Biuro informacji kredytowej sa 21 marca 2006
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 28

Biuro Informacji Kredytowej SA 21 marca 2006 PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Informacja strategicznym zasobem dla rozwoju działalności gospodarczej na przykładzie Biura Informacji Kredytowej dr Krzysztof Markowski Prezes Zarządu. Biuro Informacji Kredytowej SA 21 marca 2006. Spis treści. Znaczenie informacji w procesie kredytowania

Download Presentation

Biuro Informacji Kredytowej SA 21 marca 2006

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Informacja strategicznym zasobem dla rozwoju działalności gospodarczej na przykładzie Biura Informacji Kredytowejdr Krzysztof MarkowskiPrezes Zarządu

Biuro Informacji Kredytowej SA

21 marca 2006


Spis treści

 • Znaczenie informacji w procesie kredytowania

 • Wymiana informacji – wnioski z badań Banku Światowego

 • Doświadczenia Polski

 • Biuro Informacji Kredytowej – zasady działania, produkty i usługi

 • Biuro Informacji Kredytowej – skala działalności, technologia i zamierzenia rozwojowe


Znaczenie informacji w procesie kredytowania

 • Informacja podstawą oceny zdolności kredytowej

 • Ocena ta opiera się na danych:

  • dostarczanych przez klienta,

  • pochodzących z zasobów banku,

  • pozyskanych z zewnętrznych baz danych.

 • Asymetria w dostępie do informacji i przewaga informacyjna klienta banku.


Asymetria informacyjna

 • Asymetria informacji pomiędzy kredytobiorcami i kredytodawcami jest jedną z przyczyn niepowodzeń w procesie kredytowania i powoduje nieefektywną alokację kredytu.

 • Bez rozwiniętego rynku wymiany informacji możliwości pełnej weryfikacji danych przekazanych przez klienta są ograniczone.

 • Tworzenie rejestrów/biur kredytowych oraz dostęp do publicznych baz danych są jednymi ze sposobów ograniczania asymetrii informacji.


Wymiana informacji – wnioski z badań cd.(wg. „Doing Business 2004” World Bank)

 • Ułatwiając wymianę informacji biura kredytowe:

  • Umożliwiają właściwą wycenę kredytu,

  • Zmniejszają koszty badania sytuacji potencjalnego dłużnika,

  • Dodatkowo motywują pożyczkobiorców do spłaty długu,

  • Stwarzają możliwości oferowania niższych stóp procentowych dobrym klientom,

  • Przyczyniają się do zmniejszenia różnic pomiędzy oprocentowaniem kredytów i depozytów.


Wymiana informacji – wnioski z badań cd.(wg. „Doing Business 2004” World Bank)

 • Najlepsze efekty osiąga się w tych krajach, w których istnieje możliwość gromadzenia i udostępniania zarówno danych pozytywnych, jak i negatywnych (bieżących i historycznych).

 • Przepływ informacji kredytowej wiąże się z większym dostępem do legalnych źródeł finansowania, zwłaszcza w krajach biednych i w stosunku do małych firm.

 • W krajach, w których funkcjonuje mechanizm wymiany informacji kredytowej firmy rzadziej zgłaszają trudności z uzyskaniem finansowania i rzadziej występują problemy z płatnościami.


Przepływ informacji – znaczenie (wg. „Doing Business 2004”, World Bank)


Wymiana informacji – wnioski z badań cd.(wg. „Doing Business 2004” World Bank)

 • Kraje o silniejszej ochronie prawnej kredytodawcy charakteryzują się większym rynkiem kredytowym, wyższą stopą inwestycji kapitałowych i wzrostem gospodarczym.

 • Wprowadzenie instytucji udostępniających informacji kredytowe wzmacnia rynki kredytowe i polepsza warunki udzielania kredytów (Chile).

 • Wzrost ilości informacji kredytowej oznacza wzrost możliwości przewidywania niewypłacalności i opóźnień (Stany Zjednoczone).


Wymiana informacji – wnioski z badań cd.(wg. „Doing Business 2004” World Bank)

 • Symulacje przeprowadzone dla krajów europejskich pokazują, że przejście od całkowitego braku wymiany informacji do wymiany jedynie danymi negatywnymi a następnie do wymiany informacjami tak pozytywnymi, jak i negatywnymi powoduje istotny spadek liczby złych kredytów.

 • Przepływ informacji prowadzi do zmniejszenia odsetka niewypłacalnych dłużników oraz czasu przetwarzania wniosków i kosztów (o ponad 25% lub więcej).


Przepływ informacji – znaczenie (wg. „Doing Business 2004”, World Bank)


Wymiana informacji – doświadczenia Polski

 • Warunki wymiany informacji:

  • Prawo umożliwiające gromadzenie i wymianę informacji,

  • Wola wymiany informacji,

  • Uzgodnienie standardu/zakresu danych,

  • Dysponowanie danymi o wysokiej jakości.


Wymiana informacji – doświadczenia Polski

 • Podstawy prawne wymiany informacji:

  • Ustawa Prawo Bankowe,

  • Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych,

  • Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych,

  • Ustawa o ochronie danych osobowych

  • Przepisy regulujące dostęp do baz publicznych.


Wymiana informacji – doświadczenia Polski

 • Czy istniejące rozwiązania prawne:

  • Sprzyjają wymianie informacji?

  • Pozwalają na efektywny, drogą elektroniczną, dostęp do danych?

  • Służą wspieraniu rzetelnych i pozwalają na identyfikację oraz wykluczenie nierzetelnych uczestników obrotu gospodarczego?


