Jari heinonen
Download
1 / 20

Jari Heinonen - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Jari Heinonen. Yhteiskunnan muutos ja köyhyysongelma 17.9.2014(Kuopio). Jatkuva rakennemuutos.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Jari Heinonen' - lana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Jari heinonen

Jari Heinonen

Yhteiskunnan muutos ja köyhyysongelma

17.9.2014(Kuopio)


Jatkuva rakennemuutos
Jatkuva rakennemuutos

 • Marx ja Engels Manifestissa (1848): ”Jatkuvat mullistukset tuotannossa, kaikkien yhteiskunnallisten suhteiden alituinen järkkyminen, ainainen epävarmuus ja liikunta erottavat porvariston aikakauden kaikista muista”

 • Ja näin todella on tapahtunut!

 • Muotoutuva moderni yhteiskunta on ollut jatkuvassa muutoksessa, rakennemuutoksessa


Kolme yhteiskuntamallia itsen isess suomessa
Kolme yhteiskuntamallia itsenäisessä Suomessa

 • Agraaris-teollinen yhteiskuntamalli (pienviljelijäprojekti)

 • Fordilainen teollisuus- ja palveluyhteiskunta: Moderni yhteiskunta (Pohjoismainen hyvinvointimalli)

 • Kansainvälistyvä tehomarkkinatalouden yhteiskunta: Jälkimoderni yhteiskunta (Hyvinvointimalli muutoksessa?)


Hyvinvointimalli
Hyvinvointimalli

 • Laaja kokonaisuus, jossa hyvinvointivaltio (ensimmäinen sektori), markkinat (toinen sektori), ei-voittoa tavoittelevat järjestöt( kolmas sektori) ja kotitaloudet, naapuriapu sekä löyhät sosiaaliset verkostot( neljäs sektori) toimivat rinnatusten ja luovat enemmän tai vähemmän ”hyvinvointia” --- erilaiset hyvinvointimallit (maakohtaiset erot; kolme perusmallia)


Suomalainen hyvinvointimalli
Suomalainen hyvinvointimalli

 • Sääty-yhteiskunta (säädyt)

 • Pienviljelijäprojekti (maatalous)

 • Pohjoismainen hyvinvointimalli (teollisuus/palvelut)

 • Pekka Kuusen ”60-luvun sosiaalipolitiikka” (1961): Taloudellinen kasvu, palkkatyöläistäminen, jakopolitiikka, hyvinvointivaltio: moderni yhteiskunta

 • Teollistuminen, kaupungistuminen, kansallisvaltio, sosiaalinen liikkuvuus

 • Mutta: Syvä muutos 1990-luvun lamasta alkaen


Nelj muutosta
Neljä muutosta

 • Rahamarkkinoiden vapauttaminen (”Suuri Globalisaatio”) – pörssikeskeinen ajattelutapa

 • Julkisen sektorin uudistaminen (New Public Management: tiltu)

 • Työmarkkinoiden muutokset (joustot, pätkätyöt)

 • Sosiaalipolitiikan ”uudistaminen” (aktiivinen sosiaalipolitiikka)


Kolme isoa haastetta
Kolme isoa haastetta

 • Palkkatyön yhteiskunnan haasteet (joukkotyöttömyys, köyhyys, syrjäytyminen): Köyhyyskysymys

 • Sosiaalisen haasteet (yhteisöjen rapautumien, osallisuuden puute): Osallisuuskysymys

 • Politiikan, osallistumisen ja vaikuttamisen haasteet: Valtakysymys


K yhyyskysymys
Köyhyyskysymys

 • Työttömyys, pätkätyöt ja syrjäytyminen lisääntyvät

 • Köyhyysrajan alapuolella 700 000 suomalaista

 • Sosiaalisen kysymyksen ydinasia

 • Kilpailuyhteiskunta: arkipäivän kilpailusta on tullut jokapäiväistä (yhteiskunta = kilpakenttä: erojen kasvu)

 • Kilpailu inhimillisen toiminnan perusmotiivi (?)


