AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA W KRAKOWIE
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 71

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA W KRAKOWIE KATEDRA MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA W KRAKOWIE KATEDRA MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH. SPOTKANIE KONSULTACYJNE POMOC TECHNICZNA. INSTALACJE TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNY CH – UWARUNKOWANIA, REALIA, ZAGROŻENIA PERSPEKTYWY BUDOWY. Tadeusz Pająk.

Download Presentation

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA W KRAKOWIE KATEDRA MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA W KRAKOWIE

KATEDRA MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

SPOTKANIE KONSULTACYJNE

POMOC TECHNICZNA

INSTALACJE TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH –

UWARUNKOWANIA, REALIA, ZAGROŻENIA

PERSPEKTYWY BUDOWY

Tadeusz Pająk

Białystok, Olsztyn, Gdańsk - czerwiec 2008 r.


PODSTAWOWE TEZY REFERATU:

 • instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych, zwane spalarniami odpadów, stanowią nieodłączny element nowoczesnych – zgodnych z prawem wspólnotowym i krajowym – systemów kompleksowego zagospodarowania odpadów komunalnych, szeroko stosowanych w krajach UE–15 i ciągle w niewielkim zakresie w nowych krajach członkowskich UE,

 • spalarnie odpadów komunalnych są niezbędne, szczególnie w systemach gospodarki odpadami dużych polskich miast, aby w skali kraju zostały wypełnione przyjęte zobowiązania akcesyjne i ustawowo zapisane wymagania w zakresie redukcji odpadów ulegających biodegradacji, jak także odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych - co udowadnia KPGO 2010,

 • celem wypełnienia zobowiązań akcesyjnych i wymagań ustawowych należy jak najszybciej opracować wymaganą przez Fundusz Spójności dokumentację, aby w ten sposób wykorzystać środki finansowe zarezerwowane na budowę spalarni w ramach PO „Infrastruktura i Środowisko” i przystąpić do ich budowy – tzw. lista indykatywna dużych projektów – ogłoszona przez MRR, stanowiąca swojego rodzaju program budowy w Polsce tego typu obiektów o wartości 1087 mln €,


PODSTAWOWE TEZY REFERATU:

 • program budowy spalarni odpadów w Polsce jest już obecnie poddany bardzo dużej presji czasu, którego pozostaje coraz mniej – chodzi głównie o terminy realizacji przyjętych zobowiązań akcesyjnych i ustawowych, dotyczących szczególnie redukcji odpadów ulegających biodegradacji i odzysku odpadów opakowaniowych,

 • rosnące dynamicznie koszty inwestycji, w tym inwestycji w ochronie środowiska, są również bezpośrednią funkcją czasu, a opóźnianie decyzji o rozpoczęciu umowy może wiązać się z jej wyższym kosztem inwestycyjnym,

 • rozpoczęcie procesu przedinwestycyjnego instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych wraz z wszelkimi procedurami, a szczególnie analizą uwarunkowań środowiskowych i kampanią dla pozyskania akceptacji społecznej, to w chwili obecnej podstawowe wyzwanie dla krajowej gospodarki odpadami komunalnymi w dużych polskich miastach lub regionach kraju i odpowiedzialnych za tę gospodarkę władz i rad miasta,


NAJPIERW USTALMY

CO TO JEST SPALARNIA ODPADÓW

(W SENSIE TECHNICZNYM)


UPROSZCZONY SCHEMAT SPALARNI


SPALARNIA ODPADÓW KOMUNALNYCH SPITTELAU – SCHEMAT PROCESOWY

Zasyp odpadów Kocioł parowy

G

Ciepło

zdalaczynne

Mleczko

wapienne

Świeża

woda

NAOH

Gaz ziemny

Amoniak

Przesył ciepła

Mleczko

wapienne

Środki

wytrącające

Pyły

lotne

Wymienniki

ciepła

Żużel

Złom

żelaza

Placki

filtracyjne

Czysta woda


NASTĘPNIE USTALMY

ILE JEST OBECNIE SPALARNI ODPADÓW

W KRAJACH UE


SPALARNIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

w UE-15 oraz w

POLSCE W PERSPEKTYWIE LAT 2010 - 2013

UE–15

obecnie:

około 370

instalacji

Polska

obecnie:

1 instalacja


SPALARNIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

w UE-15 oraz w

POLSCE W PERSPEKTYWIE LAT 2010 - 2014

UE-15 obecnie: około 26 %

(43 mln Mg/a) udziału

w stosowanych metodach przeróbki odpadów

Polska około 2014 r.

