slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
PO KL SZANSĄ DLA LUBELSZCZYZNY Konkurs pilotażowy w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

PO KL SZANSĄ DLA LUBELSZCZYZNY Konkurs pilotażowy w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL - PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

PO KL SZANSĄ DLA LUBELSZCZYZNY Konkurs pilotażowy w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Barbara Marzec Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Celem Poddziałania 6.1.1

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PO KL SZANSĄ DLA LUBELSZCZYZNY Konkurs pilotażowy w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL' - joelle-kirkland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
PO KL

SZANSĄ DLA LUBELSZCZYZNYKonkurs pilotażowy w ramach Poddziałania

6.1.1 PO KL

Barbara Marzec

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

slide2
Celem Poddziałania 6.1.1

jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie.

slide3
Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki pełni Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
 • Funkcję Instytucji Pośredniczącej w województwie lubelskim pełni Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) dla Priorytetu VI w województwie lubelskim pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zwany dalej Instytucją organizującą konkurs (IOK).
slide4
Konkurs otwarty
 • od 26.11.2007 r. do 30.06.2008 r. lub do wcześniejszego wyczerpania środków dostępnej na konkurs alokacji
 • 18.136.791,46 zł

w tym 5% rezerwa finansowa na ewentualną procedurę odwoławczą

 • Montaż finansowy 85% EFS i 15% budżet państwa
 • Wnioskodawca może otrzymać nie więcej niż 100 % kosztów kwalifikowalnych
 • Minimalna wartość projektu wynosi 50.000 zł
 • Wkład własny nie jest wymagany
wnioskodawcy beneficjenci
Wnioskodawcy/Beneficjenci
 • Wnioskodawcami mogą być wszystkie podmioty (w tym powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, w zakresie zadań nieobjętych przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy [Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.].)

Możliwe jest realizowanie projektów przez podmioty zagraniczne zarejestrowane w Polsce

 • O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), tj. podmioty, które w ciągu 3 ostatnich lat dopuściły się wykorzystania środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystania z naruszeniem właściwych procedur lub pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
 • O dofinansowanie mogą się ubiegać te podmioty, które w oparciu o przepisy prawa krajowego mają możliwość pozyskiwania środków finansowych i realizacji przedsięwzięć ze środków publicznych.
wymagania dotycz ce partnerstwa
Wymagania dotyczące partnerstwa
 • Projekt może być realizowany w partnerstwie. W przypadku projektów składanych w ramach PO KL nie ma ograniczeń co do typów podmiotów, z którymi można współpracować przy realizacji projektu, jednak ostatecznie za realizację projektu odpowiedzialny jest wnioskodawca, którego podstawowe funkcje, takie jak np. rozliczanie projektu, obowiązki w zakresie sprawozdawczości, kontroli czy ewaluacji, nie mogą być realizowane przez partnera.
 • Wnioskodawca nie przedkłada umowy partnerstwa na etapie składania wniosku. Umowa partnerska będzie stanowiła załącznik do umowy o dofinansowanie projektu.
 • Na etapie składania wniosku, wnioskodawcę i jego partnerów musi wiązać umowa (lub porozumienie), jednoznacznie określająca reguły partnerstwa, w tym zwłaszcza jednoznacznie wskazująca wiodącą rolę jednego podmiotu, reprezentującego partnerstwo, odpowiedzialnego za całość projektu i jego rozliczanie wobec Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia).
   • Umowa musi zawierać:- cel partnerstwa,- obowiązki partnera wiodącego (lidera projektu –wnioskodawcę),- zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu,- plan finansowy w podziale na partnerów oraz zasady zarządzania finansowego,- zasady komunikacji i przepływu informacji w partnerstwie,- zasady podejmowania decyzji w partnerstwie,- sposób monitorowania i kontroli projektu.
slide7
Zlecanie zadań – podwykonawstwo
 • W przypadku zlecania usług Wnioskodawca powinien przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w zakresie, w jakim ta ustawa stosuje się do Wnioskodawcy.
 • Wydatki związane ze zlecaniem usług w ramach projektu mogą stanowić wydatki kwalifikowalne pod warunkiem, że: zlecanie usług przynosi wartość dodaną do projektu.
 • Wnioskodawca wskaże we wniosku o dofinansowanie projektu usługi, które zamierza zlecać innym podmiotom i wniosek w takiej formie zostanie zatwierdzony przez IOK będącą stroną umowy.
kwalifikowalne typy projekt w
Kwalifikowalne typy projektów
 • organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych
 • Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy
 • realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia, połączonych z możliwością zapewnienia opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi dla osoby uczestniczącej w projekcie:
   • pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe
   • staż/ praktyki zawodowe - od 3 do 12 miesięcy
   • szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych
 • wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego mi.n. poprzez zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza
kwalifikowalne typy projekt w1
Kwalifikowalne typy projektów
 • wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania
 • wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe)
 • identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie

W ramach jednego projektu możliwe jest łączenie kilku typów projektów o ile jest to uzasadnione z punktu widzenia osiągnięcia celów i wartości dodanej dla projektu.

slide10
Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe mogą realizować wyłącznie podmioty uprawnione do świadczenia tego typu usług rynku pracy, określone w odrębnych przepisach, zwłaszcza w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wymagany jest wpis do rejestru agencji zatrudnienia.
 • Usługi szkoleniowe mogą być świadczone wyłącznie przez podmioty uprawnionedo przeprowadzenia tego typu usługi, określone w odrębnych przepisach, zwłaszcza w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, będące instytucjami szkoleniowymi w rozumieniu instytucji rynku pracy. Wymagany jest wpis do rejestru instytucji szkoleniowych.
 • Osobom uczestniczącym w stażu lub odbywającym praktyki zawodowe przysługuje miesięcznie stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia.
 • Osobom uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 4,00 PLN brutto za godzinę uczestniczenia w szkoleniu.
kwalifikowalne grupy docelowe
Kwalifikowalne grupy docelowe
 • Projekty realizowane w ramach Poddziałania 6.1.1 muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:
 • Osób pozostających bez zatrudnienia niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy, w szczególności należących do jednej lub kilku z poniższych grup docelowych:
   • osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat;
   • kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy
   • po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci);
   • osoby do 25 roku życia;
   • osoby niepełnosprawne;
   • osoby po 45 roku życia;
   • osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko– wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych (niezwiązanych z produkcją rolną i zwierzęcą)
 • Kwestie związane z grupą docelową projektów określają również kryteria wyboru projektów – szczegółowe kryteria dostępu i szczegółowe kryteria strategiczne.
kwalifikowalne grupy docelowe1
Kwalifikowalne grupy docelowe
 • osoby pozostające bez zatrudnienia z wyłączeniem osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy,
 • osoby w wieku produkcyjnym, niezatrudnione, niewykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,
 • osoby pobierające świadczenia emerytalne lub rentowe jeśli są zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,
 • studenci studiów wieczorowych i zaocznych.

NIE MOŻNA KIEROWAĆ WSPARCIA do:

 • studentów studiów dziennych,
 • rolników i domowników rolników,
 • osób pracujących na podstawie umów prawa cywilnego.
okres realizacji projektu
Okres realizacji projektu

1. Wnioskujący o dofinansowanie określa datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu, mając na uwadze, iż okres realizacji projektu jest tożsamy z okresem, w którym poniesione wydatki mogą zostać uznane z kwalifikowalne.

2. Okres realizacji projektu wynosi od 1 kwietnia 2008 r. do 31 marca 2010 r. (w tym rzeczowy i finansowy okres realizacji projektu).

3. Okres kwalifikowalności wydatków - od dnia podpisania umowy.

slide14

Plan Działań na lata 2007 -2008

 • nie przewiduje się możliwości realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 sierpnia 2007 r. w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 • nie przewiduje się możliwości realizacji komponentu współpracy ponadnarodowej w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 sierpnia 2007 r. w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pomoc publiczna

 • W ramach przedmiotowej procedury konkursowej nie ma możliwości realizacji projektów, które dotykałyby pomocy publicznej.
slide15
Miejsce, sposób i termin składania wniosków
 • Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów będą przyjmowane w siedzibie Instytucji organizującej konkurs – tj. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie, ul. Okopowa 5, 20 -022 Lublin, pok. nr 327 – Sekretariat WUP w Lublinie.
 • Wnioski można składać osobiście oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przekazaniu wniosku na najbliższy KOP decyduje data i godzina wpływu wniosku do sekretariatu Instytucji organizującej konkurs.
 • Aby wniosek został przekazany na KOP, musi zostać złożony, poprawny pod względem formalnym, na co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem KOP ( w uzasadnionych przypadkach na 21 dni roboczych).
 • Planowane terminy posiedzeń KOP:

16 – 25 stycznia 2008 r.,

18 – 22 luty 2008 r., 17 – 21 marca 2008 r.,

14 – 18 kwietnia 2008 r.,

12 – 16 maja 2008 r., 23 – 27 czerwca 2008 r., 14 – 18 lipca 2008 r.

slide16
Wymagania odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie
 • Wniosek powinien zostać przygotowany za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych. Dostęp do tej aplikacji można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej: www.efs.gov.pl/wniosek
 • Wniosek należy złożyć w tożsamej wersji papierowej(w dwóch egzemplarzach na prawach oryginału) i elektronicznej w formacie pliku XML oraz pliku PDF wyłącznie na płycie CD/DVD, wygenerowanych przez aplikację Generator Wniosków Aplikacyjnych. O tożsamości papierowej i elektronicznej wersji wniosku decyduje jednobrzmiąca suma kontrolna na obu wersjach wniosku papierowych i elektronicznej.
 • Wnioskodawca powinien wypełnić wniosek zgodnie z instrukcją wypełnienia wniosku. Przy wypełnianiu wniosków należy również wziąć pod uwagę Kartę weryfikacji formalnej i Kartę oceny merytorycznej tak, aby w poszczególnych rubrykach zawrzeć wszystkie informacje, które będą przedmiotem oceny.
 • Wnioskodawca składa wniosek opatrzony pieczęciami, podpisany przez osobę do tego upoważnioną. Każda strona musi być parafowana przez osobę do tego upoważnioną.
 • Dokumentacja konkursowa i Plan Działań na lata 2007-2008
 • Wytyczne MRR, dokumenty programowe, przepisy krajowe i Rozporządzenia Rady (WE) – www.wup.lublin.pl
slide17

Wymagane załączniki do wniosku

 • 1. Załączniki wymagane na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu:
  • dokumenty określające sytuację finansową wnioskodawcy (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem)
  • Instytucja organizująca konkurs wymaga następujących dokumentów określających sytuację finansową wnioskodawcy ( za ostatni zamknięty rok obrotowy oraz ostatni zamknięty kwartał):
  • sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku wnioskodawców sporządzających w/w dokumenty zgodnie z przepisami o rachunkowości) lub
  • uproszczone sprawozdanie finansowe – uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku wnioskodawców nie sporządzających w/w dokumentów)
 • 2. Jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność krócej niż I kwartał, zamiast w/w dokumentów składa bilans otwarcia.
 • Wymagane załączniki podlegają weryfikacji na etapie oceny formalnej.
slide18

Złożenie innych niż finansowe, załączników do wniosku o dofinansowanie projektu przez wnioskodawcę oraz złożenie innych niż wymagane załączniki finansowe nie będzie miało wpływu na ocenę merytoryczną projektu.

 • Załączniki do wniosku wnioskodawca przedkłada w dwóch egzemplarzach – po jednym egzemplarzu do każdego wniosku o dofinansowanie projektu.
 • Dokumenty określające sytuację finansową wnioskodawcy przedkładane są w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy (osobę która złożyła podpis na wniosku o dofinansowanie projektu) oraz wymagana jest również kontrasygnata głównego księgowego).Dopuszcza się możliwość przedłożenia dokumentów w oryginale.
 • Każdy z dwóch kompletów dokumentów, tj. wniosków o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami powinien być trwale spięty, w sposób zapobiegający zgubieniu, zniszczeniu lub uszkodzeniu i zapakowany do jednej koperty.
slide19

ETAPY dot. oceny wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL

– od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy o dofinansowanie

Etap 1 ocena formalna

Etap 2 ocena merytoryczna

Etap 3 negocjacje

Etap 4 ocena dokumentów wymaganych do podpisania umowy

Etap 5 zatwierdzenie Ostatecznej listy projektów przez Zarząd Województwa Lubelskiego

slide20

OCENA FORMALNA► Ocena wniosku na podstawie kryteriów formalnych ma postać „0-1”tzn. „spełnia – nie spełnia”. ► Ocena formalna wniosku składa się z dwóch etapów, podczas których następuje sprawdzenie, czy wniosek spełnia:- ogólne kryteria formalne, - kryteria dostępu.► Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na etapie oceny formalnej, bez możliwości ich uzupełnienia

IOK zobowiązana jest do dokonania oceny formalnej, czyli sprawdzenia kompletności i poprawności złożonej dokumentacji w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku (w przypadku konkursu otwartego). W uzasadnionych przypadkach (np. dużej liczby wniosków) IOK może wydłużyć powyższy termin do 21 dni roboczych, o czym informuje niezwłocznie na swojej stronie internetowej.

