Reforma polityki sp jno ci mainstreaming inicjatyw wsp lnoty
Download
1 / 12

reforma polityki spójności: mainstreaming Inicjatyw Wspólnoty - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

reforma polityki spójności: mainstreaming Inicjatyw Wspólnoty. 2000-2006. 2007-2013. F. Spójności. KONWERGENCJA. CEL 1. CEL 2. KONKURENCYJNOŚĆ I ZATRUDNIENIE W REGIONACH. CEL 3. EQUAL. EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA. URBAN II. LEADER +. INTERREG III.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' reforma polityki spójności: mainstreaming Inicjatyw Wspólnoty' - keelty


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Reforma polityki sp jno ci mainstreaming inicjatyw wsp lnoty
reforma polityki spójności:mainstreaming Inicjatyw Wspólnoty

2000-2006

2007-2013

F. Spójności

KONWERGENCJA

CEL 1

CEL 2

KONKURENCYJNOŚĆ

I ZATRUDNIENIE

W REGIONACH

CEL 3

EQUAL

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA

URBAN II

LEADER +

INTERREG III


Reforma polityki sp jno ci ograniczenie liczby funduszy
reforma polityki spójności:ograniczenie liczby funduszyReforma polityki sp jno ci bud et polityki sp jno ci w podziale na cele
reforma polityki spójności:budżet polityki spójności w podziale na Cele

 • Całkowity budżet polityki spójności 2007-2013:

  308,041 mld EUR (ceny z 2004 r.), w tym:

  • Konwergencja: 81,54% = EUR 251,163 mld EUR

  • Konkurencyjność...: 15,95% = 49,127 mld EUR

  • Europejska współpraca terytorialna: 2,52% = 7,7 mld EUR), w tym:

   • współpraca transgraniczna: 73,86% = 5,576 mld EUR

   • współpraca transnarodowa: 20,95% = 1,581 mld EUR

   • współpraca międzyregionalna: 5,19% = 392 mln EUR

    ! Kompromis z 4 kwietnia 2006 r. między Radą, KE oraz PE:

    dodatkowe 300 mln EUR w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej


Reforma polityki sp jno ci rodki polityki sp jno ci dla polski w latach 2007 2013
reforma polityki spójności:środki polityki spójności dla Polskiw latach 2007-2013:

 • Polska – największym beneficjentem polityki spójności w latach 2007-2013

 • alokacje dla Polski: ok. 59,5 mld EUR, w tym:

  • ok. 67% z funduszy strukturalnych (EFRR + EFS)

   oraz

  • ok. 33% z Funduszu Spójności


1

 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO)

 • proponowane przez PC na zasadzie partnerstwa,

 • odzwierciedlają wytyczne Unii,

 • określają krajową strategię i jej programowanie,

 • konsultowane z KE

2

 • Programy Operacyjne (PO)

 • jeden program na fundusz i PC lub region,

 • zawierają: opis priorytetów, systemu zarządzania i źródeł finansowania,

 • przedkładane przez PC lub region,

 • decyzja o przyjęciu podejmowana przez KE

3

 • Zarządzanie programami i wybór projektów

 • przez PC i regiony,

 • zasada „wspólnego zarządzania“ = uzgadnianie z Komisją

4

 • Dalsze działania strategiczne i roczna debata

 • przez Radę Europejską na wiosennym szczycie,

 • na podstawie rocznego raportu Komisji i PC

5

reforma polityki spójności:

strategiczne podejście do spójności (1):

nowy zestaw dokumentów programowych oraz strategiczna debata

NSRO zamiast PWW !!!

Brak Uzupełnień PO !!!


reforma polityki spójności:programowanie (1) programy jedno-funduszowe oraz cross-financing (art.34 Rozporządzenia ogólnego)

 • 2000-2006:

  • programy wielofunduszowe w ramach funduszy strukturalnych

  • oddzielna strategia dla Funduszu Spójności

 • 2007-2013:

  • programy jedno-funduszowe w ramach funduszy strukturalnych

  • programy dwu-funduszowe: EFRR + Fundusz Spójności

   (infrastruktura transportowa i środowisko naturalne)

  • cross-financingdopuszczający finansowanie w ramach EFRR oraz EFS do pułapu 10% działania objęte zakresem wsparcia drugiego Funduszu ( ! Sukces negocjacyjny ! Pierwotna propozycja KE - cross-financing na poziomie 5%)


Reforma polityki sp jno ci kwalifikowalno art 56 rozporz dzenia og lnego
reforma polityki spójności:kwalifikowalność(art. 56 Rozporządzenia ogólnego)

 • okres kwalifikowalności - wydatki, w tym dla dużych projektów, będą kwalifikować się do wsparcia z funduszy, jeżeli zostaną rzeczywiście poniesione w okresie od złożenia PO do KE lub od 1 stycznia 2007 r. – w zależności od tego, która z tych dat nastąpi wcześniej a dniem 31 grudnia 2015 r. (! utrzymanie obecnych zasad – sukces negocjacyjny !)

