ERPF remiamų projektų paraiškų pildymas - PowerPoint PPT Presentation

Erpf remiam projekt parai k pildymas
Download
1 / 55

 • 93 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ERPF remiamų projektų paraiškų pildymas. C ENTRINĖ PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA STRUKTŪRINIŲ FONDŲ VALDYMO SKYRIUS. Tipinės įvykusių kvietimų pagal 1.5 priemonę paraiškų pildymo klaidos. Paraiškų vertinimo etapai. Administracinės atitikties vertinimas Tinkamumo vertinimas

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ERPF remiamų projektų paraiškų pildymas

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Erpf remiam projekt parai k pildymas

ERPF remiamų projektų paraiškų pildymas

CENTRINĖ PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA

STRUKTŪRINIŲ FONDŲ VALDYMO SKYRIUS


Erpf remiam projekt parai k pildymas

Tipinės įvykusių kvietimų pagal 1.5

priemonę paraiškų pildymo klaidos


Parai k vertinimo etapai

Paraiškų vertinimo etapai

 • Administracinės atitikties vertinimas

 • Tinkamumo vertinimas

 • Techninis, ekonominis ir finansinis vertinimas


Buvo vertinama

Buvo vertinama

 • Paraiškos tinkamas užpildymas ir pateikimas

 • Pareiškėjų ir jų veiklų tinkamumas

 • Projektų idėjos, jų svarba, atitikimas bendriesiems ir specifiniams atrankos kriterijams bei jų pagrindimas

 • Kiek projektas papildo ESF finansuojamas veiklas

 • Projekto turinio atitikimas BPD 1.5 priemonės tikslams ir uždaviniams

 • Pareiškėjo patirtis, gebėjimai ir pajėgumai įgyvendinti projektą

 • Projekto įgyvendinimo metodologija, veiklų pagrįstumas

 • Projekto socialinė-ekonominė nauda

 • Projekto biudžeto tinkamumas, realumas ir pagrįstumas


Parai kos tinkamas u pildymas ir pateikimas

Paraiškos tinkamas užpildymas ir pateikimas

 • Ne visada kruopščiai užpildytos (nesilaikant nustatytos paraiškos formos ir nesivadovaujant paraiškos pildymo instrukcija)

 • Pateiktos ne reikiamai institucijai

 • Pateiktos ne tam kvietimui teikti paraiškas

 • Pateiktos ne laiku (pasibaigus paraiškų pateikimo terminui)

Galbūt dalis pareiškėjų nepakankamai įsigilino į Gairių reikalavimus.

Rekomenduojame labai atidžiai išanalizuoti šiuos reikalavimus, aktyviai užduoti klausimus (sf@cpva.lt), dalyvauti organizuojamose seminaruose ir kt.


Parei k j ir j veikl tinkamumas

Poveikis

Tikslai

Pasekmės

Uždaviniai

Rezultatai

Veiklos

Ištekliai

Pareiškėjų ir jų veiklų tinkamumas

 • Ypatingas dėmesysturi būti atkreipiamas į veiklų tinkamumą, t.y. jos turi būti pagrįstos ir būtinos projekto tikslams pasiekti


Projekt id jos j svarba

Projektų idėjos, jų svarba

 • Pagrindiniai aspektai:

  • Paramos poreikis ir

  • Planuojamų teikti paslaugų paklausa

Poreikis turėtų būti grindžiamas ne esamos būklės nepatenkinama būkle, bet planuojamų teikti paslaugų paklausa, jų novatoriškumu ir kt.


Kiek projektas papildo esf finansuojamas veiklas

Kiek projektas papildo ESF finansuojamas veiklas

 • Infrastruktūra kuriama paslaugoms teikti!

 • Ryšys turi būti akivaizdus ir logiškas


Projekto tikslai ir u daviniai

Projekto tikslai ir uždaviniai

 • Problemos, jų sprendimo būdai aprašyti nepakankamai išsamiai, sunku nustatyti loginį ryšį. Galima pačias problemas ir jų sprendimo būdus įvardinti švietimo įstaigos bei platesniu – švietimo sistemos požiūriu.

 • Projekto pagrindimas nekonkretus arba per daug glaustas.

 • Projekto pavadinimas yra per daug platus, bendro pobūdžio.

 • Projekto tikslai, uždaviniai tikslams pasiekti aprašyti neišsamiai, bendro pobūdžio, “lozunginiais” teiginiais.


Projekto rezultatai

Projekto rezultatai

 • Nenurodyti pagrindiniai (tiesioginiai) projekto rezultatai kiekybine ir/ar kokybine išraiška (pvz.: rekonstruotas plotas, pastatyto pastato plotas ir t.t.).

