2012 - PowerPoint PPT Presentation

SOCIĀLĀS ZINĪBAS SKOLĀ
Download
1 / 13

 • 130 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SOCIĀLĀS ZINĪBAS SKOLĀ. 2012. Skolotāja: Inna Zenovjeva. Mācīšanās darīt. Mācīšanās būt. Mācīšanās dzīvot kopā. Mācīšanās zināt. Mūsdienīgas izglītības četri stūrakmeņi. Izglītošanas aspekti un to vispārīgais saturs. Mācību priekšmeta “Sociālās zinības" mērķis ir.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2012

SOCIĀLĀS ZINĪBAS SKOLĀ

2012

Skolotāja:

Inna Zenovjeva


M sdien gas izgl t bas etri st rakme i

Mācīšanās

darīt

Mācīšanās

būt

Mācīšanās dzīvot kopā

Mācīšanās zināt

Mūsdienīgas izglītības četri stūrakmeņi


Izgl to anas aspekti un to visp r gais saturs

Izglītošanas aspekti un to vispārīgais saturs


M c bu priek meta soci l s zin bas m r is ir

Mācību priekšmeta “Sociālās zinības" mērķis ir

sekmēt sociālo procesu izpratni, kā arīizglītojamā gatavību pieņemt un īstenot sociāli atbildīgus lēmumus personiskajā, profesionālajā un sabiedriskajā dzīvē demokrātiskā sabiedrībā.


M c bu priek meta soci l s zin bas uzdevumi ir rad t skol nam iesp ju

Mācību priekšmeta " Sociālās zinības" uzdevumi ir radīt skolēnam iespēju:

2.1. veidot izpratni par sabiedrības sociālpolitiskās un ekonomiskās attīstības likumsakarībām un ētisko vērtību kopumu;

2.2. veidot izpratni par cilvēka garīgās un fiziskās attīstības vispārējām norisēm, veselīgu dzīvesveidu un veselībai labvēlīgu vidi;

2.3. apgūt sabiedrisko norišu un personības attīstības pētīšanas un interpretēšanas prasmes un sociālo zinību mācīšanās prasmes;

2.4. izkopt saskarsmes un sadarbības prasmes;

2.5. apgūt demokrātiskas pilsoniskās līdzdalības prasmes un izkopt tolerantu attieksmi pret kultūru daudzveidību;

2.6. apzināt un izkopt savus ētiskos uzskatus un pieņemt ar tiem saskaņotus lēmumus;

2.7. apzināties veselības un dzīvības vērtību, savu un citu atbildību par veselību un veselīgu vidi, izkopt veselīgus paradumus;

2.8. veidot un sekmēt skolēnu izpratni un attieksmi pret satiksmes drošību un citu drošības noteikumu ievērošanu.


M c bu priek meta oblig tais saturs

Mācību priekšmeta obligātais saturs

 • Gatavība sociāli atbildīgai nostājai.

 • Sociālpolitisko un ekonomisko norišu un personības attīstības pētīšana un interpretēšana.

 • Izpratne par cilvēka un sabiedrības attīstības norisēm un likumsakarībām.


Izgl tojam attieksmes raksturo

Izglītojamā attieksmes raksturo:

14.2. spēj piedalīties diskusijā par eksistenciāli nozīmīgiem jautājumiem (piemēram, mīlestība un naids, dzīves jēga);

14.3. spēj izvērtēt savu rīcību, ja nepieciešams, atzīt savas kļūdas un aizspriedumus un mainīties;

14.4. ir iecietīgs pret atšķirīgo (izņemot gadījumus, ja tiek aizskarta personības un sabiedrības drošība);

14.5. izprot ziedošanas, sponsorēšanas, mecenātisma, nepieciešamību;

14.6. respektē cilvēka dzīvības vērtību;

14.9. nosaka savu un sabiedrības atbildību par veselību un drošību;

14.11. novērtē ģimenes nozīmi personības tapšanā un socializācijā;


2012

14.12. izprot, ka cilvēkiem ir dažāda reliģiskā, politiskā un cita pārliecība; ir tolerants;

14.14. apzinās darba vērtību; plāno savu turpmākās profesionālās darbības jomu, izvērtējot savas spējas, intereses un sabiedrības vajadzības.

15.6. pārvalda savas emocijas saskarsmē un sadarbībā;

15.7. pieņem un ciena citus grupas biedrus (tolerance);

15.9. uzņemas atbildību par savu ieguldījumu kopīgo mācību mērķu sasniegšanai;

16.28. apzinās un pamato vides aizsardzības un sakārtošanas pasākumu nozīmību.


V rt anas metodiskie pa mieni

Vērtēšanas metodiskie paņēmieni

 • Āra nodarbības (mācību ekskursijas),ziņojums.

 • Darbu mape.

 • Eseja.

 • Grupas projekts.

 • Informācijas pārveide grafiskā/vizuālāformā.

 • Jautājumi.

 • Multimediju prezentācija.

 • Mutiska uzstāšanās.

 • Mutisks pārbaudes darbs.Intervija.

 • Novērošana.

 • Pāra darba novērtējums.

 • Praktiskā pielietojuma noteikšana.

 • Rakstisks pārbaudes darbs.


Sadarb bas organiz ciju kontaktinform cija

Sadarbības organizāciju kontaktinformācija

Izglītības Iniciatīvu centrs

http://www.iic.lv

Izglītības un zinātnes ministrija

http://www.izm.gov.lv/

Latvijas izglītības informatizācijas sistēma

http://www.liis.lv

Ceļu satiksmes drošības direkcija

http://www.csdd.lv

Valsts ugunsdzēsības drošības dienests

http://www.ugdd.lv

Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs

http://www.vjic.lv

Veselības veicināšanas valsts aģentūra

http://www.vvva.gov.lv/

Papardes Zieds Seksuāli reproduktīvās veselības asociācija

http://www.papardeszieds.lv

AIDS profilakses centrs

http://www.aids-Latvija.lv

Sorosa fonds – Latvija

http://www.sfl.lv

Bērnu vides skola

http://www.bvs.parks.lv

LAPSA (Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija)

http://www.eduinf.lu.lv


Atbalsta materi ls vesels un dro s

Atbalsta materiāls «Vesels un drošs»

VISC izstrādājis atbalsta materiālu bērnu vecākiem un skolotājiem "Vesels un drošs – interaktīvi par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem pirmsskolā un sākumskolā".

Tajā iekļauts informācijas apkopojums par drošu un veselīgu uzvedību dažādās ikdienas situācijās, kā arī mācību spēle par cilvēkdrošības un veselības jautājumiem.


2012

Paldies par uzmanību !


 • Login