 • zasady kwalifikowalności wydatków ustala się na poziomie krajowym, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w rozporządzeniach dot. poszczególnych funduszy

 • wspólnotowe zasady kwalifikowalności jedynie dla Celu 3 (rozporządzenie wykonawcze)


Reforma polityki sp jno ci trwa o operacji art 57 rozporz dzenia og lnego
reforma polityki spójności:trwałość operacji (art. 57 Rozporządzenia ogólnego)

 • dwa okresy kwalifikowalności projektów : 5 lat jako zasada oraz 3 lata dla PC, które skorzystają z możliwości ograniczenia tego okresu w związku z utrzymaniem inwestycji lub miejsc pracy utworzonych przez MŚP

 • oba okresy liczone sąod daty zakończenia realizacji projektu (mniej korzystnie niż okres liczony od daty decyzji finansowej)

  propozycja wyjściowa KE:

  projekt otrzyma wsparcie z Funduszu tylko wówczas, gdy w okresie siedmiu lat od decyzji dot. finansowania kompetentnych władz krajowych lub IŻ projekt ten nie zostanie w sposób znaczący zmieniony

  ! częściowy sukces negocjacyjny !


reforma polityki spójności:Zarządzanie finansowe (3)automatyczne anulowanie zobowiązań(art. 93 Rozporządzenia ogólnego)

 • Automatyczne anulowanie zobowiązań (zasada n+2/n+3):

  • objęcie tą zasadą Funduszu Spójności

  • n+3w okresie 2007- 2010dla PCZ o PKB w latach 2001-2003 poniżej 85 % średniej dla UE-25!, n+2 w pozostałych latach) (! sukces negocjacyjny !)

  • n+2 dla pozostałych PCZ

  • w pozostałym zakresie mechanizm działania taki sam jak w obecnym okresie programowania


Reforma polityki sp jno ci kwalifikowalno wydatk w dla efrr efs funduszu sp jno ci 1
reforma polityki spójności:Kwalifikowalność wydatków dla EFRR, EFS, Funduszu Spójności (1)

 • zasady kwalifikowalności wydatków dotyczące poszczególnych funduszy uregulowane w rozporządzeniach ws. EFRR (art. 7 rozp. 1080/2006), EFS (art.11 rozp. 1081/2006), Funduszu Spójności (art. 3 rozp. 1084/2006)

 • wydatki niekwalifikowalne:

  • odsetki od zadłużenia - dla EFRR, EFS i Fundusz Spójności

  • zakup gruntów za kwotę przekraczającą 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach danej operacji – dla EFRR i Funduszu Spójności. ALE: dla EFRR: w wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach może być dozwolone wyższe oprocentowanie dla operacji dot. ochrony środowiska

  • mieszkalnictwo – dla Funduszu Spójności

  • likwidacja elektrowni jądrowych – dla EFRR i Funduszu Spójności

  • zakup mebli, wyposażenia, pojazdów, infrastruktury, nieruchomości i gruntów – dla EFS

 • VAT niepodlegający zwrotowi utrzymany jako wydatek kwalifikowalny dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności (! sukces negocjacyjny !)


Reforma polityki sp jno ci kwalifikowalno wydatk w dla efrr efs funduszu sp jno ci 2
reforma polityki spójności:Kwalifikowalność wydatków dla EFRR, EFS, Funduszu Spójności (2)

 • Kwalifikolwaność wydatków związanych z mieszkalnictwem – tylko w ramach EFRR dla EU-10 oraz Bułgarii i Rumunii

  (! sukces negocjacyjny !) na zasadach:

  • wydatki powinny być zaplanowane/zaprogramowane w ramach zintegrowanych działań rozwoju miejskiego lub w ramach osi priorytetowej ukierunkowanej na wspieranie obszarów zdegradowanych bądź zagrożonych degradacją fizyczną i wykluczeniem społecznym,

  • ograniczenie alokacji EFRR na cele mieszkaniowe albo do poziomu 3% danych programów operacyjnych albo 2% całkowitej alokacji EFRR dla PCZ

  • wydatki będą mogły być ponoszone na rzecz: wielorodzinnych budynków mieszkaniowych oraz budynków będących własnością władz publicznych, które będą przeznaczone na potrzeby mieszkaniowe dla gospodarstw domowych o niskich dochodach lub mieszkańców o szczególnych potrzebach.

   Rozporządzenie wykonawcze KE:lista kryteriów potrzebnych dla wyznaczenia wyżej wymienionych obszarów oraz lista dopuszczalnych działań


ad