Tutorointi
Download
1 / 25

TUTOROINTI - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

TUTOROINTI. Toiminnallinen ote yksilö- ja ryhmäohjaustilanteissa - menetelmien mahdollisuuksia,. Mitä on ohjaus:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' TUTOROINTI' - lamond


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tutorointi

TUTOROINTI

Toiminnallinen ote yksilö- ja ryhmäohjaustilanteissa - menetelmien mahdollisuuksia,


Mit on ohjaus
Mitä on ohjaus:

 • Ohjauksella voidaan tarkoittaa kaikkia niitä keinoja, joilla ohjaaja edistää opiskelijan ja/tai opiskelijaryhmän oppimista, oppimismahdollisuuksien luomista sekä oppimishalun virittämistä ja säilyttämistä


Ohjaus on
Ohjaus on

 • Vaikuttamista ja tietoista kommunikaa-tiota: ohjausta ovat kaikki vaikuttamisen keinot, jotka edistävät oppijan oppimista.

 • Oppimisen edistämistä: Ohjaaja voi vaikuttaa oppimisen edistämiseen, kun hän tuntee oppijan ajatuksia, emootioita, asenteita ja ongelmanratkaisuprosesseja.Ohjaajan teht v t
Ohjaajan tehtävät:

 • Opettajan tehtävänä on toimia ohjaajana, työn organisoijana ja sosiaalisen tuen järjestäjänä sekä luoda sellainen ilmapiiri, joka rohkaisee opiskelijoita yhdessä oppimiseen
Millaista ohjaus voi olla
Millaista ohjaus voi olla? mahdollisuuksia.

 • terapiasävytteinen ’counselling’,

 • neuvontaan ja ohjantaan viittaava ’guidance’

 • neuvojen antamiseen viittaava ’advising’

 • valvovaa ohjaamista kuvaava ’supervising’ ja

 • yksipuoliseen informointiin viittaava ’giving information’ (ks. esim. Lairio & Puukari 1999.)

 • holistinen ohjausmalli, jossa ovat eri asiantuntijuusasteet ja eri sektorit (uranvalinnan ohjaus, opiskelun ohjaus, kasvun ja kehittymisen tukeminen) (van Esbroeck & Watts 1998)


Jatkuvasti muutoksessa oleva ammattitaitovaatimukset
Jatkuvasti muutoksessa oleva ammattitaitovaatimukset: mahdollisuuksia.

Perusosaaminen: Yleiset työelämäkvalifikaatiot

Erityisosaaminen

Ammatillinen osaaminen


Ssdl malli the staged self directed learning model
SSDL-malli (The Staged Self-Directed Learning Model) mahdollisuuksia.

 • Pyrkii kuvaamaan oppijan vaiheittaista kehitystä riippuvuudesta itseohjautuvuuteen.

 • Ohjaaja kohtaa oppijan juuri sillä tasolla, jolla tämä on.

 • Ohjaustapa muuttuu asteittain autoritaarisesta motivoivaksi, avustavaksi ja delegoivaksi.

 • Ohjaaja saa oppijan selviytymään omin neuvoin.


Ssdl malli lehtinen jokinen 1996 alkup grow 1991
SSDL-malli mahdollisuuksia.(Lehtinen & Jokinen 1996, alkup. Grow 1991)

Oppija

itseohjaava 4

sitoutunut 3

kiinnostunut 2

riippuva 1

1 2 3 4

Ohjaaja auktoriteetti motivoija avustaja delegoija


Riippuva oppija
Riippuva oppija mahdollisuuksia.

 • Ohjaus on opettajajohtoista ja sisältöpainotteista.

 • Tehtävät ovat spesifejä, ja harjoitukset tähtäävät tiettyjen taitojen oppimiseen.

 • Tehtävistä ja harjoituksista annetaan välitön palkitseva palaute.

 • Ohjaaja auttaa oppijaa voittamaan puutteita ja vastarintaa.


Kiinnostunut oppija
Kiinnostunut oppija mahdollisuuksia.

 • Ohjaus on innostamista ja sisäistä motivaatiota edistävää.

 • Tehtävät ovat perusteltuja, ja ne on sidottu oppijan intresseihin.

 • Palaute on rohkaisevaa ja oppijaa innostavaa.


Sitoutunut oppija
Sitoutunut oppija mahdollisuuksia.

 • Ohjaaja antaa tietoisesti oppimisvastuuta ja kehittämistehtäviä yksittäiselle oppijalle ja ryhmälle.

 • Oppija on valmis tutkimaan oppiainesta melko itsenäisesti.

 • Oppija tarvitsee palautetta itsetunnon lujittamiseksi.


Itseohjautuva oppija
Itseohjautuva oppija mahdollisuuksia.

 • Ohjaaja on ”konsultti”, joka antaa tietoisesti tilaa oppijan itsenäiselle ja luovalle työskentelylle.

