Koncept marketing miksa opipljivih i neopipljivih proizvoda - PowerPoint PPT Presentation

Koncept marketing miksa opipljivih i neopipljivih proizvoda
Download
1 / 30

 • 302 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Koncept marketing miksa opipljivih i neopipljivih proizvoda. Pod marketing miks konceptom podrazumeva se kombinacija instrumenata kojima se koristi preduze će da bi se postigao očekivani nivo prodaje na ciljnom tržištu. Ideja o konceptu pripisuje se Kulitonu. Elementi marketing miksa su:

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Koncept marketing miksa opipljivih i neopipljivih proizvoda

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Koncept marketing miksa opipljivih i neopipljivih proizvoda

Koncept marketing miksa opipljivih i neopipljivih proizvoda


Koncept marketing miksa opipljivih i neopipljivih proizvoda

 • Pod marketing miks konceptom podrazumeva se kombinacija instrumenata kojima se koristi preduzeće da bi se postigao očekivani nivo prodaje na ciljnom tržištu.

 • Ideja o konceptu pripisuje se Kulitonu


Koncept marketing miksa opipljivih i neopipljivih proizvoda

Elementi marketing miksa su:

 • Proizvod (Product)

 • Cena (Price)

 • Distribucija (Placement)

 • Promocija (Promotion)


Koncept marketing miksa opipljivih i neopipljivih proizvoda

 • Sva četiri elementa marketing miksa su podjednako važni, kao i njihova međusobna kombinacija. Samo niska cena, dobar proizvod ili odlična reklama neće dati tako dobre efekte kako bi bilo u slučaju njihovog kombinovanja


Koncept marketing miksa opipljivih i neopipljivih proizvoda

 • Osnovni cilj marketing miksa je da preduzeće putem njih utiče na zadovoljenje potreba potrošača, tako da se svi instumenti integrišu i usmeravaju ka potrošaču.


Proizvod kao instrument marketing miksa

PROIZVOD KAO INSTRUMENT MARKETING MIKSA

 • Proizvod se može definisati kao sve ono što se može ponuditi tržištu da izazove pažnju, kupovinu, korišćenje ili potrošnju, dakle sve ono što može da zadovolji potrebe i želje potrošača za proizvodima.

 • Proizvod je veoma dinamičan instrument marketing miksa


Koncept marketing miksa opipljivih i neopipljivih proizvoda

 • Za marketing je od posebnog značaja slika koju kupac ima o proizvodu

 • Dobra informisanost o reakcijama i ponašanjima potrošača je takođe bitna stavka, kao i sami motivi kupovine


Klasifikovanje proizvoda u marketingu

Klasifikovanje proizvoda u marketingu

 • Klasifikacija proizvoda može biti obavljena prema različitim kriterijumima.

 • Opštom klasifikacijom izvršena je podela proizvoda na sredstva ze proizvodnju i sredstva za potrošnju.

 • Sredstva za proizvodnju obuhvataju sredstva za rad i predmete ze rad.

 • Sredstva za potrošnju su finalni proizvodi namenjeni zadovoljenju porošačevih potreba.


Koncept marketing miksa opipljivih i neopipljivih proizvoda

 • U marketingu je u većoj upotrebi klasifikacija proizvoda na proizvodna dobra i potrošna dobra.

 • Proizvodna dobra su ona koje koriste proizvodna preduzeća kao sredstva za rad, materijal ili komponente drugih proizvoda


Koncept marketing miksa opipljivih i neopipljivih proizvoda

 • Potrošna dobra uključuju proizvode koji su namenjeni da se koriste od konačnog potrošača ' pojedinca ili porodice, i dati su u formi koja ne trađi dodatni proces proizvodnje da bi se koristili.

 • Ona se dele na obična, preferirana, posebna i specijalna dobra.


Ivotni ciklus proizvoda

Životni ciklus proizvoda

U okviru životnog ciklusa proizvoda razlikuju se četiri faze:

 • faza uvođenja proizvoda na tržište

 • faza rasta i razvoja

 • faza zrelosti

 • faza opadanja


Cena kao instrument marketing miksa

CENA KAO INSTRUMENT MARKETING MIKSA

 • Cena označava novčani izraz vrednosti robe i usluga na tržištu.

 • Preko nje preduzeće ostvaruje prihod, meri tržišno učešće i profitabilnost firme

 • Svaka promena cene utiče na prihod, obim prodaje i troškove poslovanja, a preko njih i na dobit.


Koncept marketing miksa opipljivih i neopipljivih proizvoda

 • Preduzeća se u određivanju cena susreću sa mnogim poteškoćama koje su posebno izražene kada preduzeće usvaja ili razvija novi proizvod ili osvaja novo tržište.

 • Pri donošenju odluke o ceni neophodno je uzeti u obzir delovanje velikog broja faktora različitog karaktera i itenziteta delovanja od kojih je dosta njih van kontrole preduzeća.


Koncept marketing miksa opipljivih i neopipljivih proizvoda

 • Prodajne cene moraju biti istovremeno troškovno i tržišno orijentisane.

 • One treba da budu dovoljno visoke da pokrivaju ukupne troškove poslovanja i dovoljno niske da privuku potrošače, a uz sve to, preduzeće treba da ostvari dohodak


Distribucija kao instrument marketing miksa

DISTRIBUCIJA KAO INSTRUMENT MARKETING MIKSA

 • Distribucija je aktivnost marketinga koja obuhvata sve poslove koji su neophodni da proizvodi dođu od proizvođača do potrošača.

