Biuro Informacji Kredytowej SA 21 marca 2006 - PowerPoint PPT Presentation

Biuro informacji kredytowej sa 21 marca 2006
Download
1 / 28

 • 93 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Informacja strategicznym zasobem dla rozwoju działalności gospodarczej na przykładzie Biura Informacji Kredytowej dr Krzysztof Markowski Prezes Zarządu. Biuro Informacji Kredytowej SA 21 marca 2006. Spis treści. Znaczenie informacji w procesie kredytowania

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Biuro Informacji Kredytowej SA 21 marca 2006

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Biuro informacji kredytowej sa 21 marca 2006

Informacja strategicznym zasobem dla rozwoju działalności gospodarczej na przykładzie Biura Informacji Kredytowejdr Krzysztof MarkowskiPrezes Zarządu

Biuro Informacji Kredytowej SA

21 marca 2006


Spis tre ci

Spis treści

 • Znaczenie informacji w procesie kredytowania

 • Wymiana informacji – wnioski z badań Banku Światowego

 • Doświadczenia Polski

 • Biuro Informacji Kredytowej – zasady działania, produkty i usługi

 • Biuro Informacji Kredytowej – skala działalności, technologia i zamierzenia rozwojowe


Znaczenie informacji w procesie kredytowania

Znaczenie informacji w procesie kredytowania

 • Informacja podstawą oceny zdolności kredytowej

 • Ocena ta opiera się na danych:

  • dostarczanych przez klienta,

  • pochodzących z zasobów banku,

  • pozyskanych z zewnętrznych baz danych.

 • Asymetria w dostępie do informacji i przewaga informacyjna klienta banku.


Asymetria informacyjna

Asymetria informacyjna

 • Asymetria informacji pomiędzy kredytobiorcami i kredytodawcami jest jedną z przyczyn niepowodzeń w procesie kredytowania i powoduje nieefektywną alokację kredytu.

 • Bez rozwiniętego rynku wymiany informacji możliwości pełnej weryfikacji danych przekazanych przez klienta są ograniczone.

 • Tworzenie rejestrów/biur kredytowych oraz dostęp do publicznych baz danych są jednymi ze sposobów ograniczania asymetrii informacji.


Wymiana informacji wnioski z bada cd wg doing business 2004 world bank

Wymiana informacji – wnioski z badań cd.(wg. „Doing Business 2004” World Bank)

 • Ułatwiając wymianę informacji biura kredytowe:

  • Umożliwiają właściwą wycenę kredytu,

  • Zmniejszają koszty badania sytuacji potencjalnego dłużnika,

  • Dodatkowo motywują pożyczkobiorców do spłaty długu,

  • Stwarzają możliwości oferowania niższych stóp procentowych dobrym klientom,

  • Przyczyniają się do zmniejszenia różnic pomiędzy oprocentowaniem kredytów i depozytów.


Wymiana informacji wnioski z bada cd wg doing business 2004 world bank1

Wymiana informacji – wnioski z badań cd.(wg. „Doing Business 2004” World Bank)

 • Najlepsze efekty osiąga się w tych krajach, w których istnieje możliwość gromadzenia i udostępniania zarówno danych pozytywnych, jak i negatywnych (bieżących i historycznych).

 • Przepływ informacji kredytowej wiąże się z większym dostępem do legalnych źródeł finansowania, zwłaszcza w krajach biednych i w stosunku do małych firm.

 • W krajach, w których funkcjonuje mechanizm wymiany informacji kredytowej firmy rzadziej zgłaszają trudności z uzyskaniem finansowania i rzadziej występują problemy z płatnościami.


Przep yw informacji znaczenie wg doing business 2004 world bank

Przepływ informacji – znaczenie (wg. „Doing Business 2004”, World Bank)


Wymiana informacji wnioski z bada cd wg doing business 2004 world bank2

Wymiana informacji – wnioski z badań cd.(wg. „Doing Business 2004” World Bank)

 • Kraje o silniejszej ochronie prawnej kredytodawcy charakteryzują się większym rynkiem kredytowym, wyższą stopą inwestycji kapitałowych i wzrostem gospodarczym.

 • Wprowadzenie instytucji udostępniających informacji kredytowe wzmacnia rynki kredytowe i polepsza warunki udzielania kredytów (Chile).