Osallisuuskysymys
Osallisuuskysymys

 • Osallisuus on kiinnittymistä yhteiskuntaan, kokemusta jäsenyydestä sekä toimintaa ja vaikuttamista yhteisöissä ja yhteiskunnassa

 • Yksilöllistyminen

 • Sosiaalinen syrjäytyminen/yksinäisyys


Valtakysymys
Valtakysymys

 • Sulkeminen pois vallankäytöstä ja vaikuttamisesta

 • Vallan eriytyminen ja oheneminen

 • ”Hegemoniarakenne” (Antonio Gramsci)

 • Demokratiakysymys (edustuksellinen demokratia ja suora demokratia; sosiaali- ja terveysneuvostot, osallistuva budjetointi)


J lkimoderni toinen moderni
Jälkimoderni/ ”Toinen moderni”

 • ”Postmoderni” (Bauman)

 • ”Refleksiivinen moderni” (Beck, Giddens)

 • ”Tietoyhteiskunta” (Castells)

 • ”Globalisaatio” (Lash, Urry)

 • ”Kolmas tie” (Giddens) (vrt. Big Society)

 • Moderni (järki, edistys)

 • Myöhäismoderni (globaali kapitalismi)

 • Postmoderni (erilainen ”uusi aika”)


Seuraukset
Seuraukset

 • Kansallisen sääntelyn väheneminen

 • Kollektiivisten elämäntyylien mureneminen (yhteisöt; luokat)

 • Lineaarisen elämänkulun mureneminen

 • Epävarmuus, uudet riskit


Sosiaalinen kysymys
Sosiaalinen kysymys

 • Sosiaalinen kysymys – Sosiaalinen liike – (Sosiaali)politiikka (VereinfurSozialpolitik)

 • Mikä on sosiaalisen kysymyksen ydin? – Köyhyyskysymys, Osallisuuskysymys, Valtakysymys (kietoutuvat yhteen muutoksen myötä)

 • Missä on Sosiaalinen liike?

 • Entä Sosiaalipolitiikka? -- Kaikki tämä on hakusessa (vrt. Himanen ym.)


V litt misen yhteiskunta
Välittämisen yhteiskunta?

 • Raha- ja tehokkuuskeskeinen puhe- ja toimintatapa on vahvistunut (markkinayhteiskunta; uusliberalismi)

 • Tarve välittämistä ja yhteisöllistä huolenpitoa korostavalle eettiselle puhe- ja toimintatavalla lisääntyy

 • Rakenteellinen sosiaalipolitiikka ja sosiaalityö: perustehtävät liittyvät ”köyhyyskysymyksen”, ”osallisuuskysymyksen” ja valtakysymyksen” pohtimiseen ja ratkaisukeinojen etsimiseen

 • Ratkaisuja aikamme haasteisiin!


Ongelmat haasteet
Ongelmat/Haasteet

 • Globalisaatio

 • Yksilöllistyminen

 • Digitalisaatio

 • Työllisyys/Köyhyys/Eriarvoistuminen

 • Ympäristö


Uusi hyvinvointimalli
Uusi hyvinvointimalli

 • Pyritään johdonmukaisesti vahvistamaan kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, laajentamaan demokratiaa ja kansalaisuutta

 • Demokraattinen kansalaisuus, aktiivisuus, humanismi, palvelutoiminnan sosiaalinen luonne


V litt misen kulttuuri
Välittämisen kulttuuri

 • Välittämisen kulttuurista vastavoima yksilölliselle markkina- ja kilpailukulttuurille

 • Osallisuus, täysivaltaisuus ja demokratia

 • Toimiva rakenteellinen työ on aina välittämisen kulttuuria, sen vahvistamista

 • Rakenteellinen työ on nousemassa taas tärkeäksi osaksi hyvinvointimallien kehittämistä


Rakenteellinen sosiaality
Rakenteellinen sosiaalityö

 • Yhteiskunnallista muutostyötä, jonka teoreettisena ja menetelmällisenä perustana on empowerment

 • Perustehtävät liittyvät köyhyyskysymyksen, osallisuuskysymyksen ja valtakysymyksen pohtimiseen ja ratkaisemiseen

 • Sitä voivat tehdä tutkijat, sosiaalityöntekijät, asiakaskansalaiset ja muut erilaiset järjestöjen ja liikkeiden aktiivit ja vapaaehtoistyöntekijät

 • Toimivaa yhteistyötä ja verkostojen rakentamista


Jatkuu
Jatkuu

 • Rakenteellinen sosiaalityö ei kykene yksin ratkaisemaan köyhyyskysymystä, osallisuuskysymystä ja valtakysymystä

 • Saattaa olla tärkeä tekijä ongelmien esiin nostamisessa ja niiden ratkaisumallien kehittämisessä


Kirjallisuutta
Kirjallisuutta:

 • Jari Heinonen: Rakenteellinen sosiaalityö muutoksessa ja muuttajana. Teoksessa Anneli Pohjola& Merja Laitinen & Marjaana Seppänen (toim.): Rakenteellinen sosiaalityö, Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2014. Kuopio: Unipress 2014.

 • Juha Suoranta & Sanna Ryynänen: Taisteleva tutkimus. Helsinki: Into 2014.


ad