KLASYCZNA TEORIA CNÓT: EPIKUR, STOICYZM, SCEPTYCYZM - PowerPoint PPT Presentation

Klasyczna teoria cn t epikur stoicyzm sceptycyzm
Download
1 / 29

  • 92 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

KLASYCZNA TEORIA CNÓT: EPIKUR, STOICYZM, SCEPTYCYZM. W późniejszym okresie rozwoju filozofii greckiej, gdy problematyka teoretyczna koncentrowała się wokół zagadnień etycznych, pojawiły się dwie ważne szkoły etyczne: epikurejska i stoicka. Epikur z Samos (341-270 p.n.e.).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

KLASYCZNA TEORIA CNÓT: EPIKUR, STOICYZM, SCEPTYCYZM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Klasyczna teoria cn t epikur stoicyzm sceptycyzm

KLASYCZNA TEORIA CNT:EPIKUR, STOICYZM, SCEPTYCYZM


Klasyczna teoria cn t epikur stoicyzm sceptycyzm

W pniejszym okresie rozwoju filozofii greckiej, gdy problematyka teoretyczna koncentrowaa si wok zagadnie etycznych, pojawiy si

dwie wane

szkoy etyczne: epikurejska i stoicka.


Klasyczna teoria cn t epikur stoicyzm sceptycyzm

Epikur z Samos (341-270 p.n.e.)


Klasyczna teoria cn t epikur stoicyzm sceptycyzm

Epikur z Samos (341-270 p.n.e.) gosi, i szczcie polega na doznawaniu przyjemnoci, a nieszczcie na doznawaniu cierpie. Szczcie wymaga osignicia cnoty, co polega na uwiadomieniu sobie, i do szczcia wystarczy brak cierpie.

Oznacza to, e najwicej przyjemnoci osiga ten, kto ma najmniej potrzeb (tzw. stan ataraksji).


Klasyczna teoria cn t epikur stoicyzm sceptycyzm

Istniej dwa rodzaje przyjemnoci:

wysze negatywne, polegajce na braku potrzeb i osiganiu spokoju, dziki unikaniu frustracji zwizanej z niemonoci zaspokojenia potrzeb, oraz

pozytywne (fizyczne i duchowe (wysze)), zwizane z odczuwaniem bodcw i zmian.


Klasyczna teoria cn t epikur stoicyzm sceptycyzm

Mdrzec powinien unika potrzeb (dy do przyjemnoci negatywnych), a pomocny mu w tym ma by rozum, kierujcy go ku cnocie.


Klasyczna teoria cn t epikur stoicyzm sceptycyzm

Epikur, by zwolennikiem

materializmu i atomizmu.

Inaczej jednak ni twrcy atomizmu Lekippos i Demokryt, twierdzi, i atomy poruszaj si po torach w sposb nie w peni zdeterminowany, to znaczy mog zbacza ze swego toru w sposb nieregularny (parenkliza odchylenie).


Klasyczna teoria cn t epikur stoicyzm sceptycyzm

Zmodyfikowana teoria atomistyczna pozwolia Epikurowi uzasadni wolno czowieka przez wskazanie jej ontologicznych (bytowych) podstaw w strukturze wiata materialnego. Skoro w wiecie nie wszystko jest zdeterminowane, to czowiek jest wolny i moe kierowa wasnym yciem, by osign szczcie.


Klasyczna teoria cn t epikur stoicyzm sceptycyzm

Czwrmian Epikura

Wedug Epikura czowieka nkaj obawy przed:

1.niemonoci osignicia szczcia

2.cierpieniem

3.bogami

4.mierci.


Klasyczna teoria cn t epikur stoicyzm sceptycyzm

Etyka Epikura nakazujca ycie rozumne, cnotliwe, o ograniczonych potrzebach, pozwala osign szczcie, a wybr silnego, lecz krtkotrwaego cierpienia, pozwala unika cierpie dugich, cho mniej intensywnych.

Fizyka Epikura gosi, i bogowie nie mieszaj si do ycia ludzi, za mier, pki jestemy nie istnieje, a gdy si pojawia, nas nie ma, czyli e mier nas nie dotyczy.


Klasyczna teoria cn t epikur stoicyzm sceptycyzm

Stoicyzm

III w. p.n.e. - II w. n.e.


Klasyczna teoria cn t epikur stoicyzm sceptycyzm

Zenon z Kition

ok. 334 p.n.e. ok. 262 p.n.e.


Klasyczna teoria cn t epikur stoicyzm sceptycyzm

Chryzyp

ok. 280 p.n.e. ok. 206 p.n.e.


Klasyczna teoria cn t epikur stoicyzm sceptycyzm

Lucjusz Anneusz Seneka

4 p.n.e. 65 n.e.