Biuro Informacji Kredytowej - HISTORIA

2004-12SI BIK - PRZEDSIĘBIORCA

2004-09RAPORT MONITORUJĄCY

2004-02BIKSco(scoring biura kredytowego)

2001-02RAPORT KREDYTOWY (klient indywidualny)

2000-11SI BIK – KLIENT INDYWIDUALNY

1997-11POWSTANIE BIK


BIK - PRZEPŁYW INFORMACJI

INSTYTUCJE FINANSOWE:- POŚREDNICY KREDYTOWI- FIRMY LEASINGOWE- FIRMY FAKTORINGOWE

SKOK

BANKI

INNE SEKTORY

BAZY PUBLICZNE

ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH


PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE PRZEZ BIK

 • raport

  • kredytowy

  • monitorujący

  • BIKSco

 • raport aktywności użytkowników

 • raport konsumencki

 • analizy ilościowe i jakościowe

 • rozwiązania dostępowe

 • korekty danych

 • lustro bazy danych

 • budowa baz danych

 • test&training


OBECNA SYTUACJA BIK

 • 39 banków detalicznychpodpisało Umowę

 • 80% zobowiązań osób prywatnych

 • Ponad 90% rynku kredytów detalicznych

 • blisko 25 mlnraportów od powstania BIK

 • ok. 40.000 raportówśrednio/dzień

 • 14 mln klientów w bazie

 • 29 mln rachunków

 • Pozytywna i negatywna informacja

 • mniej niż 10%kredytobiorców nie spłaca kredytu powyżej 90 dni

 • dostępność bazy od 7.00 do 21.00 - 7 dni w tygodniu

 • jakość danych wynosiła w 2005 roku 98,50%


OBECNA SYTUACJA BIK


SKALA DZIAŁALNOŚCI - RAPORTY


BIKSco – scoring biura kredytowego

2004 rokBIKSco do 12% raportów

2005 rokBIKSco do 25% raportów

2006 rokBIKSco do 31% raportów


Główne rozwiązanie

Zaprojektowane i wdrożone oraz eksploatowane i zarządzane przez BIK

Wyposażenie

Podstawowy hardware umożliwiający łatwość administrowania

Niezależny system bezpieczeństwa

Pozostały software

MS Windows 2005

Oracle 9i Ent. – motor bazy danych

IBM WebSphere MQ- middleware do wew. integracjii zew. wymiany danych

MS IIS / CS- Web GUI, certyfikacja

Hardware

DB Server:IBM xSeries, 2xIntel Xeon 3.8GHz /8 GB RAM

Storage:SAN – IBM DS4800Total Storage System (Mid-range disk systems; > 10 TB globalna pojemność)

SYSTEM IT – DANE OGÓLNE


SYSTEM IT – DANE PODSTAWOWE

 • Dostępność danych w trybie:

  • On-line

   • CPU-CPU

   • WEB

  • Off-line

 • Wydajność (obecny hardware)

  • 14.500 raportów/godz.

  • 30 mln reportów/rok

 • Kompatybilność

  wymiana danych z ponad 30 systemami na różnych platformach(RS 6000/AIX,OS/390, OS/2, Sun Solaris, HP-UX & inne…)


PROBLEM SKALI

 • ponad 5000 użytkowników on-line

 • do50.000zapytań/ dziennie

 • przeciętny czas odpowiedzi- 1,2 s (nie licząc czasu przesyłu)

 • zintegrowanie z ponad30różnymi systemami bankowymi

 • ponad 2,0 TB plików w bazie danych

 • backup i archiwizacja > 8,0 TBdanych / miesięcznie

 • praca docelowa w reżimie7x24x365


Bezpieczeństwo sieciowe

logiczna separacja

wewnętrzne i zewnętrzne firewall’e

aktywny system wykrywania intruza

logiczne analizowanie, monitorowanie, audyt.

Bezpieczeństwo fizyczne

system kontrolujący dostęp fizyczny

specjalna infrastruktura obszaru produkcyjnego

Polityka bezpieczeństwa

oparta na ISO Methodology / IPSec.

współpraca z bankowymi wydziałami zabezpicza-jącymi

współpraca z operatorami sieciowymi CERT’s.

przestrzeganie osobistego regulaminu bezpieczeń-stwa

BEZPIECZEŃSTWO


Zamierzenia – USŁUGI INTEGRATORA RYNKU

 • Usługi informacyjne oraz związane z nimi usługi informatyczne

 • Po pierwsze: standaryzacja informacji

 • Po drugie: jakość danych (reguły walidacji)

 • Po trzecie: poszerzenie zasobów danych

  • kreowanie nowych zasobów danych

  • dane z różnych sektorów całej gospodarki

  • wzbogacenie zakresu informacyjnego zbiorów


SYSTEM INFORMACJI BIK – PRZEDSIĘBIORCA

 • Zbudowany w roku 2004, udostępniony bankom do testów danych wsadowych w I połowie 2005 roku

 • System przygotowany w oparciu o profesjonalną technologię i licencje Oracle wskazane dla dużych baz danych, obsługujący kompleksową bazę nt. kredytów przedsiębiorców i struktur właścicielskich

 • Powiązany z Systemem Informacji BIK – Klient Indywidualny


WIARYGODNOŚĆ = DOBROBYT

 • BIK OZNACZAWIARYGODNOŚĆKLIENTA BANKU

 • BIK OZNACZAŁATWY DOSTĘPDO KREDYTÓW ORAZPOZYTYWNĄBAZĘ DANYCH

 • BIKOZNACZARZETELNOŚĆOBROTU GOSPODARCZEGO

ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA

DOBROBYT I ROZWÓJ


KONTAKT

BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

tel.:22 64 57 750fax:22 64 57 921e-mail:[email protected]

web:www.bik.pl


 • Login