Oceny formalnej dokonuje się przy pomocy Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL.

slide21

Szczegółowe kryteria dostępu

 • ►Szczegółowe kryteria dostępu zostały zatwierdzone Uchwałą Pre – Komitetu Monitorującego na posiedzeniu w dniu 18 września 2007 r.
 • ► W ramach konkursu stosowane będą następujące szczegółowe kryteria dostępu:
  • Kryterium grupy docelowej: wsparcie kierowane do osób pozostających bez zatrudnienia (niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy).
  • Kryterium wysokości finansowej projektu: minimum 50 000 zł
 • Szczegółowe kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców i podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej wniosku. Projekty, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane.
 • ► W terminie 5 dni od rozpatrzenia wniosku IOK informuje wnioskodawcę o odrzuceniu wniosku na etapie oceny formalnej, wraz z podaniem przyczyn odrzucenia, a także o możliwości złożenia protestu.
slide22

OCENA MERYTORYCZNA

 • Ocena merytoryczna prowadzona będzie w oparciu o ogólne kryteria horyzontalne i merytoryczne oraz szczegółowe kryteria strategiczne. Wniosek, aby móc otrzymać dofinansowanie musi spełnić wszystkie ogólne kryteria horyzontalne.
 • Ocena wniosków złożonych w ramach konkursu prowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria horyzontalne:
  • - zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym
  • zgodność z prawodawstwem krajowym;
  • zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL
 • Ocena wniosku na podstawie ogólnych kryteriów horyzontalnych ma postać „0-1” tzn. „spełnia – nie spełnia”.
 • Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na etapie oceny merytorycznej.
slide23

Ogólne kryteria merytoryczne

 • Stosowane będą następujące ogólne kryteria merytoryczne:
 • ● jakości projektu:
 • uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście celów szczegółowych określonych dla danego Priorytetu PO KL;
 • sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup docelowych;
 • wartość dodana projektu;
 • adekwatność doboru instrumentów służących realizacji projektu do sytuacji i potrzeb grupy docelowej;
 • rezultaty projektu;
 • racjonalność harmonogramu działań
 • ● beneficjenta:
 • wiarygodność - doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał instytucjonalny (w tym potencjał kadrowy i finansowy);
 • sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji);
 • ● finansowania projektu:
 • - niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów;
 • efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat);
 • - kwalifikowalność wydatków.
slide24

Ogólne kryteria merytoryczne

Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów merytorycznych będzie dokonywana w skali punktowej zgodnie z Kartą oceny merytorycznej. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. Spełnienie przez wniosek kryteriów w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie 60 punktów i 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej.

Kryteria strategiczne dotyczą preferowania pewnych typów projektów przez IW(IP2). W przeciwieństwie do kryteriów dostępu, kryteria strategiczne mogą, ale nie muszą być spełnione, by projekt mógł uzyskać pozytywną ocenę merytoryczną.

W przypadku konkursu pilotażowego stosowane będzie jedno kryterium strategiczne:

Kryterium grupy docelowej – premiowane będą projekty, w ramach których wsparcie adresowane będzie do następujących grup osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy: osób niepełnosprawnych osób po 45. roku życia, pozostających bez zatrudnienia oraz kobiet.

Za spełnienie, tego kryterium przyznawana będzie premia w wysokości 20 punktów.

