Pravice invalidov v eu zakonodaji zaveza za evropo brez ovir
Download
1 / 18

PRAVICE INVALIDOV V EU ZAKONODAJI Zaveza za Evropo brez ovir - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

PRAVICE INVALIDOV V EU ZAKONODAJI Zaveza za Evropo brez ovir. mag. C VETO U RŠIČ , član prvega Odbora OZN za pravice invalidov in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. CVETO URŠIČ. Član prvega Odbora OZN za pravice invalidov

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PRAVICE INVALIDOV V EU ZAKONODAJI Zaveza za Evropo brez ovir' - kineta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pravice invalidov v eu zakonodaji zaveza za evropo brez ovir

PRAVICE INVALIDOV V EU ZAKONODAJIZaveza za Evropo brez ovir

mag. CVETO URŠIČ, član prvega Odbora OZN za pravice invalidov inMinistrstvo za delo, družino in socialne zadeve

TAIEX, Sarajevo, 30.10. 2012


Cveto ur i
CVETO URŠIČ

 • Član prvega Odbora OZN za pravice invalidov

 • Član EU HLG za invalide in Odbora za pravice invalidov v SE

 • Prvi generalni direktor Direktorata za invalide na MDDSZ

 • V bibliografiji več kot 230 enot (raziskave, strokovni članki, ipd)

 • Aktiven v invalidskih in humanitarnih organizacijah

TAIEX, Sarajevo, 30.10. 2012


Na rt predavanja
Načrt predavanja

 • Pravni temelj

 • Pravice invalidov v EU zakonodanji

 • Evropska invalidska strategija 2010 – 2020

 • Konvencija OZN o pravicah invalidov in EU

 • Načrti za prihodnost

TAIEX, Sarajevo, 30.10. 2012


Temeljni dokumenti
Temeljni dokumenti

 • Pogodba o delovanju Evropske unije

 • Listina o temeljnih pravicah Evropske unije

TAIEX, Sarajevo, 30.10. 2012


Pogodba o delovanju eu
Pogodba o delovanju EU

Pri opredeljevanju in izvajanju svojih politik in dejavnosti si

Unija prizadeva za boj proti diskriminaciji na podlagi spola,

rase ali narodnosti, vere ali prepri čanja,INVALIDNOSTI,

starosti ali spolne usmerjenosti. (10. člen) - mainstreaming

…lahko Svet po posebnem zakonodajnem postopku in po

odobritvi Evropskega parlamenta soglasno sprejme

ustrezne ukrepe za boj proti diskriminaciji na podlagi spola,

rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, INVALIDNOSTI,

starosti ali spolne usmerjenosti. (19. člen) – posebni predpisi

TAIEX, Sarajevo, 30.10. 2012


Listina o temeljnih pravicah eu
Listina o temeljnih pravicah EU

Prepovedana je vsakršna diskriminacija na podlagi spola, rase,

barve kože, narodnostne pripadnosti ali socialnega porekla,

genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega

ali drugega mnenja, pripadnosti narodnostni manjšini, gmotnega

stanja, rojstva, INVALIDNOSTI, starosti ali spolne

usmerjenosti. (21. člen - Nediskrinminacija)

Unija priznava in spoštuje pravico INVALIDOV do ukrepov za

zagotavljanje njihove samostojnosti, socialne in poklicne

integracije ter sodelovanja v življenju skupnosti.(26. člen –

Vključevanje invalidov)

TAIEX, Sarajevo, 30.10. 2012


Pristojnosti eu podro ju zakonodaje
PRISTOJNOSTI EU PODROČJU ZAKONODAJE

 • Izključna pristojnost EU: državne pomoči, carina,…

 • Deljena pristojnost: boj proti diskriminaciji na podlagi invalidnosti; prosti pretok blaga, storitev, oseb in kapitala;kmetijstvo; promet; davki; notranji trg; enako plačilo za moške in ženske; statistika

 • Pristojnost držav – usklajeno delovanje: zaposlovanje,izobraževanje,sociala,…

  Pomembno: paradigm shift!

TAIEX, Sarajevo, 30.10. 2012


Pravice invalidov v eu zakonodaji 1
Pravice invalidov v EU zakonodaji -1

 • splošne zadeve, finance (npr. za transkacije, ki jih opravijo slepi se ne plača DDV)

 • Carina in prosti pretok blaga (npr. ne plača se carina za izobraževalne materiale za slepe, ipd)

 • Kmetijstvo

 • zaposlovanje in sociala (npr. prepoved diskriminacije pri zaposlovanju na osnovi invalidnosti)

 • Območje svobode in zagotavljanja storitev (npr.pri javnih naročilih imajo lahko prednost invalidska podjetja oz. zaščitno zaposlovanje)

 • Transport (npr. letalski prevozniki,ladijski prevoz, železnica, ipd)

  Vir: Annotated review of EU law and policy reference to disability (ANED, 2011) – 236 dokumentov!