 • Neaprašytas pagrindinių planuojamų projekto rezultatų poveikis tikslinėms grupėms, jo mastas ir reikšmingumas siekiant BPD priemonių tikslų.

 • Įvardijami netinkami rezultatai, kurie nesusiję su BPD 1.5 priemonės tikslais (pvz., darbo sąlygų gerėjimas, energijos taupymas).

 • Projekto rezultatai neturėtų būti painiojami su projekto poveikiu ar pasekmėmis.

Laukiami projekto rezultatai ir jų pasiekimo rodikliai turi būti aiškiai nustatyti, kad būtų galima stebėti ir vertinti projekto įgyvendinimo eigą.


Projekto gyvendinimo metodologija veikl pagr stumas

Projekto įgyvendinimo metodologija, veiklų pagrįstumas

 • Projekto veiklos įvardintos nepakankamai tiksliai, aiškiai, konkrečiai

 • Projekto veiklų (įrangos, renovacijos darbų ir pan.) poreikis nepakankamai išsamiai pagrįstas ir motyvuotas

Projekto veiklas reiktų išdėstyti nuosekliau ir tiksliau, aprašyti tai, kas bus daroma atskiruose projekto etapuose ir kaip jas įgyvendinant bus siekiama projekto tikslų ir rezultatų.


Projekto t stinumas

Projekto tęstinumas

 • Neaišku, ar pareiškėjai yra pajėgūs užtikrinti projekto tęstinumą žmogiškaisiais ir finansiniais ištekliais

 • Neatskleistas partnerių vaidmuo užtikrinant projekto tęstinumą

 • Kai projekto eigoje numatoma įkurti naują objektą, paraiškose turėtų būti aprašoma institucinė, materialinė, finansinė bazės, reikalingos projekto tęstinumui, jų formavimo šaltiniai ir pan.

Projekto tęstinumas pateikiamas tik kaip veiklos tąsa, bet nenurodomos priemonės, ištekliai, reikalingi projekto veiklos tęstinumui užtikrinti.


Parai k sudaro

Paraišką sudaro

 • Paraiškos bendroji A dalis (toliau – A)

 • Paraiškos specialioji B dalis (toliau – B)

 • Dokumentai, nurodyti paraiškos B dalyje


Parai kos bendrosios a dalies pildymo tvarka 1

Paraiškos bendrosios A dalies pildymo tvarka (1)

 • A.1. – Duomenys apie paraišką:

  • ar paraiška teikiama pirmą kartą

  • paraiška teikiama projektui modifikuoti (paraiška teikiama koreguojant projektą)

 • A.2. – Pareiškėjo duomenys:

  • teisinė forma

  • pavadinimas

  • subjekto kodas

  • rekvizitai

  • banko sąskaita (skirta projekto lėšoms)

  • PVM mokėjimas (ar pareiškėjas yra PVM mokėtojas)


Parai kos bendrosios a dalies pildymo tvarka 2

Paraiškos bendrosios A dalies pildymo tvarka (2)

 • A.3. – Ar projektas turi partnerį

 • A.3.1. – Duomenys apie partnerį:

  • teisinė forma

  • pavadinimas;

  • subjekto kodas;

  • rekvizitai;

  • PVM mokėjimas (ar partneris yra PVM mokėtojas?).

   Įsidėmėkite: pareiškėjas ir partneris (-iai) pasirašo jungtinės veiklos sutartį (žr. Gairių skyrių “Reikalavimai jungtinės veiklos (Partnerystės) sutarčiai” ); kiekvienas projekto partneris pasirašo partnerystės deklaraciją.


Parai kos bendrosios a dalies pildymo tvarka 3

Įrašomos priemonės veiklos sritys kurios bus įgyvendinamos. Jei kvietime teikti paraiškas yra nurodytos kelios veiklos sritys, pasirenkama projektą atitinkanti/atitinkančios veiklos sritys. Pasirinkite 1 – 2 projektą labiausiai atitinkančias veiklos sritis.

Projekto dokumentacija (investicinis projektas, techninis projektas), kuri gali būti parengta iki projekto pradžios, tačiau ne anksčiau 2004 m. sausio 1 d.

Projekto įgyvendinimo laikotarpio tinkamumo pradžia ir pabaigair trukmė yra nustatyta gairėse pareiškėjams.

Asmuo atsakingas už projekto valdymą ir priežiūrą projektą įgyvendinant.

