e drejta biznesore prezanimi 2
Download
Skip this Video
Download Presentation
E DREJTA BIZNESORE Prezanimi 2

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

E DREJTA BIZNESORE Prezanimi 2 - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

E DREJTA BIZNESORE Prezanimi 2. www.Ligjerata.info. BURIMET E SË DREJTËS Burimet materiale dhe formale. Në shkencën juridike është rregull që të diskutohet për “burimet e së drejtës” Ky diskutim rrjedh nga nevoja e konstatimit të fakteve se nga buron e drejta;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' E DREJTA BIZNESORE Prezanimi 2 ' - kina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
burimet e s drejt s burimet materiale dhe formale
BURIMET E SË DREJTËSBurimet materiale dhe formale
 • Në shkencën juridike është rregull që të diskutohet për “burimet e së drejtës”
 • Ky diskutim rrjedh nga nevoja e konstatimit të fakteve se nga buron e drejta;
 • Sikurse në shumivën e degëve dhe disiplinave jurdike, autorët kanë mendime të ndryshme lidhur me përcaktimin e fakteve se çfarë përmban kuptimi i ndrajës në burime të së drejtës në kuptimin material dhe atë formal;
 • Megjithatë, nëse i shikojmë shumicën e këtyre botkuptimeve mund të konstatojmë se e burime e së drejës ndahen në burime
  • materiale dhe
  • formale;
ka kondsiderohet burim matrial i s drejt s
Çka kondsiderohet burim matrial i së drejtës?
 • Konsiderohet kushtet e jetës materiale ose shkaqet dhe rrethanat mareriale të cilat kanë ndikuar dhe ndikojnë në lindjn dhe zhvillimin e së drejtës;
ka konsiderohet burim formal i s drejt s
Çka konsiderohet burim formal i së drejtës?
 • Konsiderohet aktat e përgjithshme nga të cilat burojnë aktet e posaçme juridike me të cilat rregullohet situata konkrete juridike;
 • Të tilla janë:
 • Kushtetuta,
 • Ligji,
 • Aktet nën ligjore;
 • Kontratat ndërkombëtare;
 • Doket dhe uzansat;
 • Precedenti gjyqësor;
 • Praktika gjyqësore;
 • Shkenca juridike
kushtetuta
Kushtetuta

Është ligj i veçantë dhe akt më i lartë i një shteti që duhet dalluar nga ligjet tjera;

 • Është akti më i lartë i përgjithshëm që përmban në vete parimet kryesore dhe normat më të rëndësishme që kanë të bëjnë me:
  • Rregullimin shoqëror – juridik;
  • Pushtetin shtetëror;
  • Organizimin shtetëror;
  • Sistemin ekonomik;
  • Çështjen e pronës;
  • Etj;
 • Në mbështetje të kushtetutës nxjerrën të gjitha Ligjet dhe aktet tjera;
 • Procedura e nxjerrjes është e veçantë dhe zakonisht e nxjerr Parlamenti i shtetit ose hynë në fuqi në bazë të Referendumit;
ligji
Ligji
 • Është burimi kryesor i shkruar i së drejtës;
 • Është forma kryesore në bazë të së cilës paraqitet e drejta;
 • Ligji zakonisht në kuptimin formal përkufizohet si dispozitë, rregull ose si normë juridike;
 • Ligjin e nxjerrë organi më i lartë i shtetit – Parlamenti, paraprakisht sipas një procedure të caktuar;
 • Hynë në fuqi pas shpallës në Gazetën Zyrtar pas afatit të përcaktuar Ligjor;
 • Ligji mund të shfuqizohet:
  • Me nxjerrje të ligjit të ri i cili e rregullon materien e njëjtë – që duhet shprehimisht të ceket në tekstin Ligjit të ri (obrogatio);
  • Ligji mund të plotësohet ose ndryshohet me dispozita të reja (abrogatio);
 • Ligji, gjithashtu është rregull e përgjithshme pasi që nuk nxjerrët vetëm për një situatë por ai i rregullon të gjitha rastet njësoi;
 • Puna krijuese lidhur me shpalljen dhe publikimin e ligjeve quhet kodifikim;
aktet n n ligjore
Aktet nën ligjore;
 • Vetëm më ligje është e pamundur që të rregullohet e tërë jeta shoqërore;
 • Andaj, është në tërësi e natyrshme dhe normale që me akte nën ligjore të rregullohen shumë çështje;
 • Këto janë akte me të ulëta se sa aktet ligjore dhe se duhet të jenë në pajtim të plotë me Ligjin;
 • Këto akte nuk i nxjerrë organi më i lartë i shtetit;
 • Zakonisht këto akte i nxjerrin organet administrative dhe gjyqësore;
 • Me këto aktet rregullohen problematikat më për së afërmi dhe detajisht;
 • Aktet nënligjore janë:
  • Dekterligji;
  • Urdhëresa;
  • Rregullorja;
  • Vendimi;
  • Udhëzimi;
slide8