16% udziału


INSTALACJE TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W NOWYCH KRAJACH UE


PLANY BUDOWY I ROZWOJU INSTALACJI TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KRAJACH UE

TEZA: instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK) są intensywnie rozbudowywane w wiodących krajach UE. Zasadniczym tego powodem jest spełnienie wymagań dyrektywy 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów. W systemach gospodarki odpadami są stosowane od około 100 lat i perspektywy ich wykorzystania sięgają kolejnych dziesiątek lat.


NIEMCY

 • Aktualnie:

 • 66 ITPOK (2006)

 • 18,5 mln Mg/a termicznie przekształconych odpadów komunalnych (2007)

  Plany rozbudowy:

 • wobec tzw. „Deponieverbot” (1. 06. 2005 r.) – plany budowy ITPOK na łączną wydajność 7 mln, z tego od 1.06.2005 r. 2 mln Mg/a ITPOK (co odpowiada wszystkim polskim obecnym planom w zakresie budowy ITPOK!!!) jest już w eksploatacji, a kolejne 2,3 mln Mg/a ITPOK znajduje się aktualnie w zaawansowanym etapie budowy.

  Źródło danych: Materiały konferencyjne „Energie aus Abfall”, Berlin 2008. Wydawca: K.J. Thome-Kozmiensky, styczeń 2008 r.


Profu

[

Mln ton]

5,5

Planowane bez pozwolenia na budowę

5,0

Pozwolenie budowlane

0,8

W budowie

4,5

Istniejące

0,1

4,0

0,9

3,5

3,0

2,5

2,0

3,3

1,5

1,0

0,5

0

2002

2000

2001

2003

2004

ca 2009

PLANOWANY WZROST ZDOLNOŚCI PRZEROBOWYCHITPOK W SZWECJI


Profu

Incineration

WasteMap®

Istniejące i planowane zakłady 2005

Istniejące

Planowane nowe lub modernizacja

MODERNIZACJA LUB BUDOWA NOWYCH SPALARNI

W SZWECJI

źródło:

„Rosnący biznes”

Johan Sundberg, Profu study, 2005

presented at ISWA,

4th Beacon Waste-to-Energy Conference, Malmö, 20/10/2005


AUSTRIA

 • Aktualnie:

 • 9 ITPOK (2007)

 • 1,7 mln Mg/a termicznie przekształconych odpadów komunalnych (2007),

 • zasadniczy powód rozbudowy: zakaz składowania odpadów w postaci nieprzetworzonej,

  wymagania dla składowania: < 5% TOC (wagowo) oraz < 6600 kJ/kg po MBA

  Prognozy na rok 2012:

 • kolejnych 6 nowych ITPOK,

 • łączna prognozowana wydajność 3,3 mln Mg/a

  Źródło danych: Materiały konferencyjne „Energie aus Abfall”, Berlin 2008. Wydawca: K.J. Thome-Kozmiensky, styczeń 2008 r.


NAJNOWSZE ITPOK W AUSTRII


WYBUDOWANE LUB PROJEKTOWANE ITPOK

NA PRZYKŁADZIE AUSTRII

DOLNA AUSTRIA, rozbudowa MVA Dürnrohr – stan budowy maj 2003 r.

Przejęcie do eksploatacji po rozbudowie: 2007 r.