Asmuo atsakingas už projekto įgyvendinimo priežiūrą ir ataskaitų rengimą

Paraiškos bendrosios A dalies pildymo tvarka (3)

 • A.4. – Duomenys apie projektą, kuriam prašoma parama


Parai kos bendrosios a dalies pildymo tvarka 4

Paraiškos bendrosios A dalies pildymo tvarka (4)

 • A.5. – Duomenys apie gautą/ gaunamą kitą paramą iš ES struktūrinės paramos arba pateiktą(-as) paraišką(-as) tokiai paramai gauti:

  • projekto pavadinimas ir kodas;

  • iš kokio struktūrinio fondo gaunama parama;

  • gautos/skirtos paramos dydis (lėšų suma Lt);

  • sąsaja su projektu, kuriam finansuoti pildoma paraiška. Pagrįskite, kaip kuriuose projektuose įgyta patirtis bus panaudota šiame projekte.

   Įsidėmėkite: kalbama ne tik apie BPD 2.4-2.5 priemonėms teikiamas paraiškas

 • A.6. – Projekto santrauka.Trumpai aprašoma:

  • problemos, kurios bus sprendžiamos įgyvendinant projektą;

  • vietos, kurioje bus įgyvendinamas projektas specifiškumas;

  • projekto įgyvendinimo būdai (priemonės);

  • projekto valdymas (atsakomybės sritys, darbų pasidalijimas ir pan.).


Parai kos bendrosios a dalies pildymo tvarka 5

Paraiškos bendrosios A dalies pildymo tvarka (5)

 • A.7. – Projekto rezultatai ir pasekmės bei jų įgyvendinimo rodikliai:

  • atskiras rezultatasturi būti susietas su atitinkama, projekto įgyvendinimo plane nurodyta, veikla ir parodyti, ko tikimasi iš kiekvienos veiklos įgyvendinus projektą (pvz.: rekonstruota patalpų (m2); nupirkta įrangos (vnt.) ir pan.);

  • pasekmės parodo pasikeitimus po projekto įgyvendinimo – naudą, kurią patiria tikslinės grupės, sukūrus projekto rezultatą (pvz.: suteikta paslaugų (gavėjų skaičius); sukurta naujų darbo vietų ir kiek asmenų įsitrauks į projekto įgyvendinimąir pan.)

   Pastaba:

  • planuojami rezultatai turi būti realūs ir pasiekiami;

  • tiek rezultatai, tiek pasekmės turi būti pateikti nurodant kiekybinę išraišką.


Parai kos bendrosios a dalies pildymo tvarka 6

Paraiškos bendrosios A dalies pildymo tvarka (6)

 • A.8. – Projekto atitiktis ES horizontalaus lygio strategijoms:

  • darnus vystymasis – aplinkosauginis aspektas

  • lygios galimybės – nediskriminavimo aspektas

  • regioninė plėtra – LT vidaus regionų išsivystymo skirtumų mažinimas

  • informacinė visuomenė – naujų žinių ir gebėjimų įgijimas per IT diegimą

   Pastaba:

  • atkreipti dėmesį į 2004-2006 BPD priede esančio 1.5. priemonės aprašo 12 punktą;

  • Projektas gali atitikti tik vieną “Pagrindinis” kriterijų.


Parai kos bendrosios a dalies pildymo tvarka 7

Paraiškos bendrosios A dalies pildymo tvarka (7)

 • A.9. – Paramos informavimo ir viešumo priemonės – derinti su pridedamu informavimo ir viešumo planu

  Pastaba:

  detalūs informavimo ir paramos viešinimo reikalavimai yra nustatyti:

 • Informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą ir suteiktos paramos viešinimo strategija, patvirtinta LR finansų ministro 2004 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 1K-279 (Žin., 2004, Nr. 122-4473; 2005, Nr.21-666);

 • Informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklės, patvirtintos LR finansų ministro 2004 m. birželio 17 d. įsakymu Nr.1K-233 (Žin., 2004, Nr. 98-3650; Nr.186-6935).;

 • Viešinimo gairėse


Parai kos bendrosios a dalies pildymo tvarka 8

Paraiškos bendrosios A dalies pildymo tvarka (8)

 • A.10. – Projekto finansavimo šaltiniai


Parai kos bendrosios a dalies pildymo tvarka 9

Projektas turi būti suskirstytas į konkrečias veiklas

Kiekvienos projekto veiklos trukmę nurodykite mėnesiais

Surašykite planuojamas atlikti veiklas

Esant poreikiui, įterpkite papildomas eilutes

Nuspalvindami atitinkamus langelius pažymėkite, kuriais metais ir ketvirčiais bus įgyvendinama kiekviena iš nurodytų projekto veiklų (pastaba: tokiu būdu pažymėkite visą veiklos trukmę – nuo veiklos pradžios iki jos pabaigos).