 • Wzrost ilości informacji kredytowej oznacza wzrost możliwości przewidywania niewypłacalności i opóźnień (Stany Zjednoczone).


Wymiana informacji wnioski z bada cd wg doing business 2004 world bank3

Wymiana informacji – wnioski z badań cd.(wg. „Doing Business 2004” World Bank)

 • Symulacje przeprowadzone dla krajów europejskich pokazują, że przejście od całkowitego braku wymiany informacji do wymiany jedynie danymi negatywnymi a następnie do wymiany informacjami tak pozytywnymi, jak i negatywnymi powoduje istotny spadek liczby złych kredytów.

 • Przepływ informacji prowadzi do zmniejszenia odsetka niewypłacalnych dłużników oraz czasu przetwarzania wniosków i kosztów (o ponad 25% lub więcej).


Przep yw informacji znaczenie wg doing business 2004 world bank1

Przepływ informacji – znaczenie (wg. „Doing Business 2004”, World Bank)


Wymiana informacji do wiadczenia polski

Wymiana informacji – doświadczenia Polski

 • Warunki wymiany informacji:

  • Prawo umożliwiające gromadzenie i wymianę informacji,

  • Wola wymiany informacji,

  • Uzgodnienie standardu/zakresu danych,

  • Dysponowanie danymi o wysokiej jakości.


Wymiana informacji do wiadczenia polski1

Wymiana informacji – doświadczenia Polski

 • Podstawy prawne wymiany informacji:

  • Ustawa Prawo Bankowe,

  • Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych,

  • Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych,

  • Ustawa o ochronie danych osobowych

  • Przepisy regulujące dostęp do baz publicznych.


Wymiana informacji do wiadczenia polski2

Wymiana informacji – doświadczenia Polski

 • Czy istniejące rozwiązania prawne:

  • Sprzyjają wymianie informacji?

  • Pozwalają na efektywny, drogą elektroniczną, dostęp do danych?

  • Służą wspieraniu rzetelnych i pozwalają na identyfikację oraz wykluczenie nierzetelnych uczestników obrotu gospodarczego?


Biuro informacji kredytowej historia

Biuro Informacji Kredytowej - HISTORIA

2004-12SI BIK - PRZEDSIĘBIORCA

2004-09RAPORT MONITORUJĄCY

2004-02BIKSco(scoring biura kredytowego)

2001-02RAPORT KREDYTOWY (klient indywidualny)