WYBUDOWANE LUB PROJEKTOWANE ITPOK NA PRZYKŁADZIE AUSTRII

Górna Austria, Wels 2 – uruchomienie październik 2005

Wydajność 230 000 Mg/a, koszt ok. 100 mln Euro


WYBUDOWANE LUB PROJEKTOWANE ITPOK NA PRZYKŁADZIE AUSTRII

Instalacja w Karyntii w Arnoldstein, 80 000 Mg/a, 10,7 Mg/h


WYBUDOWANE LUB PROJEKTOWANE ITPOK NA PRZYKŁADZIE AUSTRII

OTWARCIE 4 października 2008

Budowa 3 wiedeńskiej spalarni Pfaffenau, 250 000 Mg/a, koszt około 180 mln €


FRANCJA - SPALARNIA ISSY LES MOULINEAUX


FRANCJA - SPALARNIA ISSY LES MOULINEAUX

 • Podstawowe dane nt. projektu:

 • 2 linie sortowania odpadów, w sumie 50 000 Mg/a,

 • 2 linie spalania odpadów (2 x 30,5 Mg/h), w sumie 460 000 Mg/a,

 • technologia rusztowa, Von Roll,

 • suche oczyszczanie spalin, SCR,

 • odzysk energii: 50 MWe oraz upust ciepłowniczy,

 • koszt inwestycyjny:

 • całkowity: 580 mln €

 • ITPOK: 150 mln €

 • przejęcie do eksploatacji: marzec 2008.


FRANCJA - SPALARNIA ISSY LES MOULINEAUX

Budynek instalacji w 2/3 wysokości pod poziomem lustra wody.

Wysokość budynku w krajobrazie otoczenia 21 m, wraz z kominem (wymóg architekta miasta).


CZY KRAJE UE-15 ODCHODZĄ OD SPALARNI ODPADÓW?

KONKLUZJE

 • rozwinięte kraje UE w dalszym ciągu rozbudowują lub modernizują ITPOK,

 • zasadniczym powodem rozbudowy ITPOK jest wymuszone prawem odejście od składowania odpadów,

 • kolejnym powodem jest wykorzystanie energii zawartej w odpadach.


ILE WYTWARZAMY

W POLSCE ODPADÓW KOMUNALNYCH

I JAK

JE ZAGOSPODAROWUJEMY


POLSKA GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI AKTUALNIEwg danych z I etapu KPGO 2010

 • około 11,8 mln ton odpadów komunalnych wytwarzanych rocznie (wg stanu 2005 r.)

 • duże miasta 360 kg/M,a średnio 273 kg/M,a

 • 92,5% odpadów jest deponowane (2007)

 • 2% kompostowanie

 • 5% selektywna zbiórka odpadów (2007)

 • 0,5% termiczneprzekształcanie (tylko ZUSOK)


POLSKA NA TLE POZOSTAŁYCH KRAJÓW EU

W ZAKRESIE STOWOANYCH SYSTEMÓW GOSPODARKI ODPADAMI

Source: CEWEP 2004


CZY ŁATWO JEST ZBUDOWAĆ SPALARNIĘ?

PODSTAWOWE UWARUNKOWANIA


ZESPÓŁ PODSTAWOWYCH UWARUNKOWAŃ ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM I WDROŻENIEM INSTALACJI TERMICZNEGOPRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH


MIEJSCE I ROLA SPALARNI

W SYSTEMIE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW


IDEA STRUKTURY WSPÓŁCZESNEGO MODELU KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI


OBECNY SYSTEM OPŁATZA ODBIÓRI UNIESZKODLIWIANIEODPADÓW KOMUNALNYCH, A BUDOWA ZAKŁADÓW TERMICZNEGOPRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW WPOLSCE

 • trzykrotnie podejmowano już rekonstrukcję systemu opłat za odbiór i unieszkodliwianie odpadów i nadal system ten budzi żywą dyskusję,

 • nadal istnieje brak skutecznego systemu zarządzania gospodarką odpadami przez gminę,

 • następuję odpływ odpadów na składowiska oferujące niższe ceny,

 • dyskusyjność funkcjonowania obecnego modelu opłat w przypadku bardziej rozbudowanych systemów gospodarki odpadami, a szczególnie systemów z zastosowaniem termicznego przekształcania odpadów,

 • jak rozłożyć opłaty na mieszkańców ?


Billions of savings

ZNACZENIE ENERGII ZAWARTEJ W ODPADACH WŚRÓD INNYCH ŹRÓDEŁENERGIIODNAWIALNEJ

(2002) Mln toe*

 • Hydroenergia 15

 • Drewno8,3

 • Odpady(Spalanie)1,5 (5.5%)® 5 Mtoe ?