Paraiškos bendrosios A dalies pildymo tvarka (9)

 • A.11. – Projekto įgyvendinimo planas


Parai kos bendrosios a dalies pildymo tvarka 10

Įrašykite planuojamą pirkimų sumą su PVM litais pagal kiekvieną pirkimo objektą (viešųjų pirkimų sutartį)

Įvardinkite paslaugas, prekes, darbus, kuriems pirkti bus skelbiami viešųjų pirkimų konkursai ir sudaromos viešųjų pirkimų sutartys

Atskirai nurodykite PVM sumą litais

Esant poreikiui, įterpkite papildomas eilutes

Vadovaudamiesi LR Viešųjų pirkimų įstatymu, pirkimų vykdymo taisyklėmis arba pirkimų tvarka, nurodykite pirkimo būdus kiekvienam pirkimo objektui

Paraiškos bendrosios A dalies pildymo tvarka (10)

 • A.12. – Projektui reikalingų darbų/ paslaugų/ prekių pirkimų sutarčių sudarymo planas


Parai kos bendrosios a dalies pildymo tvarka 11

Paraiškos bendrosios A dalies pildymo tvarka (11)

 • A.13. – Tinkamos finansuoti projekto išlaidos – biudžeto forma


Parai kos specialiosios b dalies pildymo tvarka 1

Paraiškos specialiosios B dalies pildymo tvarka (1)

 • B.1. – PROJEKTO SVARBA

  • B.1.1. – Projekto tikslai ir uždaviniai:

   • projekto tikslas(-ai) formuluojamas(-i) glaustai, aiškiai apibrėžiant pagrindinę projekto idėją;

   • projekto uždaviniai turi sudaryti sąlygas išsikelto tikslo (-ų) pasiekimui;

   • projekto tikslai ir uždaviniai turi atitikti BPD 1.5 priemonės tikslus ir uždavinius.


Parai kos specialiosios b dalies pildymo tvarka 2

Būtina įvardinti konkrečią problemą, kuri bus sprendžiama įgyvendinant projektą

Būtina aprašyti problemos svarbą, reikšmę ir aktualumą. Esant galimybei pateikti statistinius duomenis ar kitokią informaciją, kuria buvo remtasi identifikuojant problemą (pvz.: specialių tyrimų rezultatų analizė)

Būtina įvardinti tikslines grupes, kurios naudosis projekto rezultatais, bei šių grupių pasirinkimo priežastis.

Būtina įvardinti pasirinktų grupių poreikius, pagrindžiant tokią informaciją atitinkamais statistiniais arba specialių tyrimų rezultatų analizės duomenimis

Būtina nurodyti, kokios priemonės ir metodai bus taikomi sprendžiant problemą

Pastaba: jei projektas “spręs” daugiau nei vieną problemą, kiekvieną jų reikia aprašyti atskiroje lentelėje

Paraiškos specialiosios B dalies pildymo tvarka (2)

 • B.1.2. – Probleminės situacijos aprašymas


Parai kos specialiosios b dalies pildymo tvarka 3

Paraiškos specialiosios B dalies pildymo tvarka (3)

 • B.1.3. Projekto atitikimas BPD 1.5 priemonės projektų atrankos kriterijams

  • lentelėje būtina išvardinti bendruosius bei specifinius projektų atrankos kriterijus, nurodytus Gairėse pareiškėjams, kuriuos atitinka įgyvendinamas projektas. (Pastaba:kiekvienas kriterijus turi būti aprašytas atskiroje lentelės eilutėje, įterpiant papildomas eilutes, jei reikalinga);

  • būtina trumpai ir konkrečiai aprašyti, kaip projektas atitinka Jūsų nurodytus BPD 1.5 priemonės bendruosius ir specifinius projektų atrankos kriterijus.


Parai kos specialiosios b dalies pildymo tvarka 4

įrašyti BPD priemonės numerį ir pavadinimą

nurodyti atitinkamos BPD priemonės remiamą veiklą, kuribus įgyvendinama. Projektas gali apimti kelias veiklas.

įrašyti projekto pavadinimą

glaustai ir aiškiai apibrėžti pagrindinį projekto tikslą

įvardinti tikslines grupes, kurios naudosis projekto sukurtais rezultatais

nurodyti konkrečius projekto veiklų rezultatus

nurodyti projekto trukmę mėnesiais

nurodyti bendrą projekto biudžeto sumą litais

Paraiškos specialiosios B dalies pildymo tvarka (4)

 • B.1.4. – Informacija apie pareiškėjo ir partnerio(-ių) projektus, teikiamus ar ketinamus teikti SF paramai - pagal BPD 2 prioriteto priemones – gauti


Parai kos specialiosios b dalies pildymo tvarka 5

Paraiškos specialiosios B dalies pildymo tvarka (5)

 • B.1.6. – Ar projekte numatytos veiklos buvo finansuotos Valstybės biudžeto (pvz.: Valstybės investicijų programos lėšomis)

  • Pateikti informaciją apie tai, ar projekte numatytos (įgyvendinti) veiklos buvo finansuotos valstybės biudžeto lėšomis. (Pastaba:jei atsakymas teigiamas, užpildyti lentelę nurodant teikto projekto/ programos pavadinimą ir tam tikrais metais gautą finansavimą.)