 • Cilj je da krajnji korisnik bude uslužen na najbrži i najkvalitetniji način, uz najniže troškove.


Koncept marketing miksa opipljivih i neopipljivih proizvoda

Distribucija obuhvata dva područja, a to su:

 • izbor najefikasnijeg kanala distribucije i

 • fizička distribucija, odnosno marketing logistika, koju sačinjavaju skladištenje, transport itd


Koncept marketing miksa opipljivih i neopipljivih proizvoda

U praksi postoji čitav niz marketing kanala za potrošna dobra:

 • proizvođač – potrošači

 • proizvođač – maloprodaja – potrošači

 • proizvođač – velikoprodaja – maloprodaja – potrošači

 • proizvođač – agenti ili brokeri – velikoprodaja – maloprodaja – potrošači


Koncept marketing miksa opipljivih i neopipljivih proizvoda

Takođe postoje različiti tipovi marketing kanala za proizvodna dobra kao što su:

 • Proizvođač – industrijski kupci

 • Proizvođač – industrijski distibuteri – industrijski kupci

 • Proizvođač – agenti – industrijski kupci

 • Proizvođač – agenti – industrijski distibuteri – industrijski kupci


Promocija kao instrument marketing miksa

PROMOCIJAKAO INSTRUMENT MARKETING MIKSA

 • Promocija kao instrument marketing miksa obuhvata sve aktivnosti između preduzeća i kupaca koje imaju za cilj da se stvori pozitivan stav o proizvodima i uslugama, da se pospeši prodaja ili prihvati neka ideja.


Koncept marketing miksa opipljivih i neopipljivih proizvoda

Postoje četiri oblika promocione aktivnosti i to su:

 • Privredna propaganda

 • Publicitet

 • Lična prodaja

 • Unapređenje prodaje


Opipljivi i neopipljivi proizvodi i marketing miks

OPIPLJIVI I NEOPIPLJIVI PROIZVODI I MARKETING MIKS

Izvor: Kotler, 2000


Koncept marketing miksa opipljivih i neopipljivih proizvoda

 • Proizvod je osnovni instrument marketing miksa u organizacijama koje se bave proizvodnjom proizvoda.

 • Usluga je osnovni instrument marketing miksa u uslužnim organizacijama.

 • Instrumenti marketing miksa usluga su: usluga, cena, distribucija i promocija.


Koncept marketing miksa opipljivih i neopipljivih proizvoda

 • Tradicionalni marketing pristup 4P uspešno se primenjuje za proizvode, ali su potrebni dodatni elementi za usluge.

 • Tri dodatna elementa za marketing usluge: 1. ljudi, 2. fizički dokazi i 3. proces


Koncept marketing miksa opipljivih i neopipljivih proizvoda

 • Roba (čista) je opipljivi (opredmećeni) proizvod koji se može skladištiti, transportovati ili kupiti radi kasnije, odložene upotrebe; to su fizički predmeti ili sredstva koji pružaju korist kupcu kroz promenu vlasništva ili upotrebom.

 • Usluga (čista) je neopipljivi, neopredmećeni proizvod, koji se ne može skladištiti, budući da se koristi u trenutku kada se proizvede; usluge nastaju kao aktivnosti međusobnog kontakta isporučioca i klijenta i interne aktivnosti koje dovode do stvaranja koristi obavljanjem željenih promena; usluge se zasnivaju isključivo na znanju i mogu biti jednostavne, složene i svezane.


Koncept marketing miksa opipljivih i neopipljivih proizvoda

Po materijalnosti proizvodi mogu biti:

 • Materijalni (opipljivi) Hardver, procesni materijali

 • Nematerijalni (neopipljivi) softver

 • Kombinovani usluge


Marketing miks usluga

Marketing miks usluga

 • Proizvod

 • Cena

 • Promocija

 • Distribucija

 • Fizička sredina

 • Proces

 • Ljudi


Koncept marketing miksa opipljivih i neopipljivih proizvoda

Osnovne odlike koje razlikuju usluge od proizvoda definitivno su:

 • neopipljiva i apstraktna priroda uslužne ponude

 • veći opaženi rizik povezan sa kupovinom usluga.


Koncept marketing miksa opipljivih i neopipljivih proizvoda

Berry i Clark (1986) predlažu tipologiju četiri komunikacione strategije za poboljšanje opipljivosti:

 • vizuelizaciju,

 • asocijaciju,

 • fizičku prezentaciju ,

 • dokumentaciju


Koncept marketing miksa opipljivih i neopipljivih proizvoda

 • Vizuelizacija se odnosi na kreaciju "žive mentalne slike uslužnih kvaliteta i koristi". Strategija vizuelizacije omogućuje potrošačima da mentalno iskuse uslugu

 • Strategija asocijacije povezuje neko spoljno dobro, osobu, dogadjaj, mesto ili predmet sa konkretnom uslugom, omogućujući lakše razumevanje i ocenu usluge


Koncept marketing miksa opipljivih i neopipljivih proizvoda

 • Opipljive asocijacije koje su direktno ili periferno deo usluge mogu biti stavljene u fokus pomoću strategije fizičke prezentacije.

 • Strategija dokumentacije predstavlja korišćenje činjenica i brojeva za objašnjavanje vrednosti ili kvaliteta usluge


 • Login