Slovenski tipendijski sklad si0034 iz egp in norve kega finan nega mehanizma
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

Slovenski štipendijski sklad SI0034 iz EGP in Norveškega finančnega mehanizma PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Slovenski štipendijski sklad SI0034 iz EGP in Norveškega finančnega mehanizma. CMEPIUS Helena Konda, koordinatorka. Donatorske države. Norveška Islandija Lihtenštajn. Države prejemnice. 15 članic EU. NFM v Sloveniji. Sklad za nevladne organizacije

Download Presentation

Slovenski štipendijski sklad SI0034 iz EGP in Norveškega finančnega mehanizma

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Slovenski štipendijski sklad SI0034iz EGP in Norveškega finančnega mehanizma

CMEPIUS

Helena Konda, koordinatorka


Donatorske države

Norveška

Islandija

Lihtenštajn


Države prejemnice

15 članic EU


NFM v Sloveniji

 • Sklad za nevladne organizacije

  Vmesni organ: Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo,

 • Slovenski štipendijski sklad

  Vmesni organ: Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja


Slovenski štipendijski sklad

 • spodbuditi mednarodno sodelovanje na področju visokega šolstva in raziskovanja Slovenije z Norveško, Islandijo in Lihtenštajnom

 • spodbuditi pretok strokovnjakov ter mednarodno mobilnost študentov in visokošolskega ter raziskovalnega osebja.


Opis ukrepov in akcij


Smer mobilnosti

 • iz Slovenije v države EGP EFTA

  • Individualne mobilnosti - vse akcije

  • Študijski obiski

 • iz držav EGP EFTA v Slovenijo

  • Individualna mobilnost osebja za raziskovanje

  • Študijski obiski

  • Izmenjava strokovnjakov


Upravičeni prijavitelji

 • Visokošolski zavodi, akreditirani v Republiki Sloveniji in vpisani v razvid visokošolskih zavodov – vse akcije.

 • Raziskovalne organizacije vpisane v evidenco o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – akcije IMOR in ŠO.

 • Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo – akcije ŠO in IS.


Upravičeni stroški

 • stroški prevoza

 • stroški bivanja

 • stroški organizacije (le pri Študijskih obiskih)


Stroški prevoza


Stroški bivanja 1


Stroški bivanja 2

Maksimalne pavšalne vrednosti za:

 • mobilnost študentov za študij,

 • mobilnost študentov za usposabljanje in

 • mobilnost osebja za raziskovanje.


Stroški organizacije (ŠO)

 • dejanski stroški organizacije študijskega obiska do maksimalne vrednosti 1000 EUR

 • tisk, fotokopiranje, najem prostorov za srečanje, najem opreme, prevajanje, tolmačenje itd (stroški plač niso upravičen strošek)


Razpisana sredstva

 • Vsota sredstev za razpis je 1.327.907 EUR z razdelitvijo v obdobju 2009-2010.

 • Okvirna razdelitev sredstev med ukrepi je:

  • 70 % za Individualne mobilnosti

  • 15 % za Študijske obiske

  • 15 % za Izmenjave strokovnjakov.


Razpisana in zaprošena sredstva

 • Sredstva, razpisana na 1. razpisu:

  1.327.907 EUR

 • Sredstva, zaprošena na 1. razpisu:

  803.576 EUR

 • Sredstva, razpisana na 2. razpisu:

  524.331 EUR


1. razpis

 • Javni razpis za zbiranje predlogov projektov za dotacije za mobilnost v letih 2009-2010 v okviru Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma

 • Objavljen: 19.6.2009

 • Zaključen: 31.8.2009


Rezultati 1. razpisa

 • Prispelo je 64 vlog

 • Na formalno dopolnitev je bilo pozvanih 12 prijaviteljev, vse vloge so bile ustrezno dopolnjene

 • Vse vloge so bile odobrene

 • Sklep o izboru vlog za dotacije v okviru Slovenskega štipendijskega sklada SI0034, razpisni rok: 31. 8. 2009


Število vlog na akcijo in zaprošena sredstva na akcijo:


Poročanje

Končno poročilo

 • Vsebinski del (navezava na prijavni obrazec)

 • Finančni del (kopija finančne dokumentacije)

 • Priloge (datoteke v Excelu tudi v e-obliki!)

  • potrdilo tuje organizacije o izvedeni mobilnosti

  • tabele računov

  • tabela za poročanje o mobilnostih

   Vmesna poročila - vprašalniki


Oddaja končnega poročila

 • 3 identični tiskani izvodi, enega obdržite, dva oddate na CMEPIUS

 • oddaja osebno ali s priporočeno pošto IN vse tabele po e-pošti ali na ustreznem mediju ([email protected])

 • rok za oddajo: en mesec po zaključeni mobilnosti


2. razpis

 • Javni razpis za zbiranje predlogov projektov za dotacije za mobilnost v letih 2009-2010 v okviru Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma, razpisni rok: 10. december 2009

 • Objavljen: 2.10.2009

 • Zaključen: 10.12.2009


Razlike med 1. in 2. razpisom

 • Manjše tehnične spremembe v opisu tabel

 • Obvezno priložiti 2 kopiji pri vseh vlogah

 • Podpis prijavnice: pravni zastopnik ali pooblaščenec (priložiti kopijo pooblastila)

 • Napis na ovojnici vloge: »NE ODPIRAJ - vloga za Slovenski štipendijski sklad SI0034«


Dodatne informacije

 • Razpisna dokumentacija

  www.cmepius.si/razpisi/nfm.aspx

 • CMEPIUS, Helena Konda

  tel: 01/586-42-48

  e-naslov:[email protected]


 • Login