Këto akte i nxjerrin organet ekzekutive, organet e administratës por edhe bartësit e funksioneve të caktuara shtetërore të cilët konsiderohen kompetent në bazë të ligjit;

 • Po ashtu sikurse edhe ligji – aktet nënligjore duhet të publikohen në gazetën zyrtare ose në ndonjë formë tjetër që të njoftohet publiku i gjerë me to:
kontratat nd rkomb tare
Kontratat ndërkombëtare
 • Shumë çështje në aspektin juridik ndërmjet të shteteve mund të rregullohen edhe me kontrata;
 • Kontrata mund të jenë bilaterale (dy paleshe) dhe multilaterale (shumë paleshe);
 • Kontrata ndërkombëtare që të fitojë karakterin e burimit juridik të vendit duhet që të ratifikohet nga parlamenti i vendit;
 • Menjëherë porsa të ratifikohet shërben si burim juridik vendor fiton fuqinë dhe përparësinë që të zbatohet para ligjit të vendit;
 • Ratifikimin e bënë Kuvendi ose Parlamenti i shtetit;
doket dhe uzansat
Doket dhe uzansat
 • DOKËT:
  • Në kohën e lashtë kur nuk ka ekzistuar e drejta e shkruar, doket si burim i së drejtës kanë luajtur rol të rëndësishëm në rregullimin e jetës shoqërore dhe ekonomike;
  • Edhe sot e kësaj dite doket konsiderohen burim i së drejtës por ato radhitën të fundit në listë për kah rëndësia;
  • Kjo për faktin se sot në botën moderne jeta shoqërore – ekonomike është e rregulluar në masë të madhe me norma juridike;
  • Ato në literaturë konsiderohet si jo precize dhe të papërsosura;
  • Në vendet që kanë sistemin juridik Anglo – Sakson ato ende janë me rëndësi të madhe:
  • Në të drejtën tregtare doket kanë rëndësi të madhe;
  • Ekziston dallimi më mes të dokeve afariste dhe të drejtës zakonore:
slide11

E drejta zakonoreështë normë dhe se palët janë të vetëdijshme se kanë obligim që ta zbatojnë dhe të sillen sipas saj;

