Skyrius elektra
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 33

Skyrius Elektra: PowerPoint PPT Presentation


 • 453 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Skyrius Elektra:. Eletrostatika Nuolatinė srovė Magnetinis laukas Elketrostatika – fizikos mokslo dalis, tirianti nejudančių eletros krūvių savybes ir sąveiką. Elementarusis krūvis. Įelektrintų kūnų sąveika. Elektrinis laukas. Krūvio tvermės dėsnis ir Kulono dėsnis . Pamokos tikslas:

Download Presentation

Skyrius Elektra:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Skyrius elektra

Skyrius Elektra:

 • Eletrostatika

 • Nuolatinė srovė

 • Magnetinis laukas

  Elketrostatika – fizikos mokslo dalis, tirianti nejudančių eletros krūvių savybes ir sąveiką


Elementarusis kr vis elektrint k n s veika elektrinis laukas kr vio tverm s d snis ir kulono d snis

Elementarusis krūvis. Įelektrintų kūnų sąveika. Elektrinis laukas. Krūvio tvermės dėsnis ir Kulono dėsnis

Pamokos tikslas:

 • Pakartoti ankstesniame fizikos kurse gautas žinias apie elektrostatikos reiškinius.

 • Susipažinti su elektroninės teorijos teiginiais.

 • Stebėti elektrinio lauko pasireiškimą erdvėje.

 • Įsisavinti Krūvio tvermės dėsnį ir Kulono dėsnį uždavinių sprendimo metu.


Kartojimas kokia yra atomo sandara

Kartojimas● Kokia yra atomo sandara?

 • Atomo sandara:neigiami elektronai atome skrieja aplink teigiamą atomo branduolį, panašiai kaip planetos aplink Saulę.

 • Branduolys sudarytas iš protonų ir neutronų.


Skyrius elektra

 • Kokį atomą vadiname neutraliu?

  Ats. Neutralus yra toks atomas, kai elektronų ir protonų skaičius yra vienodas.

 • Kada atomas įgyja teigiamą krūvį?

  Ats. Kai atomas netenka dalies elektronų.

 • Kada atomas įgyja neigiamą krūvį?

  Ats. Kai atome susidaro elektronų perteklius.


Kaip kinta k no mas jam sielektrinus

Kaip kinta kūno masė, jam įsielektrinus?

 • Jei kūno krūvis teigiamas – masė sumažėja, nes išlekia elektronai.

 • Jei kūno krūvis neigimas – masė padidėja, nes prisijungia elektronus.


Kokius inoke k n elektrinimo b dus

Kokius žinoke kūnų įelektrinimo būdus?

 • Trinant.

 • Sulietus su įelektrintu kūnu.

 • Elektrinės indukcijos būdu arba įelektrinimas per atstumą.


Kaip elektros kr viai veikia vienas kit

Kaip elektros krūviai veikia vienas kitą?

 • Vienarūšiai krūviai stumia vienas kitą.

 • Skirtingų rūšių krūviai traukia vienas kitą.


Elektronin teorija

Elektroninė teorija

 • Egzistuoja dviejų rūšių elektros krūviai; jie vadinami teigiamais ir neigiamais.

 • Elektronų ir protonų krūviai yra vienodo absoliutinio didumo.

 • Vienarūšiai krūviai vienas kitą stumia, įvairiarūšiai – traukia.

 • Kūnai yra elektriškai neutralūs, kai elektronų ir protonų skaičius juose vienodas. Kūnai įsielektrina, kai juose yra elektronų trūkumas arba perteklius.

 • Krūvio tvermės dėsnis.


Kr vio tverm s d snis

Krūvio tvermės dėsnis

 • Izoliuotoje sistemoje elektros krūviai neišnyksta ir neatsiranda, jie gali tik kitaip pasiskirstyti sistemos kūnuose.

 • Uždaros sistemos, į kurią iš išorės nepatenka ir iš kurios neišeina elektros krūviai, visų sąveikaujančių kūnų elektros krūvių algebrinė suma yra pastovi:

  q1 + q2 + q3 +…+ qn= const.


Elektros kr vio vienetas

Elektros krūvio vienetas

 • Elementarusis krūvis:

  e = 1,6. 10-19 C

 • Elektros krūvio q vienetas yra kulonas C.

 • Kulonas – tai elektros krūvis, lygus 6,26. 1018 elementariųjų ( elektrono arba protono) krūvių e :

  1 C = 6,25. 1018 e


Kulono eksperimentai

Kulono eksperimentai

 • Nejudančių krūvių sąveikos jėgas pirmasis ištyrė prancūzų mokslininkas Šarlis Kulonas.

 • Jis buvo karo inžinierius, tvirtovių statybos specialistas ir tik laisvalaikiu darydavo fizikinius bandymus.

Šarlis Ogiustenas de Kulonas

(1736-1806m)


Kulone eksperimentas

Kulone eksperimentas

 • Kulonas sukonstravo labai tikslų prietaisą – sukamąsias svarstykles.

