globalno marketing ok ru enje iv nedelja
Download
Skip this Video
Download Presentation
Globalno marketing ok ruženje IV nedelja

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Globalno marketing ok ruženje IV nedelja - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Globalno marketing ok ruženje IV nedelja. Makrookruženje Mikrookruženje. Pojam marketing okruženja. Marketing okruženje podrazumeva skup faktora koji na direktan i indirektan način utiču na poslovanje organizacije. Utiču na efikasnost i efektivnost poslovanja organizacije.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Globalno marketing ok ruženje IV nedelja' - kiri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
globalno marketing ok ru enje iv nedelja

Globalno marketing okruženjeIV nedelja

Makrookruženje

Mikrookruženje

pojam marketing okru enja
Pojam marketing okruženja
 • Marketing okruženje podrazumeva skup faktora koji na direktan i indirektan način utiču na poslovanje organizacije.
 • Utiču na efikasnost i efektivnost poslovanja organizacije.
 • Marketing okruženje se sastoji od mikrookruženja i makrookruženja.
makrookru enje
Makrookruženje
 • Makrookruženjepredstavlja šire,posredno okruženje organizacije.
 • U pitanju su karakteristike nacionalnih tržišta i karakteristike globalnog tržišta.
 • Na njemu svoje delovanje ispoljavaju različiti faktori - tzv. SLEPTfaktori :
  • Socijalni (i kulturološki),
  • Legislativni (pravni, regulatorni, zakonski),
  • Ekonomski,
  • Politički i
  • Tehnološki

Mogu se dodati i fizički faktori.

 • Kao rezultat dejstva pomenutih faktora, na tržištu nastaju i deluju određeni trendovi.
makrookru enje i trendovi
Makrookruženje i trendovi
 • F. Kotler razlikuje tri vrste trendova na tržištu:
 • Modni “krik” (eng. fad) – nepredvidiv, kratkoročni trend, koji nema naročiti socijalni, ekonomski, politički značaj niti uticaj na tržištu;
 • Trend – smer ili redosled događaja koji ima trajnost, kao i određenog uticaja na događanja u organizaciji i na tržištu; Primer br.1;
 • Megatrendovi– “velike socijalne, ekonomske, političke i tehnološke promene, koje se sporo formiraju, ali kada se jednom dogode, utiču na na nas tokom dužeg vremenskog perioda, između sedam i deset godina, pa čak i duže” (John Naisbitt), Primer br.2.
veliki makroekonomski uticaji
Veliki makroekonomski uticaji
 • Značajan rast međunarodnog transporta, komunikacija i finansijskih transakcija, što je naročito uticalo na rast investicija i trgovine u Sev. Americi, Zap. Evropi i Dalekom Istoku.
 • Prebacivanje proizvodnih kapaciteta u zemlje sa niskim troškovima radne snage.
 • Rast ekonomske moći mnogih azijskih zemalja na svetskom tržištu.
 • Rast moći trgovinskih blokova, kao što su EU i NAFTA.
 • Problemi zaduživanje zemalja, kao i osetljivost međunarodnog finansijskog sistema (kriza!).
 • Porast korišćenja barter aranžmana kao podrška obavljanju međunarodnih transakcija.
 • Pomeranje ekonomskog težišta ka bivšim socijalističkim zemljama, zajedno sa procesima ubrzane privatizacije javnih preduzeća u ovim zemljama.
veliki makroekonomski uticaji1
Veliki makroekonomski uticaji
 • Rapidno širenje globalnih životnih stilova i trendova.
 • Postepeno otvaranje novih velikih tržišta, kao što su Kina, Indija, Istočna Evropa, arapske zemlje i Latinska Amerika.
 • Rast tendencije multinacionalnih kompanija da prerastu u transnacionalne kompanije (šireći svoj nacionalni i lokalni uticaj).
 • Rast broja strateških poslovnih alijansi, kao što su British Telecom, Orascom ili Telenor.
 • Rastući etnički i religiozni konflikti u određenim zemljama i regionima.
 • Rast globalnih brendova u auto-industriji, industriji hrane i pića, tekstilnoj i elektronskoj industriji.

Primer br.3 – Colgate-Palmolive “Globalna brending strategija”

socijalni faktori
Socijalni faktori
 • Socijalni (društveni) faktorikarakterišu socijalno okruženje nacionalne ekonomije.
 • Tu spadaju:
  • promene u demografskom sastavu populacije (Primer 4),
  • kulturološki faktori i kulturološke razlike,
  • društvena odgovornost i etika,
  • uticaj pokreta potrošača.
 • Kulturološki faktori: način života stanovništva u uslovima tranzicije i vladajući modeli ponašanja potrošača, uspostavljene vrednosti u jednom društvu, verovanja koja dele pripadnici jedne društvene zajednice, običaji u društvenoj zajednici, jezik, religija itd.
politi ki i zakonski faktori
Politički i zakonski faktori
 • Određuju, usmeravaju, oblikuju pravila poslovanja.
 • Tu spada niz uticaja na marketing aktivnosti:
  • Monopoli i spajanja (sprečavanje zloupotrebe dominantne pozicije na tržištu – monopolske pozicije)
  • Restriktivne prakse (zabrana praksi koje narušavaju konkurenciju)
  • Kodeks ponašanja (kako bi se zaštitili interesi potrošača)
ekonomski faktori
Ekonomski faktori
 • Vezuju se za tržišna zbivanja u jednoj ekonomiji.
 • Tu spadaju:
  • ekonomski rast,
  • nezaposlenost,
  • bruto društveni proizvod (GDP),
  • postojanje i funkcionisanje sistema taksi i poreza,
  • regulisanost uvoza i izvoza,
  • stabilnost tržišta,
  • stopa inflacije,
  • stabilnost nacionalne valute,
  • nabavna moć potrošača, pregovaračka moć potrošača,
  • politika unutrašnje trgovine itd.
tehnolo ki faktori
Tehnološki faktori
 • Smatraju se glavnim pokretačima promena u koncipiranju i sprovođenju marketing aktivnosti.
 • Imaju uticaja kako na poslovanje kompanija, tako i na živote ljudi.
 • Tu spadaju:
  • stepen tehnološkog razvoja u jednoj ekonomiji,
  • razvoj i primena informacionih sistema,
  • stepen prihvatanja inovacija,
  • povezivanje telekomunikacionih i informacionih sistema.
fizi ki faktori
Fizički faktori
 • Ekološka pitanja:
  • Upotreba sastojaka koji doprinose očuvanju životne sredine
  • Upotreba ekološke ambalaže koja se može reciklirati
  • Zaštita ozonskog omotača
  • Testiranje novih proizvoda na životinjama
  • Zagađenje
  • Očuvanje energije
mikrookru enje
Mikrookruženje
 • Mikrookruženje je tržišni prostor smešten neposredno uz samo preduzeće.
 • U pitanju je deo tržišta, čije su karakteristike oblikovane potrebama i zahtevima potrošača (kupaca, klijenata), kao i proizvodima i uslugama koji se plasiraju tim potrošačima.
 • Učesnici na tržištu mikrookruženja čine potrošači, konkurenti, dobavljači i posredniciu razmeni (distributeri, intermediaries).
izvori
Izvori:
 • Chaffey, D., (2002.), E-Business and E-Commerce Management, Pearson Education Limited (Financial Times, Prentice Hall), Harlow, England.
 • Jobber D., Fahy J., (2006.), Osnovi marketinga, Data Status, Beograd.
 • Kotler P., “Marketing Management”, (2003.), 11th edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
ad