 • Biopaliwa0,36

 • Pozostałości rolnicze 0,26

 • Pompy cieplne 0,23

 • Biogaz0,14

 • Geotermia 0,13

 • Wiatr0,07

 • Słońce, fale0,03

 • Całkowita 25,93

Lato / Zima0,3(zmiana czasu letniego)

* 0,222toe/MWhe, ratio Ademe État de l’Art 2000


OD DYREKTYWY 2001/77/WE DO ART. 44 UOO

DYREKTYWA 2001/77/WE

Art. 2b. DEFINICJA BIOMASY JAKO OZE

ODPADY O CHARAKTERZE BIO SĄ BIOMASĄ I OZE

Jednak tylko w procesie ich termicznego przekształcania

ART. 44 ust. 8 i 9 UOO

FAKULTATYWNE ROZPORZĄDZENIE MŚ DO ART. 44


FAKULTATYWNE ROZPORZĄDZENIE MŚ DO ART. 44

STAN ZAAWANSOWANIA PROJEKTU

FRAKCJE BIO JAKO OZE

W PALIWACH Z ODPADÓW

(poza paliwami z art. 49a UOO)

W ZMIESZANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH

Projekt rozporządzenia MŚ

rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych, jako energii z odnawialnego źródła energii

Projekt rozporządzenia MG

w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczania opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej

wytworzonej w odnawialnym źródle energii

Zachowanie wymagań jak dla spalarni i współspalarni


INSTALACJI TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH, JAKO ŹRÓDŁO CO2 NEUTRALNE

 • TEZY:

 • podczas I okresu rozliczeniowego emisji CO2 (2005 – 2007), spalarnie odpadów komunalnych nie były brane pod uwagę,

 • w drugim okresie rozliczeniowym emisji CO2 (2008 – 2012), szczególnie wobec drastycznego zmniejszenia limitów emisji CO2, kwestia traktowania ITPOK jako źródeł CO2 neutralnych, staje się coraz bardziej aktualna.


INSTALACJI TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH, JAKO ŹRÓDŁO CIEPŁA NA PRZYKŁADZIE WIEDNIA, UPPSALA ORAZ WARSZAWY

 • TEZY:

 • odpady komunalne to 3, co do potencjału, źródło energii,

 • w odróżnieniu od paliw kopalnych źródło to ma charakter niewyczerpalny, wszak odpady będą powstawać tak długo, jak długo będą istnieć społeczności,

 • termiczne przekształcanie odpadów, w odróżnieniu od ich składowania, nie jest marnotrawstwem surowców, a źródłem użytecznej dla ich wytwórców energii.


SCHEMAT WIEDEŃSKIEGO SYSTEMU PRZESYŁU CIEPŁA SIECIOWEGO

OMV Raffinerie

Własne

Simmering

Obce

Leopoldau

EbS

Flötzersteig

Spittelau

Arsenal

Kagran

Inzersdorf

Hrachowina/Henkel

CIEPŁOWNIE

Energ. Konw.

SIEĆ CIEPŁOWNICZA

Spalarn. odp.

Kotły szcz.

UŻYTKOWNIK

Energ.przem.


MOC ZAINSTALOWANA U WYTWÓRCÓW ZDALACZYNNEJ ENERGII CIEPLNEJWIEDEŃ 2007

Moc ITPOK łącznie – 6%


ZDALACZYNNA ENERGIA CIEPLNA WYTWORZONA PRZEZ POSZCZEGÓLNYCH WYTWÓRCÓW ENERGII - WIEDEŃ 2007

Udział ITPOK łącznie – 23,1%


PRODUKCJA CIEPŁA SYSTEMOWEGO NA PRZYKŁADZIE ITPOK

UPPSALA, SZWECJA


CYKL UZGADNIANIA I CZAS REALIZACJI INWESTYCJI SPALARNI ODPADÓW

Na przykładzie instalacji dla ARNOLDSTEIN – Austria

(od momentu opracowania koncepcji i przeprowadzenia referendum)

14 lutego 1999 r. przeprowadzono referendum w Gminie Arnoldstein. W referendum wzięło udział 78% mieszkańców, 58% powiedziało tak.