 • Oppija kykenee ja on halukas ottamaan vastuun oppimisestaan, asettamaan tavoitteita, arvioimaan omaa ja toisten oppimista sekä hyödyntämään oppimismahdollisuuksia monipuolisesti.

 • Ohjaajan ja oppijan kontaktit vähenevät.


Erilaisia ohjaustyylej
Erilaisia ohjaustyylejä mahdollisuuksia.

 • Hyväksyvä ohjaustyyli

 • Katalysoiva ohjaustyyli

 • Konfrontoiva ohjaustyyli

 • Ohjeita antava


Hyv ksyv tyyli
Hyväksyvä tyyli mahdollisuuksia.

 • Käytetään, kun ohjattavalla on tarve purkaa ahdistavaa tilannettaan tai kokemustaan.

 • Ohjaaja kuuntelee, antaa tilaa ja auttaa ohjattavaa tunteiden tunnistamisessa ja käsittelyssä.

 • Ohjaaja rohkaisee ohjattavaa puhumaan omista näkemyksistä ja tunteista.


Katalysoiva tyyli
Katalysoiva tyyli mahdollisuuksia.

 • Käytetään, kun tarkoituksena on saada monipuolisesti tietoa ohjattavan tilanteesta tai ongelmasta.

 • Ohjaaja haastattelee, tekee avoimia kysymyksiä, auttaa ohjattavaa selkiyttämään ajatuksiaan ja näkemyksiään sekä löytämään uusia ratkaisuja ongelmaansa.


Konfrontoiva tyyli
Konfrontoiva tyyli mahdollisuuksia.

 • Käytetään silloin, kun tarkoituksena on osoittaa ristiriitaisuuksia ohjattavan puheessa tai toiminnassa.

 • Tämä ohjaustyyli voi aiheuttaa helposti puolustautumisreaktion, jos ilmapiiri ei ole turvallinen ja käsiteltävä ongelma selkeä.

 • Se ei sovi ohjauksen alkuvaiheeseen, jolloin luottamussuhdetta rakennetaan.


Ohjeita antava tyyli
Ohjeita antava tyyli mahdollisuuksia.

 • Käytetään, kun ohjattavan tilanteeseen tarvitaan pikaista ratkaisua.

 • Ohjaaja voi antaa jotakin ratkaisevan tärkeää ohjattavan ongelman selvittämiseksi.

 • Ohjaaja diagnosoi ohjattavan ongelman ja antaa toimintaohjeet.


Ohjauskeskustelu
Ohjauskeskustelu mahdollisuuksia.

 • Avausvaihe

  • orientoituminen, myönteinen ilmapiiri, kokonaistilanne

  • tavoitteiden käsittely

 • Selvitysvaihe

  • tilanteen tai ongelman määrittely ja tutkiminen

  • tosiasioiden ja olennaisen löytäminen

 • Jäsentämisvaihe

  • näkökulman laajentaminen, ymmärtäminen

 • Päätöksenteko

  • realististen tavoitteiden määrittely

  • ongelmanratkaisuvaihtoehtojen tarkastelu

 • Päätösvaihe

  • toimintasuunnitelman laatiminen


Harjoituksia
Harjoituksia mahdollisuuksia.

 • ”Jana”: Ota paikka janalta eri asioiden suhteen. Tässä harjoituksessa: Oma kokemus siitä, kuinka paljon opiskelijan tuutorointi / ohjauskokemusta. -> jokainen haastatellaan erikseen.

 • Kun katsot eteenpäin, mitä vielä pitää oppia ohjauksesta

 • Kirjaa omat oppimistavoitteet. Mieti parin kanssa, miten tavoitteet saavutetaan (keinot)

 • Ryhmässä: Miten janatyöskentelyä voisi soveltaa omassa ohjaustilanteessa.

 • Huom! Millaisia seikkoja on tärkeää ottaa huomioon, kun työskennellään kokemusten kanssa?


 • Haasteiden/esteiden hahmottaminen: mahdollisuuksia.

 • Mieti hetken aikaa ohjaamiasi tilanteita. Valitse yksi, jonka olet kokenut haasteelliseksi. Sanoita yhdellä sanalla haasteet.


Roolityöskentely: mahdollisuuksia.

Millaisia rooleja on tuutorilla /ohjaajalla:

Piirrä paperille. Kuvaa piirroksessa myös roolien suhteet.

Kuvataan jokaisen osallistujan roolit myös ”näyttämöllä”

Kysymys: Mitä roolia/rooleja ohjauksen aikana olisi hyvä vahvistaa / heikentää?

Ryhmänä: Miten roolityöskentelyä voisi hyödyntää


Tulevaisuuden verstas: mahdollisuuksia.

Kirjoita itsellesi kirje: Kirjeen aihe: Minä opiskelijana, mitä toivoisin ohjaajaltani.


ad