slide25

Lista rankingowa po ocenie merytorycznej

 • Ocena dokonana przez Komisję Oceny Projektów stanowi podstawę do ułożenia listy wniosków, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów
 • Po zatwierdzeniu listy projektów wnioskodawca otrzyma pismo informująceo:
 • ● uzyskaniu wymaganych 60 pkt. i 60 % punktów w każdym z punktów oceny merytorycznej (podana jest liczba punktów, przyznana kwota dofinansowania)
 • ● nie uzyskaniu 60 punktów i 60 % punktów w każdym z punktów oceny merytorycznej (podana jest liczba punktów wraz z uzasadnieniem)
 • ● nie spełnianiu kryteriów horyzontalnych - o odrzuceniu wniosku
 • ● o możliwości podjęcia negocjacji – informujące o propozycji dokonania zmian merytorycznych w treści wniosku lub/i zmianach w zadaniach budżetu projektu
 • Informacja taka jest wysyłana do wnioskodawcy w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia prac KOP (w przypadku konkursów otwartych). W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 10 dni, o czym niezwłocznie, wraz z podaniem przyczyny wydłużenia terminu, informuje się wszystkich wnioskodawców za pośrednictwem strony internetowej IOK.
slide26

NEGOCJACJE

 • Przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu Instytucja organizująca konkurs zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji z podmiotami ubiegającymi się o dofinansowanie realizacji projektu w celu wprowadzenia niezbędnych zmian do projektu.
 • Wnioskodawca, któremu przyznano niższą od wnioskowanej kwotę dofinansowania ze względu na zidentyfikowanie wydatków niekwalifikowalnych (nieuprawnionych, nieuzasadnionych lub zawyżonych w porównaniu ze stawkami rynkowymi), ma prawo podjąć negocjacje z  IOK, o ile dysponuje istotnymi argumentami świadczącymi o prawidłowości swoich założeń budżetowych.
 • Negocjacje mogą dotyczyć zarówno zakresu merytorycznego wniosku jak również budżetu projektu, w tym wysokości kwoty dofinansowania.
 • Negocjacje należy podjąć w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisma informującego o tym przypadku i muszą zastać zakończone w ciągu kolejnych 15 dni roboczych. Negocjacje są prowadzone w formie pisemnej.
slide27

Ocena dokumentów wymaganych

 • do podpisania umowy
 • Do podpisania umowy o dofinansowanie projektu Instytucja organizująca konkurs będzie wymagać w terminie 10 dni roboczych od ubiegającego się o dofinansowanie następujących załączników do wniosku o dofinansowanie projektu:
 • kopia statutu/umowy wnioskodawcy poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy, opatrzona aktualną datą,
 • aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru (zaświadczenie) lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną wraz z danymi osoby upoważnionej do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Beneficjenta,
 • deklaracja poświadczająca udział własny (wymagany jedynie w przypadku, gdy przewidziany jest udział własny w finansowaniu projektu),
 • zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne,
 • zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami z właściwego Urzędu Skarbowego,
 • pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy – załącznik wymagany w przypadku, gdy wniosek jest podpisywany przez osobę/osoby nie posiadające statutowych uprawnień do reprezentowania wnioskodawcy,
slide28

życiorysy kluczowych osób zaangażowanych w realizację projektu, wraz z ich pisemną deklaracją uczestnictwa w danym projekcie, (potwierdzające spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych beneficjenta (wiarygodność oraz sposób zarządzania projektem),

 • referencje potwierdzające doświadczenie wnioskodawcy (potwierdzające spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych beneficjenta (wiarygodność). Referencje muszą zawierać informację o zrealizowanych projektach: tytuł, wartość, typ projektu/tematyka, liczba beneficjentów ostatecznych oraz czy wskaźniki zostały osiągnięte)
 • umowa/porozumienie pomiędzy partnerami, w przypadku gdy w realizacji projektu oprócz wnioskodawcy zaangażowani są partnerzy, wraz ze wszystkimi dokumentami wymaganymi od lidera
 • oświadczenie wnioskodawcy lub/i zaświadczenia o kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT),
 • jeśli jest wymagana zgodnie z przepisami o finansach publicznych: uchwała właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego lub inny właściwy dokument organu, który: dysponuje budżetem wnioskodawcy, zatwierdza projekt lub udziela pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z EFS,

Z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem złożenia do IW (IP2) kompletu wymaganych dokumentów ( załączników do umowy).

slide29

Ogłoszenie Ostatecznej listy projektów

Decyzję o zatwierdzeniu Ostatecznej listy projektów podejmuje Zarząd Województwa Lubelskiego. Niezwłocznie po uzyskaniu decyzji ZWL - IOK informuje wnioskodawcę o w/w decyzji:

- o przyjęciu wniosku do realizacji,

- o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do dofinansowania z powodu braku środków finansowych.