Rola KK ds. OOŚ w ocenie bezpieczeństwa ekologicznego spalarni odpadów


SPALANIE NA RUSZCIE W ATMOSFERZE WZBOGACONEJ W TLEN – np. TECHNOLOGIA SYNCOM VERFAHREN


PROTESTY I AKCEPTACJA SPALARNI ODPADÓW –PRZYKŁAD

Z KRAKOWA


CYTATY Z PRASY:

W Nowej Hucie niepokój. W mieszkaniach socrealistycznych bloków, w knajpkach, u fryzjera, na przystankach autobusowych – wszędzie w ostatnich dniach dyskutuje się na jeden temat. Spalarnia – wypowiedzenie tego słowa uruchamia lawinę złorzeczeń i przekleństw. Mało w Nowej Hucie dymiło kominów? Znowu chcą nas truć? Po naszym trupie. Nie pozwolimy na to, by pod naszymi domami powstało centralne śmietnisko miasta – przestrzegają mieszkańcy zawiązujący pierwsze komitety protestacyjne...” Dziennik Polski Nr 62 wydanie niedzielne, 14. III. 2004,


CYTATY Z PRASY:

„Wiadomość o wybudowaniu spalarni śmieci nasuwa pytania: dlaczego w Nowej Hucie? Czym sobie na to zasłużyliśmy? Za co nas karzecie? Nasuwa także wizjedymiącej spalarni, jeszcze bardziej zatrutej gleby i powietrza, jak koszmar, który zaczął nabierać realnych kształtów. Czyżby to miała być powtórka z historii, gdzie dym jak czarny duch będzie wisiał nad Nową Hutą.....? Czasopismo „Nowa Huta – pismo młodych miłośników”, nr 2, kwiecień 2004 r.


ILE NOWYCH

SPALARNI ODPADÓW

I DLACZEGO

POTRZEBUJE POLSKA,

POTRZEBUJE KRAKÓW?


WIODĄCE KRYTERIUM:

 • WYMAGANIA DOTYCZĄCE REDUKCJI ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI

 • Art. 5.2. dyrektywy 99/31/WE

 • Art. 16a pkt. 2a oraz 4 znowelizowanej ustawy o odpadach (Dz. U. 2005, Nr 175, poz. 1458), wskazujący, że jest to ustawowo zapisane zadanie własne gminy w zakresie gospodarki odpadami.


WYMAGANIA DOTYCZĄCE REDUKCJI ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI

 • Zgodnie z treścią art. 5.2 dyrektywy 99/31/WE oraz art. 16a ust.4 znowelizowanej ustawy o odpadachredukcję tę należy przeprowadzić w trzech, następująco zdefiniowanych etapach:

 • do dnia 31 grudnia 2010 r. – ilość odpadów komunalnych kierowanych na składowiska wynosić ma nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,

 • do dnia 31 grudnia 2013 r. – ilość odpadów komunalnych kierowanych na składowiska wynosić ma nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. ,

 • do dnia 31 grudnia 2020 r. – ilość odpadów komunalnych kierowanych na składowiska wynosić ma nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.


WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADOWANIA ODPOWIEDNIO PRZETWORZONYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

 • Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r.

 • w sprawie kryteriów i procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach danego typu

 • (Dz. U. Nr 186, poz. 1553 z późn.zm.):

 • OD 1 STYCZNIA 2013 r.

 • nie będzie można składować odpadów komunalnych, których wartości graniczne przekraczają:

 • ogólny węgiel organiczny TOC > 5%

 • strata przy prażeniu > 8%

 • ciepło spalania > 6 MJ/kg


WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADOWANIA ODPOWIEDNIO PRZETWORZONYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

c.d.

Podobne przepisy, dotyczące zakazu składowania nieprzetworzonych odpadów komunalnych obowiązują w Austrii

w Niemczech, Holandii, Belgii i niewątpliwie wymuszają potrzebę budowy spalarni odpadów.

Ze względu na istotne problemy z praktycznymi możliwościami wdrożenia ww. rozporządzenia przewiduje się, że zastosowana zostanie karencja

do końca roku 2012.


