Ochrana udsk ch pr v a pr v det v pr pade ozbrojen ho konfliktu
Download
1 / 13

OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A PRÁV DETÍ V PRÍPADE OZBROJENÉHO KONFLIKTU - PowerPoint PPT Presentation


 • 206 Views
 • Uploaded on

OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A PRÁV DETÍ V PRÍPADE OZBROJENÉHO KONFLIKTU. Uplatňovanie ľudských práv. Príslušníci OS SR konfrontovaní s realitou ozbroj. Konfliktu a uplatňovaním zásad medzinárodného humanitného práva pri účasti v misiách

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A PRÁV DETÍ V PRÍPADE OZBROJENÉHO KONFLIKTU' - kalona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Uplat ovanie udsk ch pr v
Uplatňovanie ľudských práv OZBROJENÉHO KONFLIKTU

 • Príslušníci OS SR konfrontovaní s realitou ozbroj. Konfliktu a uplatňovaním zásad medzinárodného humanitného práva pri účasti v misiách

 • SR je zmluvnou stranou všetkých medzinárodných ľudskoprávnych dohovorov a dohovorov upravujúcich vedenie ozbrojeného konfliktu a zásady humanitárneho práva

 • SR má povinnosť:

  • Šíriť a dodržiavať zásady týchto zmlúv

  • Zabezpečiť ich uplatňovanie a sankcionovať ich porušenie

Personálny úrad


Medzin rodn pr vo udsk ch pr v
Medzinárodné právo OZBROJENÉHO KONFLIKTUľudských práv

 • Medzinárodné právo ľudských práv (MPLP) – systém ochrany a podpory ľudských práv všetkých ľudí

 • Práva sú neodvolateľné, nepremlčateľné, nezrušiteľné

 • Uplatňované bez rozdielu rasy , pohlavia, viery, majetku, politického presvedčenia

 • Všeobecná deklarácia ľudských práv – prijatá rezolúciu Valného zhromaždenia OSN 217 A – 10. decembra 1948

Personálny úrad


Medzin rodn humanit rne pr vo pr vo ozbrojen ho konfliktu
Medzinárodné humanitárne právo OZBROJENÉHO KONFLIKTUPrávo ozbrojeného konfliktu

 • Medzinárodné humanitné právo (MHP): súbor noriem, ktorých cieľom je z dôvodov ľudskosti obmedziť účinky ozbrojeného konfliktu

 • Chráni civilistov, zdravotnícky personál, zajatcov, chorých a zranených

 • Ukladá povinnosť dodržiavať všetkým zúčastneným stranám

Personálny úrad


Medzin rodn humanit rne pr vo pr vo ozbrojen ho konfliktu1

MO SR venuje pozornosť MHP vo výcviku a činnosti OS SR OZBROJENÉHO KONFLIKTU

Ženevský dohovor o ochrane civilných osôb počas vojny

Dodatkové protokoly k Ženevským dohovorom

Smernica Ministerstva obrany SR č. 119/2008 o príprave v oblasti práva ozbrojeného konfliktu

Dokumenty:

Vojenské humanitné právo. Haagske dohovory v systéme medzinárodného humanitného práva. Knižnica vojenského profesionála. Bratislava 1998, MO SR-VITA

Vedenie ozbrojeného konfliktu. Výber zostavený z Haagskych dohovorov a ďalších medzinárodných zmluvných dokumentov. Bratislava 2004

Vojnové právo. Súhrn pre veliteľa. Bratislava 2003

Fréderic de Mulinen: Príručka vojnového práva pre ozbrojené sily. Bratislava 2005

Právo ozbrojeného konfliktu. Vyučovací súbor pre inštruktorov. Bratislava 2005

Medzinárodné humanitárne právoPrávo ozbrojeného konfliktu

Personálny úrad


Pr va det a ozbrojen konflikt
Práva detí a ozbrojený konflikt OZBROJENÉHO KONFLIKTU

 • Deti –najzraniteľnejšia skupina civilného obyvateľstva

 • Dokumenty:

  • Deklarácia práv dieťaťa – rezolúcia Valného zhromaždenia OSN č. 1386 (XIV)

  • Dohovor OSN o právach dieťaťa, Opčné protokoly

  • Dohovor o zákaze a o okamžitých opatreniach na odstránenie najhorších foriem detskej práce

  • Európska charta práv dieťaťa

  • Stratégia EÚ v oblasti práv dieťaťa

Personálny úrad


Pr va det a ozbrojen konflikt1
Práva detí a ozbrojený konflikt OZBROJENÉHO KONFLIKTU

 • Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch ukladá štátom:

  • Povinnosť uznávať a zabezpečovať dodržiavanie noriem MHP, ktoré sa na deti vzťahujú v prípade ozbrojených konfliktov

  • Urobiť všetky vykonateľné opatrenia na zabezpečenie toho, aby osoby, ktoré nedosiahli vek 15 rokov sa priamo neúčastnili bojových aktivít

  • Zdržať sa povolávania osôb mladších ako 15 rokov

  • Prijať opatrenia na zabezpečenie ochrany detí

 • Ochranu detí upravuje Ženevský dohovor o ochrane civilných osôb, čl. 24, 38, 50 a ďalšie a tiež Dodatkové protokoly

Personálny úrad


Pr va det a ozbrojen konflikt2
Práva detí a ozbrojený konflikt OZBROJENÉHO KONFLIKTU

 • Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozb. konfliktov (podpísaný 25. 5. 2000) zvýšil vekovú hranicu na 18 rokov

 • Pre SR nadobudol platnosť 7. 8. 2006

  • Minimálny vek pre dobrovoľný odvod upravený zákonom 570/2005 a 346/2005

 • MO SR vypracovalo: Návrh Východiskovej správy k Opčnému protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa

Personálny úrad


Pr va det a ozbrojen konflikt3
Práva detí a ozbrojený konflikt OZBROJENÉHO KONFLIKTU

 • Ďalšie zmluvy z oblasti práva ozbrojeného konfliktu a humanitárneho práva:

  • Dodatkový protokol II k Ženevským dohovorom z 12. augusta 1946 o ochrane obetí ozbrojených konfliktov nemajúcich medzinárodný charakter (Ženeva, 8. júna 1977), publ. pod. č. 168/91 Zb.

  • Dodatkový protokol lII k Ženevským dohovorom o ochrane obetí ozbrojených konfliktov (Ženeva 8. decembra 2005), publ. pod. č. 375/2007 Z.z

  • Dohoda o výsadách a imunitách Medzinárodného trestného súdu (New York, 9. septembra 2004) publ. pod. č. 418/2004 Z.z

  • Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu (Rím, 17. júla 1998) publ. Pod. č. 333/2002 Z.z

Personálny úrad


Pr va det a ozbrojen konflikt4
Práva detí a ozbrojený konflikt OZBROJENÉHO KONFLIKTU

 • Detský vojak: chlapec/dievča pod 18 rokov

 • Asi 300 000

 • Rôzne dôvody:

  • Pomsta, peniaze, donútenie, únos

 • Okolnosti účasti:

  • Politické, sociálno-ekonomické, sociálno pschologické, technologické

 • Starostlivosť o bývalých detských vojakov

  • Zabezpečenie zákl. potrieb

  • Pátranie po rodine

  • Vzdelávanie pre civilný život

  • Psychosociálne aktivity a začlenenie do nového prostredia

Personálny úrad


Trestn zodpovednos
Trestná zodpovednosť OZBROJENÉHO KONFLIKTU

 • MHP stanovuje pravidlá na ochranu obetí, obmedzuje právo aktérov konfliktu používať ľubovoľné metódy na poškodenie protivníka

 • MHP má za cieľ čo najviac obmedziť utrpenie obetí

 • Štáty musia prijať právne predpisy trestajúce porušenie MHP

 • SR

  • Zákon 300/2005 – trestný zákon

  • Zákon 301/2005 – trestný poriadok

Personálny úrad


Trestn zodpovednos1
Trestná zodpovednosť OZBROJENÉHO KONFLIKTU

 • Trestný zákon

  • §417 – 435 trestné činy terorizmu, extrémizmu, vojnové trestné činy

  • §426 použitie zakázaného bojového prostriedku

  • §432 – trestná je perzekúcia obyvateľstva

 • SR viazaná Dohovorom o nepremlčateľnosti vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti (podpísaný v 26. novembra 1968 v New Yorku)

Personálny úrad


Z ver
Z OZBROJENÉHO KONFLIKTUáver

 • Problematika ľudských práv a otázky humanitárneho práva sú stále aktuálne

 • Elementárna orientácia v problematike je nevyhnutnou podmienkou pre plnenie povinností príslušníka OS SR

 • Vyvstáva potreba o týchto otázkach stále hovoriť a pripomínať ich

Personálny úrad


ad