Parai kos specialiosios b dalies pildymo tvarka 6

Paraiškos specialiosios B dalies pildymo tvarka (6)

B.2. – PROJEKTO VALDYMO PAJĖGUMAI:

 • B.2.1. - Pareiškėjo (a) ir partnerio (b) patirtis panašiuose projektuose

  Pastaba:

  • šiame paraiškos punkte turi būti pateikta informacija apie pareiškėjo ir (teikiamame projekte dalyvaujančio) partnerio patirtį įgyvendinant panašius projektus;

  • turi būti aprašyti per 5 paskutinius metus įgyvendinti projektai (jei tokių buvo);

  • jei projektų buvo daugiau nei vienas, duomenys apie kiekvieną projektą turi būti pateikti atskiroje lentelėje;

  • jei projektų buvo daug, informaciją pateikti tik apie tuos projektus, kurie, Jūsų manymu, yra esminiai vertinant Jūsų (ir partnerio) gebėjimus įgyvendinti projektą.

   Pastaba (1): jei partnerių yra daugiau nei vienas, duomenys apie kiekvieno partnerio įgyvendintą projektą(-us) turi būti pateikiami atskiroje lentelėje.


Parai kos specialiosios b dalies pildymo tvarka 7

Paraiškos specialiosios B dalies pildymo tvarka (7)

 • B.2.2. – Pareiškėjo ir partnerio žmogiškieji ištekliai:

  • pateikti organizacijos pavadinimą;

  • nurodyti, kiek organizacijoje dirba nuolatinių darbuotojų;

  • nurodyti skaičių darbuotojų, kurie turi panašių projektų įgyvendinimo ir administravimo patirties (pastaba: skliausteliuose nurodyti skaičių darbuotojų, kurie tiesiogiai dalyvaus teikiamame projekte – administruos projektą).

   Pastaba:

  • informacija apie pareiškėjo ir kiekvieno projekte dalyvausiančio partnerio žmogiškuosius išteklius turi būti pateikiama atskirose eilutėse


Parai kos specialiosios b dalies pildymo tvarka 9

Paraiškos specialiosios B dalies pildymo tvarka (9)

 • B.2.3. – Pareiškėjo ir partnerio (-ių) materialiniai ištekliai:

  • nurodyti planuojamo panaudoti turto pavadinimą, įterpiant papildomas eilutes (jei reikalinga);

  • nurodyti turto kiekybinę išraišką matavimo vienetais (m2; vnt. ar pan.);

  • aprašyti, kaip nurodytą turtą planuojate panaudoti įgyvendindami projektą.

   Pastaba:

  • turi būti nurodyti pareiškėjo ir partnerio materialiniai ištekliai (pvz.: patalpos, turima įranga ir pan.), kuriuos planuojate panaudoti įgyvendindami projektą;

  • jei partnerių yra daugiau nei vienas, duomenys apie kiekvieną partnerį turi būti pateikiami atskiroje lentelėje, skliausteliuose įrašant partnerio pavadinimą.


Parai kos specialiosios b dalies pildymo tvarka 91

Paraiškos specialiosios B dalies pildymo tvarka (9)

 • B.2.4. – Pareiškėjo (a) ir partnerio (b) finansiniai ištekliai

  Pastaba:

  • nurodyti paskutinių 3 metų pagrindinius pareiškėjo ir partnerio(-ių) ( jei jie dalyvaus įgyvendinant projektą) pajamų šaltinius ir iš jų gautą metinių pajamų sumą litais;

  • esant poreikiui galima įterpti papildomas eilutes;

  • Jei partnerių yra daugiau nei vienas, duomenys apie kiekvieną partnerį turi būti pateikiami atskiroje lentelėje, įrašant papildomus punktus (c), (d) ir t.t.