WYMAGANIA DOTYCZĄCE REDUKCJI ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI

wg danych zaczerpniętych z KPGO 2010

* - po zaokrągleniu wg KPGO 2010

 • Czy w dużych polskich miastach, można dokonać recyklingu organicznego odpadów ulegających biodegradacji i w ten sposób dokonać ich redukcji?

 • czy jest uzasadnionym kompostować odpady zmieszane?

 • czy można pozyskać frakcję organiczną u źródła?

 • gdzie i ile możemy wykorzystać wyprodukowanego kompostu?


WYMAGANIA DOTYCZĄCE REDUKCJI ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI

WYNIKAJĄCY STĄD STRUMIEŃ ODPADÓW BIODO UNIESZKODLIWIENIA LUB ODZYSKU

kompostowanie spalanie kompostowanie spalanie

1,75 mln Mg 0,75 mln Mg 2,50 mln Mg 1,0 mln Mg

(1,5 mln Mg odpady zmieszane)* (2,0 mln Mg zmieszane)*

7 ITPOK 10 ITPOK

* - przy przyjęciu 50% udziału masowego odpadów biodegradowalnych


PODSTAWOWY WNIOSEK ODNOŚNIE

ILOŚCI SPALARNI ODPADÓW W POLSCE

koniecznych do zbudowania w terminie

do dnia 31 grudnia 2010 r. oraz 31 grudnia 2013 r.

JEST TO NAJMNIEJSZA Z MOŻLIWYCH ILOŚĆ SPALARNI


IMPLIKACJE WYNIKAJĄCE

Z ZAPISÓW DYREKTYWY 94/62/EC

ORAZ USTAWY O OPAKOWANIACH I ODPADACH OPAKOWANIOWYCH

ODZYSK ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH

DO ROKU 2014

TO

MIĘDZY INNYMI KONIECZNOŚĆ TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA (ODZYSKU ENERGII)

OKOŁO 0,5 mln Mg/a odpadów opakowaniowych

A zatem:

TAKĄ CO NAJMNIEJ WYDAJNOŚĆ SPALARNI NALEŻY ZAGWARANTOWAĆ W PERSPEKTYWIE LAT 2013 - 2014


INNE PRZYBLIŻENIE ZAKRESU NIEZBĘDNEJ WYDAJNOŚCI

SPALARNI ODPADÓW

W PERSPEKTYWIE LAT 2010 - 2014

 • Podstawowe założenia dla wyznaczenia zakresu wydajności:

 • na terenach dużych polskich miast powstaje około 30% masy odpadów komunalnych (KPGO 2010),

 • wg KPGO 2010 na koniec 2014 wytworzone zostanie ok. 12,6 mln Mg/a odpadów komunalnych (prognoza b. ostrożna), a zatem 30% to około 3,75 mln Mg/a,

 • poprzez recykling materiałowy i organiczny zredukowane zostanie około 40% masy wytworzonych odpadów komunalnych w dużych miastach (prognoza niezwykle optymistyczna), czyli 1,5 mln Mg/a.

 • a zatem do termicznego przekształcania w ITPOK powinno zostać skierowane do końca 2014 r. około 2,25 mln Mg/a zmieszanych odpadów komunalnych.


INDYKATYWNY WYKAZ DUŻYCH PROJEKTÓW – przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 3 stycznia 2007 r. WŚRÓD NICH LISTA SPALARNI ODPADÓW.

LISTA TA PREZENTUJE PROJEKTY PRZEWIDZIANE DO BUDOWY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO „INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO”.

II OŚ PRIORYTETOWA : Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

CZY NASTĄPI PRZYSPIESZENIE PROGRAMU BUDOWY SPALARNI ODPADÓW, CZY

WYKORZYSTAMY ZAREZERWOWANE ŚRODKI FINANSOWE?


MIASTO

Planowana

wydajność

[ Mg/a ]

Ewentualna lokalizacja

 Perspektywa uruchomienia

[ rok ]

KRAKÓW

539,03 mln zł

250 000

w trakcie negocjacji społecznych

powyżej 2010

KATOWICE

1o539,03 mln zł

2o539,03 mln zł

250 000

250 000

regionalna (Ruda Śląska)

regionalna (Katowice)

w latach:

2010 ÷ 2015

2010 ÷ 2015

Szczecin 287,5 mln

~ 140000

Zespół Elektrociepłowni

powyżej 2010

Gdańsk 539 mln zł

~ 250 0001.)