TAIEX, Sarajevo, 30.10. 2012


Pravice invalidov v eu zakonodaji 2
Pravice invalidov v EU zakonodaji -2

 • Konkurenca, obdavčitev (npr. dovoljene državne pomoči na področju zaposlovanja invalidov)

 • Ekonomska in monetarna politika (npr. dostopnost euro kovancev za slepe)

 • Zunanje zadeve (npr. finančna pomoč invalidom v državah v razvoju)

 • Industrija in notranji trg (npr. področje telekomunikacij)

 • Regionalna politika (npr. prepoved diskriminacije pri dostopu do sredstev skladov)

 • Okolja, zaščita potrošnikov in zdravstveno varstvo

 • Znanost, informacije, izobraževanje in kultura (npr. na področju izobraževanja upoštevati posebne potrebe)

  Vir: Annotated review of EU law and policy reference to disability (ANED, 2011) – 236 dokumentov

TAIEX, Sarajevo, 30.10. 2012


Evropska invalidska strategija 2010 2020 obnovljena zaveza za evropo brez ovir
Evropska invalidska strategija 2010 – 2020; Obnovljena zaveza za Evropo brez ovir

Sprejeta je bila 15. novembra 2010.

Trije ključni dokumenti:

 • Evropska strategija(COM(2010)636konč.)

 • Osnovni načrt za uresničevanje: lista aktivnosti

 • ‘background’ dokument s podatki in številkami

TAIEX, Sarajevo, 30.10. 2012


Nadaljevanje temeljni cilji
…nadaljevanje: Temeljni cilji zaveza za Evropo brez ovir

 • krepitev vloge invalidov, da lahko v celoti uživajo svoje pravice ter v celoti izkoristijo sodelovanje v družbi

 • Evropa brez ovir

 • Uresničevanje obvez sprejetih s pristopom k Konvencije OZN o pravicah invalidov

TAIEX, Sarajevo, 30.10. 2012


Nadaljevanje poti za dosego ciljev
zaveza za Evropo brez ovir nadaljevanje: poti za dosego ciljev

 • Zakonodaja: npr. predpis s področja dostopnosti

 • ‘mainstreaming’: da se na vseh področjih upošteva pravica do enakih možnosti

 • Sodelovanje:med DČ in nevladnimi organizacijami

 • Financiranje: npr. za nevladne organizacije, pilotni projekti

 • Osveščanje:npr. Nagrada za dostopno mesto

 • Zbirke podatkov, spremljanje

TAIEX, Sarajevo, 30.10. 2012


Nadaljevanje podro ja delovanja
… nadaljevanje: Področja delovanja zaveza za Evropo brez ovir

 • Dostopnost - grajenega okolja, informacij, blaga in storitev

 • Sodelovanje - enake možnosti in spodbujanje prehoda od institucionalnega varstva do varstva znotraj skupnosti

 • Enakost – brez diskriminacije na podlagi invalidnosti

 • Zaposlovanje - na odprtem trgu dela

 • izobraževanje in usposabljanje - vključujoče izobraževanje in vseživljenjsko učenje

 • socialna zaščita - dostojni življenjski pogoji

 • zdravstvo - enak dostop

 • zunanji ukrepi –

TAIEX, Sarajevo, 30.10. 2012


Konvencija o pravicah invalidov kpi
Konvencija o pravicah invalidov (KPI) zaveza za Evropo brez ovir

 • EU podpisala 30. 3. 2007 skupaj z vsemi DČ

 • 26. 11. 2009 sklep Sveta za pristop k KPI

 • 2. 12. 2010: Kodeks ravnanja …o določitvi notranjih dogovorov o izvajanju Konvencije in zastopanju Evropske unije (2010/C 340/08)

 • 23. 1. 2011: začetek veljavnosti Konvencije za EU

 • 24 EU držav je že ratificiralo Konvencijo

  “PARADIGM SHIFT”

TAIEX, Sarajevo, 30.10. 2012


Eu predpisi ki se nana ajo na konvencijo
EU PREDPISI, zaveza za Evropo brez ovir KI SE NANAŠAJO NA KONVENCIJO

 • Promet (13)

 • Neodvisno življenje, socialna vključenost, zaposlovanje, izobraževanje (17)

 • Osebna mobilnost (9)

 • Dostop do informacij (5)

 • Statistika in zbirke podatkov (5)

 • Mednarodno sodelovanje (3)

  SKUPAJ: 52 predpisov

  Vir: Annex 2 Declatation concerning the competence of EU…

TAIEX, Sarajevo, 30.10. 2012


Na rti za prihodnost
Načrti za prihodnost zaveza za Evropo brez ovir

 • Predpis, ki bo urejal področje dostopnosti blaga in storitev

 • direktiva o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb …invalidnost, …

 • Parkirna kartica

 • EU kartica za invalide

 • Javna naročila

 • Strukturni skladi

TAIEX, Sarajevo, 30.10. 2012


Koristne spletne strani vir johan ten geuzendam
…koristne spletne strani zaveza za Evropo brez ovir vir: Johan ten Geuzendam

European Disability Strategy 2010-2020

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=429&newsId=933&furtherNews=yes

Initial plan to implement the Strategy: List of Actions 2010-2015 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010SC1324:EN:NOT

Council Decision 2010/48/EC (26/11/2009): Conclusion by the European Community of the UN CRPD

http://eur.lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:023:0035:0061:EN:PDF

Academic Network of European Disability Experts (ANED) http://www.disability-europe.net/

Report of the Ad Hoc Expert Group on the Transition from Institutional

to Community-based Care (2009) http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3992&langId=en

Toolkit for using EU Structural and Cohesion Funds (2009) http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2740&langId=en

"DOTCOM" – the on-line tool presenting instruments to implement UNCRPD in EU Member States http://www.disability-europe.net/dotcom

TAIEX, Sarajevo, 30.10. 2012ad