Parai kos specialiosios b dalies pildymo tvarka 10

Išvardinkite (pagal pareigas) projektą administruosiantį personalą (pastaba: pakartoti paraiškos bendrosios A dalies 4 punkte pateiktą informaciją)

Trumpai aprašykite nurodytų veikėjų funkcijas, veiklos sritis

Projekto vadovą (koordinatorių ar pan.) ir finansininką įvardinti privaloma

Esant poreikiui įterpkite papildomas eilutes

Nurodykite kiekvieno veikėjo numatomą darbo laiką (įgyvendinant projektą) mėnesiais

Paraiškos specialiosios B dalies pildymo tvarka (10)

 • B.3. – PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS:

  • B.3.1. – Projekto valdymas


Parai kos specialiosios b dalies pildymo tvarka 11

Paraiškos specialiosios B dalies pildymo tvarka (11)

 • B.3.2. – Atskaitomybė ir projekto įgyvendinimo priežiūra

  Pastaba:

  • aprašykite kaip bus vykdoma projekto įgyvendinimo priežiūra ir atskaitomybė tarp:

   • pareiškėjo ir darbų vykdytojo(-ų), prekių tiekėjo(-ų), paslaugų teikėjo(-ų);

   • pareiškėjo ir partnerio(-ių).

  • trumpai aprašykite pagrindines partnerystės susitarimo nuostatas ir sąlygas bei pareiškėjo ir partnerio(-ių) numatytus projekto įgyvendinimo priežiūros instrumentus;

  • jei numatote sudaryti projekto priežiūros komitetą, aprašykite jo vaidmenį atliekant projekto įgyvendinimo priežiūrą.


Parai kos specialiosios b dalies pildymo tvarka 12

Paraiškos specialiosios B dalies pildymo tvarka (12)

 • B.4. – PROJEKTO BIUDŽETAS

  • B.4.1. – Projekto išlaidų pagrindimas


Parai kos specialiosios b dalies pildymo tvarka 13

Projekto nurodykite visas techninio sprendimo alternatyvas, kurios buvo nagrinėtos investicijų projekte

Pateikite (kiekvienos iš nurodytų alternatyvų) apskaičiuotą GDV eksploatacijos ir remonto išlaidų požiūriu, taikant 7 proc. diskonto normą, 10 metų (nuo projekto užbaigimo) laikotarpiui

Nurodykite kiekvienos iš nagrinėtų techninio sprendimo alternatyvų investicijų dydį (tūkst. Lt), įskaitant PVM

Esant poreikiui, įterpkite papildomas eilutes

Paraiškos specialiosios B dalies pildymo tvarka (13)

 • B.5. – PROJEKTO NAUDA (pagal investicinį projektą (galimybių analizę)):

  • 5.1. –Projekto sprendimo alternatyvos vertinimas pateikiant GDV (grynąją dabartinę vertę)


Parai kos specialiosios b dalies pildymo tvarka 14

Paraiškos specialiosios B dalies pildymo tvarka (14)

 • B.5.2. – Pasirinktos techninio sprendimo alternatyvos efektyvumas (kokybine ir kiekybine išraiška) bei inovatyvumas

  Pastaba: aprašykite pasirinktos techninio sprendimo alternatyvos efektyvumą, taip pat pateikiant jo kokybinę ir kiekybinę išraiškas;

 • B.5.3. – Ekonominis-socialinis vertinimas

 • Pastaba:

  • Aprašykite ekonominį-socialinį poveikį, kuris pasireikš įgyvendinus projektą (pvz.: paslaugų vartotojų skaičiaus didėjimas, informacinių technologijų plėtra, užimtumo didėjimas ir pan.);

  • Nurodykite, kam projekto poveikis bus reikšmingiausias (pvz.: pareiškėjui, partneriui, tikslinei grupei, valstybei ir pan.);

  • Nurodykite poveikio mąstą (aprėpimą) ir/arba dydį kiekybine (natūrine arba pinigine) išraiška.


Parai kos specialiosios b dalies pildymo tvarka 15

Paraiškos specialiosios B dalies pildymo tvarka (15)

 • B.5.4 – Projekto rizika

  Pastaba:

  • aprašykite rizikas (pvz.: finansinė, ekonominė (technologinė, aplinkosauginė, socialinė, institucinė, politinė), išdėstydami jas eilės tvarka pagal reikšmingumą bei numatomas apsaugos (rizikos valdymo) priemones

 • B.5.5. – Projekto poveikis

  Pastaba:

  • aprašykite projekto poveikį ir naudą, atsižvelgdami į BPD priemonės tikslus ir uždavinius, nurodydami poveikio:

   • pobūdį (ekonominis, socialinis, technologinis);

   • lygmenį (savivaldybės, regiono, šalies, tarptautinis).


