Dopady lisabonsk smlouvy na fungov n evropsk unie
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

Dopady Lisabonské smlouvy na fungování Evropské unie PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Dopady Lisabonské smlouvy na fungování Evropské unie. Eva Zahořová České Budějovice 2009. Listina základních práv Evropské unie základní vymezení pravomocí mezi EU a členské státy článek 352 SFEU (doložka flexibility) právní subjektivita a možnost vystoupení z Unie

Download Presentation

Dopady Lisabonské smlouvy na fungování Evropské unie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dopady Lisabonské smlouvy na fungování Evropské unie

Eva Zahořová

České Budějovice 2009


Listina základních práv Evropské unie

základní vymezení pravomocí mezi EU

a členské státy

článek 352 SFEU (doložka flexibility)

právní subjektivita a možnost vystoupení z Unie

pilířová struktura

institucionální změny


Lisabonská smlouva

Článek 18 se mění takto:

a) v odstavci 2 se slova „může Rada“ nahrazují slovy „mohou Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem“ a poslední věta se zrušuje;

b) odstavec 3 se nahrazuje tímto:

3. Ke stejnému účelu jako účelu uvedenému v odstavci 1, nestanoví-li k tomu Smlouvy nezbytné pravomoci, může Rada zvláštním legislativním postupem přijmout opatření týkající se sociálního zabezpečení nebo sociální ochrany. Rada rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem.“


Smlouva o Evropské Unii (SEU)

Smlouva o založení Evropského společenství → Smlouva o fungování Evropské Unie (SFEU)

Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii

Protokoly

Listina základních práv EU


Listina základních práv Evropské unie

 • Článek 6 (SEU)

 • Unie uznává práva, svobody a zásady obsažené v Listině základních práv Evropské unie ze dne 7. prosince 2000, ve znění upraveném dne 12. prosince 2007 ve Štrasburku, jež má stejnou právní sílu jako Smlouvy.

 • Listina nijak nerozšiřuje pravomoci Unie vymezené ve

 • Smlouvách.


Výlučná pravomoc Unie

a) celní unie;

b) stanovení pravidel hospodářské soutěže nezbytných pro fungování vnitřního trhu;

c) měnová politika pro členské státy, jejichž měnou je euro;

d) zachování biologických mořských zdrojů v rámci společné rybářské politiky;

e) společná obchodní politika;

f) některé mezinárodní smlouvy

Sdílená pravomoc Unie

a) vnitřní trh;

b) sociální politika, pokud jde o hlediska vymezená v této smlouvě;

c) hospodářská, sociální a územní soudržnost;

d) zemědělství a rybolov, vyjma zachování biologických mořských zdrojů;

e) životní prostředí;

f) ochrana spotřebitele;

g) doprava;

h) transevropské sítě;

i) energetika;

j) prostor svobody, bezpečnosti a práva;

k) společné otázky bezpečnosti v oblasti veřejného zdraví, pokud jde o hlediska vymezená v této smlouvě


Přenos pravomocí podle čl. 10a Ústavy

 • Článek 10a

 • Mezinárodní smlouvou mohou být některépravomoci orgánů České republiky přeneseny na mezinárodní organizaci nebo instituci.

 • (2) K ratifikaci mezinárodní smlouvy uvedené v odstavci 1 je třeba souhlasu Parlamentu, nestanoví-li ústavní zákon, že k ratifikaci je třeba souhlasu daného v referendu.


Doložka flexibility

 • Článek 352 (SFEU)

 • Ukáže-li se, že k dosažení některého z cílů stanovených Smlouvami je nezbytná určitá činnost Unie v rámci politik vymezených Smlouvami, které však k této činnosti neposkytují nezbytné pravomoci, přijme Rada na návrh Komise jednomyslně po obdržení souhlasu Evropského parlamentu vhodná ustanovení.


Článek 47 (SEU)

Unie má právní subjektivitu.

Právní subjektivita Unie


Vystoupení z Unie

 • Článek 50 (SEU)

 • Každý členský stát se v souladu se svými ústavními předpisy může rozhodnout z Unie vystoupit.


Evropská unie

I. pilíř

Evropská

společenství

II. pilíř

Společná

zahraniční a

bezpečnostní

politika

III. pilíř

Policejní a

justiční

spolupráce

v trestních

věcech

Pilířová struktura Unie


zastupuje demokratický prvek

všeobecné, přímé, svobodné, tajné volby

751 poslanců včetně předsedy / minimálně 6, maximálně 96 míst z každého členského státu

funkční období – 5 let

posílení role Evropského parlamentu - spolurozhodování

Evropský parlament


Evropskákomise

 • zastupuje zájmy EU

 • počet členů – listopad 2009 až 31. říjen 2014 – 27

  – od 1. listopadu 2014 – snížení počtu

 • funkční období – 5 let


Evropská rada

 • hlavy států nebo předsedové vlád členských států + předseda + předseda Komise

 • vymezuje obecné politické směry a priority EU

 • nevykonává legislativní funkci

 • rotující předsednictví x stálý předseda


Předseda Evropské rady

 • vnější zastupování Unie v záležitostech týkajících se společné zahraniční a bezpečnostní politiky

 • svolává Evropskou radu

 • předsedá Evropské radě a vede její jednání


Vysoký představitel Unie pro zahraniční věcia bezpečnostní politiku

 • volen Evropskou radou se souhlasem předsedy Komise

 • jako místopředseda Komise – schválení Evropským parlamentem

 • předsedá Radě pro zahraniční věci, je místopředsedou Komise

 • předkládá návrhy k vypracovávání společné zahraniční a bezpečnostní politiky

 • zajišťuje provádění rozhodnutí přijatých Evropskou radou a Radou

 • zastupuje Unii v záležitostech společné zahraniční a bezpečnostní politiky

 • vede politický dialog se třetími stranami, vyjadřuje postoj Unie v mezinárodních organizacích a na mezinárodních konferencích


Děkuji za pozornost

Mgr. Eva Zahořová, LL.M.

Odbor kompatibility | Department for Compatibility with EC Law

Oddělení pro legislativní proces EU | Unit for Legislative Process of the EU

Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic

nábřeží Edvarda Beneše 4

CZ Praha 1 - 118 01

[email protected]

www.vlada.cz


 • Login