 • Doket afariste zbatohen nga palët në bazë të vullnetit të tyre dhe në raste të caktuara edhe në mënyrë të heshtur;
 • Doket mund të ndahen edhe sipas territorit, p.sh:
    • Doke të përgjithshme;
    • Doke rajonale; dhe
    • Doke lokale;
uzansat
UZANSAT
 • Uzansat janë afariste mirëpo ato dallojnë nga të parat sepse janë rregulla të shkruara, sistemuara dhe të publikuara nga organi i shtetit ose nga ndonjë organ i shteti që ka autorizimin në bazë të Ligjit”
    • Edhe uzansat janë:
     • Të përgjithshme;
     • Të veçanta:
   • Çdo herë uzansat e veçanti i përjashtojnë ato të përgjithshmet kur janë pyetje se cila nga ato duhet të zbatohet e para:
   • Uzansat janë ta aplikueshme vetëm nëse palët gjatë krijimit të marrëdhënies së tyre shprehimisht janë thirrur në to;
precedenti gjyq sor
Precedenti gjyqësor
 • Precedent rrjedh nga fjala latine praecedare që nënkupton që një çështje të rregullohet sikurse rasti i ngjashëm i mëparshëm:
 • Kjo zakonisht vije në pyetje atëherë kur nuk ekzistojnë dispozitat e caktuara ligjore;
 • Ky parim zakonisht është aplikuar në gjykatë tek zgjedhja e kontesteve të caktuara;
praktika gjyq sore
Praktika gjyqësore
 • Ne veçanti tek shtetet të cilat e kanë sistemi e rregullimit juridik Anglo – sakson praktika gjyqësore konsiderohet si burim i rëndësishëm i së drejtës:
 • Ndërkaq, në sistemet kontinentale ku dominon e drejta shkruar, konsiderohet se e praktika gjyqësore nuk mund të konsiderohet burim i së drejtës sepse gjykata gjatë gjykimit vetëm e zbaton të drejtën dhe nuk e krijon të drejtën;
 • Megjithatë, praktika gjyqësore në kuadër të mendimit të vet nuk konsiderohet burim i drejtpërdrejtë juridik mirëpo ky mendim luan rol pozitiv dhe indirekt kontribuon në sistemin e së drejtës;
shkenca juridike
Shkenca juridike
 • Shkenca juridike ka rol dhe ndikim të madh në krijimin dhe zhvillimin e së drejtës dhe sistemit juridik në veçanti;
 • Shkenca juridike e studion dhe e përpunon të drejtën pozitive duke e bërë interpretimin shkencor të saj;
 • Duke i komentuar, krahasuar dhe analizuar normat juridike ajo jep kontribut të jashtëzakonshëm në zhvillimin dhe përsosjen e sistemit juridik;
 • Shkenca juridike ju ndihmon organeve të juridikaturës, institucioneve ekonomike dhe organeve të administratës;
 • Shkenca juridike ndihme e vet e paraqet më mënyrë të shpjegimeve të normave juridike, i komenton të metat, i shqyrton kundërthëniet
 • Etj;
zbatimi i s drejt s
ZBATIMI I SË DREJTËS
 • Marrëdhëniet shoqërore rregullohen dhe shprehen me anë të veprimtarisë normative – juridike në realitetin shoqëror;
 • Qëllim parësor i së drejtë dhe shtetit;
 • Rregullimi i sjelljes së subjekteve;
 • Qëllimi që e drejta të kuptohet me vetëdije;
 • Rregullimi i marrëdhënieve ndërmjet njerëzve;
 • Nëse shkelen ligjet e nxjerra nga shteti atëherë zbatohen sanksionet;
 • Shteti duhet që ta ketë parasysh momentin e nxjerrjes së normës duke ja përshtatur atë interesave të shoqërisë
    • Zbatimi vullnetar
    • Zbatimi i dhunshëm;
procesi i zbatimit t s drejt s
PROCESI I ZBATIMIT TË SË DREJTËS
 • Të gjitha normat juridike në një shoqëri të organizuar nxjerrën në mënyrë që ato të rregullojnë raporte ose marrëdhënie të caktuara shoqërore;
 • Megjithatë, zbatimi i normës juridike është proces i ndërlikuar dhe që varet nga:
  • Veprimet psikike;
  • Veprimet mendore;
  • Veprimet trupore;
  • Veprimet materiale – fizike;
 • Të gjitha këto veprime janë të orientuara në arritjen e dy qëllimeve:
  • Që më saktësi të caktohet sjellja të cilën norma e caktuar e kërkon në rastin konkret; dhe
  • Që kjo sjellje të zbatohet;
slide18

Në mënyrë që të mësohet më afër norma dhe zbatimi i saj duhet kaluar në këto faza:

   • Përcaktimin e saktë të përmbajtjes – kuptimit të normës juridike;
   • Gjetjen e kuptimit të normës juridike;
   • Caktimin e situatës konkrete në të cilin norma konkrete duhet të aplikohet;
   • Zgjedhjen (vendosjen) e situatës konkrete në të cilën situata konkrete duhet të aplikohet;
   • Urdhrin që duhet dhënë subjekti i cili duhet të kryejë veprimet të cilat ia cakton norma juridike;
 • Duhet dalluar edhe dy veprime të cilat janë të rëndësishme për çdo subjekt gjatë zbatimit të normës juridike:
    • Çështja faktike e cila që dëshiron të zgjedhën me këtë normë juridike;
    • Çështjen juridike që dëshiron t’i zgjedhë norma konkrete;
veprimi i norm s juridike n hapsir dhe koh
VEPRIMI I NORMËS JURIDIKE NË HAPSIRË DHE KOHË
 • Dispozitat e caktuara mund të vlejnë në:
  • Territorin e shtetit por edhe vetëm në një pjesë të tij (varësisht nga rregullimi federal ose i thjeshtë):
  • Aspektin kohor i veprimit të dispozitave juridike;
e drejta pozitive
E DREJTA POZITIVE
 • E drejta pozitive është ajo e drejtë e cila është aplikim (zbatim) e sipër;
 • E drejtë historike konsiderohet ajo e drejtë e cila nuk është në zbatim e sipër e cila ka pushuar që të zbatohet;
interpretimi i s drejt s
INTERPRETIMI I SË DREJTËS
 • Kuptimi i interpretimit;
 • Mënyrat e interpretimit:
 • Në bazë të analizës
 • Gjuhësor;
 • Logjik
 • Në bazë të sintezës
  • Interpretimi sistematik;
  • Interpretimi historik;
  • Interpretimi telelogjik – qëllimor;
 • Llojet e interpretimit:
 • Legal;
 • Gjyqësor;
 • Shkencor;
marrdh nia juridike
MARRDHËNIA JURIDIKE
 • Të gjitha marrëdhëniet me anë të te cilave realizohen qëllimet e aktiviteteve njerëzore i quajmë marrëdhënie shoqërore;
 • Këto marrëdhënie shoqërore realizohen nëpërmjet të sjelljes së njerëzve në bazë të normave juridike;
 • Sipas përmbajtjes marrëdhëniet shoqërore i kemi mund të jenë:
  • Ekonomike;
  • Politike;
  • Kulturore;
  • Familjare;
  • Nga marrëdhënia e punës;
  • Etj;
 • Interesimi i shtetit për rregullimin e marrëdhënieve juridike me norma
 • Sanksionet
 • Për realizimin e një marrëdhënie të caktuar juridike është e domosdoshme ekzistence e një norme të përgjithshme ose të veçantë’
 • Marrëdhënia juridike krijohet në pazë të fakteve të cilat si relevante i pranon norma juridike;
faktet juridike
FAKTET JURIDIKE
 • Ndodhitë;
 • Veprimet juridike;
 • Punët juridike;
 • Punët e lejuara juridike dhe të palejuara;
e drejta objektive dhe e drejta subjektive
E DREJTA OBJEKTIVE DHE E DREJTA SUBJEKTIVE
 • E drejta objektive tërësia e normave juridike të cilat e përbëjnë një sistem të caktuar juridik;
 • E drejta subjektive është ajo që i takon subjektit të caktuar.
   • Forca e të drejtës subjektive është e kushtëzuar nga e drejta objektive
   • Të drejtat subjektive lidhem me autorizimin dhe kërkesën për mbrojtjen e saj
detyrimi juridik
DETYRIMI JURIDIK
 • Është element i të drejtës subjektive;
 • Rregullon çështjet e bërjes, mos bërjes (durimit) ose lëshimit
 • Detyrimit juridik
objekti i s drejt s
OBJEKTI I SË DREJTËS
 • Janë faktet në të cilat në të cilat është e orientuar e drejta subjektive;
 • Janë të gjitha ato relacione për shkak të së cilave njeriu hynë në marrëdhënie juridike (p.sh. sendet, veprimet e njeriut, të mirat personale, shpirtërore, etj);
 • Objekt i të drejtës civile janë ato fakte ose marrëdhënie të cilat drejtpërdrejtë ose tërthorazi mund të shndërrohen në të mira materiale – në të holla;
sendet kuptimi juridik
SENDET – Kuptimi juridik
 • Janë pjesë materiale të cilat gjenden në pushtetin njeriut;
 • Mbi to krijohet e drejta e pronësisë apo ndonjë e drejtë tjetër;
 • Janë objekte materiale dhe objekt i rëndësishëm i marrëdhënieve civile – juridike;
 • Kuptimi i objektit material është kuptim më i gjerë se kuptimi i sendit;
 • Objekti material i përfshinë të gjitha;
 • Ndërsa sendi është i veçantë, individual;
 • Kuptimi i sendit është më i ngushtë se vet kuptimi i mallit;
 • Mall mund të konsiderohet edhe fuqia punëtore, produktet intelektuale njerëzore;
nj objekti material q t trajtohet si send sht e domosdoshme q ai t jet
Një objekti material që të trajtohet si send është e domosdoshme që ai të jetë
 • I kufizuar në hapësirë që të mund të trajtohet si send;
 • Nuk mund të konsiderohen si sende drita, nxehtësia, ajri, uji,etj);
 • Trupat në gjendje të ndryshme (gazrat, lëngjet, etj) kur kufizohen në boca dhe të tubuara në vende të përshtatshme, kur energjia elektrike përçohet nga përçuesit elektrik atëherë konsiderohen sende;
 • Për t’u konsideruar diçka send është e detyrueshme që të jetë:
  • Pjesë e natyrës materiale;
  • Të jetë në pushtetin e njeriut; dhe
  • Të jetë objekt i të drejtës pronësore;
llojet dhe ndarja e sendeve
LLOJET DHE NDARJA E SENDEVE
 • Mjetet kryesore dhe mjetet xhiruese
 • Sendet në qarkullim dhe jashtë qarkullimit;
 • Sendet e pa lëvizshme dhe të lëvizshme;
 • Sendet e caktuara individuale dhe ato të caktuara sipas gjinisë
 • Sendet e ndryshueshme dhe të pa ndryshueshme;
 • Sendet konsumuese dhe jo konsumuese;
 • Sendet e ndashme dhe jo të ndashme;
 • Sendet e thjeshta dhe të përbërë;
 • Sendet kryesore dhe aksesore;
 • Paratë;
 • Letrat me vlerë
ad