Parai kos specialiosios b dalies pildymo tvarka 16

Paraiškos specialiosios B dalies pildymo tvarka (16)

 • B.5.6. – Projekto poveikis aplinkai

  Pastaba:

  • vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2000, Nr. 39-1092), pažymėkite, kuriai kategorijai pagal minėtą įstatymą priskirtinas projektas;

  • jeigu projektas yra A arba B kategorijos, prie paraiškos pridėkite poveikio aplinkai ataskaitą;

  • jeigu projektas yra C kategorijos, užpildykite pateiktą lentelę, kurioje pagal investicijų projekto duomenis nurodykite projekto poveikio sritis, apibūdinkite poveikį (jei įmanoma, nurodykite poveikio mastą ir dydį), aprašykite įdiegtas prevencijos priemones;

  • esant poreikiui, Įterpkite papildomas eilutes.


Parai kos specialiosios b dalies pildymo tvarka 17

Aprašykite, kaip bus užtikrinamas atitinkamo pobūdžio projekto veiklos tęstinumas.

Institucinio (teisinio) ir finansinio projekto tęstinumo aprašymas yra privalomas. Papildomose eilutėse gali būti aprašomas ir kito pobūdžio projekto tęstinumas (pvz., politinis, technologinis ir pan.).

Aprašydami institucinį (teisinį) projekto tęstinumo pobūdį nurodykite, kaip bus užtikrintas projekto veiklos išliekamumas instituciniu (teisiniu) požiūriu

Aprašydami finansinį projekto tęstinumo pobūdį nurodykite, kaip bus užtikrinamas projekto veiklos vykdymo finansavimas pasibaigus projektui ir nustojus teikti paramą.

Pastaba: Jei įstaiga, filialas, padalinys jau veikia, nurodykite praėjusių ir einamųjų metų finansavimo šaltinius, skirtas lėšų sumas ir nuorodas į šių lėšų skyrimo dokumentus; jei įstaigą, filialą, padalinį tik planuojama steigti – numatomus finansavimo šaltinius, lėšų sumas, nuorodas į planuojamų skirti lėšų dokumentus ar jų projektus.

Paraiškos specialiosios B dalies pildymo tvarka (17)

 • B.5.7. – Projekto tęstinumas


Parai kos specialiosios b dalies pildymo tvarka 18

Paraiškos specialiosios B dalies pildymo tvarka (18)

 • B.6. – Pridedami dokumentai

  • B.6.1. - pridedamų dokumentų sąraše nurodytus dokumentus būtina pateikti kartu su paraiška;

  • B.6.2. - šiame punkte nurodytus dokumentus (papildomą informaciją) galite pateikti kartu su paraiška, jeigu, jūsų nuomone tai palengvintų projektą vertinančių asmenų darbą.

 • B.7. – Partnerio deklaracija


Biud eto sudarymas ir tinkamos i laidos

Biudžeto sudarymas ir tinkamos išlaidos


Projekto i laid tinkamum apibr iantys dokumentai

Projekto išlaidų tinkamumą apibrėžiantys dokumentai

 • Komisijos reglamentas (EB) Nr. 448/2004 (Dėl struktūrinių fondų finansavimo tinkamumo taisyklių)

 • Gairės pareiškėjams


Bendrieji reikalavimai tinkamoms i laidoms

Bendrieji reikalavimai tinkamoms išlaidoms

 • atitinka pagrindines Europos Komisijos (EK) 2004 m. kovo 10 d. reglamente Nr. 448/2004 pateiktas taisykles bei Gaires pareiškėjams;

 • būtinos projektui įgyvendinti;

 • tiesiogiai susijusios su projekto įgyvendinimu;

 • realios, t.y. atitinkančios rinkos kainas;

 • patirtos projekto vykdymo metu po paramos sutarties įsigaliojimo (įskaitant audito išlaidas), išskyrus projekto dokumentacijos (investicinio projekto ir kt.) rengimo išlaidas, kurios gali būti patirtos iki projekto pradžios (po 2004 01 01)


Specialieji reikalavimai tinkamoms i laidoms

Specialieji reikalavimai tinkamoms išlaidoms

 • Statybos darbai – naujo statinio statybos, statinio rekonstravimo ir statinio kapitalinio remonto ir rekonstrukcijos darbai;

 • Prekių (įrangos, įrengimų) pirkimas;

 • Paslaugų pirkimas:

  • audito išlaidos - iki 2% visų tinkamų išlaidų

  • audito ir informavimo/viešinimo išlaidos – būtinos!