 • Įelektrintas rutuliukas pritvirtintas prie horizontalaus stiklinio strypelio, kuris pakabintas ant plono metalinio siūlo.

 • Priartinus įelektrintą rutuliuką, strypelis pasisuka ir užsuka siūlą. Atskaičiavus skalėje strypelio posūkio kampą, sprendžiama apie krūvių sąveikos jėgos didumą.


Kulono d snis

Kulono dėsnis

 • F – dviejų taškinių krūvių sąveikos jėga.

 • q1 ie q2 – taškiniai elektros krūviai.

 • k – proporcingumo koeficientas.

 • r – atstumas tarp krūvių.


Kulono d snio ir visuotin s traukos d snio pana umai

Kulono dėsnio ir Visuotinės traukos dėsnio panašumai

 • Kulono dėsnis

 • Visuotinės traukos dėsnis


Proporcingumo koeficientas k

Proporcingumo koeficientas K

e0 – elektrinė konstanta, nusakanti elektrinį lauką tuštumoje (vakuume).

e0= 8,85 . 10-12 C/N.m2


Aplinkos taka kr vi s veikai

Aplinkos įtaka krūvių sąveikai

 • Įterpus tarp krūvių įvairias medžiagas, Kulono jėga sumažėja.

 • Medžiagos dielektrinė skvarba – tai skaičius, rodantis, kiek kartų krūvių sąveikos jėga toje medžiagoje yra mažesnė negu vakuume.

 • Ją žymime ( epsilon)

 • Kulono dėsnio formulė bet kokioje aplinkoje:


Nejudan i kr vi s veika vadinama elektrostatine arba kulono s veika

Nejudančių krūvių sąveika vadinama elektrostatine arba Kulono sąveika

Krūvių elektrostatinė sąveikos jėga F nuktreipta išilgai tiesės, jungiančios įeletkrintus kūnus.

Kai krūvių ženklai vienodi, ji veikia kaip stūmos jėga.

Kai ženklai skirtingi – kaip traukos jėga.


Elektrinis laukas

Elektrinis laukas

 • Elektrinis laukas susikuria apie kiekvieną elektros krūvį.

 • Elektros krūvių sąveiką perduodanti aplinka vadinama elektrinius lauku.

 • Kuo arčiau įelektrinto kūno, tuo elektrinis laikas stipresnis.

 • Elektrinį lauką nusako elektrinio lauko jėgų linijos.


Elektrinio lauko j g linijos prasideda teigiamuose ir baigiasi neigiamuose kr viuose

Elektrinio lauko jėgų linijos prasideda teigiamuose ir baigiasi neigiamuose krūviuose


Elektrinio lauko j g linijos

Elektrinio lauko jėgų linijos


Elektrinio lauko j g linijos1

Elektrinio lauko jėgų linijos


Elektrinio lauko j g linijos2

Elektrinio lauko jėgų linijos


Kulono d snio pritaikymo u daviniai

Kulono dėsnio pritaikymo uždaviniai

Užduotis Nr.1

Du vienodi įelektrinti rutuliukai (vieno krūvis buvo -15.10-6C, kito krūvis +25.10-6 C)buvo suglausti ir vėl atitraukti vienos nuo kito 5 cm atstumu. Raskite kiekvieno rutuliuko krūvį po suglaudimo ir elektrinę sąveikos jėgą.


Sutrumpinta s lyga

Sutrumpinta sąlyga

Duota:

q1= -15.10-6 C r = 5 . 10-2 mq2= 25 . 10-6 C k = 9.109 N.m2/C2

Rasti: q3 , q4, Fk


Pagal kr vio tverm s d sn

Pagal krūvio tvermės dėsnį:

Kadangi rutuliukai vienodi:


Apskai iuojame

Apskaičiuojame:


Pagal kulono d sn

Pagal Kulono dėsnį:


Skyrius elektra

Duota: q1= -15.10-6 C r = 5 . 10-2 m q2= 25 . 10-6 C K = 9.109 N.m2/C2Rasti: q3 , q4, Fk

Sprendimas:

Pagal krūvio tvermės dėsnį:

Kadangi rutuliukai vienodi:

Pagal Kulono dėsnį:


U duotis nr 2

Užduotis Nr. 2

Kaip pasikeis dviejų taškinių krūvių sąveika, jeigu kiekvieną krūvį 2 kartus padidinsime, o atstumą tarp jų 3 kartus sumažinsime.


Sutrumpinta s lyga1

Sutrumpinta sąlyga

Duota:

q1= 2 q3q2= 2 q4

r1 = 3 r2

Rasti: F1/F2


Prad ioje s veikos j ga lygi

Pradžioje sąveikos jėga lygi:

Pakeitus krūvius ir atstumą tarp jų, sąveikos jėga bus:


Nam darbai

Namų darbai

 • V. Tarasonio vadovėlio II dalis, 84 puslapis, 20 paskaita.

 • Raštu:

  Vadovėlio 88 puslapis,

  pratimai 20.1, 20.2.


 • Login