W powyższych dwóch przypadkach pismo do wnioskodawcy zawiera pouczenie o możliwości złożenia protestu od wyników oceny wniosku ze wskazaniem ustawowego terminu, w jakim należy złożyć protest oraz trybu, w jakim należy protest wnieść oraz o możliwości złożenia ponownie poprawnego wniosku.

slide30

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

 • Nie złożenie żądanej dokumentacji w komplecie w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie.
 • 2. Niezwłocznie po wpłynięciu wszystkich wymaganych załączników, IOK przesyła wnioskodawcy opatrzone parafami na każdej stronie dwa egzemplarze umowy o dofinansowanie projektu z prośbą o ich opatrzenie parafami na każdej stronie i podpisanie, w określonym terminie, przez upoważnioną/e osobę/y reprezentujące wnioskodawcę i odesłanie dwóch egzemplarzy umowy. Podpisanie umowy jest również możliwe w siedzibie IOK.
 • 3. IOK po zakończeniu podpisywania umów o dofinansowanie projektu z beneficjentami ogłasza na swojej stronie internetowej oraz w swej siedzibie w publicznie dostępnym miejscu informację o podpisanych umowach w ramach danej rundy konkursu otwartego, w której wskazuje się: tytuł projektu, nazwę beneficjenta ze wskazaniem jego siedziby (miejsca zamieszkania), wartość przyznanego dofinansowania, liczbę zdobytych punktów itp.
slide31

PROTEST

1. Wnioskodawca, którego projekt nie został wyłoniony do dofinansowania, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania informacji w tej sprawie może złożyć pisemny protest. Wniesienie protestu po terminie skutkuje jego odrzuceniem, o czym niezwłocznie informuje się wnioskodawcę.

2. Protest może dotyczyć każdej fazy oceny projektów, a więc zarówno oceny formalnej, jak i merytorycznej.

3. Protest jest składany do i rozpatrywany przez IOK. W przypadku PO KL nie ma możliwości wniesienia protestu za pośrednictwem innej instytucji – protest taki pozostawia się wówczas bez rozpatrzenia.

4. Protest podlega rozpatrzeniu w terminie 1 miesiąca od dnia jego otrzymania przez właściwą instytucję.

5. Wniesienie protestu (i wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy) przez danego wnioskodawcę nie wstrzymuje biegu procedury wyboru pozostałych projektów złożonych w danej rundzie aplikacyjnej. Zatem zgodnie z przepisem art. 29 ust. 4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w odniesieniu do projektów, które pomyślnie przeszły dany etap lub wszystkie etapy kwalifikacji do dofinansowania, powinny być kontynuowane wszelkie niezbędne procedury, z zawarciem umowy włącznie.

slide32

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

1. W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu wnioskodawca, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji w tym zakresie, może skierować wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do IZ PO KL. Wniesienie wniosku do innej instytucji lub złożenie go po terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

2. Nie jest możliwe wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, jeżeli protest został rozpatrzony zgodnie z postulatem wnioskodawcy, który następnie przykładowo uznał, iż powinien był podnieść zarzuty dotyczące innych kwestii.

3. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy jest rozpatrywany w terminie 1 miesiąca od dnia jego otrzymania przez IZ PO KL.

slide33

Złożenie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy

 • ● Dla projektów do 1.000.000 zł zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy jest składany przez Beneficjenta, weksel In blanco wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy weksla in blanco.
 • ● Jeśli przyznana kwota dofinansowania przekracza kwotę 1.000.000 zł, wówczas zabezpieczenie ustanawiane jest w jednej lub kilku z następujących form:
 • - poręczenie bankowe;
 • - gwarancja bankowa;
 • - gwarancja ubezpieczeniowa;
 • - poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275);
 • - weksel z poręczeniem wekslowym banku;
 • - zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
 • hipoteka.
 • Zabezpieczenie składane jest nie później niż w terminie 15 dni roboczych od podpisania umowy.
 • ● Wyboru form zabezpieczenia, wymaganych od beneficjenta w przypadku projektów, w których kwota dofinansowania przekracza 1.000.000 PLN, dokonuje Instytucja organizująca konkurs w ustaleniu z beneficjentem.
slide34

Finansowanie

●Środki na realizację projektu są wypłacane jako dotacja rozwojowa w formie zaliczki. Środki dotacji rozwojowej są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy, specjalnie utworzony dla danego projektu, wskazany w umowie o dofinansowanie projektu, pod warunkiem dostępności środków dla Działania

● Pierwsza transza środków na realizację projektów jest wypłacana w wysokości i terminie określonym w harmonogramie płatności, pod warunkiem złożenia prawidłowego zabezpieczenia realizacji umowy, w wysokości maksymalnie 40% wartości dotacji rozwojowej przyznawanej we wniosku o dofinansowanie.

