การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ และการติดตามประเมินผล โดย Balanced score card - PowerPoint PPT Presentation

Balanced score card
Download
1 / 10

 • 132 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ และการติดตามประเมินผล โดย Balanced score card. ลูกค้า Customers. กระบวนการภายใน Internal process. การเรียนรู้และการพัฒนา Learning and Development. มุมมองสถานะและความมั่นคงทางการเงิน Financial perspective. การกำหนดและความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์. พันธกิจ วิสัยทัศน์.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ และการติดตามประเมินผล โดย Balanced score card

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Balanced score card

การจัดการเชิงยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผลโดยBalanced score card


Balanced score card

ลูกค้า

Customers

กระบวนการภายใน

Internal process

การเรียนรู้และการพัฒนา

Learning and Development

มุมมองสถานะและความมั่นคงทางการเงิน

Financial perspective

การกำหนดและความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์

พันธกิจ วิสัยทัศน์


Balanced score card

มุมมองด้านลูกค้า

การประเมินตนเอง

กระบวนการดูแลที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

การจัดการที่ตรวจสอบได้และภาวะผู้นำ

การจัดการความเสี่ยง

โครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อมดี ปลอดภัย

การป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อ

การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ความพร้อมของเทคโนโลยีและเครื่องมือ

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

“แผนที่ยุทธศาสตร์”

มุมมองด้านลูกค้า

สุขภาพดี

ลูกค้าพึงพอใจ

ได้รับการรักษาพยาบาลถูกต้องได้มาตรฐาน

บริการรวดเร็ว / ตรงเวลา

พฤติกรรมสุขภาพเหมาะสม

สิ่งแวดล้อมเหมาะสม

เข้าถึงบริการ/การมีส่วนร่วม

มุมมองด้านกระบวนการภายใน

การรักษาพยาบาลถูกต้อง ปลอดภัยได้มาตรฐาน

กระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

มุมมองด้านการเรียนรู้ และพัฒนา

ความคิดริเริ่มและนวตกรรม

บุคลากรมีความสามารถ

บุคลากรมีความสุข

การลงทุนที่เหมาะสม

ระบบสารสนเทศและเวชระเบียนมีประสิทธิภาพ

มีระบบสร้างการจูงใจ

มุมมองด้านการเงิน

ทรัพยากรทางการเงินที่เพียงพอ

การสนับสนุนทรัพยากรจากพหุภาคี

รายได้ที่เพิ่มขึ้น

การลดต้นทุน


Balanced score card

วิสัยทัศน์ (Vision)

เราจะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพ

มุ่งสร้างสุขภาพ ที่ดีที่สุดในระดับเขต

โรงพยาบาลร้องกวาง


Balanced score card

โรงพยาบาลร้องกวาง

พันธกิจหลัก

บริการด้านสุขภาพ 4 มิติ แบบองค์รวม

ตามมาตรฐาน พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สร้างสุขภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมของพหุภาคี

สุขทั้งผู้ให้พอใจทั้งผู้รับ


Balanced score card

คำจำกัดความที่สำคัญ

 • 4 มิติ

  • การให้บริการ 4 ด้าน คือ รักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟู

 • องค์รวม

  • การให้บริการ ที่ครอบคลุมการดูแลทั้งด้าน ร่ายกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ

 • สร้างสุขภาพ

  • การดำเนินการที่มุ่งเน้นให้เกิด การดูแลสุขภาพ ทั้งจากผู้ให้บริการและประชาชน

 • พหุภาคี

  • หน่วยงาน องค์กร กลุ่ม บุคคล ภายนอก ที่สามารถนำมาเป็นส่วนร่วมในการดำเนินงานของโรงพยาบาล

 • มาตรฐาน

  • ข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจากหน่วยงานภายนอก เรากำหนดเอง แต่สามารถอ้างอิงเพื่อการเปรียบเทียบในการ ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาได้


Balanced score card

ลูกค้าพึงพอใจ

 • พึงพอใจ

  • อัตราความตั้งใจในการกลับมาใช้ซ้ำ

  • อัตราความตั้งใจในการแนะนำผู้อื่น

  • อัตราความพึงพอใจในบริการ


Good patient outcome

ผลลัพธ์ต่อผู้ป่วยที่ดี(Good patient outcome)(ต่อ)

 • ปลอดภัย

  • อัตราตายของผู้ป่วยในโรงพยาบาล

  • อัตราอุบัติการณ์ความเสี่ยง

  • อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล

  • อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนของการรักษาหรือหัตถการที่สำคัญ

  • อัตราการเกิดปฏิกิริยาจากการให้เลือด

  • อัตราการเกิดปฏิกิริยาจากการให้ยา


3 performance bsc

ภาคผนวก 3:เกณฑ์การพิจารณา performance ตาม BSC

 • การปฏิบัติอยู่ในระดับดีมากได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย

 • การปฏิบัติอยู่ในระดับดีผลลัพธ์ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย

 • การปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้ยังมีโอกาสพัฒนาที่สำคัญ

 • การปฏิบัติอยู่บ้างต้องได้รับการพัฒนาอย่างมาก

 • การปฏิบัติเป็นปัญหายังไม่มีความก้าวหน้า


Hospital missions and visions

Infrastructure / Environment

Technology / Equipment

“Strategic assessment

by BSC”

Customer perspective

Hospital missions and visions

Medical care advancement

Good patient outcomes

Research findings

Competent graduates

Good clinical care & Rx

Good services

Reasonable price

Internal process

Academic & professional excellence

Patient-centered care processes

Transparent management & leadership

Self-assessment

Quality assurance

Risk management

CQI program

Infection control

Learning & Development

Competent staff

Motivation system

Appropriate capital investment

Information system / Medical records

Initiatives & innovations

Financial perspective

Adequate financial resources

Increased revenue

Cost reduction


 • Login