 • Administravimo išlaidos turi sudaryti ne daugiau nei 7% visų tinkamų išlaidų;

 • Pridėtinės vertės mokestis, kurio pareiškėjas negali susigrąžinti LR įstatymų nustatyta tvarka


Netinkamos i laidos

Netinkamos išlaidos

 • žemės pirkimas

 • transporto priemonių pirkimas

 • naudotos įrangos pirkimas

 • įrangos nuoma

 • įnašas natūra

 • ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija

 • PVM, kurį pareiškėjas/partneris gali susigrąžinti


Tinkam i laid finansavimo altiniai

Tinkamų išlaidų finansavimo šaltiniai

 • Paramos lėšos – daugeliu atvejų pagrindinis šaltinis

 • Pareiškėjo ir (arba) partnerio įnašas

 • Pajamos iš projekto:

  • tik tiesiogiai iš projekto veiklos projekto vykdymo metu numatomos gauti pajamos

  • tinkamas finansuoti išlaidas mažina tiesiogiai iš Projekto veiklos gaunamos grynosios pajamos

 • Kiti finansavimo šaltiniai


Projekto i laid pagrindimas

Projekto išlaidų pagrindimas

 • Pagrįsti:

  • būtinumą

  • sąsają su projektu

  • realumą (pvz. kaip apskaičiuotos projekto biuro šildymo išlaidos, kaip nustatytos darbų, prekių, paslaugų kainos ir darbo užmokestis)

  • veiksmingumą


10 patarim parei k jams

10 patarimų pareiškėjams

 • Pildydami paraiškąvadovaukitės:

  • BPD ir BPD priedu;

  • Gairėmis pareiškėjams;

  • paraiškos pildymo instrukcija;

  • papildoma (pvz. seminarų) medžiaga;

  • atsakymais į dažnai užduodamus klausimus,kurie skelbiami CPVA svetainėje.

 • Išnagrinėkite projektųvertinimo kriterijus:

  • administracinio ir tinkamumo kriterijus, kuriuos jūsų paraiška turi atitikti, kad patektųį kokybinio (techninio, ekonominio ir finansinio) vertinimo etapą;

  • atkreipkite dėmesį į techninio, finansinio ir ekonominio vertinimo prioritetus (už kuriuos skiriama daugiausia balų).


10 patarim t sinys

10 patarimų… (tęsinys)

 • Į paraiškos rengimąįtraukite projekto vadovą ar koordinatorių, kuris turės koordinuoti projekto įgyvendinimą, ir finansininką, kuris turės tvarkyti projekto finansus.

 • Pildydami paraišką,bendradarbiaukite su partneriais (jeigu jie numatyti jūsų projekte), kad jie žinotų paraiškoje pateikto projekto aprašymą ir savo atsakomybės sritis.

 • Jeigu jūsų paraišką pildo išorės konsultantai, atlikite jų darbo kokybės kontrolę, kad paraiška atitiktų visus reikalavimus.


10 patarim t sinys1

10 patarimų… (tęsinys)

 • Parengę investicijų projektą, pirmiausia pildykite specialiąją(B) paraiškos formos dalį, o vėliau bendrąją (A) paraiškos formos dalį, kurioje pateikiama projekto santrauka.

 • Rašykite aiškiai, glaustai ir argumentuotai, vadovaukitės rekomendacijomis dėl apimties, pateikite tikslius duomenis, užpildykite visas būtinas paraiškos dalis;

 • Atidžiai planuokite projekto trukmę, projekto išlaidas ir kiekybinius projekto rezultatus, kad įgyvendinimo metu nereikėtų keisti paramos sutarties.


10 patarim t sinys2

10 patarimų… (tęsinys)

 • Suderinkite pateikiamąinformaciją skirtingose paraiškos formos dalyse, kad nebūtų vidinių prieštaravimų bendroje projekto logikoje.

 • Prieš pateikdami paraišką CPVA, atlikite projekto vidinį vertinimą.


Parai k pateikimas

Paraiškų pateikimas

Pareiškėjas turi pateikti:

 • Vieną paraiškos ir pridedamų dokumentų originalą, tituliniame lape pažymėtą įrašu “ORIGINALAS”

 • Dvi patvirtintas kopijas, tituliniame lape pažymėtas įrašu “KOPIJA” ir patvirtintas įrašu “KOPIJA ATITINKA ORIGINALĄ”

 • Elektroninę paraiškos versiją (įrašytą į diskelį ar kompaktinį diską)

  Paraiškos pristatymo būdai:

 • Atsiųsta registruotu laišku

 • Įteikta pašto kurjerio

 • Įteikta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens


Erpf remiam projekt parai k pildymas

AČIŪ UŽ DĖMESĮ!

Tikimės sėkmingo bendradarbiavimo rengiant ir įgyvendinant projektus !

Centrinė projektų valdymo agentūra

J. Tumo-Vaižganto g. 8A/2

01108 Vilnius

Tel. (8~5) 251 44 00

El. paštas info@cpva.lt

http://www.cpva.lt


 • Login