Slovenski štipendijski sklad SI0034 iz EGP in Norveškega finančnega mehanizma - PowerPoint PPT Presentation

Slovenski tipendijski sklad si0034 iz egp in norve kega finan nega mehanizma
Download
1 / 23

 • 106 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Slovenski štipendijski sklad SI0034 iz EGP in Norveškega finančnega mehanizma. CMEPIUS Helena Konda, koordinatorka. Donatorske države. Norveška Islandija Lihtenštajn. Države prejemnice. 15 članic EU. NFM v Sloveniji. Sklad za nevladne organizacije

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Slovenski štipendijski sklad SI0034 iz EGP in Norveškega finančnega mehanizma

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Slovenski tipendijski sklad si0034 iz egp in norve kega finan nega mehanizma

Slovenski štipendijski sklad SI0034iz EGP in Norveškega finančnega mehanizma

CMEPIUS

Helena Konda, koordinatorka


Donatorske dr ave

Donatorske države

Norveška

Islandija

Lihtenštajn


Dr ave prejemnice

Države prejemnice

15 članic EU


Nfm v sloveniji

NFM v Sloveniji

 • Sklad za nevladne organizacije

  Vmesni organ: Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo,

 • Slovenski štipendijski sklad

  Vmesni organ: Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja


Slovenski tipendijski sklad

Slovenski štipendijski sklad

 • spodbuditi mednarodno sodelovanje na področju visokega šolstva in raziskovanja Slovenije z Norveško, Islandijo in Lihtenštajnom

 • spodbuditi pretok strokovnjakov ter mednarodno mobilnost študentov in visokošolskega ter raziskovalnega osebja.


Opis ukrepov in akcij

Opis ukrepov in akcij


Smer mobilnosti

Smer mobilnosti

 • iz Slovenije v države EGP EFTA

  • Individualne mobilnosti - vse akcije

  • Študijski obiski

 • iz držav EGP EFTA v Slovenijo

  • Individualna mobilnost osebja za raziskovanje

  • Študijski obiski

  • Izmenjava strokovnjakov


Upravi eni prijavitelji

Upravičeni prijavitelji

 • Visokošolski zavodi, akreditirani v Republiki Sloveniji in vpisani v razvid visokošolskih zavodov – vse akcije.

 • Raziskovalne organizacije vpisane v evidenco o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – akcije IMOR in ŠO.

 • Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo – akcije ŠO in IS.


Upravi eni stro ki

Upravičeni stroški

 • stroški prevoza

 • stroški bivanja

 • stroški organizacije (le pri Študijskih obiskih)


Stro ki prevoza

Stroški prevoza


Stro ki bivanja 1

Stroški bivanja 1


Stro ki bivanja 2

Stroški bivanja 2

Maksimalne pavšalne vrednosti za:

 • mobilnost študentov za študij,

 • mobilnost študentov za usposabljanje in

 • mobilnost osebja za raziskovanje.


Stro ki organizacije o

Stroški organizacije (ŠO)

 • dejanski stroški organizacije študijskega obiska do maksimalne vrednosti 1000 EUR

 • tisk, fotokopiranje, najem prostorov za srečanje, najem opreme, prevajanje, tolmačenje itd (stroški plač niso upravičen strošek)


Razpisana sredstva

Razpisana sredstva

 • Vsota sredstev za razpis je 1.327.907 EUR z razdelitvijo v obdobju 2009-2010.

 • Okvirna razdelitev sredstev med ukrepi je:

  • 70 % za Individualne mobilnosti

  • 15 % za Študijske obiske

  • 15 % za Izmenjave strokovnjakov.


Razpisana in zapro ena sredstva

Razpisana in zaprošena sredstva

 • Sredstva, razpisana na 1. razpisu:

  1.327.907 EUR

 • Sredstva, zaprošena na 1. razpisu:

  803.576 EUR

 • Sredstva, razpisana na 2. razpisu:

  524.331 EUR


1 razpis

1. razpis

 • Javni razpis za zbiranje predlogov projektov za dotacije za mobilnost v letih 2009-2010 v okviru Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma

 • Objavljen: 19.6.2009

 • Zaključen: 31.8.2009


Rezultati 1 razpisa

Rezultati 1. razpisa

 • Prispelo je 64 vlog

 • Na formalno dopolnitev je bilo pozvanih 12 prijaviteljev, vse vloge so bile ustrezno dopolnjene

 • Vse vloge so bile odobrene

 • Sklep o izboru vlog za dotacije v okviru Slovenskega štipendijskega sklada SI0034, razpisni rok: 31. 8. 2009


Tevilo vlog na akcijo in zapro ena sredstva na akcijo

Število vlog na akcijo in zaprošena sredstva na akcijo:


Poro anje

Poročanje

Končno poročilo

 • Vsebinski del (navezava na prijavni obrazec)

 • Finančni del (kopija finančne dokumentacije)

 • Priloge (datoteke v Excelu tudi v e-obliki!)

  • potrdilo tuje organizacije o izvedeni mobilnosti

  • tabele računov

  • tabela za poročanje o mobilnostih

   Vmesna poročila - vprašalniki


Oddaja kon nega poro ila

Oddaja končnega poročila

 • 3 identični tiskani izvodi, enega obdržite, dva oddate na CMEPIUS

 • oddaja osebno ali s priporočeno pošto IN vse tabele po e-pošti ali na ustreznem mediju (eeagrants@cmepius.si)

 • rok za oddajo: en mesec po zaključeni mobilnosti


2 razpis

2. razpis

 • Javni razpis za zbiranje predlogov projektov za dotacije za mobilnost v letih 2009-2010 v okviru Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma, razpisni rok: 10. december 2009

 • Objavljen: 2.10.2009

 • Zaključen: 10.12.2009


Razlike med 1 in 2 razpisom

Razlike med 1. in 2. razpisom

 • Manjše tehnične spremembe v opisu tabel

 • Obvezno priložiti 2 kopiji pri vseh vlogah

 • Podpis prijavnice: pravni zastopnik ali pooblaščenec (priložiti kopijo pooblastila)

 • Napis na ovojnici vloge: »NE ODPIRAJ - vloga za Slovenski štipendijski sklad SI0034«


Dodatne informacije

Dodatne informacije

 • Razpisna dokumentacija

  www.cmepius.si/razpisi/nfm.aspx

 • CMEPIUS, Helena Konda

  tel: 01/586-42-48

  e-naslov:eeagrants@cmepius.si


 • Login