Klasyczna teoria cn t epikur stoicyzm sceptycyzm

Epiktet

55-135


Klasyczna teoria cn t epikur stoicyzm sceptycyzm

Marek Aureliusz

121-180

Cesarz rzymski w latach 161-180


Klasyczna teoria cn t epikur stoicyzm sceptycyzm

Stoicyzm (z grec. stoa poikile, malowana brama (portyk), przy ktrej zbierali si filozofowie) to szkoa filozoficzna zaoona w Atenach, ktrej pocztki sigaj III w. p.n.e., a koniec przypada na II w. n.e.

Zaoona przez Zenona z Kition, miaa wielu wybitnych przedstawicieli: Chryzyp, Poseidonios, Seneka, Epiktet i cesarz rzymski Marek Aureliusz.


Klasyczna teoria cn t epikur stoicyzm sceptycyzm

Wszechwiat jest materialny, oywiony (dziki pneuma, czyli tchnieniu rdu energii), doskonay, rozumny i celowy (gdy pneuma jest logosem, czyli rozumem kosmicznym, nadajcym wiatu uporzdkowany charakter).

ycie cnotliwe polega na wyrzeczeniu si wszystkiego, na uniezalenieniu si od okolicznoci zewntrznych.


Klasyczna teoria cn t epikur stoicyzm sceptycyzm

Dziki panowaniu nad sob poprzez podporzdkowanie si naturze, ktra jest rozumna, nastpuje wyzbycie si namitnoci i pragnie, ktre sprowadzaj czowieka z drogi cnoty i mdrzec osiga stan apatheia (brak emocji).

Podporzdkowanie si rozumowi daje wolno, ktr ograniczaj namitnoci rodzce chaos w ludzkim yciu.


Klasyczna teoria cn t epikur stoicyzm sceptycyzm

Stoicy podkrelali znaczenie intencji czynu jako cechy dziaania moralnego.

Odrniali czyny zacne (ac. honesta), czyli dobre moralnie ze wzgldu na ich intencj

od czynw susznych (ac. recta), czyli prowadzcych do pozytywnychskutkwmoralnych, lecz dokonanych z jakich pozamoralnych motyww, np. z chci zyskania akceptacji lub ze wzgldu na wi uczuciow.

Immanuel Kant w XVIII w. nawiza do tradycji stoickiej.


Klasyczna teoria cn t epikur stoicyzm sceptycyzm

Stoicyzm rzymski: poczenie ideau mdrca stoickiego z ideaem obywatela rzymskiego, uczestniczcego w zyciu publicznym.

Amor patriae patriotyzm


Klasyczna teoria cn t epikur stoicyzm sceptycyzm

Marek Tuliusz Cyceron

106-43 p.n.e.


Klasyczna teoria cn t epikur stoicyzm sceptycyzm

Wybitny mwca, prawnik, konstytucjonalista, filozof o orientacji stoickiej.

Koncepcja rnicujca:

imperium - wadz polityczn dysponujc monopolem stosowania przemocy w ramach prawa

auctoritas wadz opart na moralnym autorytecie (senat rzymski)

Czowiek nie jest obywatelem wiata (kosmopolityzm stoicki), dcym do mdroci i do szczcia, lecz obywatelem rzymskim (patriotyzm).


Klasyczna teoria cn t epikur stoicyzm sceptycyzm

Sceptycyzm


Klasyczna teoria cn t epikur stoicyzm sceptycyzm

Pyrron z Elidy

(ok. 376 p.n.e - ok 286 p.n.e.)


Klasyczna teoria cn t epikur stoicyzm sceptycyzm

- jakie s wasnoci rzeczy? nie wiadomo

  • jak si zachowywa wobec rzeczy? naley stosowa (epoch), czyli wstrzymywanie si od sdw i nie zabiera gosu w adnej sprawie (afazja)

    - jakie s nastpstwa naszego wobec nich zachowania? epoch prowadzi do spokoju (ataraksji)


Klasyczna teoria cn t epikur stoicyzm sceptycyzm

Etyka

Nie wiadomo, czym jest dobro.

Kady kieruje si naturalnymi popdami i skonnociami.


Klasyczna teoria cn t epikur stoicyzm sceptycyzm

Sceptycyzm poznawczy:

Poznanie empiryczne (zmysowe) niepewne., zalene od warunkw podmiotowych i przedmiotowych.

Indukcja zupena niemoliwa

Indukcja niezupena bez wartoci.


Klasyczna teoria cn t epikur stoicyzm sceptycyzm

Poznanie rozumowe - niekonkluzywne:

Dedukcja prowadzi do regresu do nieskoczonoci, bo zawsze mona szuka przesanki dla danej przesanki uzasadniajcej rozumowanie (dowd).


  • Login