● Wysokość ta jest ustalana indywidualnie z każdym beneficjentem przed podpisaniem umowy, w zależności od wartości projektu, doświadczenia Beneficjenta w zakresie realizacji projektów.

● W przypadkach projektów krótkich, których okres realizacji nie przekracza 12 miesięcy, wysokość pierwszej transzy może dotyczyć 80% wartości dotacji rozwojowej na dany projekt. Decyzję w tym zakresie podejmuje IW (IP2).

● Przekazanie kolejnej (kolejnych) transzy uzależnione jest od rozliczenia we wnioskach o płatność co najmniej 70% łącznej kwoty dotychczas otrzymanych transz środków w ramach dotacji rozwojowej tj. wykazanie przez beneficjenta wydatków kwalifikowalnych co najmniej w tej wysokości we wniosku o płatność i ich zatwierdzenie przez IW (IP2).

slide35

Płatności

 • ● Projekty konkursowe w ramach PO KL są rozliczane na podstawie wniosku beneficjenta o płatność. We wniosku o płatność beneficjent wykazuje postęp finansowy i rzeczowy z realizacji projektu, przy czym obowiązuje zasada, zgodnie z którą postęp rzeczowy powinien korespondować z przedstawionymi wydatkami (postępem finansowym).
 • ● Beneficjent otrzyma dotację rozwojową, która będzie przekazywana transzami.
 • ● Wniosek o płatność jest składany w terminach określonych w umowie o dofinansowanie projektu, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące oraz – w przypadku wniosku o płatność końcową – nie później niż 30 dni kalendarzowych od zakończenia okresu realizacji Projektu. Wniosek o płatność składany jest w wersji papierowej i elektronicznej.
 • ● Beneficjent załącza do wniosku o płatność:
 • zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki
 • szczegółową charakterystykę udzielonego wsparcia
 • wyciągi bankowe z rachunku projektu, za okres którego dotyczy wniosek o płatność
 • informację o wszystkich uczestnikach projektu w formie elektronicznej
slide36

Sprawozdawczość z realizacji projektu

● Funkcję sprawozdania z postępów realizacji projektu spełnia wniosek o płatność w części sprawozdawczej, która zawiera informacje dotyczące:

- postępu rzeczowo – finansowego realizacji projektu wraz ze wskaźnikami realizacji projektu za dany okres rozliczeniowy,

- problemów i trudności we wdrażaniu projektu (oraz środki zaradcze),

- prognozy realizacji projektu w kolejnym okresie sprawozdawczym, w tym płatności na kolejne kwartały uwzględniające cały okres realizacji projektu,

- informacje dotyczące zgodności z politykami wspólnotowymi i prawem wspólnotowym.

● Brak wydatków po stronie beneficjenta nie zwalnia go z obowiązku przedłożenia wniosku o płatność z wypełnioną częścią sprawozdawczą.

slide37

Zmiany w projekcie

 • ● Beneficjent może dokonywać zmian w projekcie pod warunkiem ich zgłoszenia w formie pisemnej Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji projektu oraz przekazania aktualnego wniosku i uzyskania pisemnej akceptacji Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) wterminie 15 dni roboczych.
 • ● Beneficjent może dokonywać przesunięć w rezultatach projektu określonych we wniosku do 10% wartości wskazanych we wniosku bez konieczności informowania Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia). Przesunięcia nie mogą powodować zmian o więcej niż 10% środków alokowanych na dane zadanie w ramach budżetu projektu określonego we wniosku oraz nie mogą zmieniać proporcji pomiędzy wydatkami na wynagrodzenia personelu w ramach danego zadania a wydatkami na realizację całości danego zadania.
 • Beneficjent musi przedłożyć do Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) celem akceptacji: CV trenerów, program usługi, materiały szkoleniowe na co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem usługi.
slide40

PUNKT KONSULTACYJNY

WUP w Lublinie

[email protected]

(081) 46-35-363

www.wup.lublin.pl

slide41

Dziękuję za uwagę

Barbara Marzec

ad