.


Temel anahtarlamal g kaynaklar n n kar la t r lmas

Temel Anahtarlamalı Güç Kaynaklarının Karşılaştırılması

 • Dönüştürücününseçiminde, öncelikleistenençıkışgerilimiaralığıetkilidir.

 • Girişveçıkışakımlarındakidalgalanmamiktarlarıdadikkatealınmalıdır. Ayrıca, yükselticivedüşürücü–yükselticidönüştürücüler, özelliklebelirlivesabityükleriçindüşünülmelidir.

 • Bu dönüştürücülerde, güçelemanlarınıngerilimdeğerlerinegörebirmaksimum DC çıkışgerilimibelirlenmelivebudeğerdenetlenmelidir.

 • Çıkışgerilimininaşırıdeğerleralmasınedeniyle, budönüştürücülerboştaçalışmaözelliğinesahipdeğildir.


 • Login