Regionalna dla Trójmiasta

pow. 2010

WARSZAWA

1o533,04 mln zł

2obrak szacunku

265200 2.)

b.d.

teren ZUSOK, druga linia

brak

powyżej 2010

powyżej 2013

ŁÓDŹ

413 mln zł

~250 000

w trakcie analizy

powyżej 2010

POZNAŃ 209 mln

~200 000

w trakcie negocjacji społeczn.

powyżej 2010

PERSPEKTYWY BUDOWY W POLSCE ITPOK „METRO – SPALARNIA” wg Prof. E. Kempy

BIAŁYSTOK 186 mln ~ 100 000 regionalna powyżej 2010

Łączna wydajność: 1 955 000 Mg/aŁączny koszt inwestycyjny: 3 765 mln zł

1.)-instalacja wykorzystująca paliwo z odpadów typu RDF, BRAM

2.)-dotyczy uruchomienia drugiej linii dla istniejącej obecnie spalarni na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych


OCENA STOPNIA ZAAWANSOWANIA PROJEKTÓW

BUDOWY SPALARNI

W SYSTEMACH GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMIDLA DUŻYCH POLSKICH MIAST


PLANY BUDOWY SPALARNI ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA MIASTA KRAKOWA


PLANY BUDOWY SPALARNI ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA MIASTA KRAKOWA

 • Początek dyskusji:

 • Program

 • gospodarki

 • odpadami dla m.

 • Krakowa – paźdz. 1998 r.

 • I. Szansa

 • Fundusz ISPA

 • grudz. 2000 – stanowisko

 • KE negatywne

 • II. Szansa

 • Fundusz Spójności –

 • marzec 2004 – stanowisko

 • KS negatywne.

 • III. Szansa

 • rok 2007 ostatnia szansa


PLANY BUDOWY

SPALARNI ODPADÓW W WARSZAWIE

(rozbudowa „Zabranieckiej”)

 • 24 maja 2007 r. start opracowania dokumentacji wymaganej przez Komisję Europejską dla przedstawienia wniosku do Funduszu Spójności,

 • Sierpień 2007r. – praca studyjna niemal ukończona


PLANY BUDOWY

SPALARNI ODPADÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM


PLANY BUDOWY

SPALARNI ODPADÓW W POZNANIU


PLANY BUDOWY

SPALARNI ODPADÓW W POZOSTALYCH MIASTACH:

ŁODZI

BIAŁYMSTOKU

GDAŃSKU

WROCŁAWIUZIELONEJ GÓRZE


 • BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE ZE STRONY SPALARNI ODPADÓW

 • MITY I FAKTY

 • dioksyny zabijają (przykład ZUSOK, piece domowe jako realne zagrożenie),

 • w dzień filtry pracują nocą są wyłączone,

 • nie ma miejsca na recykling, wszystko zostanie spalane,

 • sprzeczne z zrównoważonym rozwojem,

 • zabiorą miejsca pracy,

 • itp. itp.. Proszę o inne przykłady,

 • nie mają wad?


PODSUMOWANIE

 • Wybudowanie kilku krajowych spalarni odpadów komunalnych w terminie do końca roku 2010 nie jest praktycznie możliwe. Czy Polska i poszczególne gminy wypełnią zobowiązania akcesyjne? Jak wysokie będą kary?

 • Budowa spalarni do końca 2013 r., wymaga podjęcia natychmiastowych działań, aby właściwie przygotować wymagane przez KE wnioski (lista indykatywna) i wykorzystać środki finansowe dostępne w ramach Funduszu Spójności.

 • Projekty budowy spalarni odpadów w dużych polskich miastach, wymagają podejmowania permanentnych przedsięwzięć w zakresie podnoszenia i kształtowania świadomości ekologicznej mieszkańców tych miast. Wymagają też jednolitego stanowiska politycznego.


OSTATECZNA KONKLUZJA:

NAJWYŻSZY CZAS NA START !


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

[email protected]


 • Login