2000-11SI BIK – KLIENT INDYWIDUALNY

1997-11POWSTANIE BIK


Bik przep yw informacji

BIK - PRZEPŁYW INFORMACJI

INSTYTUCJE FINANSOWE:- POŚREDNICY KREDYTOWI- FIRMY LEASINGOWE- FIRMY FAKTORINGOWE

SKOK

BANKI

INNE SEKTORY

BAZY PUBLICZNE

ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH


Produkty i us ugi oferowane przez bik

PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE PRZEZ BIK

 • raport

  • kredytowy

  • monitorujący

  • BIKSco

 • raport aktywności użytkowników

 • raport konsumencki

 • analizy ilościowe i jakościowe

 • rozwiązania dostępowe

 • korekty danych

 • lustro bazy danych

 • budowa baz danych

 • test&training


Obecna sytuacja bik

OBECNA SYTUACJA BIK

 • 39 banków detalicznychpodpisało Umowę

 • 80% zobowiązań osób prywatnych

 • Ponad 90% rynku kredytów detalicznych

 • blisko 25 mlnraportów od powstania BIK

 • ok. 40.000 raportówśrednio/dzień

 • 14 mln klientów w bazie

 • 29 mln rachunków

 • Pozytywna i negatywna informacja

 • mniej niż 10%kredytobiorców nie spłaca kredytu powyżej 90 dni

 • dostępność bazy od 7.00 do 21.00 - 7 dni w tygodniu

 • jakość danych wynosiła w 2005 roku 98,50%


Obecna sytuacja bik1

OBECNA SYTUACJA BIK


Skala dzia alno ci raporty

SKALA DZIAŁALNOŚCI - RAPORTY


Biksco scoring biura kredytowego

BIKSco – scoring biura kredytowego

2004 rokBIKSco do 12% raportów

2005 rokBIKSco do 25% raportów

2006 rokBIKSco do 31% raportów


System it dane og lne

Główne rozwiązanie

Zaprojektowane i wdrożone oraz eksploatowane i zarządzane przez BIK

Wyposażenie

Podstawowy hardware umożliwiający łatwość administrowania

Niezależny system bezpieczeństwa

Pozostały software

MS Windows 2005

Oracle 9i Ent. – motor bazy danych

IBM WebSphere MQ- middleware do wew. integracjii zew. wymiany danych

MS IIS / CS- Web GUI, certyfikacja

Hardware

DB Server:IBM xSeries, 2xIntel Xeon 3.8GHz /8 GB RAM

Storage:SAN – IBM DS4800Total Storage System (Mid-range disk systems; > 10 TB globalna pojemność)

SYSTEM IT – DANE OGÓLNE


System it dane podstawowe

SYSTEM IT – DANE PODSTAWOWE

 • Dostępność danych w trybie:

  • On-line

   • CPU-CPU

   • WEB

  • Off-line

 • Wydajność (obecny hardware)

  • 14.500 raportów/godz.

  • 30 mln reportów/rok

 • Kompatybilność

  wymiana danych z ponad 30 systemami na różnych platformach(RS 6000/AIX,OS/390, OS/2, Sun Solaris, HP-UX & inne…)


Problem skali

PROBLEM SKALI

 • ponad 5000 użytkowników on-line

 • do50.000zapytań/ dziennie

 • przeciętny czas odpowiedzi- 1,2 s (nie licząc czasu przesyłu)

 • zintegrowanie z ponad30różnymi systemami bankowymi

 • ponad 2,0 TB plików w bazie danych

 • backup i archiwizacja > 8,0 TBdanych / miesięcznie

 • praca docelowa w reżimie7x24x365


Bezpiecze stwo

Bezpieczeństwo sieciowe

logiczna separacja

wewnętrzne i zewnętrzne firewall’e

aktywny system wykrywania intruza

logiczne analizowanie, monitorowanie, audyt.

Bezpieczeństwo fizyczne

system kontrolujący dostęp fizyczny

specjalna infrastruktura obszaru produkcyjnego

Polityka bezpieczeństwa

oparta na ISO Methodology / IPSec.

współpraca z bankowymi wydziałami zabezpicza-jącymi

współpraca z operatorami sieciowymi CERT’s.

przestrzeganie osobistego regulaminu bezpieczeń-stwa

BEZPIECZEŃSTWO


Zamierzenia us ugi integratora rynku

Zamierzenia – USŁUGI INTEGRATORA RYNKU

 • Usługi informacyjne oraz związane z nimi usługi informatyczne

 • Po pierwsze: standaryzacja informacji

 • Po drugie: jakość danych (reguły walidacji)

 • Po trzecie: poszerzenie zasobów danych

  • kreowanie nowych zasobów danych

  • dane z różnych sektorów całej gospodarki

  • wzbogacenie zakresu informacyjnego zbiorów


System informacji bik przedsi biorca

SYSTEM INFORMACJI BIK – PRZEDSIĘBIORCA

 • Zbudowany w roku 2004, udostępniony bankom do testów danych wsadowych w I połowie 2005 roku

 • System przygotowany w oparciu o profesjonalną technologię i licencje Oracle wskazane dla dużych baz danych, obsługujący kompleksową bazę nt. kredytów przedsiębiorców i struktur właścicielskich

 • Powiązany z Systemem Informacji BIK – Klient Indywidualny


Wiarygodno dobrobyt

WIARYGODNOŚĆ = DOBROBYT

 • BIK OZNACZAWIARYGODNOŚĆKLIENTA BANKU

 • BIK OZNACZAŁATWY DOSTĘPDO KREDYTÓW ORAZPOZYTYWNĄBAZĘ DANYCH

 • BIKOZNACZARZETELNOŚĆOBROTU GOSPODARCZEGO

ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA

DOBROBYT I ROZWÓJ


Kontakt

KONTAKT

BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

tel.:22 64 57 750fax:22 64 57 921e-mail:marketing@bik.pl

web:www.bik.pl


 • Login